Pest Megyei Hírlap, 1986. február (30. évfolyam, 27-50. szám)

1986-02-01 / 27. szám

Hazánkba látogat Dante Caputo Dr. Várkon-1 Vét er külügy­miniszter meghívására feb­ruár 1-én, szombaton hiva­talos látogatásra hazánkba érkezik Dante C_.puto, az Argentin Köztársaság ■ külügy­minisztere. (Életrajzát a 6. oldalon is­mertetjük.) Hz Elnöki Tanács ülése A Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tar­tott. A testület a Miniszterta­nács előterjesztése alapján módosította a jogtanácsosi te­vékenységről szóló 198.3. évi 3. számú törvényerejű rende­letét és szélesítette a jogtaná­csosi tevékenység körét. A jö­vőben — az ügyvédi és a sza­badalmi ügyvivői munkakö­zösségek mellett — jogíaná­fi szlovák szövetség választmányi ülése Ápolni az anyanyelvet Mozgalmas év után, az idei esztendő nem kevés tenniva­lóit megjelölve tartotta meg tegnapi ülését a Magyarorszá­gi Szlovákok Demokratikus Szövetségének országos vá­lasztmánya. Áttekintették a szövetség elmúlt évi tevé­kenységét, elfogadták az idei munkatervet és értékelték az MSZDSZ sajtóorgánumának, a Ludové Novimjnak a mun­káját. Az ülésen részt vett és felszólalt Garam-jölgyi József, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának titkára, s ott volt Stark Ferenc, a Művelődési Minisztérium nemzetiségi ön­álló osztályának vezetője. A beszámolók, a felszólalá­sok és az elfogadott határoza­tok megerősítették, hogy a szövetség továbbra i? fontos feladatának tekinti a szlovák .akosság anyanyeivének, kul­túrájának ápolását, a nemze­tiségi tudat erősítését. Szor­galmazzák, hogy az 198G—87- es tanévben elsősorban Pest, Komárom, Békés és Nágrád megyékben, a szlovák nyelvet oktató általános iskolákban kísérletként megszűrvezzet; a kétnyelvű oktatást. (Részletes tudósításunk a 7. oldalon.) csosi munkaközösségek is vé­gezhetnek gazdasági, vagy műszaki kutatással, fejlesztés­sel, valamint iparjogvédelmi alkotások hasznosításával kap­csolatos szervező tevékenysé­get. Az Elnöki Tanács megtár­gyalta az 1935-ben elintézett állampolgársági üryek tapasz­talatait. Megállapította, hogy az ügyekben hozott döntése­ket a belügyi, a tanácsi és kül­képviseleti szervek a törvé­nyes rendelkezéseknek és az állampolgársággal összefüggő nemzetközi szerződések előírá­sainak megfelelően készítették elő. A megalapozott előterjesz­tések elősegítették, hogy a döntésekben érvényre jussa­nak az egyéni, a köz- és az állami érdekek. Megtárgyalta a testület a múlt évben elintézett kegyel­mi ügyek tapasztalatait. A döntések előkészítését az igaz­ságügyi szervek körültekin­tően végezték. Érvényesült az az alapelv, hogy a bíróságok által kiszabott büntetést vég­re kell hajtani. Így csak kü­lönös méltánylást érdemlő, humánus okokból gyakoroltak kegyelmet. Az Elnöki Tanács a továb­biakban kinevezésekről -hatá­rozott, bírákat mentett fél és választott meg. Foktatodnak a zárszámadások Megbirkóztak a nehézségekkel Ezekben a napokban Pest megye termelőszövetkezeteiben az ez évi tervkészítések mellett végiérvényesen lezárulnak a főkönyvek. Az üzemek mérleget vonnak Az elért eredményeikről. A termelőszövet­kezetek tagsága ismét bizonyította erejét; a szigorú közgazdasági körülmények, a több éve tartó aszály ellenére is teljesítették vállalt feladataikat. Mindez kiderült azon a két zárszámadáson is, amelyet tegnap tartottak a lórévi Dunamenti, valamint a dányi Magvető Termelőszövetkezetben. Jél fizetett az alaptevékenység Nehéz esztendők után síké-, rés év — erről adhattak szá­mot Dányban, a Magvető Ter­melőszövetkezet zárszámadó küldöttgyűlésén. Az esemé­nyen jelen volt Abrahám Kál­mán államtitkár, az Országos Környezet- és Természetvé­delmi Hivatal elnöke, dr. Csonka Tibor, a megyei ta­nács elnökhelyettese, vala­mint Bucsai Lajos, a gödöl­lői városi pártbizottság tit­kára. Mint beszámolójában Lit- key Miklós tsz-elnök kifejtet­te, nehezebb gazdasági közeg­ben, s két aszályos év után érték el a 18 millió 240 ezer forintos eredményt, amely nemcsak a tavalyit, de a 10 milliós tervezett összeget is meghaladta. Szépen alakulta szövetkezet tagjainak jövedel­me Is; az egy személyre jutó bruttó jövedelem az 1984-es, közel 70 ezer forintos átlag­gal szemben 1985-re 80 ezer 890 forintra emelkedett. Mindamellett jutott fejlesz­tésre is; 10 milliót költhettek gépekre, Kákán papírüzemet létesítettek, korszerű tehené­szetet alakítottak ki, a gabo­natároló-program első lépése­ként pedig lsaszegen gabona­tárolót építettek többek kö­zött. A termelőszövetkezet mun­kájának értékelésénél külön pozitívum — fejtette ki dr. Csonka Tibor —, hogy jöve­delmük jelentős része az alap- tevékenységből származik, s hogy elérték, állattenyésztési ágazatuk ne hozzon vesztesé­get. Növénytermesztésükről egy beszédes adat: az elő­irányzott 12 milliót jócskán túlszárnyalva, csaknem 25 milliós eredményt produkál­tak. Ipari tevékenységük fő jellemzője, hogy felszámolva a pesti részlegeket, a helyi iparra koncentrálnak. Felszólalt a küldöttgyűlésen Abrahám Kálmán is. Hang­súlyozta, hogy a magyar nép­gazdaságban döntő tényező a mezőgazdaság, s a továbbiak­ban sem csökkenő a szerepe. Rámutatott arra is, hogy nem (Folytatás a 6. oldalon.) Az MSZMP Pest Megyei Bizöttsrgánd* ülése Elfogadták a tanácsi fejlesztések közép- és hosszú távú céljait Négy napirend szerepelt tegnap az MSZMP Pest Megyei Bizottságának ülésén, amelyen Krasznai Lajos, a megyei partbi­zottság első titkára elnökölt. A pártbizott­ság és a fegyelmi bizottság tagjain kívül — az első napirend tárgyalásán — részt vettek a megyei tanács tisztségviselői, a párthizott­ság osztályvezetői, a városi és a városi jogú pártbizottságok első titkárai, a városi és a városi jogú tanácsok elnökei. A pártbizott­sági ülésen részt vett Kovács Péter, az MSZMP Központi Bizottságának alosztály- vezetője. 1-^ Pest megye terület- és településfejlesztésének közép- és hosszú távú célki­tűzése. Az írásbeli előterjesz­téshez Balogh László, a párt- végrehajtóbizottság tagja, a Pest Megyei Tanács elnöke fűzött szóbeli kiegészítést. A vitában hárman szólaltak fel: dr. Bodó Ágnes,, a . dabasi rendelőintézet igazgató főor­vosa, dr. Berdár Béla, a Pili­si Parkerdőgazdaság főigazga­tója ; Tuza Sándorné dr., a ?dESZÖV elnöke — mindhár­man a megyei pártbizottság tagjai, n • Az előterjesztést a vita után a pártbizottság egyhan­gúlag elfogadta. ® Dr. Balogh Pál, a me­gyei pártbizottság titká­ra előterjesztésében a pártbi­zottság tagjai meghallgatták, majd egyhangúlag elfogadták az 19S5. évi munkaterv telje­sítéséről és az idei feladatok­ról szóló jelentést. A pártbizottság megtár­gyalta és jóváhagyta a fegyelmi bizottság 1986. évi munkatervet, amelyet Lányi Pál, a bizottság elnöke is­mertetett a megjelentekkel. ® Zért ülésen Krasznai Lajos személyi kérdése­ket terjesztett elő. A megyei párt-végrehajtó­bizottság javaslatára a párt- bizottság kinevezte a párt- és tömegszervezetek osztályának megüresedett vezetői helyére Simon Jánost, aki eddig a pártbizottság közigazgatási és adminisztratív osztályát ve­zette. Ugyancsak egyhangúlag megbízta az ifjúsági bizott­ság vezetésével, s egyúttal a munkája elismerése mellett nyugdíjba vonult Komáromi Jánost felmentette a bizottság vezetése alól. A testület a közigazgatási és adminisztratív osztály ve­zetésével a párt-végrehajtóbi­zottság javaslatára Rónai Ár­pádot bízta meg, aki eddig a Kifejtette véleményét Ábrahám Kálmán (s. Mellette (jobbról balra): Litkay Miklós és Körömi Sándor elnökhelyettes. (Er- dősi Ágnes felvétele) FIárman a lórévi termelőszövetkezet alapítói közül (balról jobbra): Osztovics Mihály, Vidák Zsigmond és Vidák Lyu- bomyr. (Earcza Zsolt felvétele) dunakeszi pártbizottság első titkára volt. A KISZ Központi Bizottság kérésére Krasznai Lajos elő­terjesztette a párt-vógrehajtó- bizottság további .javaslatát: mentsék fel a pártbizottsági tagsága alól Halasi Mártont Ugyanis a KISZ Központi Bi­zottsága a Magyar Diák Sportszövetség főtitkárának nevezte ki a KISZ Pest Me­FefiMíés, választás Tegnap ülést tartott az MSZMP Dunakeszi Városi Bizottsága, amelyen részt vett Krasznai Lajos, az MSZMP Pest Megyei Bizottságának első titkára. Krasznai Lajos előterjesztette a megyei párt­végrehajtóbizottság javaslatát, miszerint kérte, járuljon hoz­zá a testület Rónai Árpádnak mind első titkári, mind párt­bizottsági tagsága alóli fel­mentéséhez. A testület tagjai meleg sza­vakkal méltatták, ismerték el Rónái Árpád munkáját, aki hosszú évek óta tölti be jelen­legi posztját és tevékenységé­vel hozzájárult a párt tömeg­kapcsolatának erősítéséhez, a gyei Bizottságának eddigi el­ső titkárát. A pártbizottság, eddigi te­vékenységét elismerve, egy? hangúlag elfogadta Halasi Márton felmentését pártbizoít- sági tagsága alól. (Pest megye közép- és hosszú távú terület- és tele­pülésfejlesztési programját lapunk 2. oldalán ismertet­jük.) pártegység megszilárdításával a város fejlődéséhez. Ezután a városi pártbizott­ság felmentette eddigi funk­cióiból Rónai Árpádot. Ugyancsak Krasznai Lajos előterjesztésében, a megyei párt-végrehajtóblzottság ja­vaslatára — a megyei párt- bizottság előzetes egyetértésé­vel —, a Dunakeszi városi pártbizottság megválasztotta tagjának, majd első titkárnak Pálmai Lászlót. Pálmai László eddig az MSZMP Vác Városi Bizottságának gazdaságpoliti­kai titkára volt. Pálmai Lászlót eddigi tiszt­ségéből előreláthatólag a Vác városi pártbizottság hétfőn, február 3-án menti fel. Folytatódik a Challenger roncsainak felkutatása Gyászszertartás Houstonban Reagan elnök is részt vett azon a gyászszertartáson, ame­lyet pénteken délben rendeztek meg Houstonban, a Lyndon B. Johnson Űrkutatási Központ­ban a Challenger űrrepülőgép útján bekövetkezett katasztró­fa hét áldozatának emlékére. Az elnök beszédében azt hang­súlyozta, hogy emléküket leg­jobban az űrkutatási program folytatásával lehet megörökí­teni, és kijelentette: az Egye­sült Államok tovább halad elő­re az olyan program megvaló­sításával, amely, „új célokat és még nagyobb eredmények el­érését tűzi maga elé”, s amely „biztonságos, de ugyanakkor hatékony”. Az űrközpontban megrende­zett félórás gyászszertartáson sóik ezren vettek részt. Ott voltak a Challenger halottai­nak hozzátartozói, az űrhajó­zási program vezetői, az áldo­zatok munkatársai, az űrhajó­sok.. Reagan elnök és felesége külön találkozón fejezte ki részvétét a szerencsétlenség áldozatául esett hat űrhajós és az első polgári utas, Chris­ta McAuliffe tanárnő család­tagjainak. A houstoni emlékünnepség­ről helyszíni közvetítést ado,t minden nagy amerikai televí- ziéishálózat és sok rádióállo­más. Közben a floridai Kennedy repülőtér körzetében folytató­dik a roncsok felkutatása. Csü­törtökön sikerült rábukkanni a Challenger külső burkolatá­nak egyes nagyobb darabjaira. Az egyik, a tengerből kiemelt roncsdarab az űrrepülőgép külső felületének az a része, (Folytatás a 6. oldalon.) Végső búcsú a Challenger le­génységétől. A képen látható kislány McAuliffe tanárnőt si- ra tja. Közélet Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az Országgyűlés elnökének ve­zetésével pénteken magyar pártküldöttség utazott Kubá­ba. A delegáció rész vesz a Kubai Kommunista Párt III. kongresszusán. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése a VI, ötéves tervről (4—5. oldal) AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁG« 6S A MEGYEI TANACS LAPJA Ara: 2,20 ínrínt XXX. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM A14 19SC. FEBRUAR 1., SZOMBAT 16 oldal: Fahsvégi íajos : Jövőnk, fejődésünk kselcsa a gazdaság korsserásslése (3. oldal) Ha kérdeznének, kapnának válasz! (9. oldal)

Next

/
Oldalképek
Tartalom