Pest Megyei Hírlap, 1986. január (30. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-18 / 15. szám

12 1986. JANUÄR 18., SZOMBAT M fi » 1986- január 18. Szom- IHrlm ba.t. Piroska napja. A Nap kél 7.28 — nyugszik 16.23 órakor. A Hold kél 11.04 — nyugszik 0.26 órakor. ffílif S?80. 1986- Január 19. SÍ tili»«ißi «Vasárnap. Sára napja. A Nap kél 7.25 — nyugszik 16.25 órakor. A Hold kél 11.22 — nyugszik 1.33 órakor. Nyugat felől újabb felhősö- dés, és a délutáni óráktól egyre több helyen havazás várható. Az időnként még erős lökések­kel kísért északnyugati szél lassan mérséklődik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet —12 és —7, a leg­magasabb nappali hőmérséklet —8 cs —1 fok között alakul. Kétezer utas-m PF: Éli '■f. . /rXJ' . r & ä] Iä, 18 Halálozás Tárczy-Hornoch Anitái, a Magyar Tudományos Akadé­mia rendes tagja, nyugalma­zott tanszékvezető egyetemi tanár, az MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete nyu­galmazott igazgatója életének 83. évében elhunyt. Temetése január 24-én, pénteken 14.30 órakor lesz a soproni Pozso­nyi úti, Szent Mihály újteme­tőben. Magyar Tudományos Akadémia, Művelődési minisztérium, MTA Geodéziai és Geofizikai Kutató Intézete. Fogadóóra TEVAN MARGIT NYOLCVANÖT ÉVE, 1901. január 18-án született Bé­késcsabán, és 77 éves korában, 1978-ban hunyt el Tevan Mar­git ötvösművész, Munkácsy- dí.ias kiváló művész. Érdeklődése egész fiatalon a képzőművészetek felé fordult. Tanulmányait 1921-ben kezdte Budapesten, az Iparművészeti Főiskola ötvös-zománcozó tan­szakán, majd kiváló mesterek mellett tökéletesítette tudását. Ma is rendkívül népszerűek az általa készített míves fali plasztikák és ötvösmunkák. Mesterségbeli tudással, finom ízléssel megalkotott művei fo­galommá tették nevét az ötvös- művészetben. 1937-es párizsi világkiállításon aranyérmet nyert; itthon Munkácsy-díjjal, érdemes, majd kiváló művész címmel ismerték el munkássá­gát, s egyéb kitüntetésekben is részesült. Sajátos, néha kissé archaizá­ló stílusjelleggel alkotó egyé­niség volt, aki nagyszerű mű­vészetével külföldön is nevet szerzett magának. Tájékoztató a körülményekről Elfoglak a postaraMás tetteseit A csütörtök hajnalban Bu­dapest határában elkövetett súlyos rablótámadás körülmé­nyeiről pénteken Mérges Ist­ván rendőr ezredes, a Buda­pesti Rendőr-főkapitányság bűnüldözési osztályának veze­tője tájékoztatta a sajtó kép­viselőit. Mint ismeretes, a ré­gi Balatoni út 14. kilométerkö­vénél egy fegyveres férfi meg­támadta és kirabolta a Magyar Posta pénzszállító kocsiját, s mintegy 11 és fél milliós zsák­mányával kereket oldott. Az esetet ismertetve, a bűn­üldözési osztály vezetője el­mondta: a pénzszállító jármű csomagokkal és pénzeszsákok­Oktatáshoz kölcsönözhető kiállítások Balogh László, a Pest Me­gyei Tanács elnöke január 20- án 10—12.30-ig hivatali helyi­ségében fogadóórát tart. Nyugtalan föld és másak A héten A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a Budapesten megtartott 3. heti lottósors oláson a következő nyerőszámokat húzták ki: 1,20,49,61,69 Napjaink aktuális termé­szettudományos és műszaki kérdéseivel foglalkozó ka­mat akiállítások kölcsönzésével kívánja segíteni a közművelő­dési intézmények és az isko­lák oktatómunkáját a TIT Természettudományi Stúdió. A földfelszínt alakító, gyors lefolyású és gyakran kataszt­rófákat is előidéző jelensége­ket mutatja be a Nyugtalan föld című tematikus tárlat. Az élet bolygója című kiállí­tás színes képanyaga arra fi­gyelmeztet: alkalmazkodnunk kell bioszféránk törvényszerű­Pozsony— Moszkva Szomszédaink tévéiből Vasárnap Szombat wíM Légi közlekedésünk új létesít­ménye, a Ferihegy II. repülő­tér november 1-től fogad uta­sokat. A korszerű légikikötő naponta átlagosan kétezer utas kulturált közlekedését oldja meg. A legforgalmasabb napo­kon — kedden és pénteken-— 18 járatot indítanak a világ különböző országaiba. Képün­kön: kirakják a csomagokat a TU—134-ből. — Barlangdiszkó. Szent­endrén minden második szom­baton délután 18 órától a So­mogyi—Bacsó parton, a volt József Attila Művelődési Ház pincéjében diszkót tartanak az új esztendőben is. POZSONYI TV 12.20: Amatőr zenészek műsora 13.30: Szlovákiai tájak 14.00: A csehszlovák műrepülők 14.25: Vonattal Ausztrálián át 16.20: A komikus és világa 16.55: Változások a Jupiter együt­tesben. Tévéjáték 18.30: Az Amazon-medence kin­csei. 4. rész 13.30: Tv-híradó 20.15: A veszendő világ. S. rész 20.40: Igaz történetek az életből 22.15: Derrick: A salzburgi bő­rönd 2. MŰSOR 21.35: A hlmaíájaá nagy kaland. 8. rész 22.30: A Kassal Állami Színház művészeinek műsora A MOSZKVAI IbLEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL Mosvkwqi ’dő szerint! 8.40: Hegedű-gitár szonáta 9.00: Szülőknek 9.30: Buratino kiállítása 10.00: Egészség 10.49: Iván Bábuskin 11.50: Mindenkinek külön-külön 12.20: Poéma a szerelemről 14.45: A kulinyin! képtár 15.15: Állatok világa 16.15: Együttműködés 16.15: Költészet 17.00: Koncert 13.55: Kegyetlen front 21.49: Zenés szombat este 23.20: Rajzfilm 23.46: Az ideális férj 1.24: Koncert POZSONYI TV 13.25: Téli labdarúgótorna: Spar­ta Praha—Dynamo Ceske Budvejch mérkőzés 16.40: Filmmúzeum: Hogyan fojt­suk vízbe M. Mrawceket? 20.20: Luxemburg grófja. Tévéope­rett 2. MŰSOR 17.40: Női sífutó Világ Kupa 18.30: Vetélkedősorozat 20.15: Orvos a házban. 5—7. rész 21.50: Gólok, pontok, másodper­cek 22.05: A megsebzett bolygó. Ma­gyar dokumentumfilm-soro- zat. 1. rész A MOS£KVAl TELEVÍZIÓ műsorából Moszkvát idi* «^érinti 8.40: S p o r tgimnasztik a 9.10: Mindent tudni akarok 9.30: Ébresztőóra 10.09: A hazámat szolgálom! 11.09: Zenés műsor 11.30: Filmutazások klubja 12.30: Zenebutik 13.00: Falusi óra 14.00: Jeralas 14.10: A. Gajdar hősei 16.25: Csajkovszkij: Manfred szimfónia 17.35: Rajzfilmek 18.00: Nemzetközi panoráma 19.25: Először férjnél 21.45: Igor Ilinszkij műsora 22.55: Á hét sportja 23.35 : Rajzfilm 23.44: Szilveszter éjszaka 0.58: A balerina ségeihez. A hazánkban fellel­hető ásványi nyersanyagok keletkezéséről tájékoztat a Korunk és az ásványi nyers­anyagok című kiállítás. Az energia megnyilvánulási for­máiról, a Föld hasznosítható energiáiról is készített nagy­méretű színes tablókat a TIT- stúdió. A földi élet kialakulásában fontos szerepet játszó óceánok fejlődéséről, mai állapotáról tudósít Az élet bölcsője című kamarakiállítás. A világmé­retű természet- és környezet- védelmi feladatokkal foglalko­zik az ökológia a gyakorlat­ban című összeállítás. A TIT-stűdióban biológiai, természetvédelmi, földtudomá­nyi és műszaki témájú, han­gosított színes diasorozatok is vásárolhatók. A vándoroltathatő ki állítá­sok kölcsönzési díja havonta ezer forint, felvilágosítást a stúdió módszertani szakköri csoportjánál (1113 Budapest, XI., Bocskai út 37.) a 669-064- es telefonszámon kaphatnak az érdeklődők. kai megrakva hajnali 3 óra után indult útnak a Keleti pá­lyaudvari 72-es számú posta- hivataltól. Jelencsik Sándor 38 éves dunaújvárosi lakos, az autó vezetője útközben pa­naszkodott kísérőtársának, hogy a motor túlmelegedett. Ezért az érdi emelkedő után megállította a gépkocsit, s ki­szállt, hogy levegye a motor­takarót. Ekkor egy férfi lépett oda, akinek arcát sál takarta, s pisztollyal arra kényszerítet- te a vezetőt és a kocsikísérőt, hogy nyissák ki a pénzszállító autó rakterének ajtaját. Mi­után a posta alkalmazottai ezt megtették, a támadó megka­parintotta az egyik pénzes­zsákot, a két megfélemlített postást pedig a raktérbe zár­ta. Mintegy fél óra múlva a posta egyik újságszállító autó­ja fedezte fel az út szélén veszteglő pénzszállító jármű­vet. A rablást követően a Buda­pesti Rendőrkapitányság köz­ponti ügyelete azonnal nagy erőket mozgósított az ismeret- nyegetőzött, len támadó kézrekerítésére. A utánzat. nyomozás eredményeként a rendőrök hamarosan rátaláltak egy buszvezetőre, aki — me­netrend szerinti útján haladva — látta az álló pénzszállító gépkocsit, s figyelmes lett ar­ra, hogy egy fehér színű sze­mélyautó parkol a postai jár­mű mögött. Ez a körülmény felkeltette a nyomozók gyanú­ját, mivel Jelencsik Sándor, akit az eset után kihallgattak, tett említést erről. A pénzszállító autó vezetője ké­sőbb ellentmondásba kevere­dett társa és saját korábbi ál­lításaival. Az időközben ősz- szegyűjtött terhelő bizonyíté­kok hatására azután bevallot­ta, hogy dunaújvárosi ismerő­sével, a 38 éves Kovács József cipész kisiparossal együtt ter­vétté kd a rablást. A beismerő vallomás után hamarosan Ko­vács is rendőrkézre került, I fény derült a bűntett addig is­meretlen részleteire. Így ar­ra is, hogy a két bűntárs ko­rábbi megállapodásának meg­felelően Jelencsik telefonon értesítette Kovácsot a nagy ér­tékű pénzszállítmány indulá­sáról, s a színlelt műszaki hi­bára hivatkozva az előzőleg megbeszélt helyen állt meg a pénzszállító gépkocsival. Itt várt rájuk Kovács. A rablóit pénz a nyomozás során szinte hiánytalanul elő­került a Kovács által bérelt budapesti lakásból. Kiderült továbbá, hogy a pisztoly, amellyel a cipész kisiparos fe- használhatatlan nem A súlyos rablás két elköve­tőjét, Jelencsik Sándort és Ko­vács Józsefet a rendőrség elő­zetes letartóztatásba helyezte. ★ A fenti események miatt Érd, Sóskút, Pusztazámor, Százhalombatta települések lakói 1938. január 16-án nem juthattak kedvenc lapjukhoz, melyért a Budapest-vidéki Postaigazgatóság a tisztelt ol­vasók szíves elnézését kéri. Merkur-lájékoztató A gépkocsiárak alakulása A Merkúr személygépkocsi ér­tékesítő vállalat tájékoztatja vá­sárlóit, hogy az 198G. január 13-ától árváltozással érintett sze­mélygépkocsiknál az alábbi fo­gyasztói árak érvényesek: Lada 120« S/21013 142 009 — Lada 1200/2102 Combi 148 000.— Lada 1300 S/2105 1S7 000,— Lada 1300/2104 Combi 170 000,— Lada 1500 S/210S1 170 000,— Lada 1509 L/2107 180 000,— Lada 1300/1500/21053 172 <M>0,— Niva 2121 242 MO,— Moszkvics 2140 Limousine ratíiálgumival 112 000,— Volga Limousine Gaz—24 Hő 000,— Volga Limousine Gaz—2410 — Volga Gaz—21 első­hátsó ajtóval, műszer­fallal és kormánnyal 214 000,— Volga Limousine Gaz—2410 teljes szercltséggel 21S 000,— a kelést megelőző nedves idő- 'Volga combi Gaz—2402 228 coo,— Mint áprilisban Életerő-vizsgálat A tavaszi! fcukorlcavefcésekre készülve megkezdték a vető­magvak életerő-vizsgálatát az MTA Mezőgazdasági Kutató­intézetében. A vizsgálattal azt állapítják meg, hogy a mag miként reagál a mostoha kö­rülményekre, egyebek között járásra. A magvakat a labo­ratóriumban az április eleji időjárásnak megfelelő körül­ményeknek teszik ki, csíráz­tatják, majd a kifejlődött csí­ra nagysága alapján döntenek arról, hogy a vizsgált alap­anyag milyen időpontban tör­ténő vetésre alkalmas. Volga Limousine Gaz—3102 229 000,— UAZ 469 /b polgári 214 000,— Skoda 105 S 120 000,— Skoda 120 L 123 009,— Skoda 120 GLS Dacia 1310 Limousine Dacia 1310 Combi, Break 153.000,— FSO 1530 159 000,— Polski Fiat 126/650 e. 91 000,— Zastawa GTL 170 000,— Barkas B—1000 mikrobusz (lakossági ár) 258 030,— Skoda 1203 mikrobusz (lakossági ár) *54 900,­A Lada—120« Combi (Váz—2102) és a Lada—150» S (Váz—21061) gyártása megszűnt. A két típus helyett a gyár új, korszerűbb gép­kocsikat fog szállítani, a Lada 1300 Combi (Váz—2104) és a Lada 1500 L (Váz—2107) típusokat. A La- da—1300 Combi típusú gépkocsi­kat a Lada 120» Combi helyett, a Lada 1500 L típust pedig a La­da 1500 S gépkocsi helyett adják ki az előjegyzési számok emel­kedő sorrendjében. 1986. január 13-tól már csak az új típusokra lehet megrendelést feladni. A megrendeléskor befizetendd vételárelőleg: Lada 1300 Combi *5 000,— Ft Lada 1500 L 80 000,— Ft Bővebb felvilágosítást a keres­kedelmi egységek, telepek, autó­szalonok adnak. 139M0- ^ rendőrség kéri Ki ind róla? API© ES TV MU OL HÜB8 É—i üafl Szóm Itat KOSSUTH RADIO 7.00: Műsorkezdés 8.00: Hírek. Időjárás 8.25: Családi tükör 9.00: Színes népi muzsika 10.00: Hírek. Időjárás 19.05: ismét — a javából! 12.00: Déli krónika 12,30: Déli zeneparádé 13.20: Népzenei példatár 13,39: A mezőgazdasági rovat műsora 14.00: Hírek, Időjárás 14.10: A hét embere 14.20 : Mindennapi irodalmunk 14.50: Régi híres énekesek 15.10: Üi zenei újság 16.00: 168 óra 17.30: A szülőföld muzsikája 18.15: Hol volt, hol nem volt... 13.25: Mai könyvajánlatunk 18.30: Hírek. Időjárás. Sport 18.45: Kardos G. György szerzői estje 1.9.15: Schubert: E-dúr vonósné­gyes 29.00: Offenbach: A sóhajok híd­ja 21.2!: Családi szőttes 22.00: Hírek. Időjárás. Sport 22.15: Európa hangversenyter­meiből 23.40: Az MRTV énekkara éne­kel 24.00: Hírek. Időjárás PETŐFI RADIO 7.00: Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárás 19.15 8.05: Sztereóbeállító műsor 19.30 8.11: Népszerű muzsika — vl- 20,00 lághírű előadók 20.05 8.50: Tíz perc külpolitika 20.15 9.00: Hírek. Időjárás. Clközben 22.50 9.05: A Horatio-papírok 10.00: Szombat délelőtt 15.10 12.00: Hírek németül, oroszul és 16.10 angolul 16.25 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 16.50: 13.00: Hírek. Időjárás. Útközben 13.20 13.05: Miska bácsi levelesládája 19.20 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 20.05 14.99: Magunkat ajánljuk 21.25 3 7.00: Hírek. Időjárás. Útközben 21.45 17.05: Könnyűzenei újdonságok 17.30: Kíváncsiak klubja 18.30: Slágerek mindenkinek 20.00: Nóták 20.33: Bizalom 7.00: 21.00: Hírek. Időjárás. Útközben 8.00: 21.05: Magnósok, figyelem! 8.10 21.45: Közkívánatra 8.25: TELEVÍZIÓ 9.00 8.25: Tévétorna 10.00: 8.30: Nas Ekran 10.0-5: 8.50: Don Quijote 10.10 9.20: Perpetuum mobile 11.00: 10.10: Szép tájak 12.00 30.25: Nemcsak nőknek 12.15 10.10: Az Aphrcöité-örökség 31.30: Képújság 12.53 3 4.53 : „La Fiesta Grande’» 13.20: 15.45: Hírek 14.00 15.53: Én táncolnék veled . .. 14.10: ÍG.^S: Focifarsang 15.02; 3 3.05 : MAFILM-magaz in 16.00: 18.15: 20 a csúcson 16.05 19.10: Tévétorna Esti mese Tv-híradó Vers — mindenkinek Kérem a következőt! Jó, a Itossz és a Csúf Tv-híradó 3. 2. MŰSOR Alpesi sí Világ Kupa Angol nyelv Német nyelv Ki miben tudós? A tavalyi jobb volt! Vadaspark Mexikóban Mahler: VIII. szimfónia Tv-híradó 2. Száz híres fetmény Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ Reggeli műsor Hírek. Időjárás. Sport öt kontinens hét napja Énekszóval, muzsikával Neveletlenek Hírek. Időjárás Édes anyanyelvűnk Csajkovszkij: V. szimfónia Gondolat-jel Déli krónika Harminc perc alatt a Föld körül Népdalkörök pódiuma Mit üzen a rádió? Hírek. Időjárás Művészlemezek Enyim, tied, övé Hírek. Időjárás Száz esztendő nagy éneke­sei a Metropolitan-ben 16.41: Mozart: Kürtkvintett 17.30: Komolyzenei lemezlovas 18.15: Hol volt, hol nem volt.. • 18.30: Hírek. Időjárás 13.40: Közvetítés a Várszínházból 20.12: Félóra népzene 20.42: Berták László versei 20.57: Sztevanovity Zorán „Édes évek” c. lemezéről 21.27: Verdi: Traviata 22.10: Sporthíradó 22.23: Az operaközvetítés folyta­tása 24.00: Hírek. Időjárás PETŐFI RÁDIÓ 7.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 7.05: A református egyház fél­órája 7.35: Vasárnapi orgonamuzsika 8.00: Hírek. Időjárás 8.05: Az álherceg 8.39: Az MRT gyermekkórusa énekel 9.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 9.05: Slágerfilmek — filmsláge­rek 9.44: Senki többet — harmadszor! 11.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 11.10: Vasárnapi koktél 12.03: Jó ebédhez szól a nóta 13.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 13.05: Mit hallunk? 13.30: A világlíra gyöngyszemei 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Szerpentin 15.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 15.05: Táskarádió 16.00: Poptarisznya 21.00: Hírek. Időjárás. Ütközben 21.05: Társalgó 22.30: A Heart együttes felvéte­leiből 23.00: Hírek. Időjárás. Totó TELEVÍZIÓ 8.40: Tévétorna 8.45: Óvodások filmműsora 9.0,5: A világ állatai 9.40: Telesí 10.10: Hírek 10.20: Alpesi sí Világ Kupa 11.15: Amerikai burleszkparádé 11.30: Pest-budai versengések. I. elődöntő 12.50: Alpesi sí Világ Kupa 13.55: Jackson út 14.25: Nézzük együtt — Kovalik Károllyal 15.50: Hírek 15.55: Mit gondolok a tévéről .«• 16.05: Fociíarsang 18.00: Delta 18.40: Tévétorna 18.45: Esti mese 19.00: A Hét 20.00: Hírek 20.05: James Stewart-sorozat 22.15: A Lusitania elsüllyesztése 23.05: Hírek 2. MŰSOR 19.05: Kocsis Zoltán zongorázik 20.05: „Mint forró csontok a máglyán” 20,45 : A grönlandi fóka 21.03: Telesport 22.10: A Hét Ródé Elemérné, 81 éves, a XVII., Erzsébet krt. 50. szám alatti la­kásáról 19S5. november 15-én ko­ra délután eltávozott, azóta isme­retlen helyen tartózkodik. Sze­mélyleírása : 140 cm magas, so­vány testalkatú, kerek arcú, bar­na hajú és szemű. Ruházata: bar­na műszőrme bundát, kucsmát és barna csizmát viselt eltűnésekor. Különös ismertetőjele: jobb száj- szöglete alatt borsónyi nagyságú barna szemölcs. Koránál fiatalo­sabb külsejű, élénk mozgású, szel­lemileg friss. A rendőrség kér! a lakosságot, hogy aki a fénykép vagy sze- méiyleírás alapján felismeri, el­tűnése óta látta, tartózkodási he­lyéről tud, értesítse a XVII. ke­rületi Rendőrkapitányságot a 270-699 tel efon számon, vagy bár­melyik rendőri szervet. FEST MEGYEI HÍRLAP Ä _______________________Hírl '----------------------------------------------------Szét Te lefon: 15-332. GÜDÖI.LÖI HÍRLAP, t27Í°- Te!'een: 398. — VÁCI Hmi.AP, Vác, Lenin, út 43 Pf. .32 2001 Telefon: 10-095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazlatő’. — Terjesztia Magyar'Posta’ Előfizethető bármely hirlaplcezbesito postahivatalnak a lurlapkázbesítoknel, a posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIH) Budapest V József nádor tér 1 — 1900 - közvetlenül-.06 162 pénzforgalmi jelzőszámra. A lap ára: 8 oldal 1,80 Ft. 12 "oldal 2.20 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 43- Ft e"v negyedévre 129- Ft zlL ‘ ' ” »Ä <Inűe*: 25 0«* HU,. IS£N 0133-2C0O (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5167 (Érdi Hírlap), (qddöUoi Hírlap), vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215 253,— Ft. egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 516,— Ft, — ISSN 0133- SiioN 0133—tiüll (Monori Hírlap), ISSN 0133 -2703 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133—2750 (Váci Hírlap),

Next

/
Oldalképek
Tartalom