Pest Megyei Hírlap, 1985. november (29. évfolyam, 257-281. szám)

1985-11-27 / 278. szám

1985. NOVEMBER 27., SZERDA 5 Kulisszatitkok cs hitvallás Diák, írj magyar éneket! Pest megyében sokan és jól ismerik Nemeskürty István író, irodalomtörténész, eszté­ta nevét. Részvevője volt számos ankétnak, író—olvasó találkozónak, irodalmi talál­kozónak. A dunakeszi művé­szeti napok irodalmi estje vendégeként most a város ta­nácsépületének nagytermében köszönthették őt olvasói és a személye iránt érdeklődök né­pes tábora. Dióhéjban A szerző több művét, köz­tük a második kiadásban megjelent Diák, írj magyar éneket című irodalomtörté­neti gyűjteményt a helyszínen könyvbizományos kínálta, né­hány más könyvével, a Bor­nemissza Péter kísértései és az önfia vágta sebét című kötettel. Percek alatt jócskán fogyott a kínálat, hiszen az ilyen találkozók rendszerint könyvdedikálással érnek vé­get. így történt most is. Ne­meskürty István több tucat kötetbe írta nevét és ajánló sorait. A vendéget és a közönsé­get Csonka Mária, a városi könyvtár igazgatója köszön­tötte. A beszélgetést, amely a közönség soraiból feltett kér­désekkel egészült ki, L iptay Katalin, a Magyar Rádió munkatársa folytatta rutin­nal, hiszen nem ez volt az első alkalom, hogy a szerző beszélgetőpartnere lehetett. A fő téma az eseménynek is címet adó Diák, írj magyar éneket című irodalomtörté­neti alkotás elkészülte ku­lisszatitkait és egyben a szer­ző történészi hitvallását pró­bálta dióhéjba foglalva, a közönség elé tárni. Nem volt nehéz, hiszen Nemeskürty István már könyve bevezető­jében is ezt akarta; közvetlen kapcsolatot teremteni az ol­vasókkal. A a » — Ez a könyv a “|cifiyörte- lenül iramló, idővel I dacoló értékeket veszi számba iro­dalmunkból, a szokottnál in­kább tekintve ki a társada­lom történetére, írók és olva­sók viszonyára Mert olvasók nélkül írók sincsenek — írta a mű legelején. Epizódok Érthetően hangzott a kötet Ismeretében így az első kér­dés: hogyan készült fel arra, hogy egyszemélyes irodalom- történetet írjon a magyar középkor irodalmától a fel- szabadulásig, két kötetben? — Nemcsak irodalmat, ver­sét, regényt kell írni. Azt is publikálni kell, hogy amit mások írnak, az milyen. Az vezetett, hogy mint tanár és mint olvasó tapasztaltam: a művészetek történetei kezde­nek életrajzi írásokká alakul­ni. lexikonszerűen, kronologi­kusan. Született, meghalt, ír­ta ezt és azt. élt itt és ott. Ám ezek mind csak életraj­zok. Az író mint író akkor születik, amikor a nemzet írója, költőjeként első műve megjelenik. Én az írókkal ek­kor foglalkozom. Amikor fel­lépnek. Kor- és társadalom­rajz fonódil köréjük. Zrínyi például maga adta ki a köte­tét, mert volt rá anyagi te­hetsége. Berzsenyit kisebb pártoló körök támogatták. És Petőfit? ö letette a kötetnyi kéziratot az asztalra, és mes­teremberekből, írókból, levél­tárosokból, polgárokból ver­buválódik össze a megjelen­tetést anyagilag segítő társa­ság; ők tették Petőfit igazán költővé. Nos, ilyen epizódok­ra figyelni kell, hiszen ezek nem kis irodalmi csemegék, hanem Petőfi esetében egy költőt halhatatlansága útjára indító jelentős mozzanatok Kötetemben nem arra töre­kedtem. hogy mondjuk, vizs­gatételekhez adjak sorrendi adattárat. Sokkal inkább szól­nék úgy: én a magyar iro­dalomtörténet szőttesét készí­tettem el. Aki folyamatosat akar? Rendelkezésére állnak az akadémiai, életrajzi kiadá­sok, gazdag anyaggal. Döntések Nemeskürty István úgy fo­galmazott nagy érdeklődéssel figyelő hallgatóságának a feltett kérdésseregre: az iro­dalmi beszélgetés alapját adó könyvével nem azt akarta elérni, hogy mindenkinek egyformán tessen. A művek és a szerzők az olvasó szí­vének dobogóján állnak, a helyezést az olvasó dönti el. Ezzel a gondolattal indította útnak az immár második ki­adást megért irodalomtörté­netét. Eszes Katalin Mókát visz Télapó Télapó jöttére ' gyerekek és felnőtték' egyaránt készülőd­nek. Dél-Pest megye közsé­geiben és két városában, Ceg­léden és Nagykőrösön a mű­velődési házak, művelődési központok vidám műsort ké­szítenek, alkalomhoz illőt. Kí­vánságra ezt mutatják be üzemek, gyárak, termelőszö­vetkezetek, hivatalok Télapó- ünnepségéin. Zene, vers, mese és mondó­ka kelt vidám hangulatot majd a várakozók körében, mialatt a piros kucsmás, kö­penyes, nagy szakállú Télapó két kézzel oszthatja putto­nyából az ajándék édesség­pakkokat, amelyek beszerzé­sében majd’ mindenütt anya­giakkal segítettek a szakszer­vezeti bizottságok. Pártmegbízatása: könyvbizományos A szép szó szerelmese Amint az irodisták számára is elkezdődik a munkanap, Szobon, a Gyümölcsfeldolgo­zó és Értékesítő önálló Közös Vállalkozás titkárságának közvetlen közelében megszí­nesedik a néhány négyzetk.- lométernyi terület. Egyszeri­be’ minden csupa könyv lesz, alkalmi bemutató és vásár nyílik, szemet csalogató, pénz­tárcát nyitogató látványosság.- Keressük csak Hildát — hangzik az ötlet, ám Nagy Károlynét, Hildát nagyon nem kell keresni. Munkahelyén van, itt van, ott van, minde­nütt van. Szerencsés egyéni­ség, szerencsés természet, rá­adás hozzá kedves arca, sza­va, barátságos teljessége. Néhány fre 5 a cég könyv­bizományosa. Pártmegbízatás­ként kapta a feladatot, ugyan­is az üzemi párttitkár min­dig könyvek társaságában lát­ván a fiatalasszonyt, egy íz­ben megkétdezte tőle; vállal- i.á-e ezt a,,tS£SE$£lmi megbí­zatást. No kétszer sem kellett őt megkérdezni. MunlkájárőrtD'öme Tamás­nak, az üzemi pártszervezet titká ának a jóvoltából a pártirodárt ’ beszélgethetünk, írógépek zajától mentve; Hil­da ugyanis a titkárságon dol­gozik különben. — A könyvek? Hozzátartoz­nak az életemhez. Nagymaro­son, ahol élek, édesanyám már hatesztendős koromban kézenfogott és elvitt, beíratott a könyvtárba. Elmondja: olvas, szinte vá­logatás nélkül, mert minden érdekli. Egyébként is, jó könyvterjesztő csak az lehet, aki ismeri az irodalmat, az olvasói igényeket és tud szí­ves szóval ajánlani. Ö szinte beoltotta a szobiszörpösöket a könyvbarátsággal. Sokan rendelik a sorozatokat, mások előj egyeztetik, , mit szeretné­nek. Kollégái — műszakiak, irodisták, fizikaiak egyaránt — figyelemmel kísérik a könyv­kiadók előjelzéseit, ajánlá­sait. Az üzemben közel 460-an dolgoznak. Közülük van, aki e-v-egy alkalommal több száz forintért visz haza könyve­ket. Tavaly Nagyné vállalta, hogy a Kossuth Könyvkiadó köteteiből 15 ezer forint ér­tékben ad el. Vállalása 30 ezer forintra sikerült, a kiadótól elismerésül szép emlékplaket­tet kapott és a Kiváló ter­jesztő elismerő címet. Szabad­kozik. — Nemcsak az én érdemem ez. Köz.etlenül kolléganőim és a szocial’sta brigádok so­kat segítenek a terjesztésben. Füzikéi ‘'munkásaink érdeklő­dését, ■ igényét" férjem jóvoltá­ból tudom, ő közöttük dolgo­zik, és ő is könyvbarát. Otthonukban könyvek sere­ge, két kedves gyerek. — Jő áz összhang az én kis családomban — mondja. — Már a gyerekek is kicsi koruk óta könyvtári tagok. Ha herb így 'lenne, nem fut­ná annyi mindenre az időm­ből. Merthogy Nagyné a fér­jével együtt marxista egyete­met végzett szép eredménnyel, épp az idén. Megbízott veze­tője a munkahelyi ifjúsági kiül .rak, KISZ-bizott.~ági tag. És ne felejtsük, hogy nem utolsósorban fia, lánya édes- anyia. E. K. IALLITOTE RMEKBOL Személyes üzenetek a fákról December 31-ig látható Szarv?- ^ son, a Tessedik Sámuel Mú- V. zeumban Kerekes Anna grafi­% kusművész tárlata. Ez a, bemutatkozás Kerekes Anna Vallomása leghívebb barátairól, a fákról. Ifjúságá­nak első forrásai, élményei, társai voltak a dunaharaszti fák, hiszen ott él, alkot évti­zedek óta — gyermekkorától. Ha nem is láthatjuk itt a Rotkay-ház előtt emelkedő egykori hatalmas jegenye- nyárfát s a fűzfákat az egy­kori Duna-parton, sem a ha­raszti határ tölgyeit, szélben zúgó kanadai nyárfáit, szelle­mük, az indíttatásuk itt mo­toz valamennyi természetraj­zában, amely leírás és líra, személyes üzenet e kemény növényekről, amelyek függő­legesen élnek, halnak. Ars poetica Idézem Kerekes Anna sza­vait:- Dunaharasztin élek, de otthonom a szabad termé­szet. Társaim a fák, füvek, virágok, barátaim az álla­tok ... Hálával gondolok ta­náromra, Somogyi Józsefre, majd később Koffán Károly­ra, dr. Domanovszky György­re, dr. Kaszab Zoltánra, akik útkeresésemben segítőim vol­tak. A készülődés befejező­dött. Kerekes Anna hosszú idő óta a Természettudomá­nyi Múzeumnak rajzolja az összes világtáj állatait, ame­lyeket bemutatott külön, ön­álló kiállításon a Nemzeti Múzeumban is. Tavaly Szi- getszentmiklóson nyílt tárla­ta. jövőre Dunaharasztin mu­tatkozik be. Magbgl erdő Művészetének sajátossága, hogy a fák körvonalaiban fe­jez ki emberi sorsokat, jelle­meket, magatartást. Szarvasi tárlatának nyitóműve, rögtön a bejáratnál, egy gesztenye. Mag volt, erdőnek indul ön­nön sokszorozódásában. Szá­mára a fa — ember és az or­szág, hiszen fákkal küld je­lentést Túristvándiról, Döm- södről, a Szigetközből, Zseny- nyéről, Kisorosziból, Dunaha- rasztiból —, a fa, az ember és a táj. Olyannyira az, hogy a Holtomiglan-holtodiglan egymásra boruló két fája az emberi szerelem képi szen­tenciája. Szinte halljük néma formátumukban Burns John Andersonjának halálig tartó szerelmét. Kisoroszinál rá­bukkan két fűzfára, ök a megfáradtak, gyökereiket a folyóban áztatják, mint egy öreg házaspár, mint Henry Moore Emberpárja. Tárigyila­Túlnőtt a pályázat keretein Eltűnt iskola históriája A helytörténeti pályázat el­ső díjasa Kürti Béla. Munká­ját a zsűri kiadásra méltónak ítélte. (Újsághír) Az évről évre meghirdetett helytörténeti pályázatra érke­ző dolgozatok fölkerülnek a levéltár polcaira. Fontos do­kumentumai a kornak, amely­ben és amelyről íródtak. A részleteket feltáró forrásanya­gok ily módon válnak a kuta­tók számára nélkülözhetetlen­né. Így alakul ki reális kép hazánk tájegységeiről. A fal­vak, városok lelkes lokálpat­riótái éveket töltenek el azzal, hogy gyűjtsék az anyagot. Mígnem összeáll a kép, s le­ülnek, hogy élményeiket meg­örökítsék. Minden alkalommal akad olyan alkotás, amely túlnő á pályázat határain. Kürti Béla; a ceglédi nyugdíjas pedagógus egy letűnt, ám nem minden ta­nulság nélküli iskolarendszer­ről szól munkájában. A ceg­lédi polgári iskola történeté­nek feldolgozásával hiánypótló dolgozat született. Éppen ezért ajánlotta a szakmai zsűri, hogy némi átdolgozással, szép kötet kerekedne belőle. Most már csupán a helybéli mecé­nás kerestetik, aki szintén fontosnak véli a leírtak köz­kinccsé bocsátását. Kürti Béla nem győzi mon­dogatni: „sem író, sem tudós gosan azt állapíthatjuk meg, hogy Kerekes Anna a hazai fák műemlékvédelmét végzi azzal, hogy lerajzolja őket, hogy emberi arculattal ruház­za. fel lényegüket. Személy­nek nevez minden fát — aki megtört, aki megfáradt, aki másnak terhét hordja, aki otthont ad. Mindig aki, min­dig személy az ő rajzi értel­mezésében a fa, életünk fenntartó ereje, szimbóluma. Annyira fontos, mint egy mű­emlék, egyszerűen azért, mert az. Az erdő, a termé­szet katedrálisa. Petőfi emlékére A dömsödi fát villámcsapás érte az egyik nyáron, de Ambruska Péter akkori ta­nácselnök Pólyák Ferencet kérte meg, hogy a törzs föld­re zuhant tömbjéből mintáz­za meg Hrúz Mária, Petrovics István és a költő testvére alakját. Megtette. Kerekes Anna az együttest jegyzi fel rajzán — a maradék tölgy­fát, artiely alatt Petőfi a Pi~ roslik már a fákon a levél című versét írta, és mellette a Pólyák Ferenc mintázta szobrokat. Ami megmaradt a fából s ami lett belőle. Gondos pedantériával és mély érzelmekkel örökítette meg a szerkesztés szigorú tör­vényei szerint a békési és kiskun tanyákat, a nógrádi pincéket, a Szentendr.eirsziget csúcsán álló fákat, de ugyan­ilyen odaadással a szarvasbo- garakat, leveleket. Olykor fo­kozza rajzaiban töprengését.- A fa ekkor kiáltásnak tűnik, szinte sikolt haldoklásába:!. Máskor egészséges derűvel idézi a Halászokat, akik ez­úttal nem emberek, hanem a vidra és ri bakcsó; ők is a halakból élnek. Művészete fi lozófia is, költészet is — kér írás és emberség a javábé’ Jel. hiszen a fa a természr örök emblémája, az idő ő‘ zött jele. Losonci Miklós Hogyan tovább? Nyomtatott segítség Nemcsak a megye települé­seinek közép, és szakiskolái­ban, hanem Budapesten és a szomszéd megyeszékhelyek hasonló oktatási intézményei­ben is tanulnak Pest megyei fiatalok. Az irányelv termé­szetesen az, hogy ki-ki az ál­talános iskolai tanulás befe­jeztével a lakhelyéhez legkö­zelebbi középiskolába jelent­kezzen. A felvétel lehetősé­gét keretszámok határozzák meg, amelyek egyelőre még nem igazodnak a középisko Iákban is hamarosan észlel hető demográfiai hullámhoz Épületekre, tantermekre nagy szükség lesz. Több mint 12 és fél ezer tanuló végez a mostani tan­évben a megye általános is­koláiban. Pályaválasztást se­gítő tanácsot hamarosan a most több ezer példányban kiadásra kerülő ismertető fü­zetből is kaphatnak, j MOZIMŰSOR NOVEMBER 28-ATÖL. DECEMBER 4-ÉIG ;t>n ABONY 28— 1: Az elveszett frigyláda fosztogatói* (este) 30— Is Süsü, a sárkány (du.) 2— 3: Vezekelj a bűnödért (este) BUDAÖRS 28—30: A baromfiudvar réme (du.) A tűz háborúja** (este) 1— 3: Vadállatok a fedélzeten (du.) Titokban Hongkongban* (este) CEGLÉD, Kamaraterem 28—29: Kár a benzinért (este) 30— 1: A legkisebb törpe (du.) Hannibál tanár úr (es­te) 2— 4: A szállást kérő róka (du.) Mici néni két élete (este) CEBLÉD, Szabadság 28— 1: Noé bárkái (du.) 28—29: Vezekelj a bűnödért (este) 30— 1: A házibuli folytatódik 2*— 4: Halálos tévedés (du.) No, megállj csak! (esté) 30: A Tenkes kapitánya DABAS 27— 30: Csak egy mozi* X— 2: önbíráskodás** DUNAHARASZTI 28— 29: Egy asszony és négy férfi (este) 30— l: Varázsló (du.) 30: Harmadik típusú találkozások I—II.* 1— 3: Végre, vasárnap* (este) DUNAKESZI 28: Meztelenek és bolondok* 1— 2: I, mint Ikarusz* 4: Egy asszony és négy férfi DUNAKESZI, Vörös Csillag 28— 1: Bogáncs (du.) 28— 2: A tűz háborúja** (este) ÉRD 28: Az élet muzsikája 30— 2: Öz, a csodák csodája (du.) 1— 2: A Piszkos tizenkettő I—II.* (este) 3— 4: Egy kicsit én, egy kicsit te* fót 28—30: Megfelelő ember kényes feladatra** (este) 1— 3: Kisvárosi fojtogató** (este) GÖDÖLLŐ 28—30: Két rodeós (du.) 28— 1: Break (este) 1— 4: A baromfiudvar réme (du.) 2— 4: A tűz háborúja** (este) GYÁL 28—30: önbíráskodás** (este) 30— 2: Hüvelyk Matyi (du.) 1: A forróvérű kísértet 2— 3: Csak egv mozi* (este) KÉREPESTflRCSA 28—30: Titokban Hongkongban* (este) 30— i: Hét különleges megbízott (du.) 1— 3: ZníTügyvéd zavarban* (este) MONOR 28— 4: Nyomás, utána!* NAGYKÁTA 28— 30: Titokban Hongkongiban* (este) 29— 1: Csalogány (du.) 1— 3: Kék hegyek* (este) NAGYKOROS, Arany János 28— 1: Törekvő tanerő (este) 30— l: Vándorlások meséje (du.) 2: Eltűntnek nyilvánítva* 3— 4: Halálcsapda** NAGYKÖRÖS, Stúdiómozi 28: Bombanő** 29— 30: Ékszerrablás fényes nappal 30— 1: Hüvelyk Panna (du.) 1— 2: Gyónás gyilkosságok után** (este) 2— 4: Makszimka (du.) 3— 4: Meztelenek és bolondok* (este) PILISVÖRÖSVÁR 28: özönvíz I. 29: özönvíz II. 29— 30: A gonosz Lady** (éjszaka) 30— 2: A púpos lovacska 1— 2: Átverés** (este) POMÁZ 28—29: A bég csapdájában 30— 1: Átlagemberek* 2: A Gracs fivérek* RÁCKEVE 28—30: Az elveszett frigyláda fosztogatói** (este) 28—30: Végre, vasárnap* (este) 30— 1: Álmodik az állatkert (du.) 1— 3: Balfácán (este) SZENTENDRE 28— 1: Hosszú vágta (du.) 28—29: A Gracs fivérek* (este) 30—1: Rendőrök háborúja** (este) 2— 4: Süsü, a sárkány (du.) Break (este) SZIGETSZENTMIKLÓS 28— 29: Átlagemberek* 30— l: Misi mókus kalandjai (du.) 30— 3: Az elveszett frigyláda fosztogatói* (este) TAPIÓSZELE 29— 30: Kék hegyek* 1— 2: Titokban Hongkongban* VÁC 28— 1: Ivanhoe (du.) 28: I. mint Ikarusz* (este) 29: Kunyhó a nádasban* (este) 30— 1: Az utolsó metró* (este) 2— 4: A hegyi barlang titka (du.) Akit Bulldózernek hívtak (este) VECSÉS 28—29: Dühöngő bika* 30— 2: A holdlakók titka (du.) 30— 1: Az élet muzsikája (este) 2— 3: Ádáz hajsza** • 14 éven aluliaknak nem ajánlott. •* Csak 1G éven felülieknek. Az új filmek ismertetését lásd a Mozgó Képekben. iratait kutatva érdekes kép bontakozott ki. A helytörténe­ti kutatásokat végző szerint a környék művelődéstörténeté­ben jelentős volt ez az iskola- rendszer, erényeivel, hibáival együtt. Németh László érveit, elképzeléseit tartja a ceglédi pedagógus évtizedek óta pél­daképnek. Mert az lenne a legfontosabb, hogy a középis­kolákból átfogó általános mű­veltséggel kerüljenek ki a diá­kok, s bizony ezért van még manapság is éppen elég ten­nivaló. Tíz esztendeje tölti alkotó munkával nyugdíjas napjait Kürti Béla. Ügy gondolja, hogy az értelmes munka élteti nap­ról napra. Akkor a legboldo­gabb, amikor a könyvtárakat, levéltárakat bújhatja. Amikor otthon maga köré gyűjti a for­rásokat, no meg az emlékeket, s mindezt lejegyzi. Nyolc esz­tendeje valamennyi helytörté­neti pályázaton újdonsággal jelentkezik. Tavaly látott nap­világot a Fejezetek a ceglédi sport múltjából című műve. Már gyűjti az anyagot a kö­vetkező íráshoz, a ceglédi egy­letek történetéhez. Erdősi Katalin nem vagyok, csak éppen az emlékeimet szerettem volna megörökíteni”. Amihez az em­bert az élete, a szíve köti, ki­törölhetetlenül megmarad. Fia­tal magyar-történelem-testne- velés szakos tanárként Ceglé­den, a polgáriban kezdett. S az iskola utolsó igazgatója volt, amikor 1948-ban meg­szüntették ezt a formát. Ügy érzi, hogy az ott végzett nö­vendékek sorsa mintegy szo­ciográfiai tükörként áll előt­tünk. Nem véletlen, hogy az egykori diákokat maga köré gyűjtötte, amikor elhatározta, hogy megírja az iskola histó­riáját. (Az Eötvös-törvény alapján 1869-ben az elsők kö­zött alakult meg az alföldi vá­rosban a polgári fiú-leány is­kola. S amíg itt nem volt kö­zépiskola, a közéofokú oktatás lehetőségei bontakoztak itt ki.) Három évtized nem kevés ahhoz, hogy összegyűltén -k az élmények, hogy nyomon kö­vethesse az oktatási formák sorsát. A pedagógus úgy érzi, hogy a polgári iskola megnvi­tatta .kapuit a tömegek előtt. Az alsóbb néposztály s a kö­zépréteg szamára nyúitott ta­nulási lehetőséget a két világ­háború között. A levéltárak

Next

/
Oldalképek
Tartalom