Pest Megyei Hírlap, 1985. július (29. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-10 / 160. szám

4 1985. JŰLITJS 10., SZERDA Vendégszereplések Júliusban Ismét saámos ma­gyar művész vendégszerepei külföldön.' Lehel György karmester, a budapesti fúvósegyüttes, Szé­kely István zongoraművész, a 180-as csoport, a Bartók-quar- tett és Polgár László opera­énekes Ausztria városaiban lép fel egy-két előadáson. Miller Lajos operaénekest a franciaországi Montpellier-be várják, Kováts Kolos opera­énekes Hollandiába kapott meghívást. Pege Aladár a ka­nadai Edmontonban ad négy hangversenyt. A Német Szövetségi Köz­társaságban szerepel, többek között a MÁV Szimfonikus Ze­nekar, Nagy Ferenc karmes­ter irányításával, Sulyok Ta­más karmester, valamint a Győri Balett együttese. Restaurátorok Hazánk egyik legérdekesebb középkori falképegyüttese a vizsolyi református templomban található. A restauráláshoz 1944-ben kezdtek hozzá, 1952-ben, majd 1977-ben folytatták, összesen több mint 240 négyzetméternyi középkori freskót restaurálnak a templomban. Szeptemberre készülnek el. Nemzetiségi hagyományápolás Pilisszentkereszten Minden gyerek tanul szlovákul t Vakító fehér falak, barnára festett ajtók és ablakok: J a klubkönyvtár kívülről igazán szép. Az irodában egy- ^ másra rakott székek, összetolt bútorok, föltekert sző- nyegek. Szemmel láthatóan a mennyezeten éktelenkedő ^ hatalmas beázást készülnek megszüntetni. Két összetolt í fotelben fiúcska alszik. A férj költözik — Hiába, óvodaszünet van, kénytelen vagyok magammal hozni — áll fel az asztaltól és jön elém a fiatalasszony. S ré­mülten visza is hőköl, amint megtudja, miért jöttem. Ju- hancsikné, Mocsári Csilla ugyanis mindössze néhány hó­napja került a klubkönyvtár élére, de a faluba is, mert a férjét ide helyezték. Belátom magam is, hogy tőle bizony keveset tudhatok meg arról, milyen szerepet tölt be Pilis- szentkereszten a nemzetiségi hagyományok, az anyanyelv ápolásában a klubkönyvtár. Ajánlgatja is buzgón, hogy_ a tanácselnököt, esetleg az előd­jét keressem föl, ők ,lényegé-; sen többet tudnak. , Érkeztemkor — jól bevált szokás szerint — a kocsmában tájékozódtam, mit, merre ta­lálok. Alig néhány an lézenge­nek a rexasztal körül a kora délutáni órákban: ők is unot­tan lökdösik a golyókat. A já­ték valóban nem érdekes, de arra felfigyelek, hogy szlovák szavak keverednek a magyar­ral, néha egy mondaton belül is, pedig a beszélők között egészen fiatalok is vannak. Eldöntőm, először az elnököt keresem föl. A klubkönyvtár előző vezetőjéről ugyanis any- nyit tudok: remekül dolgo­zott, maga is szlovák. Furdal a kíváncsiság, miért történt a váltás. A tanácsházán egy alacsony ember nyújtja a kezét. — Mikusik — pattog a hangja, szúrós a tekintete. Egy kurta mozdulattal tessé­kel be irodájába. Vajon miért haragszik ez az ember? — gondolom magamban. Beszél­getés közben lassan-lassan rá­jövök, hogy Mikusik Béla ta­nácselnök nem mérges, egy­szerűen ilyen. Amikor a falu­ról kérdezgetem, készségesen feiel, s riéha még el is moso- lyodik. ^ — Régi szlovák település ez, a mi nyelvünkön Mlinky — Maimocska — a neve, állító­lag sok vízimalom működött itt valamikor. Hajdanán né­metek és szlovákok éltek a községben, de az előbbiek las­san beolvadtak, csak néhány családnév maradt fenn. A lakosság száma a kétezret sem éri el, kilencven százalékuk ma is szlovák. Az iskolában kivétel nélkül minden gyerek tanulja a nyelvet, még a ma­gyarok is. Innen nem mennek eí az emberek, ha egy szent- kereszti lány férjhez megy, akkor a férj költözik ide. Nem a nyelv számít Óvatosan megpendítem a klubkönyvtár vezetésének ügyét: miért ment el, aki ed­dig csinálta, s nem hátrány-e, hogy az utód még a nyelvet sem ismeri? Az elnök arca azonnal bezárul, tekintete is­mét haragosra vált. A választ kissé kitérőnek érzem. — Szivek József eredetileg pedagógus volt, most vissza­ment az iskolába. Az pedig nem döntő, hogy valaki be­szél-e szlovákul, csak az fon­tos, hogyan gondolkozik. Húsz éve csak magyar iskolaigazga­tónk van, mégsem volt ez so­ha probléma. Amíg Szivek József házát keresem, van módom szemlé­lődni a faluban. Tiszta, ren­dezett, virágos utcák. Módos, takaros és többségükben .ízlé­ses házak. Az elnöktől tudom, hogy szinte mindenki eljár dolgozni a községből, még az asszonyok is. Helyben jószeri­vel alig akad munkalehetőség. Itthon persze valamennyiüket várja a kert, vagy az állatok. Itt az emberek kilencvenki­lenc százaléka nem nyolc órát dőrgözik'naponta csenget­nek á fülembe Mikusik Béla szavai. A keresett ház előtt az árok­partot kaszálja egy férfi. Szi­vek József kézfogása erős és határozott. Arcán az elnök­nél már látott zárkózottság. Nem barátságtalan ez a te­kintet egy csöppet sem, de mintha valami óvatos vissza­húzódást éreznék mögötte. Va­jon minden idegennek kijár ez? Óhatatlanul arra gondo­lok, hogy századok tapasztala­tai formálták ilyenné ezeket az embereket, keményítették meg a pillantásokat. A mag: a pávakör Hűvös szobában ülünk. Ar­ról az első percekben le kell tennem, hogy megtudjam, mi­ért hagyta ott Szivek József a klubkönyvtárat. Végül is nem ez a lényeg. Igazában az érde­kel, miként sikerül mozgósíta­ni a falut a hagyományőrzés nemes munkájára, a nemzeti kultúra ápolására. — Nézze, én pedagógus va­gyok. Nyolc évig vittem a klubkönyvtárat. Most vissza­tértem a katedrára. Egyébként nem szakadtam el a közmű­velődéstől. Továbbra is én ve­zetem a pávakört. Egész ko­rábbi munkánknak is ez és a tánccsoport az alapja, a mag­ja. A két együttes mintegy kétszáz tagot számlál a hét­évestől a hetvenévesig. Feszti­válok sorát jártuk meg, szá­mos díjat, elismerést kaptunk. A gyerekcsoportba már korlá­tozni kellett a felvehetők szá­mát, annyian jelentkeztek. A klubkönyvtár munkájáról elismeréssel szól a megyei szakfelügyeleti vizsgálat is. Kiemeli a szlovák klub mun­káját és az anyanyelvi isme­retek bővítését szolgáló isme­retterjesztő tevékenységet. Egyébként a könyvtár állomá­nyának mintegy egyharmada szlovák nyelvű. S nem szabad elfeledkezni a helytörténeti körről sem, erről Szivek Jó­zsef is szívesen beszél. — A falu idős embereit si­került mozgósítanunk a gyűj­tőmunkára. Tárgyi emlékek után kutatnak, már-már fele­désbe merülő népszokásokat elevenítenek fel, mint a ta­vaszköszöntő vagy a korbá- csos húsvéti locsolkodás. Azon tűnődöm, mi tartja így össze ezt a falut, mi ösztönzi az embereket hagyományaik ápolására? Minden bizonnyal szerepe lehet a homogén nem­zetiségi népességnek, s talán annak, hogy a település soká­ig földrajzilag is el volt zárva a külvilágtól. Itt ez a természetes — Ebben igaza lehet — töp­reng hangosan Szivek József —, de minden bizonnyal mun­kál az emberekben az is, hogy a különböző szereplések alkal­mából fölmutathatják kultúrá­juk értékeit. Ugyanakkor ők is sokfelé járnak, ismereteik gazdagodnak, látásmódjuk for­málódik. Végezetül mégiscsak vissza­térek a klubkönyvtárba. A hallottak után kíváncsi va­gyok, az új vezető milyen el­képzelésekkel vág a munká­ba. ; — Az eddigi dolgokat feltét­lenül tovább kell vinni; Kicsit zavar ugyan, hogy nem tudok szlovákul, igyekszem is majd megtanulni, de a csoportok vezetőire továbbra is számít­hatok. Egyelőre még ismerke­dem a faluval, az emberekkel. Akikkel eddig kapcsolatba ke­rültem, azok úgy érzem, elfo­gadtak. A többieknek bizony még idegen vagyok. De hát alig két hónapot töltöttem itt... Az említett szakfelügyeleti vizsgálat egy mondata jár a fejemben, amint hazafelé au­tózom: Az intézmény tevé­kenységének középpontjában a nemzetiségi hagyományok ápolása áll. Ez hozott el Pí- lisszentkeresztre. A látottak és a hallottak könnyen meggyőz­tek: ebben semmi rendkívüli nincsen. M. Nagy Péter Kiállítótermekből ’.'Vx-V.4' ?>• Képek, szobrok, kerámiák Vácott Augusztus 15-ig látható ^ Vácott a Hincz-gyűjte- ^ menyben Gcrzson Pál £ M un kácsy-dí jas festőmű- £ vész kamarakiállítása. Né- '• meth János Munkácsy-dí- ? jas keramikus tárlata au- f gusztus 14-ig tekinthető í meg a váci Madách Imre ^ művelődési központban, £ Blaskó János szobrászmű- $ vész alkotásai pedig július £ 20-ig várják vendégeiket a ^ Katona Lajos városi / könyvtár aulájában, Gerzson Pál értékei ö a műfaj, a festészet be­csületét azzal őrzi, hogy újít­ja. Tud valamit: hogy min­den hajónak szüksége van iránytűre, irányjelzésekre, me­lyek az ö esetében Cézanne, Picasso, Hincz művészete. Ezt a felismerést művekkel úgy gyakorolja, hogy építi, ára­moltatja életművének hajóját, mely kizárólagos birtoka. Gerzson esetében is a mi­nőség a perdöntő, a forma­teremtés ellenőrzött bátorsá­ga, mely nem egyszerűen jó képeket véglegesít, hanem tiszta forrásokból rendező­dött képi anyanyelven sugá­roz fontos és új felismerése­ket összetett emberi világunk­ról. Abban meg a váci Hincz Gyula állandó gyűjtemény mutat országos példát, hogy teret ad élő klasszikusunk muzeális gyűjteménye mellett, az új értékek bemutatására, így sorban Hincz mester egy­kori tanítványai szerepelnek: Mizser Pál alkotásai után Gerzson Pál, s még ebben az esztendőben Gyémánt László. Blaskó János plasztikái Amikor Kazinczy Ferenc a magyar nyelvújítás kezdemé­nyezőjeként egyaránt fontos­nak hangoztatta a hagyo­mányőrzést és az újítást, ak­kor e két véglet pólusára ösz­tönözte az írókat. Mindez Blaskó János szobraiban úgy módosul, hogy a hagyomá­nyos és neológ formákat kü­lönböző arányrenddel ő egy- egy műben összegezi. Mindig hitelesen, mindig ellenőrzöt­ten, eltérő mértékkel. Ugyan­akkor mindig hiánytalan műgonddal és ízléssel. Így váci Bartófc-jában széttöri a formákat és e heroikus rész­letek érzékeltetik e nagy mu­zsikus világtettét. Csepelre álmodott Petőfije szikár, va­lósághű alakzatával maga a megvesztegethetetlen géniusz elszánt méltósága. Ez is a forradalom lényege, a fiatal­Az Iparművészeti Múzeumban Új tárlatok nyílnak Immár egy esztendeje, hogy megnyitotta kapuit a felújí­tott Iparművészeti Múzeum: ez idő alatt, mintegy 200 ez­ren keresték fel kiállításait. A hazai és a külföldi ipar­művészet és kézművesség leg­különbözőbb ágazatait felvo­nultató tárlatai között egyik legsikeresebb időszaki bemu­tatója az időméréstörténeti tárlat volt. A Műszaki Mú­zeummal közösen rendezett kiállítást nemcsak a szép tár­gyak kedvelői, hanem az óra­gyűjtők és a technikatörténet iránt érdeklődők is szép szám­mal tekintették meg. Ugyancsak nagy érdeklődés kíséri a múzeum márciusban megnyílt első állandó kiállí­tását: a Művészet és mester­ség című bemutató az iskolá­sok számára is hasznos infor­mációkat nyújt a különböző művészi kézművességek eljá­rásaira, technikáiról. Az em­beriség legalapvetőbb környe­zetalakító nyersanyagait és azok megformálásának, díszí­tésének technikáit felvonulta­tó állandó tárlat folytatása­ként az elképzelések szerint 1987-ben nyílik az a bemuta­tó, amely a használat oldalá­ról, a művészettörténet ko> szakai szerint idézi fel a kézművesség történetét. A tervek szerint idén ősz­szel ismét új tárlatokkal bő­vül a múzeum. Október 25- én nyílik az Art Decotnak — egy, a szecessziót követő sa­játos stílusnak —, a magyar- országi művészetben fellelhe­tő eredményeit bemutató vá­logatás. Kiegészítéseként he­tente egyszer, az 1920-as és 1940-es évekből származó fil­meket is vetítenek majd. Még az idén itthon is lát­ható lesz az a kerámiakiállí­tás, amely jelenleg az olaszor­szági Faenzában vendégszere­pei, s a századforduló ma­gyar kerémiaművészetét mu­tatja be a múzeum gyűjtemé­nye alapján. A hazaiak mellet külföldre is utaztatnak tárlatokat: a varsói, a bécsi és a berlini magyar intézetekben látható majd ősztől egy-egy bemutató. Szeptemberben Varsóban, de­cemberben Bécsben nemzeti törekvések A múlt század ma­gyar iparművészetében cím­mel nyílik bemutató, október­ben pedig a berliniek láthat­nak összeállítást Asztalteríté­kek a XVII, századtól nap­jainkig címmel. ság, a tisztaság, a minőség. A száífatartás egyetlen gesztusra épült fogalmazása ezt a lé­nyeget ragadja meg. A váci művelődési központ elé ke­rült Emberpár-ja a csókot a legszebb emberi szertartás­ként jelöli meg, s a szerelem magasztosságaira neveli a fiatalokat a mű belülről tük­röződő szépségével. Ugyanígy a Család formai harmóniája is igazságot véglegesít, az együvé tartozást, a szétválást. Apa, anya, gyerek, közel egy­máshoz, de három külön szir- ten áll. Közeledve, távolod­va is egymástól az élet külön birtokosaként, birtokaként. Köztéri alkotásaiban, kisplasz­tikáiban, érmeiben egyaránt az ragadja meg a szemlélőt, hogy nem meghökkentésre tö­rekszik, hanem közérdekű, közösségi igazságok szobrászt megörökítésére, arra, hogy az új szépség a mai emberhez szóljon. Németh János világa Az első pillanatban úgy tű­nik, hogy a piknikus kerá­miák egy mindig derűs, ke­délyes magyar Rabelais vi­dámságát sugározzák. Ez részben igaz is, mert Németh János művészete valóban egészséges, ez az állandója immár több mint két évtize­de. Kérdés csupán az, hogy Németh János szobrászi vilá­ga a bőség karakterének hor­dozója vagy megküzdött üze­nete? Mindkettő. Ugyanis Né­meth valóban optimista, ki­egyensúlyozott ember, akit el­került a dráma, mert emberi, művészi harmóniával hessen- ti önmaga és immár országos környezetéből. így kerámiái egyszerre tárják fel alkotójuk természetét és vágyát is, hogy alakítson a világon. Számta­lan köztéri szobra, hazai és külföldi vádijai tanúskodnak arról, hogy szépül, nemesedik a világ munkával és művek­kel. Németh János egészség­től, hittől, erőtől duzzadó ke­rámiaszobraiban is, melyek nem égetik, hanem melenge­tik a szíveket. Losonci Miklós MOZIMŰSOR július Xl-tői 17-ig ABONY 11— 14: A cápa»* 12— 13: Nevein: Senki (éjjel) 13— 14: Riki-tiki-tévt (du.) 15—16: Egy asszony visszanéz BUDAÖRS 11—12: Ragtime I—II.* 13—14: Rendőrük háborúja** 15—16: Madonna, milyen csendes az este CEGLÉD, Kamaraterem 11—14: Az éjszakai utazók** 13—14: A púpos lovacska (du.) 15—17: Piros pulóvert.zz CEGLÉD, Szabadság 11—14: Saiidokan (este) 11—17: Bombajó bokszoló* (du.) 13—17: A zsaru nem tágít (este) DABAS 11—12: Csatár a pácban* 13—14: A világgáment királylány (du.) Tű a szénakazalban** (este) 15: István, a király DABAS, Autós kertmozi 11—17: Piszkos munka DUNAHARASZTI 11—12: Halál egyenes adásban* 13—14: Szegény Dzsoni és Arnika (du.) Kelly hősei 1—II.» (este) 15—16: Gumi Tarzan (du.) Tű a szénakazalban** (este) DUNAKESZI, Vörös Csillog 11: Uramisten 12: A piszkos tizenkettő I—II.* 13— 14: E. T. (este) 15: A tó szelleme* DUNAKESZI, József Attila 11: Autóversenyzők 14— 15: A Birodalom visszavág 17: Katasztrófa földön-égen I—II. ÉRD 11: Eszterlánc 14: En és a nagyapám (du.) Madonna, milyen csendes az este (este) 15— 16: Kelly hősei I—II.* 17: Kincs, ami nincs FŐT 11: Megbilincseltek* 12: Uramisten 13— 14: Kincs ami nincs 15—16: Sok pénznél jobb a több** GOMBA, Autós kertmozi 11— 13: A sárkányölő 12— 13: A zsaru nem tágít (éjjel) 14— 15: 39 lépcsőfok GODOLIO 11—14: Donald kacsa és a többiek (du.) Ragtime I—II.* (este) 15— 17: A vadon szava (du.) Sandokan (este) GYAL ll: Félek** 12: Egy szerzetes szerelme 13— 15: Slari .;ét keréken (du.) Till nagy rizikó* (este) 16: Cjra szól a hatlövetű KEREPESI ARCSA 11—12: Fcle-barát-nöm* 13—14: Boszorkányszombat (du.) Hair* (este) 15—16: A XX. század kalózai LEÁNYFALU, Kertmoz) 11: Túl nagy rizikó* 12—13: A profi** 14— 15: Excalibur 1—n.** 16: Rendőrök háborúja** MONOR 11— 12: A Jedi visszatér 12— 14: Vigyázat, rozmárok! (du.) 13— 14: Egy asszony visszanéz (este) 15— 17: A cápa** NAGYKÖRÖS, Arany János 31—12: Az Ezüst-tó kincse (Óú.) Folyóparti tangó* resté) 13— 14: A kék lagúna* 15—16: A szalamandra* 17: A szénbányász lánya NAGYKÖRÖS, Stúdiómozi 11—14: A tanú (este) 11—17: A sárkány éve (du.) 15—17: Az éjszakai utazók NAGYKÖRÖS, Cifrakert 11—14: Aranyeső Yuccaban 15—16: a Jedi visszatér PILIS VÖRÖS VAR 11: István, a király 12: A szalamandra (du.) 12 13: Altatódal nászágyon*® 14— 15: Rocco és fivérei I—II.* (este) POMAZ 11—12: A domb** 13—34: Segítség, felszarvaztak* 15: Feie-barát-nőm RÁCKEVE 11—14: öt láda aranyrög 13—14: Vészjelzés a tenger alól (du.) 15— 16: Halál egyenes adásban* SZENTENDRE 11—12: A szavanna fia (du.) 11—14: A zsaru nem tágít (este) 13—14: A két rodeós (du.) 15—17: István, a király (du.) Ragtime I—II.* (este) SZENTENDRE, kertmoii 11—17: Nyomás utána!* SZIGETSZENTMfKLÖS 11— 12: A cápa** 12— 14: A szultán fogságában (du.) 13— 14: Halál egyenes adásban* 15— 16: bt láda aranyrög TAPIÖSZELE 11— 12: Az álarcos lovas legendája 13— 14: Ezermillxárd dollár* 15: Sortűz egy fekete bivalyért VÁC, Kertmozi 11: Egy zseni, két haver, egy balek 12— 13: Balfácán 14— 15: Zsaru vagy csirkefogó 16— 17: Altatódal nászágyon** VÁC. Kultúr 11—14: A cárlány és a hét dalia (du.) Arany a tó fenekén (este) 45—17: A szavanna fia (du.) Folyóparti tangó (este) VECSÉS 11—12: Madonna, milyen csendes az este 13— 15: Tündér Lala (du.) 13— 14: Ragtime I—II.* 15— 16: Az önvédelem nagymestere VECSÉS, kertmozi 11—12: Az üldözők 14— 15: Az istenek a fejükre estek 16— 17: Ez igen! •14 éven aluliaknak nem ajánlott. •♦Csak 16 éven felülieknek. Az új filmek részletes Ismer­tetését lásd a Mozgó Képekben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom