Pest Megyei Hírlap, 1985. július (29. évfolyam, 152-178. szám)

1985-07-01 / 152. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA SS A MEGYEI TAHACS LAPJA XXIX. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM Ára: 1,80 forint 1985. JÜLIUS 1., HÉTFŐ jO[ íwd > . MM:------------------­Bé kesség a Ráskevei- Duna-ághan (3. c/ate/J Diákújság/rók és képzőművészek (4. Gidai) Sporlosszefoglszló fő—7. oldal) Hétszer hármas üikősés (8. oldal) A Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán Diplomaosztó ünnepség A Béketanács elnökségének állásfoglalása Tovább Helsinki szellemében! SZŐRÖSFA L ényegében igaz az a megállapítás, hogy nincsen csend ér­delükben és erdeink — kö­rül. Az erdők csendjét — furcsa pár ez! — a csendre, pihenésre vágyó emberek egy-egy csoportja űzi el a járműbőgetéssel, hordozha­tó zaj ládák, azaz rádiók meg magnetofonok bömböl- tetásével, fülsértő kiabálás­sal, másokkal nem törődve, s valójában a maguk pihe­nését is lehetetlenné téve. Az erdők körüli csend meg azért hiányzik, mert egyre élesebb a szakemberek kö­zötti vita arról, mi a helyes, mi a helytelen az erdőmű­velésben, a telepítési politi­kában, a faállomány össze­tételének változtatásában, a kitermelési, kivágási tervek megállapításában és így tovább, szinte nem lelni olyan, lényeges tárgykört, amelyben teljes lenne az egyetértés, félreérthetetlen az álláspont. A szakma belügyei azért érdekesek a laikus tollfor­gató számára, mert ez or­szágos erdőterületnek a nyolc százaléka található Pest megyében, ráadásul,, a főváros közelségéből adó­dóan, ezeknek az erdőknek egy része az átlagosnak ve­hető ún. látogató forgalom húsz-, harmincszorosát fo­gadja, viseli el, gyakran ak­kor is, amikor ott állnak a tiltó táblák, üzemi terület, idegeneknek belépni fitos. Már ezen összeszikráznak a vélemánykardok. Enged­ni, tiltani... Mit, meddig, kinek?! Valamikor, az öt­venes évek elején az erdő­terület kilencvenkét száza­léka — mint annyi minden más. a szatócsüzlettől a ros- kadóban levő cipészműhe- lyig — állami tulajdonba vétetett. Napjainkra, sze­rencsére, ez az arány het­ven százalékra csökkent, azaz jelentős szerephez jut — mivel a magántulajdon részesedése nyolc százalék­ról 0,4-re mérséklődött — a szövetkezeti szektor. Most, amikor a közös gazdaságok­ban igyekeznek —> mert kényszerülnek — minden fillért megfogni, egyszeri­ben háborúságra ad okot a fák békés serege, Erre köl­teni?! Visszatérő kérdés köz- és küldöttgyűléseken, vezetőségi üléseken, hiszen az itt béfektetett forint na­gyon sokára hozza meg a kamatokat. Ha már mi köl­tünk rá — folytatódik az okoskodás —. akkor milyen alapon csődül oda a város, gyakran hivatalos invitálás­ra. hiszen ott rendeznek kü­lönböző társadalmi szerve­zetek ilyen-olyan ünnepsé­geket, majálisokat, verse­nyeket... Ne légy intsünk _________________ rá, hogy tyúk perek szelle­mének kísértése az ilyen vi­ta, mert bizony — a ma­gunk szemével győződhet­tünk meg róla — egy-egy másfél, kétezer embert von- %ó rendezvény után olyan az erdő, mint az elhagyott csa­tatér. S valakinek ott ren­det kell csinálnia! Asztalosok, fafeldolgozó üzemek technológusai, munkásai szőrösfának ne­vezik az elsődleges művele­ti szakaszon — gallyazáson, kéregtelenítéjsen — átment, deszkává, léccé stb. felfűré­szelt anyagot. Ez a szőrüsfa — mert szőrös, azaz szál­kás,' egyenetlen a felülete — az óvatlan, a szakmai tudás nem szelídítette kezet csú­nyán felsebezheti, hosszú ideig gyógyuló bajt okoz­va. Védi magát a fa — mondják csendesen moso­lyogva a szakemberek a szőrösségre, ám ők tudják a legjobban, a fa védtelen, minden tekintetben az. A fa védtelen a kirándulónak ál­cázott otromba, garázda emberrel szemben, s azzal szemben is, akinek ugyan az erdő, a fa a szakmája, ám ilyen meg olyan vélt vagy valódi okoknak en­gedve, minden áron a ma­ga igazát akarja elfogadtat­ni, érvényesíteni. A szak­mában túlságosan sok a di­lettáns — mondják a nagy tapasztalatú erdőmérnökök, arra utalva ezzel, hogy ott sincsen gyakran minden rendben, ahol látszatra szakember kezében a ve­zénylő pálca. K izárólag a viták — fő­ként ami a telepítési, kitermelési tervek ésszerűbbé tételét illeti — nem adnának okot a laikus aggodalmára, társulnak azonban a vitákhoz más té­nyezők is; elgondol kozta-r tóak. így például az, hogy a megyében a környezetvé­delmi beruházásoknak — esztendők óta — mindössze a 0.4—0,5 százaléka jut az erdőállomány védelmét és ésszerű hasznosítását szol­gáló fejlesztésekre...! Ez meglepően szerény arány ahhoz mérten, amilyen sze­rep jut az erdőknek környe­zetünk alakításában,. egész­ségünk őrzésében, pihené­sünkben. A savas esők már bele-beleharapíak erdeink- be — főként az Ipoly-vidé- ki területeken —, azaz ve­szedelmes luxus tetézni ezt elkerülhető rongálással, az érdekegyeztetés parancsszó­val történő helyettesítésé­vel, tetteket késleltető szak­mai belháborúkkal. Mert így bizony megtörténhet, a szőrösfa már nem tenyeret, hanem környezetet, köziér­deket sebez fel. Mészáros Ottó JuíiiáSis Albertirsán A jó ízek párolgó illata körül egyelőre csak a társadalmi munkás szakácsok és kukták sürgölődnek a hétvégi kétna­pos alberiirsai junlálison, amelynek eseményeiről a 3. olda­lon számolunk be. A talállioió javéra Országos ViT-műszakok Á hét végén /országszerte számos ipari és mezőgazdasági üzemben, szövetkezetben, a szolgáltatásban dolgozó és ér­telmiségi fiatal, továbbá mint­egy tízezer építőtáborozó vett részt, a VIT-műszakhan, hogy a Szovjetunióban zajló orszá­gos VIT-műsz£ kokkal párhu­zamosan, munkájuk ellenérté­kével gyarapítsa a VlT-alapot. A XII. Világifjúsági Talál­kozó magyar nemzeti előkészí­tő bizottsága úgynevezett VIT- alap számlát nyitott, amelyen a nemzetközi szolidaritási alaphoz, a magyar VIT-kül- döttek moszkvai utazásához, s a hazai fesztiválprogramok­hoz járulhatnak hozzá a fiata­KÖ Z É LE Losonezi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Kanada nemzeti ünnepe alkalmából táviratban üdvözölte Jeanné Sauvé főkor- mányzót. lók. A számlára a hét végi mű­szákokig már 5 millió 763 ezer forint érkezett be. Befejeződtek a megbeszélések Willy Brandt hazautazott Szombaton délelőtt elutazott Budapestről Willy Brandt, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) és a Szocialista Inter- nacionálé elnöke, aki az MSZMP Központi Bizottságá­nak meghívására látogatást Vasárnap az Omszki parkban Tábla nélkül - telt ház tett hazánkban. Kíséretében volt Karsten Voigt, az SPD parlamenti frakciójának kül- és biztonságpolitikai szívivője és Norbert Wieczorek képvise­lő, a Bundestag költségvetési bizottságának tagja. Willy Brandtot és kíséretét a Ferihegyi repülőtéren Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának titkára bú­csúztatta. Az cbű igazi nyárias vasárnapon a jó levegőre, a napfényre, a vízre kiéhezett emberek soka­sága kereste fel az Omszki parkban a tavat, hogy ott napozva, sportolva, úszva, labdázva, vagy éppen szörfözve felüdülést keressen magának. Bár a táblát nem tették ki, még­is nyugodtan elmondható: csaknem telt ház volt a kedvelt kiránduló-, pihenőhelyen. Hivatalos eszmecsere Hazánkba látogat az egyiptomi külügyminiszter Dr. Várkonyi Péter külügy­miniszter meghívására ma, jú­lius elsején hivatalos látoga­tásra hazánkba érkezik dr. Ahmed Eszmat Abdel-Megid ' egyiptomi külügyminiszter. A vendég életútját a 2. ol­dalon ismertetjük. A hallgatók közül Hunyadi Agnes vette át elsőként a diplomáját Hargitai Károly főigazgatótól. Erdőst Agnes felvétele Diplomaosztó ünnepi tanács­ülést tartattak szombat délelőtt a Zsámbéki,Tanítóképző Főis­kola gyakorlóiskolájának tor­natermében. A mostani végzős évfolyamon . kétszázhuszonkét hallgató tehetett államvizsgát, s közülük kettőszáztizenhét ka­pott diplomát. Hargitai Károly főigazgató, az alkalomhoz illő külsőségek között adta át a diplomát a hallgatóknak. Az eseményen részt vett Nagy Sándorné,' az MSZMP Pest megyei Bizott­ságának titkára, dr. Tóth Al­bert, a pártbizottság osztály- vezetője és Hanes László, a pedagógus-szakszerevezet me­gyei titkára. Az Országos Béketánács állásfoglalást tett közzé abból az alkalomból, hogy befejeződött a béke cs barátság hónapjá­nak rendezvénysorozata. A dokumentum megállapítja: eze­ket a heteket a béke ügyéért vállalt felelősség és nagyfokú cselekvőkészség, a fiatal nemzedék fokozott részvétele, a, kü­lönböző kezdeményezések változatos sorozata jellemezte. Több száz gyűlésen, fórumon, beszélgetésen jutott kifejezés­re, hogy hazánk békeszerető lakossága tisztában van a nuk­leáris háború szörnyű veszé­lyeivel s minden tőle telhetőt elkövet a pusztító világégés el­hárítására. A béke fenntartá­sának korunkban megvannak a reális feltételei: azok a tör­ténelmileg kialakult nemzet­közi erőviszonyok, amelyék a kelet—nyugati s ezen belül mindenekelőtt a szovjet—ame­rikai-katonai egyensúlyra ala­pozódnak. Ezt az egyensúlyt nem szabad és nem lehet meg­bontani. Messzemenő egyetértés nyilr váriult meg mindazokkal a bé­kés kezdeményezésekkel,' ame­lyeknek a célja, hogy az egyen­súlyt a fegyverzetek minél alacsonyabb szintjén .valósít­sák meg és végleg felszárppi- ják a fegyverkezési versenyt az egyenlő biztonság, a kölcsö­nös érdekek alapján. A ma­gvar békemozgalom meggyő­ződése, be kell fejezni a fegy­verkezési hajszát földünkön, s meg kell akadályozni annak kiterjesztését, a világűrre. A csillagháborús előkészüle­tek fenyegetőek: az Egyesült Államok nemcsak a fegyver­kezési verseny minden eddigi­nél költségesebb és veszélye­sebb ágazatát nyitná meg, ha­nem kockáztatná a genfi tár­gyalások folytatását is. ' Mint o.lyan nép. amely Euró­pa szívében él és sok keserű történelmi tapasztalattal ren­delkezik, síkraszállunk a fel­hívás megállapításai mellett, hogy a helsinki folyamatban részt vevő országok mondja-- nak le a katonai erő alkalma­zásáról, s földrészünket tisztít­sák meg a nukleáris és vegyi, fegyverektől. Az OBT állásfoglalása végül hangsúlyozza: a békehónap si­keres akciósorozata véget ért, de folytatódnak a békéért való kiállás és küzdelem hétköz­napjai. A magyar békemozga­lom a jövőben is mindent meg kíván tenni a háború elhárí­tásáért. a békés viszonyok tér­hódításáért. valamennyi béke­szerető erő cselekvő egysé­géért. Vásári forgatag Szentendrén A Templom téri sokadalom A kellemes nyári időben el­lepték a kirándulók Szentend­rét. Sokan keresték fel a templomdombot, ahol a hami­sítatlan vásári . .forgatagban mindenki megtalálhatta a ma­ga szórakozását. A sátrak alatt képző-, ipar- és népmű­vészek kínálták portékáikat, a színpadon pedig, szünet nél­kül peregtek a programok. Ké­pünkön az amatőrökből álló szentendrei Igrice együttes látható. A Templom téri so- kadalom eseményeiről a 4. öl-, dalon számolunk be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom