Pest Megyei Hírlap, 1985. június (29. évfolyam, 127-151. szám)

1985-06-15 / 139. szám

s 1983 TfWUS 15., SZOMBAT 7 Tanácstagok Dabason és vonzáskörzetében A Dabas környéki községek jú­nius 0-án megválasztott tanácstag­jai és póttanácstagjai: ALSÓNÉMEDI 1. vk. tanácstagja: Kiss Meny­hérté ügyvezető igazgató, pótta­nácstag: Bai Menynert tímár, 2. vk. tanácstagja: Dobos Sándor osztályvezető. 3. vk. tanácstagja: Jakab Albert nyugdíjas. 4. vk, tanácstagja: ifj. Nagy Miklósné csecsemőgondozó, póttanácstag: lUiskolczi Károly szakfelügyelő. 5. vk. tanácstagja: dr. Thoit Maria körzeti orvos, póttanacstag: Ná- nási Ferenc szakcsoporielnök. 6. vk. tanácstagja: Ladányi Béla ön­álló juhász. 7.. vk. tanácstagja: Horváth Ernő gépkocsivezető, pót­tanacstag: spanyeil Pál gépkocsi- vezető. 8. vk. tanácstagja: jc >bágy Jenőné fogorvosasszisztens, pótta- íiácstag: Ivanov Mária pénzügyi csoportvezető. 9 vk. tanácstagja: dr. Kékesi Béla állatorvos, pótta­nácstag: Szatíó Kálmán gazdálko­dó. 10. vk. tanácstagja: Vitéz La­jos nyugdíjas, póttanácstag: Bai Sándor boltvezető. 11. vk. tanács­tagja: Kerekes Jenő - gazdálkodó, póttanácstag: Varga Lászlóné fod­rász. 12. vk. tanácstagja: Jobbágy Boldizsár tévészerelő. 13. vk. ta­nácstagja: Kiss Imre üzemigazga­tó, póttanácstag: Kiss Boldizsárné háztartásbeli. 14. vk. tanácstagja: Lovas József traktoros, póttanács­tag: Tallér Benő gépkocsivezető. 15. vk. tanácstagja: Végh Magdol­na óvónő, póttanácstag: Bálint Gáborné adminisztrátor. 16. vk. tanácstagja: Németh József mű­vezető, póttanácstag: Zsíros Lász­lóné raktáros. 17. vk. tanácstagja: Buresné Balogh Ilona tanár, pót­tanácstag: Hangyás Sándor osz­tályvezet ő. 18. vk. tanácstagja: Fekete István vasöntő, póttanács­tag: Zahorán János villanyszere­lő. 19. vk. tanácstagja: Krizsa Menyhértné diszpécser, póttanács­tag: Vlcsek Istvánná boltvezető. 20. vk. tanácstagja: Galambos Ba- lázsné adminisztrátor, póttanács­tag: Varró Lászlóné óvónő. 21. vk. tanácstagja: Kozma Jenő gaz­dálkodó, póttanácstag: Juhász Lászlóné tanító. 22. vk. tanács­tagié : Szabó Jenő éoítésztechni- kus, póttanácstag: Kiss Tamás t.sz-elnökhelyettes. 23. vk. tanács­tagja: Takács Ernő gvári munkás, póttanácstag: Garai Miklósné bolt- v zelő. 24. vk. tanácstagja: Győr­it u*i Ferenc öntözési csooortveze- tő. 25. vk. tanácstagja: Csap Fe­renc lakatos, póttanácstag: Bá- l‘*it Istvánné adminisztrátor. 26. vk. tanácstagja: ChrJstov Kálmán g" nkocsivezetö, póttanácstag: C Örgyövics Balázs gazdálkodó. 27. Vk. tanácstagja: Ladányi István p'rititkár, pótanácstag: Kiss Mi­hály mérnök. 23. vk. tanácstagja: Cörgyövics Károly gazdálkodó 20, vk. tanácstagja: Szabó Balázs sz-'r-'lŐ, póttanácstag: Ötvös De­zső műszerész. 30. vk. tanácstag­ja ? Fülön Józsefné tanácselnök, póttanácstag: özv. Suránvi Ferenc­it/* Pénzügyi csoportvezető. 31. vk. tanácstagja: Gvörfi imréné vb-t.it- k:*r. póttanácstag: Somogyi Sán­dor hivatásos vadász. [ BUGYI 1. vk. tanácstagja: Bak Károly, a nagyközségi pártbizottság titká­ra 2. vk. tanácstagja: Itizmajer Is vénné igazgatási előadó. 3. vk. tanácstagja: Nagyszegi Sándorné / '.-fiókvezető, póttanácstag: Kol- 1 e József gazdasági igazgató.^ 4. vk. tanácstagja: Kovács Attiláné v zető óvónő. 5. vk tanácstagja: I.űmorl Tibor ágazatvezető, pót- tanácstag: Nyeső Istvánná gép- munkás. 6. vk. tanácstagja: fle- g -lüs Zoltán foágazatvezető, pót- t ■"'ácstag: Nyitrai Endre általá- n )3 iskolai tanító. 7. vk. tanács­tagja: Pelsőczi Józsefné pénztá­ros. 8. vk. tanácstagja: Akai Pál főágazatvezető. 9. vk. tanácstagja: Kecskés Jánosné betanított mun­kás, póttanácstag: Nyúl Károly Irodavezető. 10. vk. tanácstagja: FMler Lajos, a tsz-pártvezetőség titkára. 11. vk. tanácstagja: Pel­sőczi János tsz-titkárságvezető. 12. vk. tanácstagja: Rácz Sándor rendőrkapitányság-vezető. 13. vk. tanácstagja: Tóth János személy­zeti előadó, póttanácstag: Viola Gábor munkavédelmi, tűzvédelmi felelős. 14. vk. tanácstagja: Jó­zsii László művelődési ház igaz­gató, póttanácstag: Sajtos Mag­dolna könyvtárvezető. 15. vk. ta­rács.agia: Fiatal Antalné szerei­dül beállító, póttanácstag: Viol3 G ib«?rné óvónő. 16. vk. tanácstag­ja : Komáromi Lajosné üzemmér­nök. póttanácstag: Proksa Jcnő- né húsipari alkalmazott. 17. vk. tanácstagja: Nagy István építés- vezető, póttanácstag: Majeczlii Já­rt osré raktárkezelő. 18. vk. tanács­tagja: Kohut Józsefné vb-titkár. 19. vk. tanácstagja: Pataki Mihály rendészeti vezető. 20. vk. tanács­tagja: Patkó Rozália orvosírnok, póttanácstag: Szőgyi Károly szál­lítási dolgozó. 21. vk. tanácstagja: Lakatos Emil általános iskolai Igazgató. 22. vk. tanácstagja: Tó- ris Sándor tanácselnök. 23. vk. ta­nácstagja: Szatmári Gyula tsz- c nők. 24. vk. tanácstagja: Szőke Lajos foágazatvezető, póttanács- tag: Török Antal kőműves. 25. vk. tanácstagja: dr. Kuli Éva gyermekorvos, póttanácstag: Lö­vi scsek István villanyszerelő. 25. vk. tanácstagja: Pál Ferenc tsz szb-titkár, póttanácstag: Bai Kál­mán né pártalkalmazott. 27. vk. tanácstagja: Szőke Sándor bánya- mester. 28. vk. tanácstagja: Fara­pa Ferenc tejüzem! dolgozó, pót­tanácstag: Torma Gáborné üzemi földrendező. 29. vk. tanácstagja: Kovács Imre bányamester, pót- t- n^cstag: Földházi János kelte­tő vezető. 30. vk. tanácstagja: Szat­mári Imréné HM-polgári alkalma­zott., póttanácstag: Varga Kálmán * 'dészeti ágazatvezető. 31. vk. ta­nácstagja: Vérségi István műhely- vezető. 32. vk. tanácstagja: Ajpli János Afész-boltvezető, póttanács- tig: Pencz János traktoros. 33. vk tanácstagja: Üjvári Miklós mű­helyvezető. DABAS 1. vk. tanácstagja: Jurácsik Ba­lázs autószerelő, póttanácstag: Je­lenek Jánosné betanított munkás. 2. vk. tanácstagja: Szabados Lász­ló üzemvezető, póttanácstag: Bá­lint ístvánnné nőbizottsági titkár, 3. vk. tanácstagja: Kissné Ga- rajszki Ildikó védőnő. 4. vk. ta­nácstagja: Balogh Jánosné be­tanított munkás. 5. vk. tanácstag­ja: Fojta József erdész, póttanács­tag: Bálint Gábor üzemgazdász. G. vk. tanácstagja: Buncsák Pál raktáros, póttanácstag: Fehérné Spanyicl Teréz vezető óvónő. 7. vk. tanácstagja: Kilincsányi Tamás iskolaigazgató. 8. vk. tanácstagja: Tímár László művelődési osztály­vezető, 9. vk. tanácstagja: Fojta Istvánné pénzügyi főelőadó. 10. vk. tanácstagja: Balogh Vince ágazatvezető, póttanacsfkg: Zsol­nai János nyugdíjas szerelő. 11. vk. tanácstagja: Kosztolányi Zol­tánná vezető óvónő, póttanácstag: Csernák Ilona óvónő. 12. vk. ta­nácstagja: Farkas József gépko­csivezető, póttanácstag: Szabó Jó­zsef nyugdíjas. 13. vk. tanácstag­ja: Kecskés Mihály nyugdíjas SM-dolgozó, póttanácstag: Talap­ba István lakatos. 14. vk. tanács­tagja: Máté Istvánné üzemvezető- helyettes, póttanácstag: Szever Fái karbantartó kőműves. 15. vk. tanácstagja: Sallai István tűzvé­delmi felügyelő, póttanácstag: Va- laszlcai Károly nyugdíjas tanács­elnök-helyettes. 16. vk. tanácstag­ja: Kálvin László iskolaigazgató, póttanacstag: Kosztolányi Gyula tanár. 17. vk. tanácstagja: Üjvá­ri Józsefné ellenőrzési osztályve­zető, póttanácstag: Talabér János csoportvezető. 18. vk. tanácstagja: Farkas József nyugdíjas igazgató, póttanácstag: Maris Lászlóné munkaügyi előadó. 19. vk. tanács­tagja: Balázs Ferenc munkár.őr parancsnok, póttanácstag: Bánki H. István gondnok. 20. vk. tanács­tagja: dr. Molnár Ferenc vezető ügyész, póttanácstag: Nemes Lász­ló BM-dolgozó. 21. vk. tanácstag­ja: Ádori Károly, az MSZMP vá­rosi jogú nagyközségi bizottságá­nak első titkára, póttanácstag: Hernádi László üzemvezető. 22. vk. tanácstagja: Valentin Mihály körzeti megbízott, póttanácstag: Tömör Lajos üzemvezető. 23. vk. tanácstagja: Szanka Ferencné ta­nár. 24. vk. tanácstagja: Vörös Ferenc üzemvezető, póttanácstag: Major Gábor MHSZ-titkár. 25. vk. tanácstagja: Kecskés Péter beta­nított munkás. 26. vk. tanácstag­ja: Strupka Erzsébet csoportve­zető, póttanácstag: Kiripoczki Ist­vánné adminisztrátor. 27. vk. ta­nácstagja : Czene István teleove- .fcétő, póttanácstag: Strupka János nyugdíjas felvásárlási üZemágve- 7ető. 28. i*k. tanácstagja: Schön- iveitz Tamás vb-titkár, póttanács­tag: Fiilöp István politechnikai műhelyvezető. 29. vk. tanácstagja: Pétiké Jánosné dr. tanácselnök. 30. vk. tanácstagja: Prauda Gábor moziüzem-vezető. 31. vk. tanács­tagja: Székely Attila üzletszerző, póttanácstag: Karlik László nyug­díjas tsz-tag. 32. vk. tanácstagja: Eódi Jánosné üzemvezető-helyet­tes. 33. vk. tanácstagja: Lakos Fe­renc gépszerelő-géplakatos, pótta­nácstag : Kőszegi József üzemve­zető. 34. vk. tanácstagja: Latyák István iskolaigazgató, póttanács­tag: Janicsák András anyagbeszer­ző. 35. vk. tanácstagja: Járomi Lajos műszaki csoportvezető, pót­tanácstag: Németh Györgyi re­cepcióportás. 36. vk. tanácstagja: Gugycrás László szerződéses üz­letvezető, póttanácstag: Ilirtli László raktárbázis-vezető. 37. vk. tanácstagja: Kertész Józsefné sze­mélyzeti vezető, póttanácstag: Gudmon László tanár. 33. vk. ta­nácstagja: Drexler László nyugdí­jas szabó, póttanácstag: Kemény Antalné meós. 39. vk. tanácstagja: Karlik Pál gépkocsivezető, pótta­nácstag: Láposi Józsefné PVCSV- kútkezelő. 40. vk. tanácstagja: Tu- sák Miklósné nyugdíjas előadó, póttanácstag: Balogh Ferenc nyug­díjas tűzoltóparancsnok. 41. vk. tanácstagja: Csaba József műszak­vezető, póttanácstag: Fekete Jó­zsefné nyugdíjas csoportvezető. 42. vk. tanácstagja: Barsi Ferenc­né irodavezető, póttanácstag: Fa­bók Istvánné bérelszámoló. 43. vk. tanácstagja: Iiondlcs István­né Gamesz-vezető, póttanácstag: Balogh Mária próbanyomó. 44. vk. tanácstagja: Zubai Gyula BM- dolgozó. 45. vk. tanácstagja: Cs. Kovács Istvánné csomagoló, pót­tanácstag: Ország Jánosné beta­nított munkás. GYÄL t. vk. tanácstagja: Kovács An­tál pb-titkár. 2. vk. tanácstagja: Gazdik Istvánné tanácselnök. 3. vk. tanácstagja: Ambrus Miklós nyugdíjas rendész. 4. vk. tanács­tagja: Karikás Pál műszerész. 5. vk. tanácstagja: Fa Zsuzsanna igazgatási előadó, póttanácstag: Rapcsák Erzsébet védőnő. 6. vk. tanácstagja: Németh Zoltánná vb- titkár. 7. vk. tanácstagja: Záboji Attila esztergályos, póttanácstag: Boilai Károly géplakatos. 8. vk. tanácstagja: Poppé György tanár, póttanácstag: Juhász Árpád késes­köszörűs. 9. vk. tanácstagja: Is­pán István asztalos, póttanácstag: dr. Fandl János körzeti orvos. 10. vk. tanácstagja: Pintér Ferenc nyugdíjas tűzoltó, póttanácstag: icürich Tamás nyugdíjas gondnok. 11. vk. tanácstagja: Illésné tír. Császár Mária fogorvos, pótta­nácstag: Sík Piroska tanító. 12. vk. tanácstagja: Kovács József villanyszerelő, póttanácstag: ifj. Czotter Ferenc faesztergályos. 13. vk, tanácstagja: ifj. Bállá Mihály repülőgép-szerelő, póttanácstag: id. Hámori György művezető. 14. vk tanácstagja: id. Balia János kőműves, póttanácstag: Tóth Ist­ván BM-dolgozó. 15. vk. tanács­tagja: Vitkóczi József vízszerelő, póttanácstag: Holló Pál lakatos. 16. vk. tanácstagja: Kovalik Jó­zsefné általános iskolai igazgató, póttanácstag: Burza Ferencné böl­csődevezető. 17. vk. tanácstagja: Garai Jenő tanár, póttanácstag: Góczi Sándor gépkocsivezető. 18. vk. tanácstagja: Sarkadi József szakoktató, póttanácstag: Góczi István nyugdíjas tsz-tag. 19. vk. tanácstagja: Dörfler László üzem- ágazatvezető, póttanácstag: Guty- tyán László raktári dolgozó. 20. vk. tanácstagja: Kollár Béla asz­talos csoportvezető. 21. vk. ta­nácstagja : Ordasi Sándor boltve­zető-helyettes, póttanácstag: Har­mati István nyugdíjas műtős. 22. vk. tanácstagja: Kosa György karbantartó, póttanácstag: Pitcsz- ki Vince forgalmi szolgálattevő. 23. vk. tanácstagja: Micsik An­talné tanítónő, póttanácstag: Ko- valszki Gyuláné üzemgazdász. 24. vk. tanácstagja: Pusztai Józsefné előadó, póttanácstag: Vass Ká- rolyné védőnő. 25. vk. tanácstag­ja: Kálmán Mihály szerszámké­szítő, póttanácstag: Majomé Sza­bó Erika igazgatási előadó. 26. vk. tanácstagja: Dobainé Ugrai Erzsé­bet pénzügyi előadó, póttanácstag: Lengyel Sándor nyugdíjas gépsze­relő. 27. vk. tanácstagja: Mogyo­rósi Sándor csoportvezető. 28. vk. tanácstagja: dr. Major Lajos ál­latorvos. 29. vk. tanácstagja: Bar­na Illés nyugdíjas hivatásos ka­tona, póttanácstag: Péter István kőműves-kisiparos. 30. vk. tanács­tagja: Sipos Imre gyáregység­igazgató, póttanácstag: Rürich Lászlóné adminisztrátor. A 31. választókerületben pótválasztás lesz. 32. vk. tanácstagja: Berecz István textiltechnikus, póttanács­tag : Molnár Károly műszerész. 33. vk. tanácstagja: Farkas István magánkereskedő. 34. vk. tanács­tagja: Dávid János csoportvezető, póttanácstag: Gyurián Emil nyug­díjas bádogos. 35. vk. tanácstagja: Varga András boltvezető, pótta­nácstag: Gagna Miklós nyugdíjas gépész. A 36. választókerületben pótválasztás lesz. 37. vk. tanács­tagja: Király Sándor osztályveze­tő, póttanácstag: Csorba István villanyszerelő. 38. vk. tanácstag­ja: Sebők Károlyné asszisztens, póttanácstag: Kosztás Tivadarné előadó. 39. vk. tanácstagja: Mol­nár Miklós BM-dolgozó, póttanács­tag: Okály Gergelyné főelőadó. 40. vk. tanácstagja: Vasas János vil­lanyszerelő. 41. vk. (Felsőpakony): tanácstagja: Soós Károly nyugdí­jas tsz-tag, póttanácstag: Kocsis Imre hivatásos katona. 42. vk. (Felsőpakony) tanácstagja: vérsé­gi Molnár Tibor főelőadó, pótta­nácstag: Pink György bedolgozó kisiparos. 43. vk. (Felsőpakony) tanácstagja: Kerepeczki Ferenc kisiparos, póttanácstag: Czirják József lakatos csoportvezető. 44. vk- rs (Felsőpakony) tanácstagja: Gergely Mihály tanár, póttanács­tag: Ordasi Istvánné könyvelő. 45. vk. (Felsőpakony) tanácstagja: Konkoly Miklósné tanító, pótta­nácstag: Túri Magdolna esztergá­lyos. HERNÄD 1. vk. tanácstagja: Kálmán Já­nos nyugdíjas, póttanácstag: Gá­bor Mihály gázvezeték-szerelő. 2. vk. tanácstagja: Negyelszkiné Frisz Ágnes oktatási felelős, pót­tanácstag : Pekny Tibor progra­mozó. 3. vk. tanácstagja: Holi Mi­hály anyagbeszerző. 4. vk. tanács­tagja: Paraga István férfifodrász. 5. vk. tanácstagja: Kocsis Ferenc keltetővezető, póttanácstag: Luká- né Fajth Mária higiénikus. 6. vk. tanácstagja: Gábor József gyár­vezető, póttanácstag: Klovicsák Ágnes művezető. 7. vk. tanácstag­ja: Kaltenecker József kertész. 8. vk. tanácstagja: Kaczmarczik Pál hentes, póttanácstag: Mónich Már­ton nyugdíjas. 9. vk. tanácstagja: Kispál Mihály párttitkár. 10. vk. tanácstagja: Kálmán Ferenc tsz- elnökhelyettes. 11. vk. tanácstag­ja: Bartuszek György építészmér­nök. 12. vk. tanácstagja: Sükös- cli László iskolaigazgató. 13. vk. tanácstagja: Tóth József kiskeres­kedő, póttanácstag: Kovács László önálló gazdálkodó. 14. vk. tanács­tagja: Balázs Pálné vezető óvónő, póttanácstag: Tóth Ferencné pénzügyi előadó. 15. vk. tanács­tagja : Mihalovics Mihály vb-tit- kár. 16. vk. tanácstagja: Zsadánv! Lászlóné tanácselnök. 17. vk. ta­nácstagja: Lánczos István gond­nok, póttanácstag: Kaltenecker György tűzoltó. 18. vk. tanácstag­ja : Onoczki Ferenc polgári védel­mi előadó. 19. vk. tanácstagja: Jaczina István villanyszerelő, pót­tanácstag: Kutas! Sándor HM-al- kalmazott. 20. vk. tanácstagja: Oláh István üzemvezető, pótanács­tag: Gazsik József szerelő. 21. vk. tanácstagja: GTOSzbik János ház­táji ágazatvezető, póttanácstag: Hódosi Imre raktáros. 22. vk. ta­nácstagja : Gabló Istvánné bér- számfejtő, póttanácstag: Borzási Béláné üzemmérnök. 23. vk. ta­nácstagja: Gáspár Jánosné igaz­gatási főelőadó, pótanácstag: Keindl József konyhavezető. 24. vk. tanácstagja: Negyelszki Fe­renc fűtő, póttanácstag: Rácz Jó­zsef szobafestő. 25. vk. tanácstag­ja: Kalota Ernőné osztályvezető, póttanácstag: Hriazik Józsefné pos­tai alkalmazott. 26. vk. tanácstag­ja: Parancs Sándor villanyszere­lő, póttanácstag: Gomola István autószerelő. 27. vk. tanácstagja: Vas Ferencné boltvezető, pótta­nácstag : Zöld Ferencné konyhai dolgozó. INÄRCS 1. vk. (Kakucs) tanácstagja: Jasper Lóránt galvanizáló. 2. vk. (Kakucs) tanácstagja: Bállá Fe­renc általános iskolai Igazgató. 3 vk. tanácstagja: Kecskés István állattenyésztési telepvezető. 4. vk, (Kákucs) tanácstagja: varró Ti- borné anyaggazdálkodási vezető, póttanácstag: Kálvin Mária főelő­adó. 5. vk. (Kakucs) tanácstagja: Feczesin Miklósné vezető óvónő. 6. vk. (Kakucs) tanácstagja: Fajt József gyümölcstermesztési ága­zatvezető, póttanácstag: Cslszárik Pálné gyümölcstermesztés! bri­gádvezető. 7. vk. (Kakucs) tanács­tagja: Sashegyi Jánosné tanár, póttanácstag: Szarka József be­dolgozó lakatos. 8. vk. (Kakucs) tanácstagja: Ekrik István műveze­tő, póttanácstag: Zöld Márton mű­vezető. 8. vk. (Kakucs) tanácstag­ja: Juhász Pálné kirendeltség­vezető, póttanácstag: Hegyiné Ko­vács Margit óvónő. 10. vk. (Ka­kucs) tanácstagja: Misák István tsz-elnökhelyettes, póttanácstag: Varró Jánosné tanár. II. vk. (Ka­kucs) tanácstagja: Prohászka Jó­zsef ács kisiparos. 12. vk. (Ka­kucs) tanácstagja: Erős József üzemvezető, póttanácstag: Bobák István csoportvezető. 13. vk. (Ka­kucs) tanácstagja: Gombár And­rás festő szakmunkás, póttanács­tag: Bottllk Judit adminisztrátor. 14. vk. (Kakucs) tanácstagja: Hor- nyák Arpádné vb-titkár, pótta­nácstag: Sallai Pálné könyvelő. 15. vk. tanácstagja: várnagy Jó­zsef kisvállalkozás-vezető, pótta­nácstag: Blahó Józsefné kirendelt­ségvezető. 16. vk. tanácstagja: Kulcsár Pál karbantartó, pótta­nácstag: Matuska György gumi­gyártó bedolgozó. 17. vk. tanács­tagja: Balogh Ferencné háztartás­beli, póttanácstag: Garajszik Je­nő kőfaragó kisiparos. 18. vk. ta­nácstagja : Kaldenekker Attiláné vezető óvónő, póttanácstag: Kren- kó Józsefné tanár. 19. vk. tanács­tagja : Bárszki Sándorné könyve­lő, póttanácstag: Budmann Ist­vánné gazdaságvezető. 20. vk. ta­nácstagja : Kiss Imre bedolgozó lakatos, póttanácstag: Turcsány József MAv-forgalomirányító. 21. vk. tanácstagja: Stöckler István pártvezetőségi titkár. 22. vk. ta­nácstagja: Jeszenszki Sándor meg­bízott tanácselnök. 23. vk. tanács­tagja: Macsotai László nyugdíias főágazatvezető, póttanácstag: Ja­nicsák János üzemvezető. 24. vk. tanácstagba: Kecskés József gép­kocsivezető, póttanácstag: Rábai László brigádvezető. 25. vk. ta­nácstagi : Fiüeki Gézáné nyug­díjas adóügvt előadó. 26. vk. ta­nácstagba: Szuróczki János nyug­díjas, póttanácstag: Csernák Jó­zsefné nvugdíias főkönyvelő. 27. vk. tanácstagja: Csernák József üzemvezető, póttanácstag: Faragó János karbantartó. 28. vk. tanács- tagia: Lánczos György villany­szerelő, póttanácstag: ifj. Táber Lajos nehézgépkezelő. 29. vk. ta­nácstagja : Panp József géplaka­tos, póttanácstag: Jeszenszki Ist­ván mezőőr. 20. vk. tanácstagja: Farkas Lénára gumHavító, nótta- nácstag: Suhaida Balázs villany­szerelő. 31. vk. tanácstagié: Ud­varéi János fűrészgénkezelő. pót- tanácstag: Ulicska Sándor vízve­zetékszerelő. ÓCSA 1. vk. tanácstagja: Viola Károly építészmérnök, 2. vk. tanácstag­ja: Buczek Bálintné iskolatitkár, póttanácstag: Kéri Mibályné könyvtáros. 3. vk. tanácstagja: Barta István üzemvezető, 4. vk. tanácstagja: Búza Ernő lakatos, póttanácstag: Végh Albert mező- gazdasági dolgozó. 5. vk. tanács­tagja: Marosi János pb-titkár. póttanácstag: Vellai Sándor nyug­díjas. 6. vk. tanácstagja: Dönti Károly esztergályos. 7. vk. tanács­tagja: Mészáros Ferencné adóügyi előadó. 8. vk. tanácstagja: Gá) Miklósné adminisztrátor, pótta­nácstag : Kellner Mihálynfi taní­tónő. 9. vk. tanácstagja: Gyarma­ti László lakatos, póttanácstag: Balló Miklós gépkocsivezető. 10. vk. tanácstagi: Bán Károlyné szö­vőnő. Póttanácstag: Szlamka Ist­ván lakatos. 11. vk. tanácstagja: Horváth Károly csoportvezető, póttanácstag: Vellai Lászlóné daj­ka. 12. vk. tanácstagia: Bodó Bá­lint lakatos, póttanácstag: Balló Pálné bérelszámoló. 13. vk. tanács­tagja: Szabó Miklós műszerész, póttanácstag: Barizs János MÁV- alkalmazott. 14. vk. tanácstagja: Göbölősné Kerekes Zsuzsanna ad- minisztátor, póttanácstag: Iíánai Margit munkaügyi előadó. 15. vk. tanácstagja: Móricz Imre szakta­nácsadó, póttanácstag: Szeműk Lászlóné üzemvezető. 16. vk. ta­nácstagja: Farkas János tanács­elnök. póttanácstag: Németh Jó­zsef húsipari szakmunkás. 17. vk. tanácstagja: Lugosi Jánosné meós. póttanácstag: Nyúlás. József mű­vezető. 18. vk. tanácstagja: Bánka. László nyugdíjas, póttanácstag; Konrád Sándor tanár. lft, vk. tanácstagja: Lázár István lakatos, nóttanácstag: Fentor József lakatos. 20. vk. ta­nácstagja: dr. Kocsis János kör­zeti ervos. 21. vk tanácstagja: Pangók Ida óvónő, póttanácstag: Strupka Ferencné ipari munkás 22. vk. tanácstagja: Halmos! Ist­ván műhelyvezető. 23. vk. tanács­tagja: Vágó Balázs üzemmér­nök. 24. vk. tanácstagja: Heiler József üzemvezető. 25. vk. tanács­tagja : Barkóczi Sándor műszerész póttanácstag: Radies Jánosné nyugdíjas. 26. vk. tanácstagja: Ba- bik Béláné adminisztrátor, pótta­nácstag: Mezemé Barizs Erzsébet csoportvezető. 27. vk. tanácstagja: Gellér János építésvezető, pótía- náestag: Esztárl Vilmosné admi­nisztrátor. 28. vk. tanácstagja: Bailó Boldizsárné könyvtáros. 29. vk. tanácstagja: Lukács Lajos BM- dolgozó. póttanácstag: Takács Ká­roly munkavédelmi előadó. 30. vk. tanácstagja: Csilus József műszak­vezető, póttanácstag: Babik Gyu­la lakatos. 31. vk. tanácstagja: Stanisics László BM-dolgozó. pót­tanácstag: Heizer Géza BM-dolgo­zó. .32. vk. tanácstagja: Kiss Já- nosné GESZ-vezetö. 33. vk. ta­nácstagja: Borbély József nyugdí­jas, póttanácstag: Sepsi Ferenc raktáros. 34. vk. tanácstagja: Pin­tér László gépkocsivezető, pótta- náestag: Szabó András raktáros. 15. vk. tanácstagia: Strupka József ágazatvezető, póttanácstag: Ba­busa Béla gépszerelő. TATÄRSZENTGYÖRGY 1. vk. tanácstagja: Szmcskó Fe­rencné nyugdíjas, póttanácstag: Péli Györgyné körzeti ápolónő. 2. vk. tanácstagja: Szabó Pálné be­dolgozó, póttanácstag: Szeibert Ja­A választók bizalmából Buda környékén Ígéretünkhöz híven, folytatjuk a Buda környéki községekben meg­választott tanácstagok és pótta­nácstagok névsorát. Törökbálint 1. vk. tanácstagja: Winkler Gá­borné bedolgozó, póttanácstag: Horváth Mária nevelőtanár. 2. vk. tanácstagja: Révész Zoltán Géza fűtő, póttanácstag: Gergete János fesLő-mázoló. 3. vk. tanácstagja: Papp Imre gyógyszergyártó, pót­tanácstag: Túri Ferenc asztalos kisiparos. 4. vk. tanácstagja: Far­kasáé Vigh Edit raktárvezető-he­lyettes, póttanácstag: Scheifler Márton gépkocsivezető. 5. vk. ta­nácstagja: Révész Zoítánné tanár­nő, póttanácstag: Osvatics Ferenc­né tanítónő. 6. vk. tanácstagja: Soós Géza BM-dolgozó, póttanács­tag: Mottel Dezső üzemegység­vezető .7. vk. tanácstagja: Hci- szer Henrik értékesítő, póttanács­tag: Korb József csoportvezető. 8. vk. tanácstagja: VVölbling Antal boltvezető, póttanácstag: Demeter József műszerész. 9. vk. tanács­tagja: Lendvai Károly nyugdíjas szerszámkészítő, póttanácstag: Ra­scher Józsefné nyugdíjas pénzügyi csoportvezető. 10. vk. tanácstagja: Héjj Erzsébet főiskolai hallgató, póttanácstag: Szabó Lászlóné pénz­ügyi előadó. 11. vk. tanácstagja: Kaszás Sámuel HM-dolgozó. 12. vk. tanácstagja: Csakvári András- né kötő-hurkoló, póttanácstag: Szalai Semjén Mária képesítés nélküli nevelő. 13. vk. tanácstag­ja: Marton Lászlóné gazdasági vezető, póttanácstag: Bende István csoportvezető. 14. vk. tanácstagja: Gigler József mezőgazdasági mér­nök, póttanácstag: Schleger József szíjgyártó. 15. vk. tanácstagja: Gruber József nyugdíjas korrek­tor. 16. vk. tanácstagja: Katona László gépkocsivezető, póttanács­tag : Juhász Lászlóné asszisztens. 17. vk. tanácstagja: Garai György pártmunkás, póttanácstag: Kiss Ernő szerszámkészítő. 18. vk. ta­nácstagja: Galambos Rudolf nyug­díjas mérnök, póttanácstag: Nagy László BM-dolgozó. 19. vk. ta­nácstagja: Deák László gépkeze­lő, póttanácstag: Bodnár János asztalos kisiparos. 20. vk. tanács­tagja: Tóth Miklós lakatos, pót­tanácstag: Gyarmati Mihály mér­nök. 21. vk. tanácstagja: Németh István hűtőtechnikus, póttanács­tag: Simon Jánosné raktáros. 22. vk. tanácstagja: Hozó Józsefjiűtő- karbantartó, póttanácstag: Herná­di Gé*a fűtő. 23. vk. tanácstag­ja: Nagy Sándor kőműves kis­iparos, póttanácstag: Stániez Ist­ván nyugdíjas MAV-oktató. 24. vk. tanácstagja: Kálvin Jenő gépko­csivezető, póttanácstag: Tóth Ist­ván géplakatos. 25. vk. tanácstag­ja: I£ocsis Rita tanítónő, pótta­nácstag: GauJaftd Ferenc műsze­rész. 26. vk. tanácstagja: Kutéra János csoportvezető, póttanácstag: Gyurasits Z. Tamás kertész. 27. vk. tanácstagja: Matcsz Józsefné pénzügyi előadó, póttanácstag: Horváth Józsefné raktárvezető. 23. vk. tanácstagja: Petőfi Sándorné csoportvezető, póttanácstag: Bar- tos Zoítánné tanítónő. 29. vk. ta­nácstagja: Kaszás Béláné raktá­ros, póttanácstag: Edelényi Ist­ván szerszám készítő. 30. vk% ta­nácstagja: Deák Pál BKV-iárat- vezető póttanácstag: Gugyella Ist­ván főgépész. 31. vk. tanácstag­ja: Grimm Károly üzemmérnök, póttanácstag: dr. Kolozsvári Bé­la tudományos munkatárs. 32. vk. tanácstagja: Beák Attila gépko­csivezető. póttanácstag: Papp Sán­dor műszaki ellenőr. 33. vk. ta­nácstagia: Koltai Géza gépészmér­nök, póttanácstag: Kői László vil­lanyszerelő. 34. vk. tanácstagja, dr. Blázs Raimund csoportvezeto, póttanácstag: Szerencsei ArPa“ diszpécser. 35. vk. tanácsta>Ja. Orosz Árpád traktoros, pótt.anács- tag: Varga Ferenc gépkezelő. ÜRÖM 1. vk. tanácstagja: Légrádi Vin­ce ágazatvezető, póttanácstag : Her­mann Róbertné segítő 2. vk. tanácstagja: ifj. Csőke Jó­zsef lakatos, póttanácstag: Heves Alfréd nyugalmazott adokozosséc- vezető. 3. vk. tanácstagja: Szilágyi László lakatos, póttanácstag: Lász­ló János ács 4. vk. tanácstagja: kab nyugdíjas. 3. vk. tanácstagja: Újvári Imre nyugdíjas, pótianacs- tag: Takács Béla hivatásos katona. 4. vk. tanácstagja: Andnstyák Ambrusné dajka, póttanácstag: Szlama Imre tanító. 5. vk. tanács­tagja: Márkus Zoltán tanár, póttanácstag: Tarján András iskolaigazgató. 6. vk. tanács­tagja: Jáger Imre betanított munkás. 7. vk, tanácstagja: Jón Miklósné üzemvezető, póttanáes- tag: Nagyné Bábel Mária részleg- vezető. 8. vk. tanácstagja: Berente Imre pénztáros. 9. vk. tanácstagja Gazdik Lajosné vb-titkár. 10. vk tanácstagja: Kajdácsi Pál tsz-já- radékos. 11. vk. tanácstagja: Mol­nár Géza pék, póttanácstag: Kiss Tiborne védőnő. 12. vk. tanácstag­ja: Kovács Mihály BM-alkalma- zott. póttanácstag: Szmeskó Fe­rencné eladó. 13. vk. tanácstagia Szabó Kálmánná nyugdíjas. 14. vk tanácstagja: Krizsán Lászlóné ta­nácselnök. 15. vk. tanácstagia: Szabó Péter mezőőr. 16. vk. ta­nácstagja: Kocsis István lakatos 17. vk. tanácstagja: Kiss István központifűtés-szerelő, póttanács­tag: Németh Lászlóné adminiszt­rátor. 18. vk. tanácstagia: Kuszák István kőműves, póttanácstag: Ulicska Jánosné eladó. 19. vk. ta­nácstagja: Szládikné Plainer Ilo­na ügyintéző. 20. vk. tanácstagja: Kaszás László ágazalvezető, pót tanácstag: Marosvölgyi Józsefné szakácsnő. 21. vk. tanácstagja Krizsán Jánosné kemencekezelő póttanácstag: Varga Ferenc he­gesztő. 22. vk. tanácstagja: Molnár Miklós szekérfuvaros. 23. vk. ta­nácstagja: Halmi Mihály tanító póttanácstag: Kajdácsi György nyugdíjas. Lippé Gyula asztalos kisiparos, póttanácstag: Németh Ervin villa­mosmérnök. 5. vk. tanácstagja: Metzler Ottó autószerelő, pótta- nácstag: Nagy Ottóné anyagköny­velő. 6. vk. tanácstagja: Tallósi La­jos lakatos, póttanácstag: Tóth Lajos gépkezelő 7. vk. tanácstag­ja: Kaiser József lakatos, Kun Fe­rencné óvodai dajka. 8. vk. ta­nácstagja: Németh Attila műsza­ki vezető. 9. vk. tanácstagja: For­ró Tiborné segjtő családtag, pót­tanácstag: Borosné Bagota Mária tanítónő. 10. vk. tanácstagja: Mol­nár Józsefné körzeti ápolónő, pót- tanácstaag* Orbán Mária ápolónő. 11. vk. tanácstagja: Faragó László lakatos, póttanácstag: Puskás Ist­ván gépkocsivezető. 12. vk. tanács­tagja: Ficze Lajos üzemfenniartá- si-vezető, póttanácstag: Prókal Csabáné személyzeti vezető 13. vk. tanácstagja: Péter Gáborné bér- számfejtő póttanácstag: Káli La­jos ny. kőbánya igazgató. 14. vk. tanácstagja: Kánya Béláné kalku­látor, póttanácstag: Bozsó József ny. tsz-elnökhelyettes. 15.. vk. ta­nácstagja: Tóth Béláné pénzügyi előadó, póttanácstag: Ternik Lász­lóné varrónő 16, vk. tanácstagja: Hollauer Tibor riporter, póttanács­tag: Fehér László műhelyvezető. 17. vk. tanácstagia: Kenessei Péter munkavédelmi felügyelő, pótta­nácstag: Kiss István szobafestő kisiparos. 18. vk. tanácstagja: Bo­zsó Andrásné bedolgozó, pótta­nácstag: Ko&zty Zoltán ipari ta­nuló oktató. 19. vk. tanácstagja: Juhász István üveges kisiparos, póttanácstag: Stcvula Károly ál­talános gépész., 20. vk. tanácstag­ja: Szabó Józsefné bölcsődei gon­dozó, póttanácstag: Tóth György- né bedolgozó. 21. vk. (Pilisboros- jenő) tanácstagja: Galambos Ist­ván gépszerelő lakatos, póttanács­tag: Szimeth Tihamérné pedagó­gus. 22. vk (Püisborosjenő) ta­nácstagja: dr. Fényes Dezső ügy­vezető főorvos, pótianácstag: Ma­yer Róbert elektronikai műszerész. 23 vk. (Pilisborosjenő) tanácstag­ja: Hobi Béláné vezető óvónő, póttanácstag: Révész Arpádné ker­tésztechnikus. 24. vk. (Pilisborosje­nő) tanácstagja: Selmoczy László tanácselnök. 23. vk. (Pilisborosje­nő): tanácstagja: Papp Józsefné pedagógus, póttanácstag: Pápai Istvánné óvónő. 26. vk. (Pilisbo­rosjenő) tanácstagja: Máté Ferenc üvegtechnikus, póttanácstag; Schrauf Ferenc gépkocsivezető. 27. vk. (Pilisborosjenő) tanácstagja: Kovács István műszaki oktató, póttanácstag: Chovanecz Károlyné nyugalmazott népesség nyilvántar­tó. 28. választókerületben pótvá­lasztás lesz. 29. vk. (Pilisborosje­nő) tanácstagja: Meggyesi János tanár, póttanácstag: Szűcs Elek személyzeti előadó. 30. vk. (Pilis­borosjenő) tanácstagja: Nyerges József lakatos, póttanácstag: Ja- kucs János anyagbeszerző. 31. vk.^ (Pilisborosjenő) tanácstagja: Csa­tári Béla kőműves kisiparos, öót- tanácstag: Bukovics Ferenc BM- dolgozó. 32. vk (Pilisboros jefto) tanácstagja: Göblné Jung Gab­riella adminisztrátor, póttanács­tag: Nagy József katonatiszt, zsAmbék 1. vk. tanácstagja: Zink Imre ta­nácselnök, póttanácstag: Győr Lu­kács művezető. 2. vk. tanácstagja: Farkas Pálné laboráns, 3. vk. ta­nácstagja: Dévényi László telepőr, póttanácstag: Szabóné Kincses Zsuzsanna földmérő. 4. vk. tanács­tagja: Kared Ferenc művezető. 5. vk. tanácstagia: Csáti Miklósné gondozónő, póttanácstag: Jankó- vies Józsefné konyhalány. 6. vk. tanácstagja: Nyiri Sándor személy­zeti vezető, póttanácstag: Jakab Lajos főművezető. 7. vk. tanács­tagja: Zombori Imre nyugdíjas ta­nár. póttanácstag: Zombori László keramikus. 8. vk. tanácstagja: Pali Nagy Elemérné könyvtáros, póttanácstag: Bittó Józsefné peda­gógus. 9 vk. tanácstagja: Varga Júlia osztályvezető, póttanácstag: Péntek Árpád villanyszerelő. 10. vk. tanácstagja: Szilágyi Miklós nyugdíjas osztályvezető-helyettes, póttanácstag: Skopkó Józsefné gondozónő. il. vk. tanácstagja: Tóth Kálmán ágazatvezető. 12. vk. tanácstagja: Szabó János tmk-vé- zető 13. vk. tanácstagia: Sándor Ferenc lakatos, póttanácstag: Sza- bari Csabáné adat-előkészítő. 14. vk. tanácstagja: Borús Ferencné boltvezető-helyettes, póttanácstag Klajkó Jánosné raktárkezelő. 15. vk. tanácstagja: Börzsei István nyugdíjas főigazgató-helyettes, póttanácstag: Rummel Béla la­katos. 16. vk. tanácstagja: Kraft Jánosné csoportvezető póttanácstag; Keskeny Lajos betanított, segédmunkás. 17. vk. tanácstagja: Padi a Andrásáé bérelszámoló, póttanácstag: Zárn- bó istvánné eladó. 18 vk. tanács­tagja: Mayer Ferenc munkavédelmi előadó, póttanácstag: Papp Antalné pénztáros. 19. vk. tanácstagja: Köst- ner Imréné pedagógus. 20. vk. ta­nácstagja: Kovács Gyula személy­zeti osztai.yveztő. póttanácstag: Horgas András üzemfenntartási művezető. 21. vk. tanácstagja: Ba­logh András lakatos, póttanácstag: Dávid Kálmán körzeti megbízott rendőr. 22. vk. tanácstagja : Kmetz- kó Ferenc hivatásos katona, pót tanácstag: Kovács Gyula hivatá­sos katona. 23. vk. tanácstagja: Simon Imréné pb-titkár. pótta- nácstag: Kerényi József szerszám- készítő. 24. vk. tanácstagja: szju Béla tsz-elnök, póttanácstag: Nagy Józsefné pénzügyi csoportvezető. 25. vk. (Tök) tanácstagja: Lovász Istvánné könyvelő, póttanácstag Juhász Sándorné pedagógus. 26. vk. (Tök) tanácstagja: Budai András kertészeti brigádvezető póttanácstag: Váuyi Gábor osz­tályvezető. 27. vk. (Tök) tanács­tagja: Kovács Kálmán Ernő épí­tésvezető póttanácstag: Hclmeczi Sándorné tanítónő. 28 vk. (Tök) tanácstagja: Ilcrnád Istvánné üzemmérnök 29. vk. (Tök) tanács­tagja: dr. Tornárv György kör­zeti főorvos, póttanácstag: Kovács Benő esztergályos 30. vk (Tök) tanácstagia: Kollár Balázs ágazat- vezelő. 31. vk. (Tök) tanácstagja: Kiszel Ferenc mezőgépszere’ó >r_ tanácstag: Aranyos János trakto­ros.

Next

/
Oldalképek
Tartalom