Pest Megyei Hírlap, 1985. május (29. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

Május ünnepe, áprilisi Időben Pest megye központi megemlékezését Gödöllőn rendezték A PÁRT FŐTITKÁRÁNAK SAJTÓNYILATKOZATA Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt főtit­kára a budapesti dolgozóit május elsejei felvonulásán nyilatkozatot adott a sajtónak: Május elseje hűvös idővel virradt ránk, de a budapes­tiek itt felvonuló tömege magabiztosságot, jókedvet su­gároz. Ennek alapja: nemrégiben ünnepeltük felszabadu­lásunk 40. évfordulóját, s ezt megelőzően megtartottuk pártunk XIII. kongresszusát. Az elfogadott országépítő program fő céljait magáévá tette a Hazafias Népfront is. Ezért kérhetjük az egész magyar néptől: támogassa poli­tikánkat, a fejlett szocialista társadalom felépítésének töretlen folytatását célul tűző elhatározásunkat az or­szággyűlési képviselő- és tanácstagválasztásokon is. Ügy, ahogyan azt a munkás hétköznapokon is teszi. A közelmúltban a lengyel fővárosban aláírtuk a Varsói Szerződés meghosszabbításáról szóló dokumentumot. Ez­zel növeltük népünk biztonságát, s — meggyőződésem — hozzájárultunk Európa és a világ békéjének megőrzésé­hez, erősítéséhez is. Ezeket a gondolatokat felidézve sze­retném e jeles napon szívből köszönteni — pártunk Központi Bizottságának nevében is — munkásosztályun­kat, szövetkezeti parasztságunlcat, értelmiségünket, egész dolgozó népünket. Bizakodva nézhetünk a jövőbe, mert van jó programunk, népünk egységes, s elkötelezett, hogy tisztességes helytállással végezze országépítő munkáját. Ehhez minden honfitársamnak, kisebb és nagyobb közös­ségeknek. népünk fiainak és leányainak, a családoknak jó egészséget, további sikereket kívánok. Megköszönöm a sajtó, a hírközlő szervek munkatársai­nak is. hoay országnak, világnak hűen tolmácsolják ezt a bizakodó hangulatot, beszámolnak arról, hogyan kö­szönti népünk a munkásosztály nagy nemzetközi napját, a szolidaritás ünnepét, május elsejét. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJA!, EGYESÜLJETEK! 1 XXIX. ÉVFOLYAM, 101. SZÁM Ára: 1,80 forint 1985. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK A sokéves hagyománynak megfelelően Kádár János Angyalföldön A Thälmann utcai II. számú általános iskolában, az ünnepé* lyes csapatgyülésen. jj A május elsejei országos ^ ünnepségsorozat eseményei $ már kedden délután meg- ^ kezdődtek. Ekkor került ^ ser az ünnepélyes zászló- 6 felvonásra Budapesten a ? Gelléri-hcgycn, majd a Kossuth Lajos téren. Ezt fj, követően szórakoztató prog- ramok voltak a Városli- 4 getben. Este Nagy Sándor, ó, a SZOT titkára mondott 2 ünnepi rádió- és telcvízió- beszédet. A negyvenegyedik szabad május elsején a főváros ne­gyedmillió lakosa köszöntötte a nemzetközi munkásmozga­lom nagy ünnepét. A vörös és nemzetiszínű zászlókkal fel- lóbogózott, májusfákkal éke­sített Felvonulási téren útto- rőköszöntővel vette kezdetét a május elsejei seregszemle. Pi­ros nyakkendős pajtások vi­rággal köszöntötték a tribünö­kön helyet foglaló közéleti személyiségeket. Az úttörőik égy csapata a központi tri­bünhöz vitte a virágokat. A díszemelvényen ott volt Ká­dár János, a Magyar Szocia­lista Munkáspárt főtitkára, Losoncéi Pál, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke, Lázár György, a Minisztertanács elnöke; Né­meth Károly, a párt főtitkár­helyettese, Aczél György, Gáspár Sándor, Grósz Ká­roly, Havasi Ferenc, Hámori Csaba, Maróthy László, Övári Miklós, Sarlós István, Szabó István, a Politikai Bizottság tagjai; Gycnes András, a Köz­ponti Ellenőrző Bizottság el­nöke; Berccz János, Horváth István, Pál Lénárd cs Szűrös Mátyás, a Központi Bizottság titkárai. A köszöntőt követően pon­tosan tíz órakor kürtszó har- sant, s hatszáz piros, fehér és zöld zászlót magasba tartó fiataltól övezetten, a tér kö­zepén ünnepélyes méltóság­gal kúszott fel az árboc csú­csára a munkásmozgalom vö­rös lobogója, jelképezve, hogy a világ dolgozóinak nemzet­közi ünnepét köszönti hazánk. A nyitóképet követően jó­kora betűkből alkotott sor ér­kezett a dísztribün elé a mun­kásosztály nemzetközi össze­Soraikban Krasznal Lajos, az MSZMP Pest megyei Bi­zottságának első titkára, Ba­logh László, a Pest megyei Ta­nács elnöke, a Pest megyei párt-végrehajtóbizotíság tagja, dr. tiesik Sándor rendőr ez­redes, a megyei párt-végre- hajtóbizattság tagja, Pest me­gye rendőrfőkapitánya, Fodor László, az SZMT titkára, Ha­lasi Márton, a megyei pártbi­zottság tagja, a KISZ Pest megyei Bizottságának első tit­kára, Rabóczi László, a me­gyei pártbizottság tagja, a HNF Pest megyei Bizottságá­nak titkára és dr. Bíró Ferenc, a megyei párt-végrehajtóbi- zottság tagja, a GATE rekto­ra. A korai találkozóra jó ok volt, hiszen- Rabóczi -László méltatta a városfejlesztésben elért nagyszerű gödöllői sike­reket, melynek alapján a tele­pülés a megye városainak fej­lesztési versenyében első he­lyezést ért eh A verseny len­dületét fokozta a felszabadulás 40. évfordulójára való készülő­dés. A megyében az égymil- liárd forintot is meghaladta a társadalmi munka értéke, s egy főre 1200 forint jut átlagban. Gödöllőn 70 millió forint a fogását másfél évszázada hir­dető jelmondatot formálva: Világ proletárjai, egyesüljetek! Ezután más élőképek követ­keztek. A tömegdemonstráció újabb részének kezdetét a tér egész szélességében húzódó felirat jelezte: Előre az 1985. évi népgazdasági terv sikeres meg­valósításáért. Mögötte már a dolgozók menete következett. A kerületek felvonulói után a Magyar Honvédelmi Szövet­ség tagjai következtek. Ezután érkezett a térre 600 narancs- sárga melegítős középiskolás fiú. Piros, fehér, zöld, kék, sár­ga és lila zászlókkal mutattak be gyakorlatot: majd ugyan­ennyi lány karika-, illetve tár­társadalmi munka összértéke és egy lakosra vetítve ez 2350 forintot tesz ki. Ezek a tények a Hazafias Népfront Országos Tanácsát arra késztették, hogy oklevéllel és 500 ezer forint pénzjutalom­mal fejezze ki elismerését. Az oklevelet és a pénzjutalmat Papp István, Gödöllő tanács­elnöke vette át. Ezt követően Aufmuth Éva, a HNF városi bizottságának titkára Kiváló társadalmi munkáért kitünte­tést adott át Kiss Éva nyugdí­jas pedagógusnak, aki a városi népfrontbizottság tagja, és hosszú évek óta nyilvánul meg áldozatos tettekben városszere- tete. Ezután mindenki érdeklődés­sel hallgatta Herczenik Gyulá­nak, a városi pártbizottság el­ső titkárának beszámolóját: milyen sikereket értek el a gyárak, termelőszövetkezetek., intézmények a kongresszusi munkaversenyben. Első helyen a Gödöllői Gépgyárat említet­te, amely hatodszor szerezte meg a Kiváló vállalat címet. Krasznal Lajos a megyei pártbizottság nevében köszön­te meg a lakóhelyi közösségek­nek, a munkakollektíváknak öntudatos, felelős és a társa­saik látványos labda gyakorla­ta aratott sikert. A térén tor­názó 1800 fiatalhoz újabb 900 csatlakozott, s együtt alakítot­ták ki e zárókepet: vörös csil­lagot, amely előtt a pártot él­tető jelszót formáltak, s eköz­ben felcsendültek az Intema- cionálé hangjai. ★ Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt főtitkára és Gáspár Sándor, a Szakszer­vezetek Országos Tanácsának elnöke a Felvonulási téren ta­lálkozott a Szakszervezeti Vi­lágszövetség képviselőivel és azokkal a külföldi szakszerve­zeti vezetőkkel, akik részt vet­tek a budapesti dolgozók má­jus elsejei ünnepségén. dalom egésze számára hasz­nos tevékenységét, kiemelve, hogy nem akármilyen nehéz (Folytatás a 3. oldalon) A százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat tizenket­tedszer nyerte le a Kiváló cí­met. Az idén ehhez járult a Nemzetközi Munkaverseny Élenjáró Vállalata elismerés is. Az ez alkalomból rende­zett ünnepségen kedden Gás­J Kádár János, a Magyar ^ Szocialista Munkáspárt fő- j titkára kedden délelőtt An- ^ gyalfölcire látogatott, hogy jí — miként sok éve már — jí a munkásszolidaritás nagy ^ ünnepe előtt személyesen ^ is üdvözölje az ipari ne- í> gyed dolgozóit, s tájékozód- j jón a városrész életéről, £ fejlődéséről, az emberek á hangulatáról. A vendéget a pártbizottság székházában Grósz Károly, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a budapesti párt- bizottság első titkára, Deák Gábor, a XIII. kerületi párt- bizottság első titkára és Bor­nemissza Sándor, a városrész tanácselnöke köszöntötte. A párt-végrehajtóbizottság tag­jainak körében Deák Gábor tájékoztatójában elmondta, hogy az angyalföldi gyárak­ban, a munkások, a kommu­nisták közösségeiben min­denütt tapasztalható a XIII. kongresszuson megfogalmazott fő célok támogatása. A tájékoztatót megköszönve Kádár János a pártkongresz- szus határozatainak valóra váltásában sikereket, minden­napos feladataik megoldásá­hoz erőt, egészséget kívánt a jelenlevőknek, az angyalföl­dieknek. Kedves invitálásnak tett ele­get ezután a párt főtitkára: a Thälmann utcai II. számú általános iskola Várkonyi György úttörőcsapatának meg­hívólevelét még a párt XIII. kongresszusán kapta kézhez, amikor az úttörők köszöntötték a küldötteket. Hamar telje­sült tehát a kérés, ahogyan a fogadtatás meleg percei mu­tatták, a pajtások őszinte örö­mére. A gyermeki kíváncsiság és szeretet megannyi megnyil­vánulása vette körül a vendé­get, bármerre járt az isko­lában. Az ünnepélyes csapatgyűlé­sen Kádár János a gyerekek­hez szólva felidézte: neki és küldött-társainak is jólesett a pártkongresszus nehéz munká­ja közepette a pajtások kedves üdvözlete. Most, hogy sikerült eleget tenni a meghívásnak — mondotta —, meggyőződhetett arról: eredményes munkát vé­gez az iskola és elismerést ér­demel az úttörőcsapat sokszí­nű élete is. Gratulált a sike­rekhez és kérte a pedagóguso­kat: változatlanul ugyanilyen odaadással végezzék nagyon pár Sándor adta át a kitün­tetéseket tanúsító okleveleket Százhalombattán dr. Rátosi Ernőnek, a DKV vezérigazga­tójának. A képen: balról jobbra: dr. Rátosi Ernő, Ko­vács Ferenc, a DKV szakszer-1 vezeti bizottságának titkára, fontos feladatukat, a fiatalok nevelését, a diákoknak pedig jó tanulmányi eredményeket, egészséget kívánt, majd em­lékfát ültetett el az iskola ud­varában. Ezt követően a főváros fel- szabadulásának 40. évforduló­ján megnyílt angyalföldi helytörténeti gyűjteményt te­kintette meg a párt főtitkára. Kádár János látogatása az Autóvillamossági Felszerelések Gyárában folytatódott. A for­Ezután Kádár János kért szót. Köszönöm a meghívást, a szíves fogadtatást. Örülök, hogy személyesen is köszönt­hetem önöket, önök révén a gyár egész kollektíváját, s át­adhatom a Központi Bizottság üdvözletét, gratulálhatok a munkasikereket elismerő okle­vélhez. Tudom, hogy e siker mögött sok munka — másfél milliárdos termelési érték — van. A mi 40 éve született új társadalmunk a munka társa­dalma, mi nem mások kizsák­mányolásából, hanem a ma­gunk erejéből élünk és boldo­gulásunk erőforrása a gépeket Gáspár Sándor, Krasznai La­jos és Balogh László. Az ünnepségről és a Kiváló cím váci valamint gödöllői át­adásáról a 2. oldalon tudósí­tunk. Haacsovszki János felvétele gácsolóműhely után megtekin­tette a szereidét, amely szín­helye volt a gyáriak május el­sejét köszöntő munkásgyűlésé­nek is. Simon Lóránt szak- szervezeti bizalmi felszólalá­sában beszámolt azokról az erőfeszítésekről, amelyeket az év eleji energiaellátási nehéz­ségek közepette is tettek idei tervük időarányos teljesítése, a kongresszusi és felszabadu­lási munkaversenyben vállal­tak valóra váltása érdekében. működtető ember értékteremtő tevékenysége — mondotta be­vezetőben, majd rámutatott, hogy sok szó esett erről pár­tunk legutóbbi, XIII. kong­resszusán is. E nyílt, minden fontos kérdést felelősen meg­tárgyaló fórumon természete­sen elemeztük a mögöttünk le­vő, nagyon nehéz éveket is, amelyeket eredményesen küz­döttünk végig. S amikor eredményekről beszélünk, ak­kor mögöttük mindig a nép erőfeszítéseit látjuk. A tapasz­talatokat összegezve kimond­hattak: ha nem egyszerűen a több, hanem a jó s még jobb munkára alapozunk, a szűk esztendőket lassan, fokozato­san valóban magunk mögött tudhatjuk, mert jobb életünk feltételeit csakis munkával te­remthetjük meg. Ez volt kong­resszusunk lényegi mondani­valója az országnak, s úgy ta­pasztaljuk, az emberek meg is értették. Bizonyítja ezt az a bizakodó légkör is, amelyben felszaba­dulásunk 40. évfordulójáról megemlékeztünk, s az a jó hangulat, amellyel a dolgozók országszerte készültek május 1-re, a munkásosztály, a nem­zetközi szolidaritás nagy ünne­pére. Ám az ünnep után is­mét országos teendők várnak: zajlanak a jelölő gyűlések, ha­marosan sor kerül az ország- gyűlési képviselő- és tanács­tagválasztásokra. Előrehaladásunkhoz ma rendre, fegyelemre, kötelesség­tudásra, jobb munkára van szükség. Erre népünkben meg­van a kellő akarat, egység, összefogás. Kell azonban még valami: Béke! Ezért írtuk alá a közelmúltban — az érintett országok egységes akaratával — védőpajzsunk, a Varsói Szerződés meghosszabbításáról szóló dokumentumot — fejezte be köszöntőjét Kádár János, s jó egészséget, további sikere­ket kívánt a gyár dolgozóinak. Oklevél és félmillió forint Gödöllőn tegnap a művelődési központ Galga-termébcn korán reggel, jóval a hivatalos május elsejei ünnep előtt — amely 10 órakor vette kezdetét — összegyűltek a megye, a vá­ros és a környék párt-, állami, gazdasági és társadalmi életé­nek vezetői, veteránok, kiváló dolgozók, fizikai és szellemi munkások. A DKV: tizenkettedszer Hazai és nemzetközi elismerés Jobb életünk feltétele a munka

Next

/
Oldalképek
Tartalom