Pest Megyei Hírlap, 1985. május (29. évfolyam, 101-126. szám)

1985-05-02 / 101. szám

1985. MÁJUS 2., CSÜTÖRTÖK A világ számos országában megemlékeztek május elsejéről Színpompás moszkvai felvonulás Nemcsak hazánkban, de a világ számos országában felvonulásokon, kulturális cs szórakoztató műsorok kere­tében, majálisokon emlékeztek meg szerdán a nemzet­közi munkásosztály ünnepéről. Az alábbiakban összeállí­tást közlünk a külföldi május elsejei eseményekről. MOSZKVA A moszkvai Vörös téren a Lenin Mauzóleum mellvédjé­ről Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjet­unió párt- és állami vezetői köszöntötték a május 1-i fel­vonulás több százezer részt­vevőjét. Helyi idő szerint pontban tíz órakor vette kezdetét a szinpompás, vidám felvonulás. A hatalmas transzparensek az SZKP és a szovjet állam bél­és külpolitikáját, a párt és a nép egységét éltetik, a világ más országainak munkásosz­tályával és dolgozóival vállalt szolidaritást hirdetik, további ínunkasikerekre, a tize negye­dik ötéves terv feladatainak eredményes teljesítésére, a soron következő, XXVII. pártkongresszus méltó köszön­tésére szólítanak fel. Számos jelszó emlékezik meg a Nagy Honvédő Háborúban a hitleri Németország felett aratott győ­zelem negyvenedik évforduló­járól. A délelőtti órákban hasonló felvonulásokat rendeztek a szövetséges köztársaságok fő­városaiban, az ország nagyobb településein. PRÄGA A hűvös, borongós időjárás ellenére százezernél is többen gyűltek össze szerdán a prágai Letna fennsíkján a dolgozók hagyományos május 1-i felvo­nulására. A szlovák és a cseh nép antifasiszta ellenállása, az ország felszabadulása negyve­nedik évfordulója, valamint a munkásosztály nemzetközi szo­lidaritása jegyében megtartott tömeggyűlés a szokásoknak megfelelően Gustáv Husák, a CSKP KB főtitkára, köztár­sasági elnök beszédével kezdő­dött meg. BERLIN A hitleri fasizmus legyőzé­se 40. évfordulójának jegyé­ben ülte meg a Német De­mokratikus Köztársaság la­kossága május elsejét. Berlinben a Kari Marx su­gárúton félmillió ember vo­nult végig a dfszemelvénv előtt. A tribünről Erich Honecker. az NSZEP KB fő­titkára. államfő, Willi Stovh miniszterelnök és az NDK párt- és állami vezetésének más kiemelkedő személyisé­gei köszöntötték a csaknem hat óra hosszat tartó felvo­nulás résztvevőit; SZÓHA A bolgár fővárosban ezúttal is a Szeptember 9. téren ke­rült sor a szófiai dolgozók május 1-i felvonulására. A Dimitrov Mauzóleum előtt elvonuló szófiaiak ezreit Tó­dor Zsivkovval, a BKP KB főtitkárával, bolgár államfő­vel az élen a bolgár párt- és állami vezetés tsgjai köszön­tötték. VARSÓ Szerdán délelőtt 10 órakor kezdődött meg a lengyel fő­város dolgozóinak felvonulása. Plakátok, feliratok, vörös és fehér-piros nemzetiszínű zászlók díszítették a házakat. A Lengyel Egyesült Munkás­párt és az állami élet vezetői a felvonulók élén haladtak, s virágokat helyeztek el az em­lékműveknél. A Grzybowski téren, az egykori munkásmegmozdulá­sok színhelyén, ott volt Woj- ciech Jaruzelski, a LEMP KB első titkára, miniszterelnök, Henryk Jablonski, a Lengyel Államtanács elnöke, a párt- és állami élet több más vezetője. Jaruzelski a sok ezer össze­gyűlt előtt beszédet mondott. BUKAREST Május 1. alkalmából Buka­restben kedden délután ünne­pi gyűlést tartottak a sport- és kultúrpalotában. Az elnökség­ben foglalt helyet Nicolae Ceausescu, az RKP főtitkára, az RSZK elnöke, valamint számos más párt- és állami vezető. Az ünnepi gyűlésen előbb Gheorghe Pana, az RKP KB PVB tagja, a buka­resti pártbizottság első titkára -mondott beszédet, majd Ion Dinca, az RKP KB PVB tag­ja, első miniszterelnök-helyet­tes méltatta' a nemzetközi munkásszolidaritás ünnepét. BÉCS Ausztriában, ahol a munka ünnepe hagyományosan mun­kaszüneti nap, országszerte ünnepségeket, felvonulásokat tartottak. A Szocialista Párt nagygyűlésén Fred Sinowatz kancellár, a párt elnöke em­lékeztetett az ország felszaba­dulásának, a párt újjáalaku­lásának 40. évfordulójára, s a független Ausztriát újjáterem­tő államszerződés közelgő ju­bileumára. A szocialistákét követően került sor a Ringen, a parlament előtt az Osztrák Kommunista Párt hagyomá­nyos felvonulására és gyűlé­sére, amelyen Franz Muhri, a párt elnöke beszélt. MANAGUA A Sandinista Nemzeti Fel­szabadítást Front (FSLN) or­szágos vezetősége május 1. al­kalmából kedden üzenetet in­tézett az ország dolgozóihoz, és felhívta őket, hogy tegye­nek fokozott erőfeszítéseket a külső agresszió okozta nehéz­ségek — köztük a hivatalosan még be nem jelentett ame­rikai kereskedelmi blokád várható kedvezőtlen hatásai­nak — leküzdésére. Ma kezdődik a hivatalos program Az amerikai elnök az •Ronald_Reagan, az .‘Egyesült Államok.,elnöke, szerda .dél­előtt több napos hivatalos látogatásra a Német Szövet­ségi Köztársaságba érkezett. Reagan hivatalos NSZK- beli programja csütörtök reg­gel kezdődik, amikor Richard von Weizsäcker államfővel és Helmut Kohl kancellárral folytat tárgyalásokat Ezeken várhatóan kiemelkedő szere­pet játszik majd az amerikai űrfegyverkezési program és az abban való nyugatnémet részvétel feltételeinek tisztá­zása. Az amerikai elnök csütör­Reagan Nicaragua elleni döntése Totális kereskedelmi embargó Ronald Reagan amerikai eh nők szerdán totális kereske­delmi embargót rendelt el a háladó nicaraguai rendszer el­len. Mint Larry Speakes, a Fe­hér Ház szóvivője szerda dél­utáni, bonni sajtóértekezletén közölte, a kereskedelmi kap­csolatok megszakítása mellett az amerikai kormány felmond­ta a két ország barátsági, ke­reskedelmi és közlekedési.szer­ződését. valamint leállította az Egyesült Államok és Nicara­gua közötti légi és hajóközle­kedést. Agresszív lépését Reagan azzal próbálta indokolni, hogy Nicaragua — úgymond — fegyveres akciókkal a forra­dalmat akarja exportálni Kö- zép-Ameri-ka többi országiba. Az amerikai elnök emellett azt követelte a baloldali hica­raguai vezetéstől, hogy szakít­sa meg katonai, jellegű együtt­működését Kubával és a Szov­jetunióval. töktől a íréi: Véíétő 'íífé&h'íál-; lám háromnapost' gazdasági csúcstalálkozóján vesz részt Bonnban. Reagan vasárnap felkeresi a bergen-belseni volt kon­centrációs tábort és a bitburgi katonai temetőt, majd hétfőn Hambachba utazik, ahol be­szédet mond és nyugatnémet fiatalokkal találkozik. Az amerikai euiök NSZK- beli látogatása hétfőn kora délután ér véget, amikor Reagan Spanyolországba uta­zik tovább. A nyugatnémet rendőrség szerda délután hatkilós po­kolgépet hatástalanított a hét vezető tőkés állam csúcstalál­kozójának színhelyéül szolgáló Bonn Bad Godesberg városré­szében. Ismeretlen tettesek a szer­kezetet tartalmazó táskát a Német Légi- és Űrhajózási Ipar Országos Szövetsége szék- házának teraszán helyezték el. TASZSI-kommentár Washingtoni ha Arthur Nicholson amerikai Őrnagy halálát Washington minden áron hangulatkeltésre, a szovjetellenes érzelmek fel­korbácsolására kívánja fel­használni — mutat rá szerdai kommentárjában a TASZSZ. A szovjet hírügynökség em­lékeztet rá, hogy ez év már­cius 24-én Nicholson és B. Schatz törzsőrmester felderítő akciót hajtott végre a Német­országban állomásozó szovjet hadseregcsoport egyik zárt ob­Dzsumblatt és Béni béketerve Ismét fellángoltak a harcok Az újra fellángoló dél-liba­noni és bejrúti harcok befeje­zését célzó négypontos béke- tervet terjesztett kedden a li­banoni hadsereg vezérkara elé Valid Dzsumblatt, a Libanoni Haladó Szocialista Párt és a drúz közösség vezetője, vala­mint Nabih Berri, az Amal nevű síita mozgalom vezetője. A terv siziikségességét iga­zolja, hogy szerdára virradó éjjel ismét heves harcok dúl­tak Bejrútban a várost két részre osztó zöld vonal men­tén. A rendőrség és egy szido- ni kórház jelentése szerint 5 ember meghalt, 18-an megse­besültek az ‘egész éjjel tártó tűzharcban, amelyben a szem­benálló felek nehézfegyverei­ket is bevetették. jektumának területén. Az inci­denst követően amerikai rész­ről kénytelenek voltak beis­merni, hogy a két személy kémtevékenységet folytatott. Amerikai javaslatra a szovjet és az amerikai hadsereg kép­viselői találkozót tartottak. Az amerikai fővárosban most visszatértek a március végi események hamis értel­mezéséhez, és elferdítik a két ország katonai képviselői kö­zötti találkozó tartalmát is. Washington mindenáron men­tesíteni akarja magát a fele­lősségtől, s képviselői ma már egyenesen azt állítják, hogy a Szovjetuniónak bocsánatot kell kérnie és valamiféle kártérí­tést kell fizetnie a történtekért. Azt természetesen csak saj­nálni lehet, hogy megtörtént ez a tragikus kimenetelű inci­dens, és emberileg tökéletesen érthető Nicholson őrnagy csa­ládjának gyásza. Elfogadhatat­lan azonban, hogy a történte­ket bárki is politikai célok ér­dekében használja fel, lehető­séget lásson benne a feszült­ség szítására — hangsúlyozza a TASZSZ kommentárja. A DKV: tizenkettedszer Hazai és nemzetközi elismerés A tavalyi közismerten rendkívüli időjárásviszonyok okozta cnergiahlány ellenére is zavartalan volt a hazai fogyasztók ellátása a néküiüzhctetlcn kőolajtermékekből. Ez nem kis részben a százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat kollektívájának kiemelkedő munkáján múlott. Emellett jelentős részt vál­laltak a népgazdaság egyensú­lyának megteremtésében: szo­cialista exportjuk 50, tőkés ki­vitelük 20 százalékkal növeke­dett. Határidő előtt fejezték be kiemelt nagyberuházásukat, a katalitikus krakküzem rekord­idő alatt kezdte meg a teljes termelést. Az irányítási rend­szer korszerűsítését számítógép alkalmazásával érték f el. A vállalat 138 szocialista brigád­ja túlteljesítette a pártkong­resszus és a felszabadulásunk 40. évfordulója alkalmából tett vállalásait. Erre utal többi kö­zött, hogy az országos anyag­takarékossági pályázaton a vállalat elnyerte az első és a harmadik helyezést, egyben a SZOT különdíját is. Mindezek alapján a DKV — fennállása óta tizenkettedszer — megkap­ta a Kiváló címet, s hozzá az idén a Nemzetközi Munkaver­seny Élenjáró Vállalata elisme­rést. A keddi átadási ünnepségen Százhalombattán, a vállalat kultúrtermében megjelent Gás­pár Sándor, az MSZMP Poli­tikai Bizottságának tagja, a SZOT elnöke, Krasznai Lajos, a Pest megyei pártbizottság első titkára, Balogh László, a megyei tanács elnöke, Dajka Ferenc, a Vegyipari Dolgozók Szakszervezetének főtitkára és Czipper Gyula ipari minisz­terhelyettes, valamint a megye, a város több vezetője. Kovács Ferencnek, a DKV szb-titkárának megnyitója után — melyben május elseje jelentőségét méltatta — dr. Rátosi Ernő, a vállalat vezér- igazgatója mondott beszédet. Ebben azt elemezte, hogyan sikerűit teljesíteni a. koHekti-, vánalf áz elrhűlt' éVJrt4gy fél-: adatait. Az elismerést tanúsító okle­velet és diplomát Gáspár Sán­dor adta át. Tolmácsolva Ká­dár Jánosnak, az MSZMP fő­titkárának a vállalat dolgozóit köszöntő szavait, arra hívta fel a figyelmet, hogy az ország gyorsabb fejlődését csak jobb munkával érhetjük el, amint a DKV példája is bizonyítja. Azt kívánta a kollektívának, hogy őrizze meg továbbra is élenjáró szerepét a gazdálko­dó egységek sorában. Ezt követően kitüntetések következtek. Dr. Rátosi Ernő­nek, kiemelkedő vállalatveze­tői és tudományos munkája el­ismeréseként Gáspár Sándor adta át a Munka Érdemrend arany fokozatát. Czipper Gyu­lától többen miniszteri kitün­tetéseket vettek át. Dajka Fe­renc nyújtotta át a Nemzetkö­zi Munkaverseny Élenjáró Bri­gádja cím elnyerését tanúsító diplomát a DKV anyaggazdál­kodási osztálya Szamuely Ti­bor szocialista kollektívájának, számos dolgozónak pedig to­vábbi szakszervezeti elismeré­seket. Végezetül dr. Rátosi Er­nő vállalati kitüntetéseket adott át a munkaversenyben kiemelkedőknek. A Kiváló cím mellé vörös vándorzászló Kedden délután zsúfolásig megtelt a Cement- és Mész­művek váci gyárának, közis­mert nevén a DCM-nek szín­házterme. A munka ünnepé­nek köszöntését az a különle­ges alkalom tette még ünnepé­lyesebbé, hogy a DCM közös­sége elnyerte a Kiváló gyár címet, valamint az MSZMP Vác városi Bizottságának vö­rös vándorzászlaját, amit a városért a társadalmi munká­ban élenjáró közösségeknek ítél oda évről évre a városi pártbizottság. Szabó Gyulának, a Thália Színház művészének Váci Mi­hály verseiből összeállított montázsa után Szerényi Gá­bor, a szakszervezeti bizott­ság titkára köszöntötte a meg­jelenteket, közöttük Pálmai Lászlót? az MSZMP Vác vá­rosi Bizottságának titkárát és Koltai Imrét, a Cement- és Mészművek vezérigazgatóját, Vác város jelenlegi országgyű­lési képviselőjét. •)>?« Pálmai László köszöntő sza­vaiban hangsúlyozta, a DCM kollektívája mindig élen járt a városért végzett társadalmi munkában. Ezért a váci párt- bizottság úgy ítélte meg, hogy számszerűsíthető és számok­kal nem mérhető teljesítmé­nye alapján idén a Dunai Cement- és Mészmű dolgozói érdemelték ki a városi pártbi­zottság vörös vándorzászlaját. Szovjet kitüntetést is szereztek Kedden délután ünnepséget rendeztek a Gödöllői Gép­gyárban is abból az alkalom­ból, hogy a vállalat hatod­szor nyerte el a Kiváló címet. A résztvevőket .ács János, a gyár pártbizottságának tit­kára köszöntötte. Az elnökség­ben foglaltak helyet: Cser- venka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, az országgyűlés álelnöke,_ Kiss áű^or».aitáb9rnagy,,_.^Qiitíé- délmi minisztértrMyetíés, Lé- nard László, az MSZMP ÍPést megyéi Bizottságának titkára, valamint a város párt- és ál­la rrü vezetői és a vendégek. Az ünnepségen Siska And­rás, a gépgyár igazgatója el­mondotta: munkásgárdájuk sikeresen teljesítette a felsza­badulásunk 40. évfordulója és pártunk XIII. kongresszusa tiszteletére vállalt tavalyi fel­adatokat. Eközben a termeié­kenységet 4? százalékkal nö­velték. Kiss Sándor miniszterhe­lyettes adta át ezután a Ki­váló vállalat címet tanúsító oklevelet Siska András igaz­gatónak. Dr. Prieszol Olga, a Közal­kalmazottak Szakszervezeté­nek főtitkára a Szovjet Szak- szervezetek Országos Tanácsa nevében adott át ejism^rést, a .nemzetközi -brigád mozgatom - bah ‘ elért ’ kiváló teljesít­ményéért a Lenin szocialista Brigádnak, míg Balogh József, a Petőfi brigád tagja a XI. szovjet ötéves terv kiváló munkása kitüntetést vehette át. Lénárd László meleg sza­vak kíséretében az MSZMP Pest megyei Bizottságának le­velét adta át, amelyben kö­szönti a vállalat munkásait és vezetőit. Befejeződtek a képviselő jelelő gyűlések Éltek a demokratikus jogukkal Pest megyében c hét elején tartották meg sorrendben az utolsó két országgyűlési jelölő gyűlést Cegléden cs Jászkara- jenőn. Mindkét esemény késő este fejeződött be, lapzártánk után, ezért az ezekről szóló tudósításokat most közöljük. Még többet Cegléd lakosságáért Háromszáztizennégy meg négyszázöt, összesen hétszáz- tizenkilenc: ennyi szavazatot kapott a két jelölő gyűlés résztvevőitől Cegléden Bistyák Dezső ezredes, a városi hon­védalakulat parancsnoka és Kárpáti Ferenc altábornagy, az MSZMP KB tagja, honvé­delmi miniszterhelyettes, a vá­ros eddigi országgyűlési képvi­selője is. Ez azt jelentette, hogy a 7. országgyűlési képvi­selői választókerület második jelölő gyűlésén mindketten egyenlő szavazataránnyal fel­kerültek a szavazólistára. A hétfői jelölő gyűlésen az elnökségben foglalt helyet dr. Arató András, a Pest megyei pártbizottság titkára, Bállá Já­nos, a Pest megyei párt-végre­hajtóbizottság tagja, a ceglédi városi pártbizottság első titká­ra, Évin Sándor vezérőrnagy, a. Pest megyei pártbizottság tagja, helyőrségparancsnok és Fekete Antal, a városi tanács elnöke. Kovácsáé Szabó Veronika, a Hazafias Népfront Cegléd vá­rosi bizottságának titkára kö­szöntötte a gyűlés résztvevőit, majd a településfejlesztésben elért eredmények és a további tennivalók összegezése után méltatta a képviselőjelöltek ér­demeit. Felszólalásában mindkét je­lölt megerősítette: ha megvá­lasztják, még az eddigieknél is többet akar tenni Cegléd felvirágoztatásáért, lakóinak boldogulásáért. Bizalmat kaptak mind a négyen Tovább fut az elnöki négyes- fogat. A 9. országgyűlési kép­viselői választókerület második jelölő gyűlésén mind a négy, Abonyban jelölt személy fel­került a szavazólistára. Jászkarajenön a művelődési ház hatszáz személyes nagy­termében kilencszáznegyvenen szorongtak hétfőn este. Az épületet tucatnyi autóbusz és a személyautók sokasága vette körül. Abonyból százak utaztak a jelölő gyűlésre, de ott voltak a helybelieken kívül a kőrös- tetétleniek, tápiószőlösiek, tör- teliek és újszilvásiak is. Heimann Gyula, a jászkara- jenői községi közös tanács el­nöke köszöntötte a jelen lévő­ket, köztük Halasi Mártont, a Pest megyei pártbizottság tag­ját, a Pest megyei KISZ-bi- zottság első titkárát, Podma­niczki Istvánt, a ceglédi városi pártbizottság titkárát, Győré Sándort, az Elnöki Tanács tag­ját, a választókerület eddigi képviselőjét, Fülöp Róbertét, a megyei tanács osztályvezető­helyettesét. Bognár József, a községi pártbizottság titkára vázolta a választókerület fejlődését és településfejlesztési tervét. Dr. Lavicska Kálmán ügy­vezető körzeti főorvos terjesz­tette elő a Hazafias Népfront jelöltjeinek nevét: dr. Lakos László, a jászkarajenői Árpád Tsz elnöke és Molnár Zoltán, az abónyi Ságvári Tsz elnöke volt, a két jelölt, s mel­léjük zárkózott fel az abo- nyi gyűlésen ugyancsak jelölt­nek állított Mészáros Gyula, az abonyi Újvilág Tsz elnöke és Pásztor Pál, az abonyi Jó­zsef Attila Tsz elnöke. A tizenhárom felszólaló mind a négyük jelölését támo­gatta, további jelöltek viszont már nem kerültek szóba. Mind a négyen megkapták a szava­zólistára való felkerüléshez szükséges voksokat, sőt jóval többet annál. A jó hangulatú gyűlés meg­ható pillanata volt, amikor a községi vezetők megköszönték Győré Sándornak az ország- gyűlési kénviselőként végzett munkáját, ő viszont hasznos tanácsokat adott a jelölteknek, s kifejezte köszönetét a lakos­ságnak a sok éven át tapasz­talt támogatásért Tudósítottak; Eszes Katalin ét Tamasl Tamás *

Next

/
Oldalképek
Tartalom