Pest Megyei Hírlap, 1984. december (28. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

1984. DECEMBER 1., SZOMBAT Konzultációsomat az atomfegyverekről Még hatékonyabb ellenőrzést Moszkvában pénteken dél­után véget ért a nukleáris fegyverek elterjedésének meg­akadályozásáról tartott szov­jet—‘amerikai konzultációsoro­zat újabb fordulója. A szerdán kezdődött megbeszélésen a két küldöttséget Andronyik Pet- roazjanc, a Szovjetunió atom­energia állami bizottságának elnöke és Richard Kennedy különleges megbízatású nagy­követ vezette. Mint Vlagyimir Lomejko, a Szovjetunió külügyminiszté­riuma sajtóosztályának veze­tője péntek délután tartott tá­jékoztatóján elmondta, a há­romnapos konzultáción a két küldöttség nagyon sok olyan kérdést tekintett át, amely ösz- szefügg azzal, hogy elejét le­hessen venni újabb, nukleáris fegyverrel rendelkező államok megjelenésének. Lomejko le­szögezte: ez a konzultáció is megerősítette azt a korábbi tapasztalatot, hogy mind a Szovjetunió, mind pedig az Egyesült Államok érdekelt a nukleáris fegyverek továbbter­jedésének megakadályozásá­ban. A szovjet és az amerikai küldöttség megállapodott ab­ban is, hogy folytatják a kon­zultációkat. Vlagyimir Lomejko szólt ar­ról is, hogy a Szovjetunió a Nemzetközi Atomenergia Ügy­nökség tevékenységében egyik hatékony eszközét látja a nuk­leáris eszközök katonai alkal­mazása megakadályozásának. A Szovjetunió azt szeretné, ha a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tevékenysége még hatékonyabbá válna. A nem­zetközi szervezetnek hatéko­nyabb ellenőrző tevékenységet kellene kifejtenie például Kim ír Szén Kínába látogatott áz enyhülés k Kim Ír Szén, a Koreai Munkapárt Központi Bizott­ságának főtitkára november 26-tól 28-ig nem hivatalos lá­togatást tett Kínában a Kínai Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására. Kim ír Szén találkozott és megbeszéléseket folytatott Hu Jao-panggal, a KKP KB főtitkárával, Teng Hsziao- pinggel és Csen Jütmei, a KKP KB PB állandó bizott­ságának tagjaival, Peng Csennél, a PB tagjával — je­lentette be a KKP KB nem­zetközi osztályának szóvivője, Vti . Hszing-tang pénteken Pekingben a KB nemzetközi osztályának első sajtótájékoz­tatóján. A nemzetközi osz­tály a jövőben alkalmanként tart majd sajtókonferenciákat. A magas szintű kínai— KNDK tárgyalásokon véle­ményt cseréltek a két várt és a kit ország kapcsolatainak fejlesztéséről, közös érdeklő déSre számot tartó nemzetkö­zt kérdésekről, és az összés megvitatott kérdésben teljes nézetazonosságra jutottak — mondta a szóvivő. Kérdésre válaszolva hozzátette, hogy természetesen megvitatták a Koreai-félszigeten levő hely­zetet is, s mindkét félnek kö­zös az az óhaja, hogy a fe­szültség tovább enyhüljön a félszigeten. Kim ír Szén hivatalos láto­gatáson 1982 őszén járt Kíná­ban. azokban az országokban, ame­lyek már közel jutottak a nukleáris fegyverek előállítá­sához. Különösen fontos ez az ellenőrzés az említett államok­nak abban a csoportjában, amely nem csatlakozott az atomsorompó-egyezményhez. Gromiko fogadta a japán nagykövetet Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a miniszterta­nács elnökének első helyette­se, külügyminiszter, pénteken Moszkvában fogadta a japán nagykövetet. A találkozót a diplomata kérte. A megbeszélésen, amelyen kölcsönös érdeklődésre számot tartó kérdésekről volt szó, szovjet részről rámutatták: célszerű lenne a szovjet—ja- pán kapcsolatok normalizálá­sa, azok konstruktív fejleszté­se. Gromiko hangsúlyozta, hogy hatékonyan keresni kell az előrelépés lehetőségeit a két ország kapcsolataiban a realitások alapján és a kölT csönös. érdekek figyelembevé­telével. Ennek alapján lenne biztosítható a japán—szovjet jószomszédság és a széles kö­rű. kölcsönösen előnyös együtt­működés. Margaret Thatcher és Mitterrand sajtóértekezlete Új légkör"ez együttműködésben n Leopold Gratz az osztrák külpolitikáról A semlegesség bizalomra épül Ausztria a legpontosabban meg kívánja tartani az állam- szerződés előírásait, és nagyon komolyan veszi semlegességét —. mondotta csütörtök esti előadásában Leopold Gratz osztrák . külügyminiszter. Az osztrák diplomácia új vezető­je hangsúlyozta, hogy Ausztria maga alakítja semlegességi po­litikáját; ennek a politikának ezért bizalmat kell élveznie minden oldalon; partnereinek is hinniük kell az osztrák semlegességben. Gratz e vo­natkozásban arról is szólt hogy országa minél szélesebb körű együttműködésre törek­szik szomszédaival a béke ha­tásain — ez előfeltétele az osztrák belpolitikának. A kül­ügyminiszter tárgyalásokat javasolt Csehszlovákiának, de egyidejűleg megismételte a bécsi hivatalos álláspontot, amely szerint a közelmúlt ha­tárincidenséért Csehszlovákia felelős, s ezért Bécs „bocsánat- kérést” vár. Az osztrák kül­politikának elvi alapokon kell nyugodnia, egyenes vonalúnak, érthetőnek és kiszámíthatónak kell lennie — hangsúlyozta Gratz. Nem férhet kétség az államszerződéshez, amelyet szóról szóra, pontról pontra meg kell tartani. Ausztria sze­repét a két nagyhatalom érté­keli, erről mind az Egyesült Államokban, mind — e heti látogatása alkalmával — a Szovjetunióban megbizonyo­sodhatott. A kambodzsai külügyminiszter nyilatkozata Az amnesztia fettételeiről kijelentette; a kelet—nyugati kapcsolatok kérdése fontos szerepet fog játszani a Reagan elnökkel való legközelebbi ta­lálkozó során. Mitterrand el­nök ezzel kapcsolatban csak annyit mondott, hogy egyetért a brit kormányfő kijelentései­vel. A csúcstalálkozó után . tar­tott sajtóértekezleten ■ mindkét részről elsősorban a külön bőr ző területeken való kétoldalú együttműködés jelentőségét emelték ki. s csak szűkszavúan nyilatkoztak a dublini közös piaci csúcskonferencia kilátá­sairól. Margaret Thatcher különö­sen kiemelte és nagy fontossá-' gúnak minősítette a fegyver- gyártás. valamint az élenjáró technológiák fejlesztése terén való együttműködést. A két kormány támogatja továbbá a La Manche-ckatoma alatt éní-. tendő alagút tervét, s a kikül­dött közös munkacsoport há­rom hónapon belül előterjeszti majd részletes jelentését e terv technikai és pénzügyi feltételeiről. Termelőszövetkezetek küldöttközgyűlése A mezőgazdaság kedvező távlatai Az elkövetkező esztendőkben az új szabályozás olyan szigo­rú feltételeket szab a nagyüze­mek gazdálkodásának, hogy elengedhetetlenné válik a je­lenleginél sokkal szigorúbb el­lenőrzés. Így summázhatnánk egy mondatban a Mezőgazda- sági Szövetkezetek Pest me­gyei Területi Szövetségének tegnapi* Budapesten tartott küldöttgyűlésén eihangzotta- r kát. A testület — amelynek munkájában meghívottként részt vett Balogh László, a me­gyei pártbizottság; titkára; Csonka Tibor, a megyei tanács elnökhelyettese; dr. Huszár József, a Termelőszövetkeze­tek Országos Tanácsa közgaz­dasági főosztályának vezetője; dr. Major Miklós, a megyei fő­ügyészség vezetője és dr. Ber- náth Tibor, a KISZÖV elnöke — ezúttal két fontos, napiren­det vitatott meg. Meghallgatta Huszár József előadását az agrártermelés közgazdasági fel­tételeinek alakulásáról, majd : pedig az ellenőrzési iroda idei tevékenysége került a mér­legre. Reális adatokkal Huszár József meglehetősen nehéz feladatra vállalkozott, hiszen mindössze másfél órá­ban keltett összefoglalnia vé­leményét az új szabályozók hatásáról. Ezért elsősorban néhány fontosabb terület rész­letes elemzését tartotta lé­nyegesnek. Így például el­mondta, hogy. o mezőgazda­ság távlatai kedvezőek. Első­sorban az export növelésére számíthatnak a jövőben, a szakemberek szerint a belföl­di felhasználás a mai szinten marad, legfeljebb a szerkeze­te változik. A jövő évtől ér­vényes szabályozók összeállí­tásánál két szempontot tartot­tak szem előtt az ágazat irá­nyítói; az egyik az volt, hogy mindenáron el kell kerülni azokat a feszültsége­ket, amelyek az élelmiszer- árak növekedéséhez vezetné­nek; a másik pedig, hogy a pénzügyi egyensúly érdeké­ben a szövetkezetek egyre kevesebb állami támogatás­ra számíthatnak. Jövőre a mezőgazdáság ter­melésének 'jelentős növekedé­sére számítanak, s a fejlődés fő mozgátóerejé a termelé­kenység lesz. Szigorú ellenőrzés A £bT főosztályvezetőjé­nek előadása után Orszigh Jó­zsef né, a TESZÖV revizori irodájának vezetője ismertet­te munkájuk idei tapasztala­tait. Kiemelte, hogy az ada­tok azt mutatják: a szövetke­zetek nem eléggé szigorúak és' következetesek az új kis­vállalkozások ellenőrzésében, s ez a helyzet visszaélésekre ad lehetőséget. Fontos, hogy folyamatosan figyelemmel kí­sérjék a szakcsoportok pénz­ügyi / tevékenységét, mert szar bálytalamság esetén az anya­szövetkezet anyagi felelőssége is felmerülhet* Nehéz helyzetben Hasonló véleményen volt, dr. Major Miklós is, aki még hozzáfűzte: egy sor későbbi gondot meg lehetne előzni,, ha alakuláskor a téeszek megfe­lelő szerződést kötnének a szakcsoportokkal. Gyakori az is, hogy ezek a kis szerveze­tek, ha ég a fejük felett a te- ,tő, más nagyüzemet keresnek, ezért, fontos lenne, hogy a be­fogadó helyen is megfelelően tájékozódjanak a múltról. A hozzászólók többsége a szabályozókkal kapcsolatban mondta el a véleményét. Ba­logh László összefoglalva az Idei tapasztalatokat, elmondta, hogy ,a megye mezőgazdasága az aszály ellenére jó évet zár­hat. A., jövőben a gazdaságos­ság növelése és a pénzügyi stabilitás megteremtése a'leg­fontosabb feladat, s ez nagy erőfeszítéseket igényel a tée- széktöl, annál is inkább, hi­szen már most látszik, hogy néhány nagyüzem szinte meg­oldhatatlan pénzügyi nehéz­ségekkel küszködik. A küldöttközgyűlés az ellen­őrzési iroda jelentését egy­hangúlag elfogadta, majd tag­felvételi ügyekben döntött. F. Z. A szakszervezet tennivalói A fiatalok érdekében Tegnap Budapesten, a SZOT székháziban tartott ülést Jámbor MtkkEnas, az SZMT vezető titkárának elnökletével a Szakszervezetek Pest megyei Tanácsa. A testület megvitatta — Varga István, az SZM'i titkára előterjesztésében —..azt a jelentést, mely összegzi az líjúság nevelésétől, érdekeinek képviseletével kapcsolatos feladatokat a SZOT plénumának tavaly júniusi állásfoglalása alapján. Majd tájékoztató hangzott cl a két ülés közötti munkáról. A jelentés megállapítja: a szakszervezeti testületek tevé­kenységében az ifjúsági bi­zottságok létrejötte óta na­gyobb hangsúlyt kapott a fia­talokat érintő sok kérdés, bár e bizottságok még nem minden tekintetben nőttek fel felada­tukhoz. Sok a tennivaló a munka­helyeken, az ifjak méltó foga­dása, patronálása, pályakezdé­sének könnyítése ügyében, s gond, hogy a munkában töl­tött idő és a beosztás a pálya­kezdők bérének megállapítá­sakor többet nyom a latban á végzettségnél. Tavaly 1010 fiatal fizikai dolgozó kapott lakásépítési támogatást, ám portánkon jellemző: sok fiatal . kicsinek érzi esélyeit a lakás­hoz jutásra, túl nagy teher jut a csali dókra. Az ifjúság zöme felelősen részt vállal a termelésből, be­kapcsolódik a munkaverseny­be, de csak ott tapasztalható nagyobb előrelépés, ahol a gazdasági vezetők érdemben javították a munka- és újító­mozgalmak feltételeit, érde­keltségét. A szakmunkásképző intéze­tekben létrehozták 1979-ben a tanulói alapszervezeteket, a növendékek 89 százaléka tagja ezeknek. A vitában a testület öt tag­ja kért szót. Elsőként Za- remba Gyula, a 208. sz. szi- getszentmiklósi szakmunkás- képző intézet igazgatója a tanműhelyek korszerűtlen felszereléséről tett említést, s a tanulói bizalmi továbbképző tanfolyamokat hiányolta. Var­ga Vilmos, a GATE adjunk­tusa arról számolt be, hogy az egyetemen 484 taggal hallga­tói a'apszervezetet hoztak lét­re. Kékesi István, a szakszervezeti bizottságának titkára szólt arról, hogy bár értékesebb lett a szabad idő, a fiatalok — ha értelmét lát­ják — szívesen vesznek résit közösségi eseményeken, köz­életi vitákon. Mint mondotta: az anyagi elismerés alapja a jól végzett munka lehet csak Miklós László, a KISZ Fest megyei Bizottságának titkára a szakszervezet és az ifjúsági szövetség együttműködéséről beszélt. Dr. Olajos Mihály, az MSZMP Vác váróéi Bizottsági első titkára arra hívta fel a figyelmet: az ifjúságnak nem minden rétege kap ma elég ösztönzést az ismeretgyarapí­tásra, továbbtanulásra. Hatodikként szólalt fel a vitában Dávoti Istvánná, a SZOT ifjúsági bizottságának elnöke. Szerinte ma társadal­munk gondjai együtt jelennek meg az ifjúságnál, s a problé­mák nagyobb figyelmet érde­melnek, mert a szakszerve­zetben növekszik a fiatal tag­ság aránya. A testület a jelentést, a fel- adattervet, s a hozzá csatla­kozó ajánlást egyhangúlag el­fogadta, a két ülés közötti munkáról adott tájékoztatást jóváhagyólag tudomásul vatta. V. G. I*. Ifjúsági parlament a CEiÜ-ben Több fesz a lakásépítési kölcsön A Cement- és Mészművek nyolc gyárinak fiatal küldöttei gyűltek össze a tegnapi ifjúsági parlamenten, amelyen egyebek között ott volt dr. Abrahám Ferenc, az EvM osztályvczeto-hcíyetlese, Nagy Sán­dor, az ÉVEDOSZ munkatársa és Bergmann Erika, a KISZ Pest me­gyei Bizottságának titkára. A váci tanácskozást^ megelőzően megtar­tották a helyi fórumokat, amelyeken a fiataloknak többi mint fele részt vett. A találkozók jegyzőkönyvei, valamint a jelenlévők tapasz­talatai azt tükröztek, Hogy a parlamentek konstruktív légkörben zaj­lottak le. Igaz, a lényegbe vágó problémák feltárása.'és az: olykor he­ves felszólalások mellett esetenként a közömbösség jegyei-is kiütköz­tek. Kambodzsa a délkelet-ázsiai térség problémáinak rendezé­sére törekszik; e rendezés fel­tétele; hogy vessenek véget az imperialista provokációknak, s Thaiföld ne szolgáljón többé a Föl Pot-ista bandák támasz­pontjául — jelentette ki saj­tóértekezletén Sen kambodzsai külügyminiszter, aki a fran­cia < parlament Kambodzsa helyzetével foglalkozó cso­portjának vendégeként tartóz­kodik Franciaországban. A külügyminiszter hangsú­lyozta, hogy a kambodzsai kormány nem hajlandó a nép­gyilkos Pol Póttal tárgyalni, de visszatérhetnek az ország­ba. és teljes mértékben vissza­nyerhetik állampolgári jogai­kat mindazok, akik szakíta­nak Pol Pót bandájával, és el­fogadják a Kambodzsai Nép­köztársaság alkotmányát. A vietnami csapatok elhagyják az országot, mihelyt a Pol Pot-ista klikket politikailag és katonailag felszámolták, s azok nem használhatják töb­bé Thaiföld területét támasz­pontjukként. Arra a kérdésre, vajon No­rodom Szihanuk a jövőben játszhat-e szerepet Kambod­zsában, a külügyminiszter azt válaszolta, hogy ez attól függ, milyen magatartást tanúsít Szihanuk Pol Póttal szemben. fiz igények szerint A nyolcvan küldött időben kézhez kapta a vezetőség be­számolóját. amely nem kevés teret szentel a vállalat gazda­sági helyzetének. Szóbeli ki­egészítésében Koltai Imre ve­zérigazgató is hangsúlyozta, hogy a kereslet visszaesése- és a közgazdasági ; szabályozók szorítása ellenére is sikeres évet zártak. Az országban volt elég mész és cement, s az idő­szakos hiányokat a terítési problémák okozták. A vezér- igazgató arról is szólt, hogy a vállalat a jövőben sem bújhat a saját tervei rrtögé, mett ezentúl is a mindenkori- igé­nyeket kell kiszolgálnia. A beszámoló arról is nyíltan be­szélt, hogy a színvonal tartá­sához jól képzett, iskolázott szakemberekre van szükség. Annak ellenére, hogy évek óta ösztönzik az általános iskolai képzést, még mindig sokan nem végezték el. Növekedett viszont'a felsőfokú végzettsé­gű fiatalok száma, a bere- mendi gyárban a legjobb a helyzet, itt a fiatalok hat. szá­zaléka szerzett diplomát. A továbbtanuláshoz nyújtott tá­mogatás kedvező hatását tük­rözik a múlt évi adatok: álta­lános iskolába öten' középis­kolába 71-en, főiskolára, egye­temre I?-an járnak. Különö­sén a cement- és mészgyártó — mint új szakma — képzést támogatják; az idén Ötvenen szerzik meg a szakmunkás- bizonyítványt. A fizikai dol­gozók vezetővé nevelésének egyik eszköze a SZET-rend- szer. Az elmúlt hárem évben tjzen jelentkeztek az előkészí­tő tanfolyamokra és hatan már el is végezték a főiskolát, illetve az egyetemet. A nappa­li tagozatos hallgatóknak — > törekednek arra. hogy egyet- ; len jogos igénylőt se kelljen . elutasítani. A vezérigazgató arról is szólt, hegy a gyári bérkeretek elosztásánál . job- . ban figyelembe kell venni a , fiatal szakemberek, elsősorba n a műszaki értelmiség, helyze-: tét. A felszólalásokon látszott,, hogy a fiatalok már a helyi parlamenteken ellőtték a pú?;’ kaporukat. s hogy a kérdése' többségére választ kaptak. A bélapá.tfaivái’ Vas Ervin az?.", utasította vissza a fiatalok ér­dektelenségét feszegető kriti­kát, hogy oz aktivitást a kör­nyezet is meghatározza. A ta­tabányai Rábai József e’- raondta, hogy a gyárak nri tudják megtartani a fiatal ér­telmiséget. Javasolta, hogy. a parlament után a vállalat ve­zetősége .foglalkozzon, ezzel a kérdéssel, tárja, fel az ökokat, fiivalSsultak A felszólalók megállaoftót- ták. hogy a beszámoló és az intézkedési terv jól tükrözi 0 fiatalok helyzetét és a további tennivalókat. Ez nem is csoda, hiszen a legutóbbi páriámén! határozatainak a többsévé megvalósult, és a beszámoló­ban fiérn szereplő, de az ifjú­ságot érintő különböző terüle­teken is. van előrehaladás, amelyek természetesen össze­függenek a vállalat gazdasági eredményéivel is. K. L. különösen a törzsgárdadolgo- zók gyermekeinek — társadal­mi ösztöndíjat adtaik. Üzemlátogatások A beszámolóból az is kide­rült. hogy a fiatalok megnye­résére évente több alkalommal is üzemlátogatásokat szervez­nek a hélyi általános iskolák hetedik és nyolcadik osztályo­sai számára. Jó a szakmun­kásképző intézetekkel kialakí­tott viszony is. Több , gyár, ki­helyezett formában oktatja a tanulókat, kilenc általános és tizenkét szakközépiskolává!, valamint a helyi pályaválasz­tási tanácsadókkal működnek együtt:' Ezenkívül nyolc felső- oktatási intézménnyel vették fel a kapcsolatot. A CEMü-ben is 'érzékenyén jelentkezik az otthonteremtés súlyos gondja. A szűkülő anyagi lehetőségek ellenére az elmúlt parlament óta 135 fia­tal, összesen 11 millió forintos kamatmentes kölcsönt kapott. Az időközben megüresedett la­kások többségébe a fiatalok költözhettek be. Koltai Imre bejelentette, .hogy a kamat­mentes kölcsön felső határát 200 ezer forintra emelik, és London és Párizs azt óhajt­ja, hogy a januári szovjet- amerikai külügyminiszteri ta- . lálkozó olyan eredménnyel jár­jon, amelynek alapján meg­indulhatnak majd a leszere­lésre Irányuló tárgyalások — jelentette ki Margaret That- ; eher brit miniszterelnök a pénteken délben véget ért francia—brit csúcstalálkozó után. A brit kormányfő azon- ban hozzátette: továbbra is az az álláspontja, hogy a nukieá- ' ris fegyverzetek csökkentésé- 1 be nem lehet bevonni a brit és francia nukleáris erőket. \ mert azok „elenyészőek” a két ' nagyhatalom fegyverzetéhez 1 képest. Margaret Thatcher továbbá i

Next

/
Oldalképek
Tartalom