Pest Megyei Hírlap, 1984. december (28. évfolyam, 282-306. szám)

1984-12-01 / 282. szám

»AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA j XXVIII. ÉVFOLYAM, 283. SZÄM /Ír«: l.ttíl ítirinl 1984. DECEMBER 1., SZOMBAT A Magyar Nemzeti Függetlenségi Front évfordulóján Ünnepi megemlékezés Szegedén Az elsőnek felszabadult magyar nagyvá­rosban, Szegetlen, negyven evvel ezelőtt, a Nemzeti Színházban tartott nagygyűlésen alakult meg a Magyar Nemzeti Függetlensé­gi Front. Erre a jelentős történelmi esemény­re emlékeztek péntekén a szegedi tanácsháza dísztermében megtartott ünnepségen. A Ha­zafias Népfront Országos Tanácsa és a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Csongrád me­gyei Bizottsága rendezvényén ott volt Aczél György, a Központi Bizottság titkára, Benke Valéria, a Társadalmi Szemle szerkesztő bi­zottságának elnöke, Gáspár Sándor, a SZOT elnöke, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Apró Antal, az országgyűlés elnöke, Pozsgay Imre, a Hazafias Népfront Országos Tanácsának főtitkára, továbbá a kormány több tagja, a politikai és a társadalmi élet s Csongrád megye több vezető személyisége, valamint sokan azok közül, akik aktív része­sei voltak a négy évtizeddel ezelőtti sorsfor­dító kezdeményezésnek. A Himnusz elhangzása után Komócsin Mihály, az MSZMP Csongrád megye Bizott­ságának első titkára köszöntötte az ünnepség résztvevőit. Ezt követően Kállai Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a Ha­zafias Népfront Országos Tanácsának elnöke emelkedett szólásra. KÁLLAI GYULA: A nemzeti összefogást ma is poHtikmk eíidsgcmthstet en részének tekbt[iik Elöljáróban szólt arról, hogy ezekben a napokban, hóna­pokban ünnepeljük hazánk felszabadulásának évforduló- . ját, s 1944 őszének és 1945 te- lének-tavaszának napjai igazi örömteli eseményként íródtak be történelmünkbe, gazdagít­va sajátosan szép tavaszi for­radalmi ünnepnapjaink szá­mát. Utalt arra, hogy Magyar- országot a világ első és egyet­len szocialista államának ka­tonái szabadították fel, s tör­ténelmünk során először for­dult'elő, hogy egy nagyhata­lom népünk igaz barátjaként, felszabadítóként lépett orszá­gunk területére. — Atnikor a Vörös Hadse­reg felszabadította hazánkat, nemcsak az országunkat meg­szállt hitleri és az őket kiszol­gáló hazai fasizmus hadi gé­pezetét verte szét, ezzel együtt széthullott a súlyos bűnökkel terhelt és a magyar nép előtt gyűlöletes ellenforradalmi rendszer államgépezete is — mondotta a továbbiakban Kállai Gyula. — Dolgozó népünk nagy po­litikai érettségről, szinte ál­lamalapító bölcsességről tett tanúbizonyságot — folytatta. — 1944—45 telén viharos gyor­sasággal mélyreható népi de­mokratikus forradalom bon­takozott ki hazánkban. Nem­hiába neveztük akkor a népi demokrácia több intézkedését, így mindenekelőtt a földre­formot új honfoglalásnak. — A felszabadulás történel­mi folyamatának két kiemel­kedően fontos, eseménye volt: 1944. december 2—3-án Szege­den , megalakult a Magyar Nemzeti Függetlenségi Front, 1944. december 21—22-én pedig Debrecenben az , ideiglenes nemzetgyűlés és az ideiglenes nemzeti kormány. A függetlenségi front ala­kuló ülése a Magyar Kommu­nista Párt hitet és erőt sugár­zó jelszavának jegyében jött össze: Lesz magyar újjászüle­tés! Nagy- szükség volt akkor az ilyen reményt és erőt su­gárzó jelszavakra. Egyike volt ez a párt azon jelszavainak, mely valóban történelmi je­lentőségre tett szert. A ma­gyar kommunisták javaslatára a pemzetl újjászületésnek ezt az átfogó,- valóban a népet és o nemzetet felemelő ország­építő tervét hirdette meg a Magyar Nemzeti Függetlensé­gi Front Szegeden elfogadott programnyilatkozata, amely a koalíciós pártok közös célkitű­zése lett. A nyilatkozatot — amely- lyel hamarosan megismerke­dett az egész ország — öt párt, a Magyar Kommunista Párt. a Szociáldemokrata Párt, a Független Kisgazda- párt, a Nemzeti Parasztpárt, a Demokratikus Polgári Párt és a Szabad Szakszervezetek képviselői írták alá. A felsza­badított területen megtörtént A szegedi jubileumi ünnepség az első lépés az új szabad demokratikus magyar állam megteremtésére. — Mindaz ami Szegeden történt) nagy hatást gyakorolt a másik nagy történelmi ese­mény érlelődésére is — mon­dotta. — Hozzájárult ahhoz, hogy létrejöjjenek azok a fel­tételek, amelyek közepette a híres, az 1848—49-es Ko&suth- kormányt is befogadó 403 éves református kollégium orató­riumában összejöhettek a ma­gyar népnek a nemzeti bizott­ságok által megválasztott iga­zi képviselői. Ennek köszönhe­tő, hogy 1944. december 21— 22-én Debrecenben megala­kult a dolgozó nép szuvereni­tását megtestesítő ideiglenes nemzetgyűlés és ideiglenes nemzeti kormány. — A Szegeden elfogadott program legtöbb követelései jokozatösan helyet kaptak a kormány nyilatkozataiban, így a megalakulását bejelentő, a nemzethez intézett szózatában is. Szeged büszke lehet ar^a, hogy nemzed újjászületésünk egyik büíusójc voit. Annál is inkább büszke lehet erre, mert az ellenforradalmi kor­szak egész más szerepet'szánt ennek a gyönyörű Tisza-parti városnak, A szegedi zászlóbontásból le­vonható tanulságokat példázva kiemelte a szónak: a magyar kommunisták harca országunk szabadságának cs független­séginek, új társadalmi rend­jének kivívásáért, népünk de­mokratikus, majd szocialista egységének megteremtéséért nem volt hiábavaló. Bebizo­nyosodott. hogy a nemzeti ösz- szefogás, a demokratikus nem­zeti egységfront, a népfront­politika. amelyet akikór meg- nirdettünk. nem alkalmi jel­legű, nem taktikai manőver, hanem politikánk clidegenít- jietetlcn része, a párt szövet­ségi politikájának alapján egész további fejlődésünknek nagy előrelendítő ereje lett. nemcsak a romok eltakarítá­sának idején, hanem az építü- munka minden szakaszában. A helyesen értelmezett nem­zeti egység politikája viszont sok súlyos feladat megoldása­ra tett képessé bennünket. Er­re támaszkodunk ma isi ami­kor szintén nagy és nehéz.fel­adatokat kell megoldanunk. Miként hittük és vallottük: lett magyar újjászületés! A magyar nép a szocializmus el­kötelezett híve lett. — Mai ünnepi ülésünk nem­csak tiszteletadás a múlt nagy eseményei és azok kiemelke­dő harcösái előtt. Visszaemlé­kezésünk a mát és a jövőt szol- gátja: négy évtizedes közös küzdelmünk eredményeinek megőrzését, gyarapítását, nem­zeti feladataink közös akara­tú elvégzését és jövőnk olyan megalapozását, amely méltó a 40 évvel ezelőtti sorsforduló­hoz, s amely kivívja az úi nemzedékók tiszteletét — mondotta végezetül az ünnepi szónok. Az ünnepi beszéd elhangzá­sa után a korabeli szervezők nevében Forgács István nyu­galmazott dramaturg szólalt fel. A mai fiatalok nevében Szögi Etelka, a Szegedi Textil- művek munkásnoje, a gyár KISZ-bizottságának szervező titkára köszöntötte a hősi kor­szak aktív résztvevőit, akik megteremtették a nemzeti ösz- szefogást, és megvalósították az ország újjáépítését. Az ünnepség a Szózat hang­jaival ért véget. KÖZZÉTETTEK AZ MSZMP XIII. KONGRESSZUSÁNAK r jr IRÁNYELVEIT (Ismertetés a 3—4. oldalon) losonczi Fái hazaérkezett délkelet-ázsiai útjáról Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és felesége .pén­teken délelőtt f hazaérkezett délkelet-ázsiai körútjáról. Az Elnöki Tanács elnökének ' kí­séretében volt Borbándi Já­nos, a Minisztertanács elnök- helyettese, Bányász Rezső ál­lamtitkár, a Minisztertanács Tájékoztatási Hivatalának el­nöke, Rév Lajos,, az OKISZ elnöke, Nagy G.ábor külügy- és. Melega Tibor külkereske­delmi miniszterhelyettes. Losonczi Pál fogadására a Ferihegyi repülőtéren meg­jelent Szűrös Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságá­nak titkára, Trautmann Re­zső, az jElnöki Tanács helyet­tes elnöké, Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára és az Elnöki Tanács több tagja, to­vábbá , Várkonyi Péter kül­ügyminiszter. Az érkezéskor jelen volt Vlagyimir Bazovsz- kij, a Szovjetunió budapesti nagykövete, Chim Nguon, a Kambodzsai Népköztársaság budapesti nagykövete, Cao Dúc Minh, a Vietnami Szo­cialista Köztársaság budapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője és ■ Budi Hartantyo, az Indonéz Köztársaság buda­pesti nagykövete. li fesz a kisvasúttal? Őszi szállítások A Pest megyei szállítási bizottság ülésén Forgossi Antal, a KIOSZ megyei tit­kárságának főelőadója, tá­jékoztatót tartott a megyé­ben működő magánfuvaro­zók tevékenységéről. Dr. Fekete Lajos, a megyei ta­nács, és Zsivola Miklósné, a Duna Kereskedelmi Vál­lalat osztályvezető-helyet­tesei a kiskereskedelmi vállalatok szállítási tevé­kenységéről számoltak be. A testület foglalkozott az Ipalyvidéiki Erdő- és Fafel­dolgozó Gazdaság bejelentésé­vel,. miszerint jövőre meg akarják szüntetni a gazdaság­talanul működő. Nagybörzsöny —Márianosztra közötti kes­keny inyomtávú erdei vasutat. Bár e kérés eldöntésére nem a szállítási bizottság az illeté­kes, a jelen levő szakemberek véleménye szerint meg kell akadályozni a turisztikai szem­pontból egyre jelentősebb vas­út bezárását. Ugyanakkor az is tény, hogy az üzemeltetés­sel járó terheket a gazdaság egymaga, nem vállalhatja, a vasút fennmaradásának csak az lehet biztosítéka, ha a tár­sadalmi szervezetek, állami intézmények segítséget nyújta­nak a működéshez. (E témá­val később részletesen, külön cikkben is foglalkozunk.) A szállítási bizottság ülésén a budapesti, a szegedi, a mis­kolci és a debreceni vasut- igazgatóság képviselői beszá­molták az őszi szállítások ed­digi eredményeiről. Az. év első tíz hónapjában a MÁV teljesítette' áruszállítási tervét, sőt a megye, forgalmá­ból legnagyobb részt lebonyo­lító budapesti igazgatóság a vártnál is jobb eredményeket ért cl. Az export- és imioort- szállí tások1 mennyisége például tíz százalékkal haladja meg a tervezettet.' Továbbra is jel­lemző, hogy ősszel megsokszo­rozódnak a fuvarozási megbí­zások, s különösen az export­ra termelő megyei vállalatok már októberben is tapasztal­hatták. hogy nem mindig kap­nak elegendő vagont. Az ck elsősorban abban keresendő, hogy a szovjet és jugoszláv határállomások túlzsúfoltak, s előre látható, hogy december­ben a jelenleginél is nehezebb lesz a helyzet. Megérzik ezt azok is. akik belföldi áruszál­lításra rendelnek kocsit, mert a vagonok jelentős része, ex­portfeladatokat bonyolít le. A hazai szénbányák is most hoz­zák be a műszaki feltételek okozta lemaradást, s mert egyéb energiahordozóknak is szűkében vagyunk, ezt is ne­kik kell pótolniuk. Cs. A. 4. oldal: Harcoltunk, mert élni akartunk 6. oldal: Csődöt mondott az áialezredes 7. oldal: A sikerre való tekintettel: prolongálva 8. oldal: Művelődési házon kívül 11. oldal: Gyors győzelem Ráckevén Bem SE—Dömsöd rangadó 12. oldal: Kimentette a négyhónapós csecsemőt Kedvezőbb vámszabályok Alegységgyűlések a munkásőrségben Szolgálatban, közéletben Befejeződtek a munkásőrök alegységgyűJásei. A november­ben megtartott szakasz- és ssázadertekezleteken arról ad-‘ tak számot a parancsnokok és a munkásőrök, hogy az idén is eredményesen dolgoztak a gazdasági építőmunkában, a kongresszusi és felszabadulási munkaversenyben. Kommunista műszakokat szerveztek a budapesti és a vidéki üzemekben dolgozó munkásőrök. Pest megyében társadalmi munkaakciókon oktatási, egészségügyi, szociá­lis és kommunális intézmé­nyeket bővítettek, városaik, községeik szépítésén fáradoz­tak. A mezőgazdaságban dol­gozó .munkásőrök a nehéz be­takarítási és talajmunkákban jártak élen. Az alegységgyűléseken be­számoltak arról is. hogyan tel­jesítik közéleti megbízatásai­kat a párt- és az ifjúsági szer­vezetekben, a szakszervezetek­ben, a Hazafias Népfront bi­zottságokban. a sportkörökben, az MHSZ-ben, a Vöröskereszt­ben. Ebben az évben mintegy tízezren működtek közre az úttörő- és ifjúsági közösségek táboroztatásában, mozgalmi programok segítésében, s ké­szülnek hazánk és szülőföld­jük felszabadulási ünnepségei­re. Értékelték a kiképzési, szol­gálati feladataik végrehajtását. A harcászati gyakorlatokat, a lövészeteket kiváló, illetve jó minősítéssel teljesítették. A foglalkozásokon az állomány 94—93 százaléka jelent meg, Golyórágc­gyártók A Rákosvölgyc Tsz mogyoródi rágá- gumiüzemében ké­szül a népszerű golyórágó. Havon­ta 80—90 tonnát gyúrnak össze itt, a fiatalok legna­gyobb örömére, többek között a képen látható sod­rógépen Trcnosényl Zoltán felvétele Budapesten és Earanya me­gyében több alegység elérte a 103 százalékos megjelenési árányt. E munkaértekezlete­ken, a párt- és a munkahelyi vezetők jelenlétében, több mint húszezer munkásör mon­dott véleményt a gazdasági, a társadalmi és a testületi ered­ményekről, gondokról. A pa­rancsnokok értékelték a szo­cialista versenymozgalomban elért eredményeket, a kollektí­vák döntöttek a kiváló cí­mek odaítéléséről. Ezzel a munkásár öle felkészültek a januárban következő egység­gyűlésekre, amelyeken mint­egy négyezer munkásőrjelölt tesz esküt. KGST-itlós Közlekedési együttműködés Budapesten a jegyzőkönyvek aláírásával befejeződött a KGST közlekedési együttmű­ködési állandó bizottságának 72, ülése. A tagországok közlekedési miniszterei egyebek között az együttműködés olyan fontos kérdéseit vitatták meg, mint a szállítások időarányos teljesí­tése és a közlekedési ágak kö­zötti munkamegosztás javítá­sa. Javaslatokat, fogadtak el a dunai árufuvarozás, valamint a folyami-tengeri szállítás le­hetőségeinek jobb kihasználá­sára, és kiemelten foglalkoz­tak a KGST legutóbbi felső­szintű értekezletének határo­zataiból a közlekedési ágaza­tokra háruló feladatokkal.' EKöTéTeth Ivöpeczi Béla, művelődési miniszter, a budapesti kultu­rális fórum magyar nemzeti bizottságának elnöke pénteken fogadást adott a fórumot elő­készítő szakértői értekezleten részt vevő küldöttségek veze­tői és tagjai tiszteletére. Az eseményen megjelent Nagy János külügyminisztériumi ál­lamtitkár, ott volt a diplomá­ciai testület több tagja, a ma­gyar kulturális élet számos képviselője, valamint jelen voltak a fórum végrehajtó tit­kárságának tisztségviselői.

Next

/
Oldalképek
Tartalom