Pest Megyei Hírlap, 1984. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-13 / 266. szám

8 1934. NOVEMBER 13., KEDD (HR . 1984. november 13. I“** • Kedd. Szilvia napja. A Nap kél 6.46 — nyugszik 16.10 órakor. A Hold kél 19.33 — nyugszik 11.33 órakor. gVÁ IIII J A UÁSI Nyugaton és délen több, máshol kevesebb lesz a felhő, de csapadék nem várható. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúlon erős széllökések is lehetnek. Főként hajnalban és reggel szórványo­san köd képződik. A legmaga­sabb nappali hőmérséklet 4, S fok között valószínű. MEGHALT BÄNHIDI LASZLÖ Hosszan tartó betegség után, 78 éves korában hétfőn meg­halt Bánhidi László színmű­vész. Szatmárnémetiben szüle­tett, 1928-ban végezte el a szinészakadémiát, majd vidé­ki és fővárosi színházakban játszott. A felszabadulás után végleg Budapestre került. Kü­lönös hanghordozása, iróniája, humora karakterfigurák meg­formálásában évrvényasült a legjobban. Először 1942-ben filmezett, majd több mint száz mozi- és tévéfilmben szere­pelt. — Hétvégi műszak. Kom­munista műszakot szerveznek november l7-én, szombaton a gödöllői Ganz Árammérőgyár­ban. A bevételből a vállalat bogácsi üdülőjének kerítését építik meg. FOGADÖÖRA S. Hegedűs László, Szent­endre város és Pomáz nagy­község országgyűlési képvise­lője — november 15-én, 15 órától, fogadóórát tart a szentendrei városi tanácson. VITTORIO DE SICA TÍZ ÉVE, 1974. november 13-án halt meg — 73 éves Korában — Viuorzo de Sica olasz rendező és szí­nész, Oscar-díjas művész. Kereskedelmi Iskolát vég­zett, érdeklődése azonban ko­rán a színi pálya íelé vonzotta A 30-as évek elején már az olasz színpadok vezető jollem- színésze. Sokoldalú művész volt; fiatal korában főként sze­relmes szerepékben, drámák­ban, vígjátékokban, zenés mű­vekben aratott nagy sikereket. Kellemes énekhangja mellett parodizáló hajlama is hatott. Néhány néma produkciótól el­tekintve, a hangosfilm korsza­kában kezdett rendszeresen szerepelni, s fölényes techniká­jú, igen jó képességű színész­ként mutatkozott be. Drámai ereje, briliáns humora, nagy­szerű szatírizáló érzéke a leg- vázlaíosabb figurákat is élménnyé avatta. Hiteles jel­lemábrázolás például a Rovere tábornok címszerepében még a történet lélektani buktatóin is átsegítette. Színészi sikereinél azonban fontosabb kiváló rendezői mun­kássága, 1940-től dolgozott ön­állóan. Ekkor két magyar film (Péntek Kézi, Magdát ki­csapják) olasz változatát for­gatta. 1943-tól dolgozott együtt Zavattini forgatókönyvíróval, s kettőjük nevéhez számos emlé­kezetes, művészi értékű pro­dukció (Róma nyílt város, Bi- ciklitolvajok, Római történetek, Házasság olasz módra stb.) fű­ződik. A hatvanadik évfordulón Moldávia IheiEmlaíkozik Hatvanéves a Moldáv Szovjet Szocialista Köztár­saság címmel kiállítás nyí­lott tegnap délután a Szov­jet Kultúra és Tudomány Házában. A Moldáviát reprezentáló szemle megnyitója előtt Gu- col Valentin, a Kereskedelmi és Iparkamara elnökhelyettese sajtótájékoztatón szólt a ren­dezvényről. Megtudhattuk, hogy a hazai és a moldáviai szakemberek mintegy tíz esz­tendős együttműködésének eredményeképpen jött létre a bemutató, Több mint száz vállalat kétezer termékével ismerkedhetünk; műszerekkel, textíliákkal, mezőgazdasági árukkal. Az öt napig tartó kiállítás mellett különféle kulturális rendezvényekkel várják az érdeklődőket. Tavasszal kezdik az építkezést Szigetkaimon családok Korszerű lakótelep építését kezdik meg a jövő év tavaszán Szigethalmon, a piactér körüli területen. A parcellák kiala­kítása a közelmúltban befeje­ződött. Elkészült a villanyháló­zat is, s a telkek között meg­építették a teherforgalmat is zavartalanul lebonyolító úthá­lózatot. A telkeken — két ütemben — összesen 300 új otthon meg­építésére nyílik lehetőség, A szalagházakba az építkezők 8 típustervből választhatnak, oly módon, hogy csak a házak külső — a városképet biztosító — egységes kialakításához kell ragaszkodniuk. Az épületek belső elrendezését, a technoló­giai feltételek figyelembevéte­lével, saját igényeik szabják meg. A meghirdetett pályázatra eddig már 100 jelentkező adta be igényét a szigethalmi ta­nácshoz. K. Z. Madarász Emil emlékére Koszorúzás Madarász Emil, a magyar forradalmi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa születésé­nek 100. évfordulója alkalmá­ból koszorúzás! ünnepséget rendeztek hétfőn a Farkasréti temetőben elhelyezett urnájá­nál. A tisztelet és kegyelet virá­gait a Honvédelmi Miniszté­rium, a Magyar Ellen ál lók, Antifasiszták Szövetsége, a Magyar írók Szövetsége, va­lamint a Magyar- Újságírók Országos Szövetsége képvise­lői helyezték el. A megemlékezés az Interna- cionálé hangjaival ént végeit. ★ Madarász Emii pályáját a Nép­szavánál kezdte: forradalmi cikke­ket é3 verseket Irt. 1903-ban tag­ja lett az MSZDP-nek, 1919-ben oblépctt a KMip-be, a TanácskCz- társaság Idején a Vörös Hadsereg politikai megbízottja volt. A pro­letárdiktatúra után emigrált: előbb Bécsben, majd 1923-tól 19-SS-it, Moszkvában élt és alkotott. Ha­zatérve az Új Szó, később a Nép­szava munkatársa lett. — Hibaigazítás. November 7-i lapszámunkban sajnálatos elírás történt. A 16. oldalon a Számítógép a szövőgépeken című írás felcíme helyesen: Buda-Flax budakalászi gyára. Gazdagabb lett a választék Karácsonyi játékvásár A karácsony előtti jáíék- és téli sportszerkínálatról tá­jékoztatták az újságírókat hét­főn a Triál sportszer-, játék-, és hangszerkereskedelmi vál­lalat vezetői. Elmondották, hogy sokan keresik a légkör­ül Duna hercegnője Megsérült a személy hajó A Telefongyárban az idén egy- milliárd forint értékben készí­tenek átviteltechnikái beren­dezéseket. Az integrált áram­körökből felépülő központok­nak jellemzője, hogy egy érpá­ron kétezerhétszáz beszélgetés bonyolítható le azonos időben. .Vaddisznóóriás A MAHART tájékoztatása szerint a péntek esti órákban Wachaunál — az osztrák Du­nakanyarban — megsérült a magyar személyzettel közleke­dő, Donauprinzessine elneve­zésű luxushajó. Az egyik NSZK-beli cég tu­Novemiteri cserkésiés Ritka vadászzsákmányra tettek szert a hét végén a szajoli Béke vadásztársaság tagjai. A kukoricásokban vad­disznók jelenlétét észlelték, s a növényzetben tett tetemesebb kárból arra következtettek, hogy valóságos falka tanyázik a számukra ínyenc táplálékot nyújtó, lábon álló kukoricás­ában. Feltételezésükben nem tévedtek, egyetlen általános hajtás alatt 7 dúvad került piískavégre. A zsákmányban süldő éppúgy volt, mint ter­metes kan. A legnagyobb te­rítékre került vaddisznóóriás súlya 234 kilogramm volt, ami az eddigi idény kilövési re­kordját jelenti. A legszeren­csésebb vadásznak Turcsányi Imre bizonyult, aki három vaddisznót ejtett el. A vadá­Ertényben: nov. 13-tól Vuludaáríol vamok Vételi Eladási Pénznem árf. 100 egységre forintban Angol font 6 078.76 6 454,76 Ausztrál dollár 4 172-12 4 430,18 KeJga frank 81,33 86,37 Dán korona 453.97 482,05 Finn márka 782,00 830,38 Francia frank 530.03 569,19 Görög drachma, a) 33-59 40.97 Holland forint 1 438,17 1 548,37 Japán yen a09ö) 199,52 211-86 Jugoszláv dinár b) 23,75 25.21 Kanadai dollár 3 CS8.26 3 927,02 Kuvaiti dinár 16 145.25 17 143-93 Norvég korona 563,44 598.30 NSZK márka 1 645,21 1 746-97 Olasz líra HOGG) 26,37 28-01 Osztrák schilling 233.99 248,47 Portugál escudo 30,30 32,18 Spanyol peseta 29,25 31,05 Sváic! frank 1 993.59 2 116,91 Svéd korona 570^87 606,19 USA dollár 4 818,42 5 148,32 a) vásárolható legmagasabb bankjegycfinlet: 530-á3. szók tovább folytatják a no­vemberi cserkészést, mert fel- tételezéseik szerint még szép számban találhatók dúvadak a kukoricaföldeken. lajdonában lévő hajó az idén készült el, s állt szolgálatba Passau és Budapest között, magyar hajózási és utasellátó személyzettel. A jármű, befe­jezve idei szezonját, éppen a linzi hajógyár dokkjába igye­kezett téli javításra, természe­tesen utasok nélkül, amikor — feltehetőleg az alacsony vízállás miatt — sérülést szenvedett. A mentés munká­latai azonnal megkezdődtek, személyi sérülés nem történt. A közelben lévő magyar Ino- ta nevű hajó rövid időn belül sérült társa segítségére sietett, legénysége egyebek között a víz kiszivaittyúzásában műkö­dött közre. szerűbb — távirányítású, va­lamint rádióval irányítható — játékautókat, autópályákat, annak ellenére, hogy megle­hetősen borsos az áruk- Ezek­ből az importjátékokból csak korlátozott mennyiség kerül forgalomba. Az elérhetőbb áron — 130—300 forintos — szovjet és kínai elemes jár­művekből lesz elegendő. A lendkerekes játékok kínálatát bolgár és csehszlovák olcsó fém modeLlautók, s az NDK- ból érkező hatféle népszerű kisautó bővíti. Matchboxhpl minden eddiginél többet — 330 ezret — szerzett be a Triál. Ezekhez néhány fajta autópálya is kapható. Vasút- modellezési cikkekből az el­múlt évekhez képest javult a választék, mozdonyokból, vas­úti kocsikból a tavalyinál jó­val több érkezik az üzletekbe. A műanyag játékok kínálá- ta már évek óta jónak mond­ható. Társasjátékból kétszáz­ezret — összesen 23 típust —, hoznak forgalomba. A téli sporteszközök iránti keresletei nehéz felmérni, de igyekeznek kielégíteni az igényeket. Elúszott egységcsomag Csöpög a konyhában a víz­csap. Csak akkor nem folyik, ha nagyon erősen elzárom. A hátránya: a gyerek nem tudja kinyitni, így ha este a lélek^ zetelállító krimi közben — a gyilkos éppen a kését emeli — valamelyik lányomnak mégis vizivásra támad kedve, fel kell kelnem, segíteni. Csöpög a fürdőszobában is a csap. Ezen nem csodálkozom, hiszen, ha jól számolom, ép­pen öt esztendeje költöztünk be, s már akkor sem lehetett rendesen elzárni. Azóta csak romlott a helyzet, eltörtem egynéhány műanyag tekerőt is, míg legutóbb méregdrága osztrák imoortot szereztem, az egyelőre jól bírja. Persze, ha ez is tönkremegy, felszerelek egy vascsavarót. A váci MÉH- telepen találtam is egyet. .. Tessék?! Mit hallok?! Hogy kontár vagyok? A szomszédom Is ezt mondta, s azt tanácsolta, lapozgassam csak kellő buz­galommal a. Dunamenti Regio­nális Vízmű és Vízgazdálkodási Vállalat kis füzetecskéjét, ame­lyet néhány nappal ezelőtt a lakótelepen valamennyi posta­ládába bedobtak. Ingypp és bérmentve kaphatok praktikus tanácsokat „A vízvezetéki sze­relvények házilagos javításá­hoz”. Köszönöm az ötletet —, de már lapozgattam. Nem akarok büszkélkedni, ám higgyék el, gyakorlott olvasó vagyok — még a saját írásaimon is átrág­tam magam —, s így néhány perc alatt átlapoztam a kiad­ványt. Rájöttem, hogy felesle­ges mine! a tizenhat oldalt tü­zetesen átböngésznem. A har­madik 'oldalon ugyanis ez áll: „A javítási munkához kombi­nált fogó, villáskulcsok vagy állítható szerelőfogó, csavarhú­zó szükséges. Ezeket és a tö­mítési egységcsomagokat a IC. oldalon felsorolt szaküzlctek- ben lehet beszerezni.” Gyors lapozás a jelzett hely­re, és . .. És a lG. oldalon mit találok? Természetesen nem a szaküzletek jegvzékét — ha?- nem a DÍVIK VV által üzemel­tetett yízhálózat részletes tér­képét. Barátom azt tanácsolta, jár* Jam végig Kerepestarcsától Bernecebarátlig, Solymártól Kisnémedlig a területet, hátha -találok valakit, aki megmond­ja, hol vannak egységcsomago­kat árusító szaküzletek. De ad­dig is* takarékoskodjak a vízzel — igvak palackozott ásványvi­zet. A? üveget élzáró kupák ki­nyitásához már égy kombinált fogó is elég. (furuez) A kerekek alá esett Tragédia a síneken RADIO ES TV MŰSORÁBÓL b) vásárolható legmagasabb bank jegy dmleM 100-as. 4.30 8.00 8.95 8.15 8.20 9.44 10.00 10.05 10.35 10.50 11.40 12.00 12.30 12.40 12.45 13.19 14.00 14.05 14.10 14.35 14.30 15.00 15.20 15.40 16.00 16.05 17.01 17.30 17.42 17.45 18.15 18.25 18.28 18.39 19.15 20.00 20.40 21.30 22.00 22.20 22.30 23.30 24.00 0.10 4.30 8.00 8.05 8.C8 8.50 9.00 9.05 KOSSUTH RÁDIÓ 12.00 Zenés műsor Hírek. Időjárás 12.10 Műsorismertetés 12.30 Mai kulturális programok 12.58 Társalgó 13.00 Muzsika Zsuzsika mesél 13.05 Hírek. Időjárás 13.45 Diákfélóra 14.00 Nádihegedű 14.20 Zenekari muzsika 14.40 Az élet komédiásai 15.00 Déli krónika 15.05 Ki nyer ma? 15.20; Reklám 15.30; A Rádió Dalszínháza 16.58; Kamarazene 17.0U: Hírek. Időjárás 15.05; Műsorismertetés 17.27; Magyarán szólva 17.30; Orvosi tanácsok 18.30; Dzsesszmelódiák 19.00: Élő világirodalom 19.05: A magyar népdal hete 20.03; •Horusitzky Zoltán: VI. vo* 20.22: nósnégyes 21.03: Hírek. Időjárás 21.05: Varázskörben Viiágablak 21.29: Filmzene 22.00: Reklám 23.00: A Szabó család 23.20: Hol volt, hol nem volt... 24.00: Mai könyvajánlatunk Hallgatóink figyelmébe! 9.00: Esti magazin 9.03: Gondolat 9.05: Operaáriák A magyar népdal hete 9.O8: Munkások ’84 9.42: Hírek. Időjárás. Sport 10.50: Tíz pere külpolitika 11.40: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót 12.27: Opérakettösök 13.03: Hírek. Időjárás 13.03: Tánedaiok 13.05: PETŐFI RADIO 13.20: Zenés műsor 14.12: Hírek. Időjárás 15.32: Reklám 16.02 : Slágerműzeum 17.60: Tíz perc külpolitika 17.30: Hírek. Útközben 17.54: Napközben : Hírek németül, oroszul és angolul : Fúvószene táncritmusban : Cigánydalok, csárdások : Műsorismertetés : Hírek. Útközben ; Pophullám : Időjárás- és vízállásjelentés ; Kapcsoljuk a 6-os stúdiót ; A magyar népdal hete : Hangos szótár ; Hírek. Útközben ; Az operabál ; Könyvről — könyvért ; Csúcsforgalom ; Műsorismertetés ; Hírek. Útközben ; A Csúcsforgalom folytatása Reklám : Tini-tonik Táncházi muzsika Hírek. Útközben Csak fiataloknak Vidám népmesék Dél-amerikai melódiák Hírek. Útközben Vár, ország, nemzet s tar­talma e nép Mells György felvételeiből Zeneközeiben a hallgató Hírek. Időjárás. Sport A Zensközelben folytatása Éjféltől — hajnalig 3. MŰSOR Hírek. Időjárás Műsorismertetés A kiállítótermek program­jából Népi dallamok Zenekari muzsika Dzsesszhangverseny Orfeo A befejezetlen mondat Hírek. Időjárás Műsorismertetés Világújság A magyar népdal hete Paul Ruíman hangversenye Zenei tükör Bach-müvek Iskolarádió A magyar népdal hete Regina Resnik felvételei­ből 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor 19.00: Hírek. Időjárás 19.03: Műsorismertetés 19.05: Német nyelvű műsor 19.35: Hanglemez—MK 19.40: Hangverseny 20.15: Modern írók portréi 20.35: A hangverseny folytatása 21.25: Kórusok, hangszerszólók 22.14: Webem-dalok 22.30: Fiatalok stúdiója 22.54: Szimfonikus könnyűzene 23.30: Hírek. Időjárás televízió 8.10: Tévétorna 8.15: Iskolatávé. Deltácska 8.35: Magyar irodalom 9.05: Orosz nyelv kicsiknek 9.15: Környezetismeret 9.3Ó: Elő múzeum 9.50: Parasztok 10.40: Híres spanyol operaéneke­11.25: Képújság 15.00: Iskolatévé 15.35: Barangolás a szerkezetben 16.05: Adni, kapni jó! 16.20: Most mit tegyünk? 16.35: Hfrek 16.40: A rövidfilmstúdiók műhe­lyéből 17.30: Mi legyek? 18.00: Reklám 18.05: Kakukkfióka 18.45: Képújság 18.50: Mini-Stúdió ’81 18.55: Reklám 19.10: Tévétorna 19.15: Esti mese 19.30: Tv-hiradó 20.00: Különös házasság 21.35: Stúdió >81 22.35: Tv-híraűó 3. 2. MŰSOR 18.15: Képújság 18.29: Yxilon-show 18.50: Hasznos mulatságok 19.25: Egy hang és néhány maszk 20.00: Két kalandfábor 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Reklám 21.30: Autó-motorsport 21.50: Kínai tájak és emberek 22.25: Képújság Leugrott a vonatról. A szo­bi vasútállomáson Sztojka Hilda 15 éves tanuló pomázi lakos egy mozgó vonatról le­ugrott, a kerekek alá esett ■ és a helyszínen meghalt. Féktávolságon belül. Bu­dakalász belterületén egy HÉV-szerelvény elütötte Vac- lavik Mihály 69 éves pomázi segédmunkást, aki a hely­színen meghalt. A gyalogos figyelmetlenül, féktávolságon belül lépett a vonat elé Nem adott elsőbbséget. Gö­döllőn Iványi György 51 éves fővadász tehergépkocsival nem adta meg az elsőbbsé­get Szűcs Sándor 17 éves mo­torkerékpárosnak. A fiatal­ember súlyosan megsérült. Az árokba borult. Kartalon Rápolti István 17 éves MÁV- dolgozó, aki nem az útviszo­nyoknak megfelelő sebesség­gel haladt, motorkerékpárjá­val az árokba borult és meg- sé'ült. Körültekintés nélkül. Tápló- gyorgván egv személygépko­csi elütötte Horváth József 14 éves tanulót, aki kerékpárjá­val körültekintés nélkül akart irányt változtatni. A gyer­mek megsérült. Jogosítvány nélkül. Nagy­kőrösön Sárközi János 23 éves kocsikísérő, aki nem rendelke­zik vezetői engedéllyel, sze­mélygépkocsival összeütközött a vele szemben szabályosan közlekedő Varga József 21 éves marós motorkerékpáros­sal. Sárközi János könnyeb­ben, Varga József súlyosan megsérült. Felborult a gépkocsi. Sziget­halmon Lukács Gyula 26 éves rakodó személygépkocsijával nagy sebességgel ráhajtott a taksonyi Duna-hidon levő vasúti vágányra, majd a me­netirány szerinti jobb oldalon a betonkorlátnak ütközve fel­borult. A férfi, aki nem az út­viszonyoknak megfelelő se­bességgel haladt, megsérült. A rendőrség a balesetek ügyében folytatja a vizsgála­tot. Tegnap Budapesten Gyciíge fwSilrcngés Budapesten az MTA Geodé­ziai és Geofizikai Kutató Inté­zet föfdrengésvizsgáló obszer­vatóriumában hétfőn 9 óra 45 perckor gyenge földrengést regisztráltak a műszerek. A földrengés epicentruma Buda­pesttől mintegy 10—15 kilo­méterre délnyugatra volt A rengés nagysága 1,9 a Richter skálán. Ilyen kisméretű ren­gésnél nem történhet anyagi kár. érezni is csak nyugalom­ban lévő érzékeny szemé­lyek érezhetik, elsősorban a házak felső emeletein. Az ágyban dohányzó ti Faisíiatér j*e®é;s Gödöllőn, a Stromfeld sé­tány 6. számú ház második emeleti. 2-ea lakásában, füst- mérgezés következtében meg­halt Györfi Zoltánné hatvan­éves nyugdíjas. A vizsgálat eddigi megállapításai szerint az idős asszony az ágyban fekve dohányzott és elaludt. Az ^ágynemű tüzet fogott, és Győrfi Zoltánné füstmérge­zésben meghalt. A rendőrség a baleset ügyé­ben folytatja a vizsgálatot. Főszerkesztő: sági Agnes. — Irányltószám: 1446. - Kiadja a telefonja-. 343—iöo és J3S-130 ­r»rf»T lirnuri Ilim s n A Magyar Szocialista Munkáspárt pest megye! Bizottsága és a Pesimegyel Tanács lapja Megjelenik - hétfő kivételével - naponta - PrSl M r ll Y i I nini flP főszerkesztő-helyettes: Arkus István es .Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest Vitt., Somogyi Béla u. 6. postacím: Budapest pf 311 Xrá- I La) ! ItiLUi LI luftLnl Hírlapkiadó Vallalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Üli Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal ktizoomi té------------------------------------------------------Szerkesztőségi titkárság: 142-228. H •---------—--------------------------------------•fiOkszerkesztöSECEINK: ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tét I Pf. 19 íiot. Telefon: 11-400. - Érdi Hírlap, Érd. Lenin út 33. 2030 Telefon- 45-35- rödaimi Gö döllő, Szabadság út 2. Pf. 14. 2100. Telefon: 20-79«. - Monorljiirlap Monor. Kossuth u. 71. Pf 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykoros. Hősök tere 7 27» Telefon- 3M - váci , P’ ut 45. Pí. 32. 2601. Telefon: 10 - 095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Teíjeszil á Magyar Poita- Előkelhető termei?‘ "J," a kézbesítőknél és a Posta Központl Hírlap irodánál (postacím: Budapest v. József nádor tér I. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KH1 *15-961*2 ^ bénuSiSmí^íSGó^airJ' A iap ára: s oldal 1,40.Ft. 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34.- Ft. egy negyedévre 102,- Ft, félévre 201,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizette: «*,- Ft - SSN 0i33-O6M PM mrPvíÍ H;-A IvTclWlap)4 HU)' 1SSN M33-J{0° tCeíledl H‘rlaP>. ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 4133-195} (Gödöllői Hírlap), ISSN «133-2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykörös! Hírlap)', íssfTsilJ-m»

Next

/
Oldalképek
Tartalom