Pest Megyei Hírlap, 1984. november (28. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-13 / 266. szám

Mcm veszett érték Elvándorolt játszótér A társadalmi összefogás szép példája A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVIII. ÉVFOLYAM, 266. SZÁM 1984. NOVEMBER 13., KEDD /Ubertirsán léi foglalkoznak a fiatalokkal igényesen hnznfiságrél, honvédelemre! Jó ideje már, hogy sok ceg­lédi észrevette, szóvá is tette: eltűnt egy játszótér. Társadal­mi Összefogással készült, fém­csövekből hegesztett kerítéssel fogták közre a Kossuth Fe­renc utca sarkán, átellenben a vasutas klubkönyvtár épü­letével. Volt rajta hinta, má­szóka, homokozó, ám most az egésznek csak hűlt helye van. Meglehetősen szomorúan fest a parlag. Közelében épületet bontottak, így a terület meg­nőtt, nem messze a prérit a Beloiannisz utcai tízemelete­sek szélső épülete zárja. A közelben az iskolások napközije. Ide jártak csopor­tosan játszani. Van, aki he­lyettük is „elsiratta” a játszó­helyet. Volt, nincs — ám hová lett? Hiszen a társadalmi A kortárs képzőművészet Valahányszor csak helybeli képzőművészek teszik köz­szemlére újabb termésüket, titkon mindig reménykedünk abban, hogy amit látunk, az kizárólag egy kezdeti, kísérle­tező, útkereső időszak szenve­delme, és egészen biztosan összegyűlik . az a rég várt igazgyöngy. Ha meg ennek a reménynek hangot is adunk, azt nem azért tesszük, mert holmi kedves csalással igye­keznénk elsiklani a képírói gondok, ellentmondások jel­zésétől, hanem, mert úgy gon­doljuk, a következő tárlaton már olyan súly zúdul a mér­legre, hogy az helyet szakít Ceglédnek a kortárs képzőmű­vészeti életben. Ez a kiállítás, amelyre sze­rény, de elegáns plakát invi­tál (végre!), és ami a párt­székház világos előcsarnoká­ban szemlélhető meg, egyelő­re még nem ilyen. Az amatőr művészt lehetetlen arra kész­tetni, hogy most aztán, ha tö­rik, ha szakad, fogcsikorgatva, de haladja meg tegnapi (tava­lyi) önmagát. Majd megszab­ja ő a tempót. Csakhogy minél tovább várakozik, annál vé­konykább az esélye is. Ebben a késedelmességben leledzik az őszi tárlat szinte valamennyi kifüggesztett képe. Ki a sajá­tos elgondolás, ki pedig a jel­lemző formajegyek terén kell, hogy elmozduljon arról a kö­zelítő, érintőleges pontról, amelyre eleddig jutott. Ehhez már mindössze néhány (vagy több?) csepp veríték hiány­zik. P. Kovács Sándor korrekt, szép tájképeket fest olajjal, a nyelvek könnyedén teremte­nek kapcsolatot bárkivel, de épp itt a bökkenő: harmóniái kiesnek az időből. túlontúl problémamentesek. Ezzel szem­ben Hciling Györgyöt diszhar­monikus érzései és világlátása a geometrikus, részletekbe nem bocsátkozó formákhoz vezetik. Most, midőn nem tudni, miért, e formák közül eltűntek az smberre közvetlenül utaló, /agyis a kép rendjét kovászoló jelek, a vérehullott geomet­rikus idomok sehogyan sem fejezik ki azt az érzékenysé­get és összetett szemléletet, ami egyébként Heiling György jaját ja. Konokul rejtegetik a közlen­dőt azok az érdekesen meg- nunkált nyomatok, amelyeket Jarnóth Zoltán készített. A apukon (imitt-amott esetle­gesen) egymás mellé rendelt motívumokból csak véletlen­szerűen lehet visszakövetkez­tetni az alkotás létrejöttét mozgató, a sarjasztó elgondo­lásra, mint ahogy igen nehéz megfejteni Nagy László Lázár szándékait is, noha maguk a kisgrafikák valóban teíszető- sek. A laza kohézlójú csoport szép reményű tagja Sárközy Erzsébet, aki a szó szoros ér­telmében színt vall, illetve szí­neket vall, meleget, puhát, gyönyörűt. S e színekből vas­tag, erős hangulatszövedé­ket teremt, amin más egyéb, a világból kelő információ nem­ben jut át. Vagy éppen hogy csak annyi, hogy némi fogal­munk legyen, vajon rmféle vi­szony köti festői tárgyához. Az egyedüli szobrász, Varga összefogás szép példája volt, értéket képviselt. Az érték, mármint a játé­kok, nem vesztek el, nem is lettek ebek harmincadjára. Területrendezés folytán a ját­szóhely áttelepült a Várkonyi iskola Rákóczi úti épületének a háta mögé, a Kossuth Fe­renc utca felől pedig a sza­lagházsor védi a járműforga­lomtól. A gyerekeké megint minden játék. Használják is, nagy örömmel. e. k. Érmek Éremkiállítás látható. Kerek Péter gyűjteményéből a ceglé­di, Kossuth Ferenc utcai hely­őrségi művelődési központban, november 20-ig. Gábor ideája viszont felfogha­tó és rokonszenves: a lehető legegyszerűbb eszközökkel ős­erejű drámai kompozíciókat képes formázni. Ámde porce­lánfigurái olyannyira vázlat- szerűek, vagy még inkább szobrászi széljegyzetek, azaz kifejtetlenek. hogy a kívánt hatást nem érik el. Mit tehetnénk, várjuk a so­ron következő őszi tárlatot. Varga Sándor A Bem József Ipari Szak-1 munkásképző Intézet nemré­giben avatta újdonsült K1SZ- tagjait. Az ünnepélyen egyút- I tál Cegléd felszabadulásának^ 40. évfordulójáról is megemlé­keztek. A Himnusszal és egy szavalattal kezdődött a jeles esemény, majd Csőké Ferenc, az iskola szakszervezeti bi­zottságának titkára mondott beszédet. Képeket villantott fel a város múltjáról, felsza­badításáról, szólt fejlődésé­ről és jelenéről. A fogadalomtétel szövegét Remecz Andrea első éves ta­Az albertirsai ifjúság na­gyobb része még iskolába jár, s ha elvégzik a nyolc osztályt, Cegléden, a főváros­ban, Monoron, Nagykőrösön, Kecskeméten vagy Szolnokon járnak középiskolába. Onnan sokan kerülnek felsőoktatási intézményekbe, mások a fő­városban helyezkednek el. Al- bertirsán elsősorban a két termelőszövetkezet kínál mun­kalehetőséget. Az ipari szö­vetkezetek műhelycsarnokai főként a nőknek adnak ke­nyérkereseti lehetőséget. Lőtér épült Ebben a nagyközségben is gondot fordítanak a felnö­vekvő nemzedék hazafias és honvédelmi ismereteinek rendszeres és tervszerű gya­rapítására. Ez a folyamat már az óvodákban elkezdő­dik, az iskolákban folytatódik nuló mondta el és utána har­sogta a lelkes diáksereg. Az elsősök már általános iskolás korukban és az avatás előtti hetekben is készültek a KISZ- életre, ebben segítettek az osz­tályfőnökök. Az ifjú KISZ-tagok a foga­dalomtétel után megnézték a Mi, kommunista ifjak című filmet, ami egy vitakört mu­tatott be. Az ünnepség a DlVSZ-induló hangjaival feje­ződött be. és a munkahelyeken teljese­dik, az iskolákban folytatódik bizottság és a pártaiapszerve- zet figyelemmel kísérik és összehangolják az ezzel kap­csolatos teendőket. Ezzel kap­csolatos pártmegbízatásukat kiválóan teljesítik a munkás­őrök, de a nagyközségi KISZ-bizottság, az úttörőcsa­pat és az MHSZ szervezete is kiveszi a részét a teendőkből. A pártbizottság segítséget nyújt a feltételek javításá­hoz. A vezetők többsége kö­telességének érzi az e fel­adatkörrel való foglalkozást. Eredményként könyvelhetik el, hogy felépült egy lőtér és a híradós szakosztály új he­lyen működhet. Sikeres együttműködés bontakozott ki Budapest VII. kerületének MHSZ-szervezetável, melynek rendezésében nagy érdeklő­déssel kísért hajó- és repü­lőmodellező-. hőlégballon-be­mutatót tartottak. A minap a párt városi vég­rehajtó bizottságának ülésén — erről a témáról tárgyalva — megállapították, hogy Al- bertirsán a pártbizottság és az alapszervezetek megoldot­ták feladataikat az ifjúság honvédelmi nevelésének irá­nyításában. A nagyközségi tanács a hadköteles fiatalemberek szá­mára nyolcvanórás előképző tanfolyamokat indít, amelyen hozzáértő előadók adják át az alapismereteket. Jól szer­vezi a tanács a polgári vé­delmi oktatásokat és gyakor­latokat, amelyekbe az ifjú­ságot is bevonják. Az Edzett ifjúságért sportmozgalom ke­retében űzik a honvédelmi sportokat. A tanács sokat tett a tárgyi körülmények javítá­sáért. A termelőszövetkezetek és a kisebb munkahelyek is hoz­zájárultak a megfelelő bázi­sok kialakításához. Pénzzel, társadalmi munkával járult hozzá a Szabadság Tsz a lő- tárépítéshez. Az OVIT szocia­lista brigádjai a honvédelmi nevelést szolgáló létesítmé­nyek karbantartását, felújítá­sát vállalták. Hozzájárultak az Ifjú Gárda egység felsze­reléséhez. Ugyanakkor a ki­sebb létszámú munkahelye­ken többet kell törődni a fia­talok honvédelmi nevelésé­vel. értékes helyezés Az MHSZ nagyközségi klubtanácsa működik, ám tö­megbázisát szélesíteni kell. Ma egy híradós szakosztály és egy lövészszakosztály dolgo­zik. A két termelőszövetke­zetben egy-egy újabb lövész­szakosztály megalakítására mutatkozik igény. Az MHSZ vándorkupát alapított, és min­den tavasszal lövészversenyt szerveznek. A híradós szak­osztály országos versenyeket bonyolít le, és jelentős nem­zetközi tekintélyt vívott ki magának. A nagyközségi KISZ-bi- zottság, az úttörőcsapat az ifjúság honvédelmi nevelése terén biztató eredményeket ért el. Három éve működik az Ifjú Gárda szakasz, amely a két termelőszövetkezet fiatal­jaiból alakult, s azóta példa­mutatóan helytállnak. Úttörő Ifjú Gárda egységük — Pest megye képviseletében — az idén ötven csapat versenye­ben az értékes nyolcadik he­lyet érdemelte ki. A közművelődési intézmé­nyek számos olyan progra­mot szerveznek, amelyek ré­vén a fiatalság bővítheti hon­védelmi ismereteit. A műve­lődési házban harcászati és polgári védelmi eszközökből rendeztek kiállítást. Katonai jellegű filmeket vetítenek, előadásokat tartanak. A könyvtár növelte az ilyen tárgyú olvasmányok példány­számát. Vetítés, előadás A gyermekintézmények kö­zül mar az óvodákban elkez­dődik a hazafias és honvédel­mi nevelés, amely az általá­nos iskolákban még szervezet­tebben folytatódik. A haza- szeretet és az internaciona­lizmus kérdéseit a történe­lem, a földrajz és az iroda­lom tananyagához kapcsolva tárgyalják. Minden évben honvédelmi napot rendeznek, megünneplik a fegyveres erők napját. A munkásőregység — amellett, hogy becsülettel ele­get tesz kiképzési feladatai­nak — rendszeresen patro­nálja az ifjúgárda- és az úttörőgárda-képzést. A párt városi végrehajtó bizottsága meggyőződhetett róla, hogy Albertirsán a haza­fias és honvédelmi nevelés jó úton jár. A pártbizottság­nak és az alapszervezetnek a jövőben is értékelni és vizs­gálni kell a célkitűzések vég­rehajtását, és megszabni a to­vábbi teendőket, amelyek megvalósításában valamennyi munkahelyre számítanak, de különösen a termelőszövetke­zetekre. T. T. Tovább tart a Tófh-fárEaf A Pest megyei Múzeumok Igazgatósága két héttel meg­hosszabbította — a nagy ér­deklődésre való tekintettel — Tóth István Balázs Béla-díjas fotóművész gyűjteményes ki­állítását a ceglédi Kossuth Múzeumban, amely december 2-ig látható. Tóth István alkotó tevé­kenysége a közelmúltban újabb jelentős elismerésben részesült; a Buenos Airesben rendezett világkiállításon neki ítélte a zsűri az ezüst serle­get, amelyet a Külügyminisz­tériumban vesz át a fotómű­vész. köszönetnyilvánítás, kö­szünetet mondunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek, bará­toknak. szomszédoknak, a VOLÁN dolgozóinak, akik szeretett férjem, GYEBNÁR SÁNDOR temetésén megjelentek, utolsó útjára elkísér­ték, sírjára koszorút, virágot he­lyeztek. ÖZV. GYEBNÁR SÁN- DORNÉ és a gyászoló család. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Há­lás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, szomszédoknak, jó ismerősöknek, akik drága jó fér­jem. édesapánk, nagyapánk, fiam, KÖKÉNY ISTVÁN temetésén részt vettek. Köszönetét mondunk a No­vember 7. Mgtsz vezetőségének és Mossák a vezetéket A Pest megyei Víz- és Csa­tornamű Vállalat ceglédi üzemmérnöksége jelezte: Ceg­léd területén elvégzik a veze­tékes ivóvízhálózat őszi mosa­tását és fertőtlenítését, no­vember 14-én és 15-én, vagyis szerdán és csütörtökön. Emelt klóradag kerül a vízbe, ezért az csak forralás után alkal­mas közvetlen fogyasztásra. A hálózat mosatása alatt a víz­szolgáltatás szakaszos jellegű lehet. Kérik a lakosság meg­értését. hiszen ez a munka a város egészséges ivóvízellátá­sa érdekében történik. Fogadóórák Győré Sándor országgyűlési képviselő, az Elnöki Tanács tagja, valamint dr. Szabolcsi János, Pest megyei tanácstag fogadóórákat tartanak novem­ber 16-án, pénteken délelőtt 9 órától déli 12 óráig Törteién, a községi tanács épületében, a tanácselnöki irodában. ★ Fekete Antal, a városi ta­nács elnöke november 14-én, szerdán délelőtt 8-tól 12 óráig fogadóórákat tart a városhá­zán, hivatali helyiségében. BéSyegkiáSlítás November 14-én, szerdán délután két órakor bélyegkí- állítás nyílik városunkban a Földváry Károly iskola Ma­lom téri új épületében — fel- szabadulásunk 40. évfordulója tiszteletére. Az általános és középiskolás diákok gyűjte­ményüknek ehhez a témához kapcsolódó, továbbá a kör­nyezet fejlődését dokumentáló darabjait mutatják be. A ki­állítást Mucsányi Józsefné, a párt városi bizottságának po­litikai munkatársa nyitja meg. Kc'nyvnspsk, diákoknak November 15-én, csütörtö­kön délelőtt 10 órakor a ceglédi 203-as számú Bem József Szak­munkásképző Intézetben ifjúsági politikai könyvnapok nyílnak, a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakmunkás- képzővel közös rendezésben. Ez alkalommal vetítik le azt a filmet is, amelyet a Magyar Televízió Közép- és Kelet- Ázsiáról készített. Az ese­ményt Mucsányi Józsefné, a párt városi bizottságának po­litikai munkatársa nyitja meg. Méreggel permeteztek A ceglédi Magyar—Szovjet Barátság Tsz erős méreggel permetezett őszibúza- és őszi- árpa-tábláin. A felhasznált Wofatox emberre és állatra veszélyes. Két hétig nem hajt­hatók az állatok arra a részre legeltetésre. tamásának, a Dél-Pest megvet Afésznalt, volt barátoknak, mun­katársaknak és mindazoknak, akik őt utolsó Útjára elkísérték, a koszorúkért, virágokért amelvet sírjára elhelyeztek és részvéttávi­rataikkal velünk együtt éreztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a Bp.-i Orvostovábbképzö Intézet Urológiai, I. sz. Belgyógyászat! Klinika orvosainak, ápolóinak és a ceglédi kórház orvosainak, ápolóinak, akik a legnehezebb órái­ban mellette voltak és a körzeti orvosnak és a körzeti ápolónővér­nek, akik otthonunkban igyekez­tek enyhíteni testi és lelki fáldal- mán. ÖZV. KÖKÉNY ISTVANNÉ és családja. Bögöthy Andrea I. éves fodrásztanuló üiwdják az irhájukat Női és bakfis műszőrme bundák és dzsekik — különböző di­vatos fazonokban — készülnek a ceglédi Nívó Ruházati Szövet­kezet részlegében. Kapósak azok a hazai vásárlóknak szánt műirha kabátok is, amelyeket a férfiak számára varrnak Apáti-Tóth Sándor felvétele Eladó Cegléden. a Nefelejcs utcában levő építési telek. Érdek­lődni lehet: Cegléd; Felház utca 36. szám, 18 óra után. __________ Ép ítési telek eladó, Csemő. Szőlő u. 3. sz. alatt. Víz. villany van. Érdeklődni lehet: Ceg­léd. Folyó u. 7/B. sz., PO’lónyiné._____________ Játék- és konfekció- varráshoz [ bedolgozó­kat keresünk. Bére­zés: teljesítmény sze­rint. Jelentkezni lehet, a ceglédi Magyar- Szovjet Barátság Mgtsz központjában Cegléd. Jászberényi u. 130. Telefon: 10-288. Eladó Cegléd, Mikes utca 3. szám alatti épí­tésre alkalmas porta, kis házzal. Értekezni lehet Hollós utca 2/B. szám alatt, este 5 óra után és szombat, va- sámap egész nap. Kiadó lakás a város­hoz közel. Érdeklődni lehet: Cegléd, a cit­romház előtti Jiírlap­árusnál._______________ Eladó villanytartó osz­lop, cserép. tégla. Cegléd, Urbán Pál u. 20. szám. Eladó 3 szobás társas- lakás az Állami Bizto­sító felett. 680 ezer Ft kp. + OTP. Cegléd. Puskin utca 2. Hl. 18. Bútorozott szoba intel­ligens férfi részére ki­adó. Cegléd. Beloian- nisz utca 20. szám. Ceglédi szoba, kony- hás lakástulajdonomat elcserélném hasonló tanácsi bérlakásra. Ráfizetés szükséges. Érdeklődni lehet szom­bat, vasárnap: Cegléd. Dobó utca 30. szám alatt Srülééknél. Kertes ház eladó. Ceg­léd, Urbán Pál utca 18. szám. Eladó 600 négyszögöl szőlő Csemő II. kér.. Bállá dűlő 17. szám alatt. Érdeklődni lehet a fenti címen. KSN 0133—2600 (Ceglédi Hírlap Őszi kiállítás Megvárjuk a következőt Iparisták ünnepsége KISZ-tagokat avattak

Next

/
Oldalképek
Tartalom