Pest Megyei Hírlap, 1984. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

FEST MFKYF. 1984. AUGUSZTUS 1., SZERDA Fókusz /(AMPÁM - VÉSZÉI YE IN ft Választási előkészületek és Ä honvédelem e két kérdés- í rol érkeznek mostanában a leg- V gyakrabban hírek Nicaraguá- i ból. Alig két hete, hogy Mana- á *u^*>?h tübb százezres tömeg­je gyűlésen emlékeztek meg a g hajdani diktátor, Somoza rend- ■V. szerének fél évtizeddel ezelöt- í ti megdöntéséről, egy új kor­Í 'szak, egy új fejlődési irányvo­nal kezdetéről, az évfordulós ünneplést azonban liatnar hát­térbe szorították a küzép-ame- V nkai ország mindennapjainak * nehézségei! Változatlanul fennáll ugyan­is az a veszély, amelyet az erőteljes washingtoni támoga­tást élvező ellenforradalmá- rtík akciói Jelentenek: Mana­gua gyakorlatilag évek óta egyfolytában harcol a Hondu- rasból és. Costa Ricából újra meg újra támadó kormányel­lenes erőkkel. Ezek a katonai akciók első­sorban arra alkalmasak, hogy elvonják az elmaradottság amúgy is ezernyi gondjával birkózó állam erejét, s így a növekvő gazdasági gondok, az ellátás romlása révén elége­detlenséget szítsanak a lakos­ság körében. Néhány napja ráadásul a két legjelentősebb ellenforradalmi csoport' meg­állapodást kötött ténykedésük összehangolásáról, s arról, hogy közös céljuk egy ideiglenes kormány létrehozása lesz, még ebben az esztendőben. A tá­madók taktikája — amint azt a legfrissebb jelentések is alátámasztják — változatlan. Fő célpontjuk továbbra is a polgári lakosság, s igyekeznek elkerülni a közvetlen összecsa­pást a sandinista védelmi ala­kulatokkal. Kihasználják, hogy a sokszor gyéren lakott tarto­mányokban megfelelő légierő híján a hadsereg nehezen tudja elvágni Hondurasbóí rendsze­resen érkező utánpótlásukat. A nicaraguai vezetés tehát e fenyegetést nem hagyhatja fi­gyelmen kívül. Különösen an­nak tú’dátábáp, l&gy a diplo­máciai és” kereskedelmi eszkö­zök mellett a. (tornyozó térség­ben végzett hadgyakorlataival az Egyesült Államok fenntart­ja a katonái nyomást is. Wa­shingtonban évekén át azt kö­vetelték,' hogy Managua vá­lasztások 1 kiírása útján bizo­nyítsa be demokratikus voltát. Most azonban, amikor min­den előkészület megtörtént a novemberre tervezett elnök- és parlamenti választásokra, a Fehér Éáz további Igényekkel állt elő. Ezek gyakorlatilag szabad kézét adnának az el­lenzéki erőknek, beleértve a fegyveres harcot folytató el­lenforradalmi csoportok kép­viselőit is. Így érthető volt a Sandinista Front válasza. „Nem lesz párbeszéd azokkal, akik népünket gyilkolják”. Mindemellett Managuában nem tervezik a voksolás el­halasztását. Megtörténtek ‘ a nevezések az elnöki posztra, esetleges változtatások még a következő három napban hajt­hatók végre. A kampány te­hát — képletesen szólva — a lőporfüstben is folytatódik. Nem engedékenységből, a kül­ső nyomásnak engedve, ha­nem azért, mert Managuában úgy ítélik meg: a forradalom intézményesítése, a közélet de­mokratizmusának fejlesztése szükségessé teszi ezt' o lépést. Sz. G. A Pravda a szovjet robotrepülők kipróbálásáról Washington veszélyes tévedése Az amerikai kormányzat — amely fegyverkezési terveiben most egyre nyíltabban a nagy hatótávolságú, irányítható ro- botrepülőgéoekre helyezi a hangsúlyt — alapvetően téved egy lényegi kérdésben: elkép­zelései, hogy katonai fölény­hez jut a Szovjetunióval szem­ben, egyebek között a 'nagy hatótávolságú ra-botrepülőgé- pek terén, nem csupán veszé­lyesek, hanem egyben illuzó­rikusak is. Erre hívja fel nyo­matékosan a figyelmet a Prav­da keddi szerkesztőségi cikke. Miután az Egyesült Államok a Szovjetunió többszöri javas­latára sem akar lemondani er­ről az új típusú fegyverről, a Szovjetunióban már folyik a nagy hatótávolságú robotre- pülőgép'ek kipróbálása. Ami pedig az irányszögeket illeti, amelyeken a Pentagon indíta­ni szándékozik újabb fegyve­rét, az amerikai stratégák té­vesen hiszik, hogy ezek csu­pán a Szovjetunió irányában léteznek. Mind keleten, mind nyugaton, mindpedig északon és dóleg elég irányszög áll a rendelkezésre, amely az Egye­sült Államok területére ■ vezet. A szárnyasrakéták washingto­ni szorgalmazóinak helyén való. .lenne felismerni azt az igazságot, hogy a mai katonai erőviszonyok között, amelye­ket a Szovjetunió’ és az Egye­sült Államok viszonylagos erő- egyensúlya jellemez, az egyik fél biztonságának megkárosí­tására irányuló törekvés óhaT tatlanul az erre törekvő fél saját biztonságának károsodá­sához vezet. A Pravda a továbbiakban rámutat: az Egyesült Államok nem kíván egyenjogú kapcso­latokat fenntartani más álla­mokkal, nem szándékozik a felmerülő kérdéseket őszinte tárgyalások és ésszerű komp- romiszumok útján megoldani, s kitér a megkötött szerződé­sek és megállapodások betar­tása elől. Akaratát rá akarja kéhyszeríteni más államokra, s ezért törekszik a meglevő paritás aláásására, ezért nem akar megállapodásra jutni a Az amerikai kormányzat nem akar moratóriumot az űrfegyverek kipróbálására, mert az megakadályozná az új amerikai műholdrombottó fegy­ver kifejlesztését — állapítja meg a The New York Times ismert kommentátora, Tom Wicker a lap -keddi számában. Wicker egyértelműen a Rea- gan-kormányzat magatartását hibáztatja azért, hogy a Szov­jetunió által javasolt tárgya­lásokról eddig nem sikerült megegyezésre jutni. A befo­lyásos lap kommentárja eluta­sítja azt az érvelést, hogy a szovjet fél „előnyben van” a műholdelhárító fegyverek te­rén, és határozottan leszögezi: éppen a Reagan-kormányzat akar katonai előnyhöz jutni az őszre' tervezett kísérlet ré­vén. ái" tuti: „Kellemetlen, de igazat kell adni Gromiko külügyminisz­ternek, amikor azt mondja, hogy az amerikai kormányzat eleve elfogadhatatlan javasla­tokkal áll elő’’ — szögezi le a kommentár, amely rámutat: a jelenlegi kormányzat maga­tartása akadályozta meg azt, hogy sikerüljön megegyezésre jutni a Szovjetunióval a fegy­verzetkorlátozás olyan kérdé­seiről, mint a nukleáris kísér­letek teljes eltiltása, a közepes hatótávolságú, illetve a hadá­szati nukleáris fegyverek kor­látozása. Wicker megállapítja: az amerikai kormányzat a kö­zepes hatótávolságú eszközök nyugat-európai telepítésével, illetve teljességgel egyoldalú javaslataival tette lehetetlenné a tárgyalások folytatását és si­keres befejezését. A lap egy másik cikkében az esetleges bécsi tárgyalások­ról szólva leszögezi: a Reagan- kormány semmiféle kompro­misszumra sem hajlandó annak érdekében, hogy a tárgyalá­sokra sor kerüljön. Ugyanak­kor Washington a Szovjet­Sámir és Peresz a ksrmánycbÜíásrél Konikiés tárgyalások .Izrael államelnöke, Haim tíerzog, kedden külön-külön fpgadta Simon Pereszt, a Munkapárt elnökét és JiQhak Samir kormányfőt,„a .hét év óia hatalmon levő Likud-tömb vezérét. A mpg nem hivatalos megbeszélések -.célja annak felderítése ; volt,, hogy hajlan­dóé ,o két-vezető .csoportosu­lás, egymással .szövetkezve nagykoalíciót, „nemzeti egy- segkormányt” alakítani. \ A Munkapárt a ■ július 23-i választásokon.- negyvennégy mandátumot szerzett, a Likud pedig negyvenegyet. Á százhúsz főnyi knesszat többi helye k|sebb csoportosulások között szóródott szét, ­Samir a keddi megbeszélé­sek után kijelentette, hogy a nagykoalíció megalakítására valós esély van. Samir ezt már a választások előtt meg­pendítette. Újdonság viszont, hogy Simon Peresz, aki a Likuddal kötött szövetségtől előzőleg határozottan elzárkó­zott, most közölte: „az izraeli közvélemény és az államelnök egyaránt kétpárti kormányza­tot kíván." A két pártvezér nyomban összeült a részletok megbeszélésére, de a helyzet bizonytalan maradt, mivel mindkettőjük miniszterelnök akar lenni. A tanácskozások formai szakaszát szerdán kez­dik meg. uniótól akar engedményeket kicsikarni a tárgyalások fejé­ben. fegyverzétek korlátozásáról az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság elvei alapján. A hatpontos közel-keleti javaslat visszhangja Igazságos törekvések A rendezésben közvetlenül érdekelt Szíria kedvezően fo­gadta a Szovjetunió közel- keleti rendezési javaslatát. A A helsinki záróokmány kiísncsdik évfordulóján A feszültség csökkentéséért A Helsinkiben zárult eu-. rópai biztonsági és együtt­működési értekezleten elfo­gadott záróokmány aláírásá­nak kilencedik- évfordulóján az Európai Biztonsági és Együttműködés Nemzetközi Bizottságának titkársága nyi­latkozatot tett közzé, amely­ben hangsúlyozza: „ma, job­ban mint bármikor, a köz­véleményt mélyen nyugtala­nítja az a veszély, amely a nemzetközi helyzet éleződése és a különböző típusú rakéta­fegyverek európai telepítése következtében fenyegeti az enyhülést. Az európai közvé­lemény, kifejezésre juttatva nyugtalanságát, és az enyhü­lésre Való törekvését, töme­ges méretű akciókat szervez a leszerelésért. A nemzetközi bizottság nyilatkozata arra szólítja fe] a békeszerető mozgalmakat, hogy sokszorozzák meg ak­cióikat a nukleáris fegyverek befagyasztásáért, ami az atomeszközök korlátozásának kiindulópontja lenne. Ezt kö­vetően lépjenek fel az atomfegyverek felszámolá­Ccrvzfén-interjú a Neues BzuisdJar.dbsn A chilei bdolM egységéért A chilei baloldal egységének, megteremtése az egyik alap- feltétele annak, hogy le lehes­sen győzni a fasizmust — je­lentette kJ,- Luis Corvalán, 4 Chilei Kommunista Párt főtit­kára a.Neues DeutsChlandnak adott interjújában. A chilei kommunisták veze­tője elmondta, hogy a párt kö­zelmúltban — illegális körül­mények között, Chilében —t megtartott országos konferen­ciája leszögezte: a munkás- osztály és a nép meg tudja semmisíteni a zsarnoki Pina- chet-uralmat, ha felhasználja a legkülönbözőbb harci eszkö­zöket, ha a legközelebbi tilta­kozó napokra még nagyobb tö­megeket tud mozgósítani. Fontos feladat az is, hogy minél több katonát győzzünk meg: figyelembe kell venniük az állampolgárok többségének követeléseit — tette hozzá Cor­valán. Gyorsabb lépéseket kell ten­ni a, szakszervezeti egységfront kialakítása érdekében, egyet­értésre kell jutni minden el­lenzéki- erővel A párt orszá­gos konferenciája síkraszállt a közös.. féliepé.sért", minden olyan párttal, amely részt vett a Salvador Allende vezette ■történelmi kísérletben. Az amerikaiak tanácsára a chilei hatalom jelenlegi birto­kosai most olyan „nyitással” próbálkoznak, amely lehetővé tenné polgári pártok számára egy dekoratív parlamenti vá­lasztáson való elindulást, de csak a fasiszta alkotmány el­ismerésének fejében. Ebből ki akarják rekeszteni a baloldalt és elsősorban a kommunistá­kat. A kommunista párt azon­ban — mint a Demokratikus Szövetség egyik vezetője mon­dotta — Chile épp olyan reali­tásai közé tartozik, mint az Andok hegyláncai — emlékez­tetett Luis Corvalán. Társadalmi egyeztető tárgyalások Spanyolországban A mmkásbizottségok bírálata Sem a munkásbizottságok, sem a munkáltatók szövetsége (CEOE) nem értéit egyet a hétfői madridi társadalmi egyeztető tárgyalásokon a spanyol kormány által előter­jesztett javaslatokkal. A szocialista párthoz közel­álló általános munkásszövet­ség (UGT) szerint a társadal­mi egyeztetésnek három nagy területre kell kiterjednie. Az elsőbe az adórendszer, az árak és a kamatlábak.. tartoznak. A második: új munkahelyek te­remtése (1985-re a kívánatos mennyiség 46 százalékát kelt létrehozni és szolidaritási ala­pot kell képezni 130 200 mil­liard pezeta értékben). A har­madik terület az állami beru­házások növelése, valamint annak elérése, hogy a legala­csonyabb nyugdíjak és a mini­málbér az inflációnál gyor­sabb ütemben emelkedjen. A CEOE úgy vélekedett, hogy a magánvállalkozóknak tzánt állami finanszírozás mértéke nem teszi lehetővé új munkahelyek létesítését.'A kormány által beterjesztett ja­vaslatok nincsenek összhang­ban Felipe González miniszter- elnök néhány nappal korábban lett kijelentéseivel. Miguel Angel Ordonez gaz­dasági államtitkár elutasította a munkáltatók álláspontját és kijelentette: a magánvállala­toknak inkább az önfinanszí­rozással kellene törődniük, nem pedig az állami befekte­tésekkel. A kormány előterjesztése értelmében az 1985-ös spanyol költségvetés G400 milliárd pe­zetát tenne ki. A bruttó nem­zeti termék 1985-ben 3 száza­lékkal, 1986-ban pedig 3,5 szá­zalékkal növekedne. A fo­gyasztói árak mintegy 7 száza­lékkal emelkednének 1985, és további hát százalékkal 1986 végéig. A tisztségviselők béré évi 6,5’ százálékkál nőne. A társadalmi egyeztető tár­gyalások • csütörtökön délután öt órakor folytatódnak. sáért Európában. Követeljék a nukleáris hatalmaktól an­nak a kötelezettségnek az el­fogadását, hogy elsőként nem vetnek be atomfegyvert, és hogy állapodjanak meg az erőszakról való lemondásról általában véve is a helsinki záróokmányt aláíró államok közötti kapcsolatokban. A békeszerető mozgalmaknak küzdeniük kell a nukleáris rakétafegyverek telepítésének leállításáért Európa nyugati és keleti részén egyaránt — szö­gezi le a nemzetközi bizott­ság nyilatkozata. SANA hivatalos szíriai hír- ügynökség szerint, az indít­vány alkalmas arra, hogy megszüntesse a robbanásve­szélyes helyzetet a Közel-Kele­ten. A SANA kiemeli, hogy a Szovjetunió az izraeli csapa­tok- valamennyi megszállt arab területről való kivoná­sát sürgeti, és támogatja a palesztin önrendelkezés, az önálló palesztin állam létesí­tésének ügyét. Üdvözli a javaslatot a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet is. Faruk Kaddumi, a PFSZ politikai osztályának vezetője úgy nyilatkozott, hogy — amint azt a mosta­ni javaslat is bizonyítja —, a Szovjetunió a térség problé­máinak igazságos és átfogó rendezésére törekszik. Franciaország most tanul­mányozza a Szovjetunió indít­ványát — jelentette be ked­den a francia külügyminisz­térium szóvivője. Egyéb meg­jegyzést nem fűzött a közlés­hez. Az amerikai demokraták A feketék megnyeréséért Az amérikai fekete bőrű vá­lasztók és a déli államok kis keresetű fehér választói meg­nyerését tekinti legsürgősebb feladatának a Demokrata Párt vezetése. Walter Mondale, a íárt elnök jelölt je és Geraldine Ferraro, az alelnökjelöüt ezért már ezen a héten megkezdi választási hadjáratát, elsősor­ban erre a feladatra összpon­tosítva. Az amerikai választá­si kampány hagyományosan csak szeptember elején kezdő­dik, de a demokrata pártiak most előbbre hozták saját ak­cióikat. A feketék megnyerésére szolgál, hogy Mondáié magas beosztást. — táráéin ökséget — adott válás'ztási hadjárata ve­zetésében Charles Rangéi New York-i néger képviselő­nek és ígéretet tett arra, hogy több más fekete politikust is felelősségteljes posztba helyez. Korábban Jesse Jackson Mondale egyik vetélytársa bí­rálta az elnökjelöltet. azért mert a vezetésben nem adott helyet a fekete lakosság kép­viselőinek. Ugyancsak a fekete választók megnyerését szolgál­ja, hogy Mondale és Ferraro kedden Clevelandbe utazott a mérsékelt fekete szervezet, az Urban League (városi liga) évi konferenciájára. A liga tanácskozásán több felszólaló támadta a kormányzatot, el­sősorban szociálpolitikája miatt s azért is, mert Reagan nem volt hajlandó személye­sen is megjelenni a tanácsko­záson. A demokrata párti- elnökje-' lö>lt a hét közepétől a déli ál­lamokban folytatja választási hadjáratát. Az első állomás Texas lesz. amely kulcsfon­tosságú lehet az elnökválasz­tási csatában. hrzy Uiban a vas sói /elkötésről Tisztelet a résztvevőknek Szokásos keddi sajtóértekez­letén Jerzy Urban, a lengyel kormány szóvivője arra a kérr désre, hogy a jelenleg végre­hajtás alatt álló széles körű amnesztia nem fog-e kedvezni a bűnözés lehetőségének és nem nyugtalanítja-e a lakossá­got, azt válaszolta, hogy az amnesztiát Lengyelország la­kossága helyesléssel fogadta. A közkegyelmet oly módon dolgozták ki, hogy az nem ter­jed ki a visszaesőkre és a veszélyes bűnözőkre. Bizonyos félelmet a lakosság részéről az váltott ki, hogy,az amnesztia nemcsak a köztörvényes bűnö­zőkre terjed ki, de azokra is, akik politikai indítékból csele­kedtek. Jerzy Urban közölte, hogy két, politikai bűncselek­ménnyel vádolt személy nem részesül amnesztiában. Ezek egyike Bogdan Lis, az egykori Szolidaritás-vezető, a másik pedig egy közelebbről meg nem nevezett munkatársa. Elmond­ta továbbá, hogy eddig 9 sze­mély szüntette be földalatti te­vékenységét és jelentkezett a hatóságoknál és így az am­nesztia rájuk is vonatkozik. Jerzy Urban közölte továb­bá, hogy az 1944-es varsói fel­kelés 40. évfordulójára eme­lendő emlékmű létesítésére alakult bizottság tényekedésé­nek beszüntetését indokolta nogy az nem bűnözött meg - muyuiu vuuait jetaualíal. rv.u- nouese nem garantálta az emieümű időben történő elké­szültét, szakaoast idézett elő a veteránok kozott. A veglegesse vált, „a var­sói fe Meies hoseinen emien- muve" einevezes nem idéz eio vitákat, egyértelműén csak a ielkeies résztvevői iránti tisz- 'teievet fejezi ki, es nem a fel­kelés eszmei hátterének szói. r.gy másik — a lengyelor­szági politikai pluralizmus kü­lönféle értelmezéseit érintő — keruÉsie oerzy uroan lüezU Józef Lzyrennek a LFMF 13. ülésén tett kijelentései „nem tér vissza a lengyci niunlíásuszlaiy egymássá, szemben ulío, egymással, har- cutó larsaaatuu-psiuinai erőn re vato megosztottsága” iviindazonállal a lengyel poli­tikai eletet a sofcszioű néze­tek, a világnézeti különböző­ségek jellemzik. Csak röviden.„ AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK és Japán haditengerészete újabb közös hadgyakorlatot kgzd augusztus 7-én a Japán- tengeren: Á manőverekben a 7. amerikai flotta hat hadiha­jója és 'nyolc japán torpedó- romboló' - vesz részt, valamint F—4-es Phantom harci gépek. A’ flottamanőverek célja: a tengeralattjárók elleni harc gyakorlása. AZ OLASZ RENDÖRÖK — nyugatnémet kollégáik közre­működésével — letartóztattak tizenkét szicíliai származású bűnözőt, akik hamisított NSZK-márkát akartak forga­lomba hozni. Dupla fenekű bőröridjükben a rendőrség öt­millió márka névértékű hami­sított bankjegyeket talált. Lengyelország kő.áck e íiéléSQ A Lengyel Légfelsőbb Bíró ság az ügyészség súlyosbítás, kérelmének helyt adva, fel­emelte két — kémkedés miatt vad alá helyezett — személy büntetésériek időtartamát. Egyiküket — egy lengyel állampolgárt —, az alsóbb fo­kon kiszabott 15 helyett 25 évi, másikukat — egy nyugat­német állampolgárt — 12 év helyett 15 évre ítélte a bíró­ság, a halmazati büntetéseket pedig jóváhagyta. Az ítélet kihirdetésekor a bíróság hangsúlyozta, hogy az elítéltek különösen nagy ká­rokat okozlak a társadalom­nak azzal, hogy az amerikai hírszerzés utasításai alapján kémkedtek. Az ítélet jogerős. . 4 The New York Times kommentárja Reagan katonai elemre tör

Next

/
Oldalképek
Tartalom