Pest Megyei Hírlap, 1984. augusztus (28. évfolyam, 179-204. szám)

1984-08-01 / 179. szám

■WL / I I Vékssfonás Hazánkban kihaló mesterségnek számít a vékafonás. A Vas megyei Papszeren Pető Imre űzi még ezt a foglalkozást. A kis méretű véká- tél a méteres nagyságig igen sok­féle változatban készül a főváros­ban is kéréséit terméket. MTI Fotó — E. Várkonyi Péter PEST 3 MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! XXVIII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM t\rui 1,40iurillt 1984. AUGUSZTUS 1., SZERDA A kongresszusi felszabadulási munkaversenyről Nagy tömegeket mozgósít Késik a szabadföldi - Termés a fóliasátrak alól Szomjas a föld, esőt vár A kongresszusi és felszaba­dulási munkaverseny indítá­sának tapasztalatairól tanács­koztak kedden a SZOT szék­házában az ágazati szakszer­vezetek és a szakszervezetek megyei (budapesti) tanácsai­nak képviselői. Megállapítot­ták, hogy a közelgő párt- kongresszus tiszteletére kiszé­lesedett felszabadulási munka­verseny a dolgozók nagy tö­megeit mozgósítja olyan kez­deményezésekre, amelyek szú­NEM HOMOGÉN N ehezen érthető a laikus­nak az, ami a szak­embernek természe­tes, jelen esetben az, hogy bár a folyam vize egy me­derben hömpölyög, ennak a víznek a minősége adott helyen sem egyforma. Az adott hely Szob, a tény pedig a következő: a Du­na itteni bal partján a víz sokkal szennyezetícbb, mint a jobb parton. A lai­kus, mint magam, pislog, a szakember szakszerűen fogalmaz, mondván, a víz­minőség a hasszr és a ke­resztszelvény mentén nem homogén. Szó esik azután mintavételi szelvényekről, kémiai és bakteriológiai jellemzőkről, a vízjárási és meteorológiái ténye­zők hatásáról az egyes komponensekre;" á téli kis­vízi időszakról, öntisztulás­ról, mégsem tudnék felel­ni a kérdésre, most rossz a víz vagy jó? S mert nem felelhetek, kérdem, jó-e, rossfc-e, amire a szak­emberek megbocsátóan mosolyognak, mert hiszen olyat, hogy rossz, jó, ők szakmabéliek, nem ismer- nek. Pusztán arról lenne sző, más és más fogalomrend­szerrel gondolkozik, ítél a szakma, illetve a laikusok döntő többséget alkotó tá­bora? Erről is szó van, még inkább azonban arról, érzékelhetően megnőtt a legutóbbi esztendőkben a laikusok aggodalma, mi történik környezetükben, vizükkel, levegőjükkel, a földdel, a növényzettel. Az aggodalom nem patika­mérlegen súlyozza ki az ítéletet, azaz sok a végle­tesség, ismétlődően a szen­vedélyek lépnek az érvek, a tények helyébe, s van igazság a szakembereknek abban a kesernyés megál­lapításában, hogy érzel­mekkel nem lehet vitat­kozni, mert azokra csekély hatással vannak — ha vannak egyáltalán — a józan ész felsorakoztatta érvek. Érvek persze akadnak most már a szakma tarso­lyában, hiszen valóban ke­veset, vagy semmit nem tyd a közvélemény az olaj- és a fenoltartalom csök­kenése következtében a Duna vizének ilyen értel­mű javulásáról, ami egy­értelműen tervszerű intéz­kedéseknek — de nem okvetlen vízminőség-védel­mi intézkedéseknek — tud­ható be. Bizonyíték ez ar­ra, mód van a romlás megállítására, az esetleges minőségjavításra, aminek igénye már átvezet a je­lenlegi nagy gondhoz, a nitráttartalom folyamatos emelkedéséhez, mivel ez a folyamat törvényszerűen elvezet — folytatódása ese­tén — a parti szűrésű ku­kebb munkahelyi feladataik teljesítésén túl hozzájárulnak gazdaságpolitikai célkitűzé­seik megvalósításához is. Mint arra a tanácskozás, résztvevői rámutattak, az igazán értékes, formális elemektől mentes vállalások ott születtek, ahol a gazdasági vezetők az első félév eredményeit mérlegelve vitatták meg a dolgozóknál a soron következő - teendőket. A szocialista brigádok több­ségének felajánlásai szorosan kapcsolódnak a legfontosabb vállalati célkitűzésekhez, s legfőképpen a gazdálkodás ja­vítását szolgálják. Vállalások egész sorát tették a takaréko­sabb anyag- és energiafelhasz­nálásra, az eddig külföldről beszerzett anyagok és alkatré­szek hazaival történő helyette­sítésére, a vállalati exportter­vek megvalósításának támoga­tására. Sok példa bizonyítja, hogy a különféle szakterületek munkatársainak együttműkö­désével olyan összetett feladat is megoldható, mint például a gépek állásidejének csökkenté­se. A vállalatok gazdálkodását segítő felajánlások mellett azonban kissé háttérbe szorult a brigádok szocialista embert formáló szerepe. A vártnál kevesebb oílyan felajánlás ér­kezett, amely a közösségi szel­lem kibontakoztatására, erősí­tésére ösztönözné a dolgozó­kat. Ma: 3 oldal: Új ABC Szentendrén 4. oldal: Tiszta, erős színek drámája 6. oldal: Jogi tanácsok 8. oldal: Tűz volt Törökbálinton Szép, nagyszemü a fóliás szőlő MTI Fotó — Kerekes Tamás Közhelyként hat, s mégis igaz ama megállapítás: kevés a paprika, a paradicsom, a Eskütétel Kedden, az Országos Társa­dalombiztosítási Főigazgatóság vezetője előtt esküt tettek a főigazgatóság és a megyei társadalombiztosítási igazga­tóságok vezetői. Mint ismere­tes, a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa és a Minisz­tertanács törvényerejű rende­letet, illetve határozatot ho­zott a társadalombiztosítás irányítási rendszerének kor­szerűsítéséről. A törvényerejű rendelet ki­mondja: a társadalombiztosí­tás állami irányítását úgy kell erősíteni, hogy a szakszerve­zetek irányítása alatt kialakult demokratikus formákat meg kell őrizni. Ennek megvalósí­tására az érdekképviseleti és állami szervek részvételével Országos Társadalombiztosítá­si Tanács alakult, amely a Mi­nisztertanács tanácsadó és vé­leményező testületé. A keddi eseményen Faluvé­gi Lajos miniszterelnök-he­lyettes köszöntötte az esküt tett vezetőket. A Luihsránus Világszövetség elnöke: Káldy Zoltán Fogadás a Parlamentben A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa nevében Trautmann Rezső, az Elnöki Tanács helyettes elnöke ked­den a Parlamentben fogadást, adott a Lutheránus Világszö­vetség VII. nagygyűlése részt­vevőinek tiszteletére. A foga­dáson megjelent Katona Imre, az Elnöki Tanács titkára, Mik­lós Imre államtitkár, az Álla­mi Egyházügyi Hivatal elnöke, továbbá az Elnöki Tanács több tagja. A kongresszus küldöt­tei és az LVSZ vezető tisztség- viselői mellett ott voltak a társegyházak képviselői is. ★ A Lutheránus Világszövetség VII. nagygyűlése kedden Bu­dapesten Káldy Zoltánt, a ma­gyarországi evangélikus egy­ház püspök-elnökét választot­ta a világszövetség soros elnö­kévé. Káldy Zoltán 1919. március 29-én született. A pécsi tudo­mányegyetem soproni hittudo­mányi karán szerzett teológus diplomát. 1941 és 1958 között segédlelkészként, majd lelkész­ként tevékenykedett Pécsett. Közben, 1954-től négy éven át a Tolna—Baranya evangélikus egyházmegye esperese volt 1958-ban Budapesten a déli evangélikus egyházkerület püspökévé választották meg; 1967-től a magyarországi evan­gélikus egyház püspök-elnöki tisztét tölti be. Munkásságával az országhatárokon túl is elis­merést szerzett: több külföldi teológiai fakultás avatta tisz­teletbeli doktorrá. A hazai evangélikus egyház vezetője széles körű közéleti tevékenységet folytat. Tagja a Hazafias Népfront Országos Tanácsának és az Országos Bé­ketanács elnökségének. 1971 óta országgyűlési képviselő. Tagja számos nemzetközi egy­házi szervezet vezető testüle­tének, így az Egyházaik Világ­tanácsa Központi Bizottságá­nak. ­A divatbemutató főpróbája Magyar napok Tallinnban Divatbemutatón ismerked­hettek meg tegnap a szakem­berek a Buda-flax Lenfonó- és Szövőipari Vállalat-által gyár­tott alapanyagokból varrt ru­hákkal, amelyeket a hazai ter­melők a Tallinnban és Moszk­vában megrendezendő hasonló események főpróbájaként tar­tottak meg. az LSZV budaka­lászi művelődési házában. A vállalat több hazai kon- fekcionálóval — köztük a Carbon Könnyűipari Vállalat­Ez mind írógéphez lesz Olimpia írógépekhez készülnek alkatrészek az Irodagép és Finommechanikai Vállalat vasadi üzemében. Burján Benő újabb szállítmányt indít útnak a vázszerclési munkák befejez­tével. Naponta 120 darab indulhat útnak Innen Trencsényl Zoltán felvitele tál, a Debreceni Minőségi Szabó Szövetkezettel, a Salgó­tarjáni Ruhagyárral, a Minta Ktsz-szel, a Mohácsi Köny- nyűipari Vállalattal és a Sze­gedi Ruhagyárral — együtt­működve esztendőnként mint­egy 11 millió rubel értékű árut szállít a Szovjetunióba. A gazdasági kapcsolatokban je­lentős helyet kaptak az utób­bi időben a divatbemutatók: immár harmadik alkalommal szerveznek ilyen eseményt. Az idén a Magyar Kereskedelmi Kamara rendez magyar napo­kat Tallinnban. kajszi- és az őszibarack, s ha van is a standokon, drága. Jú­liusbán, augusztus .első napján így volt, így van. Bár a piac törvényei szerint nincs ebben' semmi hiba. Mert ami kevés, azt érthetően drágán mérik. Csak amit átvevő, a fogyasz­tó neheze« emészt, vagy egy­általán nem hajlandó tudomá­sul venni: miért pont a nyár­ban, a tomboló kánikulában kell mindezzel szembenéznie? A gyér kínálattal, a szokatta-' nul magas árakkal? A kérdő­jelekre sovány vigasz, hogy a termények, ä a gyümölcsök érési ideje mintegy három héttel eltolódott, eltolódik. A paprika, a paradicsom a fóliasátrak alatt bő termést hozott, igaz, valamivel drágáb­ban az ilyenkor megszokottnál Pest megye termelőszövetkeze­teiben, közös gazdaságaiban, különösen az északabbra levő területekre helytálló ez a meg­állapítás. Mert ugye szőlőt is a fólia alól szüretelnek, pél­dául az Örkényi Béke Tsz-ben. A háztáji agranómus, Aradi István példát mutat az igé­nyes háztáji gazdálkodásban. A nyolcszáz négyzetméter alapterületű fóliasátor alatt szőlőt termeszt. A négyszáz­ötven tőkéből álló — fedél alatti — kertjében beérett a szőlő, mely ilyenkor még kü­lönleges csemegének számít. S az ára is természetesen eh­hez igazodik... Amire viszont nagyon Is oda kell figyelni: a dombvidék! szőlők mellett már a sík vi­déken is egyre több helyen lép fel a fürtökön a szőlő- lisztharmat. A betegség szeren­csére még nem nagy mértékű. Az első tünetek azonban arra figyelmeztetnek, hogy a me­legben a fertőzési folyamat veszélyesen felgyorsulhat. Az erős fertőzés kialakulásának megakadályozására most rend­kívül fontos a preventív, blok­koló permetezés. A védekezés hatékonyságát laza, szellős lombozat kialakításával lehet növelni. Sajnos, augusztus el­ső napjaiban várható a tarka szőlőmoly második nemzedéké hernyóinak általános kelése, s némi késéssel megkezdődött a nyerges szőlőmoly rajzása is. A későbbi rajzás miatt külön is kell majd védekezni ellene. Bács megyei építők közreműködésével Másfél milliárdért Bár székhelye Kekkemét, mégis .Pest megye egyik leg­jelentősebb építési vállalkozó­ja a Duna—Tisza közi Állami Építőipari Vállalat. Idei mun­káik e területen megközelítik a másfél milliárd forintot. Nagykőrösön — kaptuk a tájé­koztatást Borsányi Iván ter­melési osztályvezetőtől — mentőállomást, az áramszol­gáltató vállalatnak üzemviteli központot és lakásokat készí­tenek mintegy 120 millió fo­rintért. Cegléden ők építik a szakmunkásképzőt, a gyógype­dagógiai intézetet, a közúti igazgatóság üzemmérnökségi telepét. Itt is folyamatos a la­kásépítési program, s így ösz- szesen 620 millió forintos meg­rendelésnek kell eleget ten­niük a városban. Albertirsán a 270 millió forintos munka a hűtőház. Dabason 180, Mono­ron 30 millió forintért készül­nek lakások. Vjhartyánban szintén útmérnökség épül. Az előbbi települések taná­csaival és lakóival igen jó a vállalat kapcsolata, így több évre előre tudják, hogy lesz. munkájuk e területeken. Ezen­kívül megpályázták a vecsési és a dabasi 5000—5000 tonnás gabonatárolók kivitelezésére meghirdetett pályázatot is, melynek eredményéről ver­senytárgyalás dönt. Cs. A. Közélet Losonczl Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, táviratban fejez­te ki jókívánságait í,eon Schlumpfnak, a Svájci Állam- szövetség elnökének hazája nemzeti ünnepe alkalmából. tak elnitrátosodásához. Amint figyelmeztető jel n víz bakteriológiai össze­tételének fokozatos romlá­sa 'is, aminek egyik, köz­napi következménye: für­désre nem alkalmas a fo­lyam vize a hivatalos mi­nősítés szerint, bár persze ennek ellenére csapatos­tól, lelni benne szinte minden szakaszon fiatalo­kat és felnőtteket. Ami azt mutatja, nem. homogén, azaz nem egyöntetű a hi­vatalos meg a laikus állás­pont, a vízre, vízbe vágyók szigorúnak tartják a hiva­talos verdiktet, a szakma­béliek pedig felelőtlenek­nek titulálják azokat, aki­ket a nyomatékos figyel­meztetés sem tartja vissza a víz partján. Valóban szigorúságot és felelőtlen­séget kellene szembesíteni, vagy valami más rejlik itt, nevezetesen a szerep­nél hálások különbözősége? Mert másként viselkedik az ember, az egyes em­ber, amikor társakkal egyetemben közvéleményt testesít meg és aggodal­maskodik. s másként, ami­kor egyén, pihenni, kikap­csolódni akar, s megint másként viselkedik akkor, amikor vállán a hivatalos felelősség, ítélkezés súlya? Sok igazság rejlik ebben a — leegyszerűsítve felvázolt — szerepvállalásban, azaz egy-egy ilyen, közönsége­sen mindennapi ügy is jó alkalmat kínál a kollek­tív és az egyéni magatartá­sok hossz- és keresztszel­vényeinek a vizsgálatára. T évedés lenne ugyanis azt hinni, tiltás és engedetlenség elhárít­hatatlan faiakkal különül el egymástól... ! Beszélik ezt is, azt is, vannak hir­detmények,' tábláik, azután megtörténik, a kárhozta­tott folyadékban bizony megmerítkeznek azok is, akik kimondták, fürdésre nem alkalmas ... Mentség, magyarázat az idei nyáron oly szűk marokkal mért kánikulai hétvége, a har­minchárom fok, de kérdés, ilyen vagy hasonló esetek­ben — és nemcsak a Du­náról, nemcsak a vízről van szó — végül is mi ma­rad meg a szemlencsék rögzítette képen?! Tiltá­saink komolysága, a tiltá­sok áthágásának könnyed­sége, az aggodalmak álta­lánossága és a felelőtlen­kedések konkrétsága sok­szoros kölcsönhatásban áll­nak egymással, azaz ember legyen a talpán, aki meg­mondja', közülük hol, mi­kor, mi a jellemző. A jel­lemző inkább a keveredé­sük, csakhogy akkor az ?em lehet meglepő, m! a következmény, a hatás, hi­szen így az sem lehet ho­mogén ... Mészáros Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom