Pest Megyei Hírlap, 1984. július (28. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

PBST we re, 1984. JŰLIUS 1., VASÄRNAP Világos, tágas, modern Új szakrendelőben, Vecsésen Alig több, mint két hónapja adtuk hírül, hogy Vecsésen — ahol 1981-ben kritikus helyzetbe került az egészségügy, mert a főváros az új betegbeutalási rend kialakítása után már nem fogadta a szakorvosi ellátásra szoruló ittenieket — va­donatúj szakrendelőt avattak. Korábban átmeneti megoldás született: a monori intézetben látták el a település lakóit, s szétszórtan több helyi rendelőben is megkezdték a munkát a szakorvosok. Vajon elégedettek-e ők, s munkatársaik az újjal, s javára válik-e a betegeknek, hogy immár sokféle bajaikat helyben kúrálják? Nagyon vártuk Dr . Szakoly Vince belgyó­gyász főorvos, a szakrendelő vezetője mondja: március 5-én, hétfőn már új ottho­nunkban fogadtuk a betege­ket, akik velünk együtt na­gyon várták ezt a pillanatot. Az első napon tele volt a ren­delő, érthetően, hiszen csak a rendelések helye változott meg. — Mit is nyújthatunk? Négy fogorvos, urológus, nőgyógyász, két belgyógyász várja a pácienseket. Van itt csalód­ás nővédelmi, valamint terhes tanácsadás, gépjárművezetői alkalmassági és onkológiai vizsgálat, reumatológia, fizi- koíherápia és gyógytorna, la­boratórium és EKG, a fogá­szaton fogröntgen is. Minden állásunk betöltött. Az épület­ben rendel még két körzeti orvos, s itt kapott helyet a hétvégi ügyelet is. Hiányzik a gégészet, a szemészet, a bőr. és az ideggyógyászat, a sebé­szet, valamint a röntgen. Ez utóbbihoz nagyon drága lenne a tárgyi feltételeket előterem­teni (nincs kellően szigetelt helyiség), röntgenháttér nél­kül viszont a sebészet nem lenne életképes. Mégis jó vol­na legalább a napi 1-2 órás sebészeti rendelés. — A munkakörülményeink jelentősen változtak, úgy hi­szem, mindannyian elégedet­tek lehetünk. Az épület szép, világos, tágas. Igaz, az emeleti plafon beázik, de a kivitelező — a Gyömrői ÉSZKV — ígé­retet tett a javítására. Vár­juk, hogy így legyen? Nem kei! utaznom fialka Jánosné nőgyógyá­szati asszisztens: — Rengeteg új műszert kap­tunk, például dopplert a magzati szívhang vizsgálatá­ra modern kolposzkópos be­rendezést, hőlégsterilizálót is. A régi rendelőben, a Somo­gyi Bacsó úton két helyiségük volt csak, egy vizsgáló és a váró. Itt jutott tanácsadó, on­kológiai és nőgyógyászati rész­leg is, mindegyikbe külön vet­kőzőfülkéből jutnak a betegek. Korábban hetente háromszor öt-öt órát rendeltünk, most naponta hatot. Központi a fű­tés. a régi helyünkön még a kazánt is nekem kellett meg­raknom szénnel... Dr. Reimann Pál fogorvos: — A fogászaton három új, tur­binás, mikromotoros gép, s a fogröntgen a szakmai színvo­nal jobbítását szolgálja. A ko­rábbi két épület helyett, most egyhelyütt rendelünk. Ez előny a betegeknek, ugyanis már nem kell átgyalogolniuk máshová, amikor az egyik or­vos az iskolafogászat kis pá­cienseit kezeli, vizsgálja. Itt arra is elég a hely, hogy reg­gel és munkaidő után, a csúcs idején leüljenek a várakozók. Nekünk öltözőnk sem volt, most zuhany is jutott, s hely­ben ebédelhetünk. A fizikoterápia előtt bete­gek várják a sorukat. Mo­nori Sándornó Üllőről jött: — A derekam, a lábam is fáj, húsz éve kínlódom ezzel. Az­előtt Monorra jártam, most ide. A jegy ára ugyanannyi, csak éppen hamarabb kerülök a rendelőbe. S mert kevesebb a beteg, talán nagyobb a tü­relem is. Az sem mellékes: közelebb esik a buszmegálló a rendelőhöz, mint Monoron. Rácsán Jánosné (gy beszél: — Jártam én .kezelésre a Ró­kusba, a Trefort utcába, a Lukács fürdőbe is. Pesten dol­gozom, oda-víssza háromórá­nyi az út. Amikor igazán nem tud járhi az ember, be­tegállományban van, otthon. Jó, hogy éppen ilyenkor helyben kaphat kezelést, ném keil emiatt már a fővárosba utazni... Az iméntieket erősíti meg a reumatológus szakorvos dr. Stadlefr Egon is. Azelőtt nem volt itt se gyógytorna, se fi­zikoterápia, se reumatológia. A vecsésieknek nagyon jó, hogy lett. Fürdőjegyet is adhatnak nekik, s beutalót gyógyfürdő­be. Két hónap után csak néhány apróság bosszantja az orvost: nem szerelték még fel a paravánt így egyszerre nem kezelhetnek férfiakat és nő. két, s a sok új készülék kö­zül némelyik nem működik. Csekélységek ezek, de az or­vos így mondja: mi szeret­nénk tökéletesen dolgozni... Lesz-e sebészet? Aligha vitás, hogy a vecsé- siek nyertek az új szakren­delővel. Csányi János tanács­elnök szerint már az is óriási vívmány, hogy tudják a bete­gek: a hét végén itt találják a központi ügyelet orvosát. Ré­gebben ugyanis sorra járhat­ták a település hét körzeti gyógyítóját. A megüresedett rendelők jórészt az egészség­ügyet szolgálják ezután is: gyermekorvosi munkahely, öregek napközi otthona, or­voslakás lett vagy lesz belő­lük, csupán a régi belgyógyá­szati épület szolgál átmeneti­leg szükséglakásként. Ám a sebészet tényleg nagyon hiány­zik ... Dr. Csernus J. Alán, a mo­nori szakorvosi rendelő igaz­gatója (szervezetileg idetarto­zik a vecsési intézet) ezt fe­leli érdeklődésünkre: a szemé­szeti és idegggyógyászati ren­delés a közeli jövőben elkez­dődhet Vecsésen, talán már ősszel. A sebészetnek a sterili­tás miatt külön helyiség kell. Ha a tanács gondoskodik er­ről, mi adunk felszerelést, orvos is van, csak státust kell kérni. Csányi János méltányolja ezt az álláspontot. — A most szükséglakásként használt Bajcsy Zsilinszky úti épületet átalakíthatnánk. Igaz, a pén­zünk kevés. A település három millict tett a megye húsz milliójához, amikor a szakren­delő készült. Rengeteg társa­dalmi munka árán bizonyosan eredményt érnénk el. Ehhez azonban elengedhetetlen a vecsésiek segítsége. Bízom ab­ban, hogy ez nem marad el, hiszen ez az érdekük. V- G. P. Körösi meggy A hét híre Nagykőrös a meggyből „nagy­hatalom”. Évtizedek óta meg­alapozott hírnévnek köszönhe­tő, hogy a körösi konzervgyár meggybefőttjei keresett cseme­gének számítanak a tőkés or­szágokban. Az első meggyszál- lítsnányok június közepén ér­keztek. Többségében a korai és bőtermő P.letcor érkezik, de a város környéki gyümölcsösök­ben még megtalálható a pati­nás nevű Körösi meggy és a Pándi fajta is. Egész szezon­ban 3503—4000 tonna meggyre számítanak. Rések ss száffiífástesSurikábRn Kockáztatlak, de buktak Utólag úgy tűnik, nem sok kockázat volt a Datacoop Kisszö­vetkezet megalakításában. Ám amikor még csak tervezgették létrehozását, sokszor felmerült a kérdés: vajon nem fognak belebukni? Az eltelt két esztendő eredményei napjainkban már egyértelműen fogalmazzák meg a választ: nem! Sőt! Ez a közösség ma a megye egyik legdinamikusabban fejlődő kis­szövetkezete. Az út, amit üstökösként idáig befutottak, persze szá­mos buktatót is rejtett. — Régi kollégákkal, bará­tokkal beszélgetve nem egy­szer szóba került, hol vannak kihasználatlan lehetőségek a hazai és a többi KGST-ország számítástechnikájában — em­lékezik a kezdetekre dr. Bin- dics Ferenc elnök. — Azután jött az ötlet: ha már tudjuk, mit kellene tenni, s megvan a felkészültségünk is hozzá, miért ne próbálhatnánk meg együtt? 1982. június 1-én ala­kítottuk meg kisszövetkeze­tünket 18 taggal. Akkor még nem voltunk biztosak abban, hogy vajon jól mértük-e fel a terepet. Orionbs! IBM Most' már tudják, jól. Nagy sikere van például annak a szolgáltatásuknak, amely­nek az a lényege, hogy az idehaza telepített, több száz millió forintot érő nagy szá­mítógépeket, azok alkalmazá­sának feltételeit az üzemelte­tővel közösen átvizsgálják, s megpróbálják az átalakuló környezethez igazítani. Álta­lában két dologban tudnak nagy segítséget nyújtani. Az úgynevezett operatív tárkapa­citás bővítésére kidolgoztak egy eljárást. Emellett az Orion gyár displayeit átalakítják korszerű I3M-rendszerre. A távadat-feldolgozás ugyan­csak gyerekcipőben jár ná­lunk, ezért ezen a területen is vannak kihasználatlan lehe­tőségek. A kisszövetkezet szakem­bereinek alkotó fantáziájából azonban jóval többre is telt. Mivel a szocialista országok­ban nem gyártanak asztali sor­nyomtatót, hozzákezdtek en­nek kifejlesztéséhez. Utólag bevallják, kevés reménnyel. Egyetlen hazai nagyvállalat sem vállalkozott a szellemi erőfeszítésre, illetve az egyik egy külföldi gyártási eljárást vásárolt meg. A Datacoop-nak azonban végül is sikerült: meg­kezdték a sornyomtató gyár­tását, s jövőre már csak hazai és szocialista alkatrészekből építik majd össze. A megren­delő a SZÁMALK, amely ezekben a hetekben kapj3 meg az első ötszázas szériát. E termékük iránt nagy az érdeklődés külföldön is. Jövő évi szállításra már megkötöt­ték a szerződést szovjet, cseh­szlovák, és boLgár vállalatok- kal. Szóba került a tőkés ex­port is, több nyugat-európai cégnél most tesztelik a sor­nyomtatót. Olcsón újat Egy újabb rés a számítás- technikában: nagyon sok he­lyen vannak a KGST-ben el­fogadott egységes számítás- technikai rendszerbe tartozó, olyan gépek, amelyek már e!- avultak. Kicserélésük megle­hetősen drága, pénz pedig mostanában igen csak szűkö­sen csordogál mindenütt. És akkor jön a Datacoop: egy korszerű gép árának alig 5 (!) százalékáért átalakítják a ré­git, amely ezek után máris azt tudja, amit az új. S még nincs vége. Ottjár- tunkkor már készen voltak a mintadarabok egy olyan, sor­nyomtatóhoz használható író- fejből , amit eddig csak tőkés importból lehetett beszerezni, darabját 100 dollárért. Ugyan­csak a kisszövetkezetben fej­lesztették ki azt a sornyomta­tót, amely 132 karakter széles, és most törik a fejüket egy olyan berendezésen, amely le­vélminőségben írna. Ez sok­oldalúan hasznosítható lehet­ne a szövegszerkesztésben. S mindezt 23 taggal érték el! Igaz, közülük 23-an felső­fokú végzettséggel rendelkez­nek. Persze, fejleszteni és ter­melni is, erre nem képesek egymagukban. ezért amint be­indult valamely terméknek a gyártása, átadják más szövet­kezetnek, vagy vállalatnak a jogot. A sornyomtatók össze­szerelését például a péceli Tri- ton-ra bízták. Diósdon viszont központi telepükön saját sze­relő szakcsoportot alakítanak, a közeli hónapokban. A Datacoop már 1982-ben. amikor csak egy fél évet dol­goztak, 17 millió forintos ár­bevételt ért el. Tavaly ez az összeg már meghaladta az 57 milliót, az idei terv pedig több mint 100 millió forinttal szá­mol. E dinamizmus a tagok ke­resetében egyelőre nem érzé­kelhető: bár majdnem min­denkinek 100 ezer forint fe­lett van az éves jövedelme, most a további munkához nél­külöhetetlen műszerek beszer­zésére költik a felosztható pénz nagy részét. Ügy gondol­ják, körülbelül két esztendő kell ahhoz, hogy a fejleszté­sekhez megfelelő környezetet teremtsenek. ÜMhntyűk szabadalma Üstököshöz hasonlítottuk be­vezetésünkben a Datacoop ed­digi útját. Mint a valóságban, az égitest az útján, a fejlődés­ben a kisszövetkezet sem áll meg. A legutóbbi Budapesti Nemzetközi Vásáron mutatták be azt a billentyűzetet, amely a világon egyedülálló: nincse­nek benne sem mechanikus, sem elektronikus érintkezők, a kapcsolást egészen más mód­szerrel oldották meg. Már most óriási az érdeklődés iránta, több nyugat-európai nagy cég mintadarabokat kért. Ám a szövetkezetiek óvatosak: fo­lyik külföldön is a szabadal­maztatás, idehaza pedig a gyártás-előkészítés, s csak ha minden megnyugtatóan rende­ződött, akkor jelennek meg a piacon egyedülálló számító­gép-billentyűzetükkel. Furucz Zoltán © A Közalkalmazottak Szakszervezetének köz­ponti vezetősége a helyi államigazgatás korszerűsíté­sének kezdeti tapasztalatait összegezte. @ Az úttörő mezőgazdászok ötnapos országos versenyének Tata adott otthont. £ Békéscsaba volt a helyszíne a VII. nemzetközi bábfesztiválnak. © A hét híre az is, hogy az országgyűlés ipari, valamint építési és közlekedési bizottsága együttes ülésen vitatta meg a távbeszélő­hálózat helyzetét és fejlesztését. Részünk van _ mi„denki mással egyetemben — a lehe­tetlen lehetségességében, a két-három óra után létrejött azonnali (tízszeres díjért azon- nalra kért) kapcsolásokban, a teljes munkanap alatt hiába várt csengetésben, itt a hívott fél... Szidjuk a postát. A már-már kétségbeejtő távbe- szélési lehetőségeken belül van, ami a posta lelkén szá­rad. A lehetőségek egészének ilyen, elszomorító, súlyos hát­rányokkal, gazdasági kárral járó alakulása azonban nem a posta asztala. Sokkal inkább következménye annak a hosz- szú évtizedek óta meglevő szűklátókörűségnek, amelynek hívei már-már luxusnak, szó­rakozásnak, kényelmi eszköz­nek tekintették a telefont, s ennek megfelelően kapott részt a fejlesztési, bővítési le­hetőségekből, pénzekből. Hiba lenne ugyanis elfeledni: 1937 ben 112 ezer főállomás műkö­dött az országban, de ebből 70 ezer a fővárosra koncent­rálódott. Az Egyesült Álla­mokban akkor 19,4 millió, Angliában ötmillió főállomás volt lelhető, de ha hozzánk hasonló nagyságú országot né­zünk, akkor is szembeszökő a különbség, hiszen Dániában négyszer, Ausztriában két és félszer annyi a -főállomások száma 1937-ben, mint nálunk. Már akkor tetemes hátrány­ban voltunk. A häi,»#z. hogy maradtunk is. Bell kontra Gray. Az egyszerre — 1876. február 14-én — tett szaba­dalmi bejelentés nyomán ki­bontakozott vita és pereskedés csak azért nem siklatta vak­vágányra a telefon sorsát, mert egy cég, üzletet íátva a dologban, megvásárolta mind­két feltalálótól a jogokat... Üzlet? Az bizony. A Puskás Tivadar tervei alapján 1881- ben elkészített első telefon- központokat nem adomány­ként kapták a felhasználók, nem kellett úgy vélekedniük, hogy a rejtelmes hatalmak va­lamelyike osztja Szét-a vona­lakat ... A Budapest-vidéki Postaigazgatóság ebben a kö­zéptávú tervidőszakban csu­pán a Százhalombatta, Vác, Szentendre, budai góckörzet területét érintő jelentősebb fejlesztésekre több mint 500 millió forintot szánt; csepp a kielégítetlen igények tengeré­hez képest. A megye 1981 és 1985 közöttre szóló területfej­lesztési terve Gödöllő, Cegléd, Budaörs telefonhálózatának jelentősebb korszerűsítésére szorítkozott bővebb lehetősé­gek híján, ám még ezt is sze­rényebbre fogta a pénzszűke. Reménysugár a jackdugókat kapkodó, szitkokat álló kis­asszonyoknak és asszonyok­nak: márciusban az Állami Tervbizottság határozatot ho­zott a távközlés fejlesztésére. Amire persze általában kéz­zelfoghatóvá válnak az elha- tározottak, a kisasszonyok, asszonyok többsége nyugdíjba megy, de a jackdugók...?! Maradnak? Évek óta százezer feletti darabszámban készíti a távbeszélő készülékeket a Mechanikai Művek, ám vona­lat nem tud adni hozzájuk. Talán jelképe is a mai hely­zetnek, hogy a Telefongyárnak két jelentős gyáregysége van a megyében, ám a köznapi ér­telemben vett telefonhoz egyik üzemnek sincs már semmi kö­ze, ahogy a törzsgyárnak sem. A telefonia hazai ipari hátte­re ugyanis fura kettősséget mutat: termékei inkább kül­földön használtak, mint itt­hon. Itthon nincs vevő... vagy inkább más nincsen. A7. ókori perzsa uralkodók tisztán beszélő, erős hangú férfiakat állítottak szolgála­tukba, akik élő hanglánckéut kiabálták meg társuknak a híreket, a legfelsőbb paran­csokat, így jutottak el azok az udvarba, illetve az alatt­valókhoz. A király füleinek nevezték őket, ezt a szó szo­ros értelmében élő telefonvo­nalat. Ma az országban 80 ezer kilométer a vonalak, 5,5 millió kilométer feletti a há­lózat hossza, s ez utoobiból 1970-ben még nagyobb arány­ban részesedett Budapest, mint az ország összes többi tája. Ami érzékeltet történel­mi múltat, szemléletet egy­aránt. Amikért nem a postát kell szidni; nem tehet róla. Sok mindenről tehet, de erről nem. A megyében ma is hasz­nálnak ötven-, hatvaneszten­dős berendezéseket; mennyi szó futott át rajtuk elektro­mos impulzusok formájában! Mennyi szó ... Mészáros Ottó lé pszíziókan ca CEJüS A kereslet-kínálat egyensúlya Jó esztendő után ígéretes volt a folytatás is a Cement- és Mészművek váci gyárában: az év első hónapjaiban az elő­irányzottnál 33 ezer tonnával több cement, 43 ezer tonnával több klinker (cementipari fél- termák) gyártását könyvelhet­te el a vállalat. A kiszállítások üteme eléri a csúcsidőben megszokottat; gyakran 20 ezer tonna építőanyag kerül vago­nokba naponta. Eredményesen alakult készletgazdálkodásuk is; a készletek tervezett szint­jét mintegy 18 millió forint­tal leszorították. Az építőipari alapanyag- gyártás egészéről korántsem mondható el, ami a Cement­éi Mészművekről igen; egyen­súly van a kereslet és a ter­melés között. Ez azonban nem egyszer, s mindenkorra kiví­vott pozíció — tartják a CEMÜ vezetői. A különösen Vácott szorító létszámhiány ellenére a korábbiakhoz ha­sonlóan kiemelkedő teljesít­mény elérésére törekednek: a minőség, a csomagolás szín- | elégítésével, hogy csak né- vonalának, az exportnak a nö- hány fontosabb tényezőt em- velésével, energiatakarékos- lítsünk. Sággal, a speciális igények ki- | Sz. T. 1 Központi vczérlőlcrem a CEMÜ váci egységében Brclösi Ágnes felvétele A KIRÁLY PULII

Next

/
Oldalképek
Tartalom