Pest Megyei Hírlap, 1984. július (28. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-14 / 164. szám

mr « 3MEGYKI 1984. JŰLIUS 14., SZOMBAT A barna-zöld tér A múltat idézi Budapesten a Vörösmarty téren mintegy 100 négyzetmé­teres területen már látható az a barna alapon zöld mintás díszburkolat, amely várhatóan október végére beborítja a több mint 8 ezer négyzetmé­teres teret és a hozzá csatla­kozó 1200 négyzetméteres Vi­gadó utcát. Az igényes megjelenés kívá­nalmainak, s a gazdasági le­hetőségeknek megfelelően vá­lasztották ki a szakemberek azt az NSZK-ból beszerzett műkőgyártó gépsort, amelyen a Viacolor márkanevű burko­lóanyagokat készíti a Mélyépí­tő Vállalat. A berendezésen vörös, barna, grafitszürke, zöld színű, s többféle formájú bur­kolólap készíthető. A tér korhű közvilágítási berendezéseket kap. Ezt rész­ben a hajdani lámpatestek felújításával, vagy a már nem restaurálhatok helyett új, a ré­giekkel azonos öntőminták alapján készülő kandeláberek­kel kívánják megoldani. A ter­vek szerint a tér északkeleti részén oroszlános díszkutat állítanak fel, s az Állami Fej­lesztési Bank épületének falá­ra falikút kerül. A Vörösmarty- szobrot övező díszkertet is fel­újítják. A térre a Duna-kor- zóéhoz hasonló padokat és székeket helyeznek el. A díszí­tő növényzetet pirogránitból és kovácsoltvasból készülő orosz­lánfejes virágtárolókba helye­zik. Folyamatos lesz az árasőfás Várhatóan jövő tavaszig megoldódik a budajenőiek ré­gi gondja; a község egyetlen élelmiszerboltját bővíteni fogja az Áfész, aragly nyolc ;*pnstelepülés ellátásának javí­tása érdekében fordult a Szö- Voszhoz. A budajenői üzlet re­konstrukciójára a Szövosz 480 : ezer forintot bocsátott idén rendelkezésükre. Az első ütemben — mint- iegy 150 ezer forintos költség­gel — az épület megrongáló­dott és elavult tetőszerkezetét újítják fel. Az őszi-téli idő­szakban kerül sor a belső át­alakításra; az élelmiszerbolt eladó- és raktárterét bővítik majd. Sor kerül a szomszédos italbolt átalakítására is. Mivel az ÁBC az egyetlen hevásárlóhelye a település la­kóinak. oz építkezés időtarta­ma alatt is folyamatos lesz az árusítás. Helyzeti előnyben Nem becsülik, mert ingyen van Megújul a szigetszentmiklósi József Attila lakótelep. A felújítás jócskán ráfér a harmincéves házakra. A tata­rozás után szinte vadonatúj lakásokat vehetnek ismét birtokba a tanácsi kezelésű otthonok bérlői. A munka példásan jól halad, mégis sok vihar dúlt a renoválás kö­rül. A felháborodott lakók a párt- és társadalmi ellenőr­ző szerveknek írt panaszaikkal, feljelentéseikkel vezették le indulataikat, a városi jogú nagyközség költségvetési üzemének munkája ellen több vizsgálat is indult. — Három évvel ezelőtt dőlt pl, hogy a bérlakások állapo­tának megóvását, javítását cél­zó kormányprogram részeként föl kell újítanunk a harminc év körüli házakat — mondja Szarvas Tibor, a szigetszent­miklósi építőipari költségveté­si üzem főkönyvelője. — Ezek­ben az épületekben a három évtized alatt nem volt terv­szerű felújítás. A víz- és vil­lamosvezetékek egyaránt el­öregedtek, akárcsak a csator­nahálózat. Tíz helyett négymillió A tervezett tízmillió forint­ból végül is csak négymillió jutott kapacitásfejlesztésre. így átmeneti lakások nélkül kezd­tek hozzá tavalyelőtt az első lakások felújításához. — Rendkívül nehéz volt a lakók kiköltöztetése nélkül dolgozniuk a villanyszerelők­nek, burkolóknak, festőknek — veszi át a szót Szilasi László, a költségvetési üzem vezetője. — Kicseréltük az elektromos, illetve vízvezetékeket. A leg­több helyen új parketta is kel­lett. Az elöregedett ablakokat a PEVDI korszerű műanyag ke­reteivel váltottuk föl, bennük a drága, de energiatakarékos kétrétegű üveggel. A házak fürdőszobája, konyhája, annak idején mozaiklap borítással, falikúttal készült — s sok he­lyen szinte érintetlenül meg­maradt — ezek helyett csem­pét, mosogatót építettek be. A házgyári lakótelepi konyhák­hoz hasonlóan, beépített bútort szereltünk be. Létrán másznak a kádba A felújítás során több mód­szert vettek át a házgyáriak­tól. A falakat szinte lehetetlen rendesen vésn.i, ezért kívül he­lyezték el az elektromos veze­tékeket. A vízvezetéket olyan fal mögé rejtették, amely bon­tás nélkül eltávolítható. A kádakhoz tartólemez került. A mozaikpadlóra pvc-t ragasztot­tak, a szobák szalagparkettát kaptak. Szarvas Tibor vaskos irat­gyűjtőt mutat. Panaszos leve­Rozsdamentes acélból Az idén mintegy hárommillió forint értékű baromfi- és húsipa­ri feldolgozó gépet gyártanak a Mezőgép Tröszt érdi gyáregy­ségében. A képen Pintér Ferenc lakatos és Németh Péter ta­nuló a rozsdamentes acélból készülő, úgynevezett lábcsontozót szereli össze. Hancsovszkl János felvétel* lekkel van tele. Volt, aki a legfelsőbb helyen nehezmé­nyezte, hogy a felújítás utána a fürdőkádba létrán kell be­másznia, olyan magasra épí­tették. Ilyen és hasonló kifogá­sok záporoztak a hatóságok­hoz, intézményeikhez a felújí­tás megkezdésekor. Érdemes szóbahozni az anya­giakat is. — Mibe került és kerül nap­jainkban a lakóknak a tataro­zás? Abba a kis kellemetlenség­be, amit az átköltözés jelent — válaszol az üzemvezető. — A lakó megbeszélt időpontra összecsomagol, szállítóink kon­ténerbe rakják a holmiját és átviszik a Munkásőr utcai la­kótelep egyik házába, ahol harminc szükséglakást alakí­tottunk ki. A felújítás átlagos ideje 49 nap, ennyit töltenek a bérlők távol az otthonuktól. Ha ezzel egy időben festeni, tapétáztatni akarnak, erre is van mód. Munkásaink felrak­ják a lakó által vásárolt szí­nes csempét, tapétát, felra­gasztják a drágább műanyag padlót. Igyekszünk minden le­hetséges eszközzel segíteni a ^bérlőt. De egyébként semmit nem kell fizetniük a tatarozá­sért. Sosem látott festéket A lakók többsége annak te­kintette a felújítást, ami. Nagy szerencsének, ajándéknak, le­hetőségnek arra, hogy igen csekély saját ráfordítással, szép, kényelmes és értékes ott­honhoz jussanak. Néhányan azonban különféle követelések­kel álltak elő és hosszú hiba- lajstromot produkáltak a visz- szaköltözés után. Sokszor hallani valóságos rémtörténeteket az ingatlan- kezelők képviselőitől — egy- egy bérházban tett ellenőrző körút után — eltüzelt parket­táról, eladott konyhabútorról, szennyes fürdőszobáról. Polgár Mihály hasonló történeteket mesélhetne, ám inkább egy vaskos fényképköteget tesz elém. A tatarozás előtt elha­gyott lakásokban készültek, ahonnan a bérlők elvittek minden mozdítható — gáztűz­hely, mosdó, csaptelep, moso­gató —, s az ingatlankezelő tulajdonát képező tárgyat. Az egyik képen jól látható, a gáz­főző hűlt helye. Akkurátusán elszállították, ám az évek alatt felgyülemlett szemét ott ma­radt. Egy másik lakásban színes felvétel adta vissza igazán a látottakat. Itt harminc éve érintetlen, eredeti, gépszürke színében virított az ajtó és va­lószínűleg nem látott festéket a fal sem a ház felépítése óta. Az éppen visszaköltözésre váró épületben találomra né­zünk meg néhány lakást. így felújítva úgy tűnik, .mintha az átellenben levő Munkásőr ut­cai telepen járna az ember. Csupán a konyhák nagyobbak, az előszobák szélesebbek, a szobák tágasabbak, mint amott. Egyik-másik lakásban maradt a régi parketta, vagy a fürdő­szobában a csempe. Elgondol­koztat, hogy itt az kerül hát­rányba, aki eddig is vigyázott a környezetére, aki gondozta a parkettát, nem törődött bele, hogy a falakat mozaiklap csú­fítja ... Egy lépcsőházzal arrébb me­gyünk csupán, mégis nehéz el­hinni, hogy ugyanolyan laká­sokban járunk, mint az imént. A konyhákban rozsdás falikút, a szobákban nyikorgó parket­ta, vetemedett ablakok. Csupa idős ember lakja a földszinti lakásokat, az építésvezető ér­kezését mindannyian kérde- zosnoaésre, egyem kereseik eloaüasara használják fed. Ki biztosítani aicarja magát, nogy új paraettát Kap, ki a színes csempéjét télti, az egyik mos asszony oeieegyeziK — nem is tenet mast —, hogy megszün­tessek konyhajaoanaszaoaiy- taianol kialaKÍtott íozoíulket. Ismerőseim hasonló építésű és korú nazoan laitnaK. — szö­vetkezeti lakasoan, a íeiuji- tasnoz jó nenany esztendeje iiozzuKezciteK. Egyszerre nem futotta mindenre, isgyne évűén a konyna ujult meg, a kővet­keződén a lurdoszoua lett ne- nyeimeseDb, szeDD. A szobak- oan a pvc-paoio cseréjét mar két éve megmusítja a csore- peués vagy az eioaáznatatian villanyvezeték-csere. A szarnia viszont mar százötvenezer fe­lé közelít. Pénz és szemlélet A szigetszentmiklósi József Attila lakótelep tanácsi bérla­kásaiban élők ingyen kaptak mindezt, mint ahogy annak idejen a lakas sem került sok­kal többe. Állami lakás, így nevezik a tanácsi bérleménye­ket. S — tisztelet a kivételnek —, vannak, akik úgy kezelik otthonukat, mintha nem is ők laknának benne évtizedek óta. A nagyközség hangulatának már nem sokat ártott a felújí­tás — s ritka szerencse, amely ezt a 120 családot érte —, hi­szen mindez eltörpül az ófalu és a lakótelep ellentéte mel­lett. A kormányprogram igen helyesen a meglevő lakásállo­mány megmentését szolgálja, ám ezzel helyzeti előnybe hoz­za a régebbi lakások bérlőit, akkor, amikor egyre erősödő tendencia, hogy mindenki egyenlő mértékben vegye ki a részét a lakáshoz jutás költ­ségeiből.. Ügy tűnik, az anyagi hozzájárulás mértéke és a tu­lajdonosi szemlélet egyenes arányban állnak egymással. A kérdés: vajon mikor fogjuk jobban megbecsülni, a ma­gunkénak érezni azt, ami in­gyen van? Móza Katalin Megosztott gondok Csalódásunk várható volt H át ismét csalódtunk. Mi­nő várakozások, mi­csoda remények voltak itt egy-két éve. Bevezetik az új üzletlartási formákat, s eljön a mi időnk. A szor­galmas, ügyes kereskedőé s a vásárlóé, aki majd nem szorongva indul az üzletek­be, jaj milyen tortúráknak leszek kitéve megint. Hatékonyabb vállalati gazdálkodás, az érdekeltsé­get jobban biztosító rend­szer, a versenyt szabályozó eszköz: ilyeneket lehetett hallani, olvasni azoktól, akik nem mint közönséges vásárlók kerülnek kapcso­latba naponta a kereske­dőkkel, hanem mint a gaz­dasági folyamatok irányítói, felelősei állnak posztjukon. Arra is gondoltak, hogy az új formákkal nyíltan je­lennek meg azok a jövedel­mek, amelyek nagyságát korábban közvetett úton voltaképpen csak sejtették. A kezdeti fellendülés má­ra érezhetően csökkent, ál­lapította meg a gödöllői ta­nács elnökhelyettese, szá­mot adva a tapasztalatokról a városi párt- végrehajtó­bizottságnak. Nem nagy meglepetés, hiszen ez a fo­lyamatok természetes rend­je, a fellángolás után kö­vetkezik a lanyhulás. Ér­dekesebb, mit tehetünk a mérleg egyik és másik ser­penyőjébe. Javult az áru­ellátás, bővült a választék. A hiánycikkek azonban nem szűntek meg. (Az új formáktól ezt nem is lehe­tett várni, legfeljebb igény­támasztással késztetést a termelőknek, hogy keresett cikkeket gyártsanak, illet­ve többet készítsenek.) Ja­vult a kiszolgálás színvona­la, az igényekhez jobban igazodik a nyitvatartási idő. Kedvezőtlen tapasztalat, hogy zömében vendéglátó egységek működnek ebben a formában: a fogyasztói érdekvédelem a korábbi, akkor sem kedvező állapo­tokhoz képest is romlott. És itt következhetnének a példák. Mulatságosak, szo­morúak, felháborítóak. Megjegyzendő: ez a fo­gyasztói érdekvédelem ho­mályos kifejezés. Nem is értjük. Mit akarunk mi? Bemenni a boltba, kivá­lasztani a megtelelő árut, kifizetni az érte járó ösz- szeget és hazamenni. Ám lehetünk-e gyanútla­nok, ha megtudjuk, hogy Gödöllőn negyvennyolc el­lenőrzésből negyvenöt eset­ben fedeztek fel rendelle­nességet. Hamis mérést, ár­drágítást, szavatossági időn túl eladott portékát, áru- kapcsolást. Ezek a minket érintő hibák. Tapasztalnak persze egyéb szabálytalan­ságot is. Kilenc óra előtt mérnek szeszes italt, akadá­lyozzák az ellenőrök mun­káját. Ne essünk az általánosí­tás és az egyoldalúság hi­bájába. Nincs arról szó, hogy csak az új formában működő üzletekben talál­nak szabálysértést az ellen­őrök. Másutt is. Vigasznak kevés, arra viszont jó, hogy belássuk, nincsenek, vagy legalábbis pillanatnyilag nincsenek olyan módszerek, amelyek mindent egy csa­pásra megoldanak. Tökéle­tesen szolgálják a vásárlót, a vállalatot és az üzletveze­tőt. Meg kell elégednünk a tökéletlennel, s azt folya­matosan javítani, hogy mi­nél kisebbek legyenek a fo­gyatékosságai. Valószínű ugyanis, hogy az újabban ismét előtérbe került álla­mi ellenőrzés nem eszmé­nyi megoldás. S zóval ismét csalódtunk, de bennünk a hiba, hi­szen megtanulhattuk volna már, hogy megváltó, min­dent egyszer és mindenkor­ra megoldó módszereink nincsenek. Amíg ezt sem látjuk be, ismételten pórul fogunk járni. Helyesebb volna abból kiindulni, hogy ha valamit kitalálunk, ne tapsoljunk túl sokáig, ha­nem azonnal lássunk hozzá a javításához, tökéletesíté­séhez, abban a tudatban, hogy tökéletes aligha lesz. Kör Pál „...hogy ez unokáim felnőjenek” Muszájból öregbítette magát „Milyen? Hát rendes. Rendes... szorgalmas, megfog­ja a munka végét”. „Én voltam a lapozó, ö meg rakta csomóba a lapokat. Nem sokáig dolgoztunk párban, ké­sőbb engem a számológéphez helyeztek, őt meg kiemel­ték. Csoportvezető lett.” „Nagyon is vígkedélyű asszony, jó hangulatot, s ami a lényeg: közösséget teremtett ma­ga körül”. „Hirtelen természetű. Hogy értem? Meg­esik, hogy emeltebb hangot üt meg, ha valaki hibáz, igaz, hogy ő maga is megbánja... Nem könnyű ma vezető­nek lenni! A fiatalok nem akarnak tovább bennmarad­ni. mi idősebbek nem szólunk, de azért csak mennénk haza. Akad. aki valamiért megsértődött rá — kettejük dolga —, de többen vagyunk, akik szeretjük. Amikor szabadságon volt, a bálázó fiúk is keresték, várták vissza. Pedig velük sokszor van baj!” — A régiek azóta nyugdíjba mentek, sajnos többen már a temetőben nyugszanak. Akik utánam jöttek, azok közül is csak három régi mun Ica társam maradt itt. Füllenteni kellett Kati néni, azaz Drlicsek Ádámné a Szentendrei Papír­gyárban, immár harmincnégy éve dolgozik a papírteremben. Kislányként, egy kis füllen­téssel került az ívek közé; egy esztendővel öregbítette magát, mert 15 évesen nem vették volna föl. Nehezen szerzett kenyeret jobban megbecsüli az ember, mint amit elé hajíta­nak! Annak idején nagy szó volt, hogy az üzembe került, megszerette, megszokta, meg- kínlódta a helyét, s nem állt tovább. — Mint válogatónő kezd­tem, 17 év után lettem cso­portvezető. Az ötvenes évek­ben még vaslapokra tettük le a papírokat, kézzel számoltuk le a 250-300 ívet, s kézzel húz­tuk a helyére, azaz a csomag­ba. A targoncát 1960-ban ve­zették be, de még sokáig kel­lett várnunk a számológépre. A gép, nekem, aki állandóan összevágtam a tenyerem, az uj­jam az éles kartonokkal, egy csoda. Óránként 250-300 cso­magot számol ki, s mindegyik­be ugyanennyi ívet helyez. Igyekeztem helytállni Norma. A fatartalmú pa­pírból például óránként 320 kilogrammot kell a papírte­remben dolgozó asszonyoknak „kiszerelniük”; azaz emelni, számolni, elkészíteni a csoma­gokat. Nyomópapírból órán­ként 240 kilogrammot mozgat­nak meg, többször is, hogy tel­jesítsék a normát. — Én szeretem a papírt. Ha kevesen vagyunk, magam is beállók válogatni. Jó érezni a papírt. Beszélgettem egyszer egy sportolóval. Nem élsportolóval, csak olyan röplabdással, aki­ről a környezete tudta, meny­nyire szerette a bőrt. ö me­sélte, hogy amikor váratlanul ágynak dőlt. nem tudott mit kezdeni a kezével. Hiányzott a tenyerének, az ujjai hegyé­nek a jól megütött labda után szétáradó édes zsibbadás, Ka­ti néni valahogy így van a pa­pírral. Bár a tenyerét még ma is bevágja néha — s mutat­ja a jellegzetes apró vonalká- kat —, mégse tudna, mondjuk kesztyűben dolgozni. Elveszte­né tőle valaminek az ízét. zá­rná tát. — A fiatalok kíváncsiságból jönnek ide. Volt, aki három­szőr elment, de negyedszer is visszajött. A gyakorlottabb dolgozók havonta négy és fél ezer forintot keresnek meg. Az órabérükre minden tonna utón 6 forint 50 fillér prémium. Eb­ből is összejön 500 forint. — Nyolc osztályt végeztem, meg egy vezetőképző tan fo­lyamot, amikor négy-öt éve elment a művezetőnk. Én vol­tam a helyettese, és bizony csak néhány hónapja, hogy új művezetőt kaptunk. A volt művezetőnk váratlanul lépett ki. tudom, a feletteseimnek nem sok választásuk volt, ezért bíztak meg, ha csak ideigle­nesen is, az üzem vezetésével. Bennem mégis vihart kavart, nagyon igyekeztem helytállni. Nem is volt semmi baj. Mintha összebeszélnének Kati néni. meglepően fiata­los, többnyire jókedvű, ki­egyensúlyozott. — Két kislányom van, az egyik vegyésztechnikus, a má­sik női szabó. Meg négy kis- unokám. Áldott jó gyerekek. A vőim is szeretnek. Hol az egyik, hol a másik gyermek van velünk, mintha összebe­szélnének. sohase vagyunk egyedül Terveim? Szeretném egészségben megérni, hogy felnőjenek az unokáim ... Eller Erzsébet

Next

/
Oldalképek
Tartalom