Pest Megyei Hírlap, 1984. július (28. évfolyam, 153-178. szám)

1984-07-01 / 153. szám

Jó alap a másodvetésnek Dabason is vágják az árpát Mához egy hétre már a háza jön A változékony időjárás £ miatt, több mint 10 napot ^ késik a kalászosok érése és '/ helyenként megdőlt az ár- í pa. A gazdaságokban mégis ^ bizakodó a hangulat. Mind- fj ez annak köszönhető, hogy ^ahosr-.n tartó aszályt, má- ^ jusbs (.-.lváltotta a csapa- í déko. időjárás és június- y ban is gyakran hullott eső. ^ Péter, Pál napján tehát ^ elmondható, jó termést ígér '/ a határ a gabonákból. Az aratási felkészülést hó­napokkal ezelőtt megkezdték a megye mezőgazdasági nagy­üzemeiben. A gyáli Szabadság Termelőszövetkezetben már a gépszemlén is túlvannak. A négy gabonakombájn kijavít­va várja az indulást. A tervek szerint három hét elegendő a 750 hektár kalászos betakarí­tására. Az érdi Bentavölgye Ter­melőszövetkezetben ugyancsak az aratás-megkezdésére vár­nak. Feltöltötték az üzem­anyagtárolókat, kitakarították fertőtlenítették a magtárakat. megkötötték a szerződéseket a felvásárló vállalatokkal, kija­vították a gépeket. Hétfőn tartják a gépszemlét, majd közvetlen utána a határjárást. Táblánként értékelik az 500 hektár kalászos gabona fej­lettségét és a látottak ismere­tében döntenek, mikor, melyik táblán indulhat el a négy kombájn. A 120 hektár nap­raforgó repülőgépes növényvé­delmét a napokban befejezték. Az őszi keverék takarmány után 80 hektáron vetett siló- kukorica és szudáni fű is ki­kelt. A szőlőben a hajtásválo­gatás ad munkát. Dolgoznak a kombájnok a dabasi Fehér Akác Termelő- szövetkezetben. ahol a június 27-én megtartott gépszemle után a betakarítógépek az őszi A HATVANKETTEDIK R itkán, évente mind­össze egyszer kerül szóba, hogy a Szövetkeze­tek Nemzetközi Sz*retsége hatvanhét ország több mint 360 millió szövetkeze­ti tagját tömöríti. Aszta­lomra is csak azért került ez az adat, mert, július első napja — szövetkezeti nap, amelyhez rendezvények so­ra kapcsolódik Pest megyé­ben .is, ahol igazán erős, számottevő a szövetkezed mozgalom. S nem ma, nem is tegnap óta. Ahol mindig támaszkodni .is lehetett a szövetkezésnek erre a sa­játos, önmagában rengeteg lehetőséget, energiát rejtő formájára. Lett légyen szó kiegészítő vagy alaptevéT kenységről — esetleg szol­gáltatásokról. Hazánkban a szövetke­zetek — a mezőgazdasági, az ipari, s a fogyasztási — hárommillió tagot számlál­nak. S nemcsak 'számszerű­ségükben jelentősek. Elég ha azt nézzük: a kedvezőt­len gazdasági körülmények között is helytálltak. A bel­földi ellátásban éppúgy, mint a szocialista és a tő­kés országokba irányuló export teljesítésében, Vagy — s ez sem volt mindig egyszerű, könnyű! — saját gazdasági egyensúlyuk meg. őrzésében. Különösen érvé­nyes ez Pest megyében, ahol a szövetkezetek kise­gítő, s melléküzemágából vegyipari termékekre — gumiáruk, s a lángok ellen védelmet adó Polystop — nem nehéz találni vevőt a szocialista és a tőkés or­szágokban sem. A lista bő­séges, elég hosszú is lenne, de elég szűkebb. pátriánk­ból a vácszentlászlói Zöld­mező, vagy' a' gödi -'Duná­mén te Tsz-t említeni. Az ipari —, s a fogyasz­tási szövetkezetek is a ma­guk körülményei között tudtak újítani, lépést válta­ni. Mert számukra nem csupán jelszó a piachoz való rugalmas alkalmazko­dás — hanem a fennmara­dás — életben maradás alapvető parancsa is. Elég itt említeni a kisszövetke­zetek közül például a Data- coopot. mely. mint neve is mutatja — Számítástechni­kai Kisszövetkezet — azt lovagolja meg, ami kur­rens, ami keresett, s hiány­cikk a hazai piacon. Am az országhatáron túltéo- vé sem lehetetlen vevőt ta­lálni a produkcióra . .. Vagy itt van a Dukát, mely s hazái fogyasztóknak ezer. nyi apró — mások által nem gyártott — de 'prakti­kus cikket kínál. Olyat, ami a háztartásban elkel, époen jó! iön. : Sz a felsorolás persze •nem teljés. Mert a tavalyi 150 millió forintos tőkés exportból tíz 'mari szövet­kezét 122 millió forinttal részesedett. Ebben a sorban találjuk a Ceglédi Vas-, Eiextromos és Műszerész Ipari Szövetkezetét, mely nemcsax Nyugat-Europá- ban, hanem a harmadik világbeli országokban is szerel. S ide sorolható a pornói iCo írószer Szövet­kezet, mely újdonságok so­rával jelentkezett a hazai és a külföldi piacokon. Adatok, tények igazol­ják, bizonyltjait, hogy a szövetkezetek — mindhá­rom szektor — Magyaror­szág nemzeti jövedelmének továbbra is mintegy egy­negyedét adják. Az áíészek a kiskereskedelmi forga­lom harminchét százalékát bonyolítják le. A takarék­betétállomány tizenhárom százalékát kezelik S a la­kásszövetkezetek áltgl ke­zelt, gyarapodó lakásállo­mány elérte a 250 ezer egy­séget. S Pest megyében — az ország legnépesebb me­gyéjében — úgy hírlik, minden ötödik ember lakás­hoz jutásában a lakásszö­vetkezeteknek, illetve a ta­karékszövetkezeteknek ré­szük van. S a lakosságnak nyújtott szolgáltatások mintegy felét a szövetkeze­tek teljesítik. E zek a szövetkezetek az elmúlt években meg­újították alapszabályai­kat. Arra törekednek, hogy tevékenységükben jobban érvényesüljön a demokra­tizmus, s kidomborodja­nak azok a vonások, me­lyek a kölcsönös támoga­tásban, az együttműködés­ben, az önsegélyben nyil­vánulnak meg. S közben az időszerű, mindig aktuális feladatok sorában tartják számon, jegyzik: lehetősé­geik erőteljes kihasználá­sával közreműködjenek az ország egyensúlyi helyzeté­nek további javításában, az előrelépéshez szükséges fel­tételek megteremtésében. S eközben elsődleges szem­pont a termékek minősége, a jövedelemteremtő képes­ség, a műszaki haladás. Szótárukból nem hiányzik a fajlagos anyag- és ener­giafelhasználás csökkentése sem De a hangsúly újra és újra a rugalmas alkalmaz­kodóképességre kerül. Ez mindazt magában rejti, foglalja, amely manapság az előrelépéshez szükséges. Ám a felismeréssel sem maradnak adósak ezen a hatvankettedik nemzetkö­zi szövetkezeti na non sem. S ez nem hangzik . más­ként: mi kell ahhoz, hogy a tervek, mint eddi? most is valóra váljanak? Béke szükséges, melyben az alko­tó munka kiteljesedik. S hogy az alkotó munkának semmi sem szabhasson gá­tat. ezen a hatvankettedik naDon is békef elhívást tét- tek közzé, amelyhez a szö­vetség minden tagja egy emberként csatlakozott. Varga Edit árpában folytatták útjukat. Eddig mintegy 120 hektár ter­mését takarították be. A le­aratott területen azonnal hoz­záfogtak a szalma betakarítá­sához. A bálázók nyomában járnak az ekék és a műtrágya­szórók. mert július első nap­jaira szeretnék befejezni a másodvetést a 200 hektár tar­lóba. A 2100 hektár búza ara­tását július 8-án kezdik. B. Z. Nemcsak több, jobb is Wisaafssi siker A visontai bányászok túl­teljesítették első féléves, ter­melési tervüket: szombaton bejelentették, hogy a Mátra­aljai Szénbányák Thor ez bá­nyaüzemében, az év elejétől mostanáig, 3 millió 560 ezer tonna szenet adtak át a Gagarin Hőerőmű fűtéséhez, vagyis 60 ezer tonnával töb­bet a tervezettnél. Jobb volt a szén minősége is: a terv­ben szereplő 1500 kalóriával szemben, 1567 kalória értékű fűtőanyagot szolgáltattak. A széntermelés fokozását a meddőletakarítás gyorsításá­val is élősegítették. Az első félévben ugyanis a tervezett­nél 1 millió 300 ezer köbmé­terrel több, összesen 25 mil­lió 400 ezer köbméter földét szállítottak el, amivel már a második félév sikeres teljesí­téséhez is hozzájárultak. PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM, 153. SZÁM Ara: 1.40 forint 1984. JŰLIÜS 1., VASÁRNAP iécsi színhellyel szeptemberben az íírfegyverekről Szovjet tárgyalási javaslat USA elvi készségnyilvánítás számos kérdőjellel ^ A szovjet kormány nyi- '/ latkozata, amely az egész C világ — s természetesen a ^ nagyhatalmak — figyelmét 'j a leghatározottabban fel- ^ hívja arra, hogy sürgős in- ^ tézkedéseket kell tenni a jí világűr militarizálásának a ^megakadályozására, nagy fi- £ gyeimet keltett szerte a vi- í lágban. \ " A javaslat elsősorban az Egyesült Államok kormányá­nak szól. A szovjet nyilatko­zat hangsúlyozza, hogy a két nagyhatalom ,kölcsönösen mondjon le a műholdelhárító rendszerekről. Ugyanakkor a leghatározottabban szorgal­mazza. a tárgyalásokat, illetőleg azok megkezdését. Konkrét ja­vaslatokat is tartalmaz a kor­mánynyilatkozat, amennyiben Washingtonnak azt ajánlja, hogy külön kinevezett küldött­ségek szintjén kezdődjenek meg a tárgyalások. Hangsúlyozza a Magyar—észt együttműködés Környezetvédelmi kutatási programok Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal el­nökének meghívására Mnius 24. és 30. között Heino Oszka- rovics Teder, az Észt Szovjet Szocialista Köztársaság kör­nyezetvédelmi és erdőgazdál­kodási minisztere vezetésével szovjet környezetvédelmi dele­gáció tartózkodott hazánkban. A Szovjetunió Hidrometeoro- lógiai és Természeti Környe­zetellenőrzési Állami Bizottsá­ga, valamint az OKTH közötti kétoldalú együttműködési meg­állapodás alapján a felek elő­zetesen egyeztették, előkészít­tették a következő ötéves idő­szakra kialakítandó közös munkaprogramot. A környezetvédelmi műsza­ki-tudományos együttműködés keretében a szovjet és magyar szakemberek közösen dolgoz­nak többek között a levegő- ísessayfzes és hulladékforrá­sok ellenőrzési módszerein, a természetvédelmi területek gazdasági hasznosításának kér­désein, közösen keresik a vé­dett állatfajok fenntartásának lehetőségeit. A szovjet delegáció itt-tar- tózkodása során tanulmányoz- .ta a Környezetvédelmi Intézet munkáját. Zala-megye környe­zetvédelmi tevékenységét, a keszthelyi 'komposztáló műkö­dését, látogatást tett a Kiskun­sági Nemzeti Parkban, a tiha­nyi Limnológiai Intézetben, a Kishala tonnái, valamint a Pi­lisi Parkerdő Gazdaságban. A szovjet delegáció tegnap elutazott hazánkból. (MTI) nyilatkozat, hogy a fegyverke­zési hajsza világűrre való ki- terjesztése nagyban növeli a háborús, kockázatot. Ezért — már szeptemberben Bécsben, ha ehhez az osztrák kormány természetesen hozzájárul — megkezdődhetnének a tárgya­lások a két nagyhatalom kö­zött. A szovjet kormány nyilatko­zata a leghatározottabban ki­emeli azt o felelősséget, ame­lyet az Egyesült Államok és a Szovjetunió hordoz. Mindkét nagyhatalom kötelessége, hogy megtegyen mindent annak ér­dekében, hogy biztosítsa az em­beriség számára a világűr bé­kéjét, példát mutasson a többi államnak ebben, az egész em­beriséget érintő feladat megol­dásában, és megteremtse e kérdésben a sokoldalú megál­lapodás alapjait. Ezért örökre meg kell tilta­ni az érő alkalmazását a világ­űrben, illetve a világűrből föl­di célpontok ellen, továbbá a földről a világűrben levő ob­jektumok ellen. Robert McFarlane amerikai nemzetbiztonsági főtanácsadó válaszolt először a szovjet kez­deményezésekre. E szerint az Egyesült Államok eívben kész találkozni a szovjet képviselők­(Folytatás a 2. oldalon.) Tollak, tűzőgépek a szomszéd országokba Kísérleti bérgazdálkodás Néhány nappal ezelőtt írták alá az idei szerződéseket szov­jet partnereikkel a pomázi Írószer Szövetkezet képvisele­tében Moszkvában tárgyaló külkereskedelmi üzletkötők. Kemény árviták után végül is megállapodtak, hogy az ICO mintegy 170 millió forint értékben exportál a szomszé­dos országba golyóstollakat, tolbeté.teket és, rostirónt, köz­tük az idehaza is közkedvelt vékonyan író változatokat is. Az idén először kért a szov­jet fél 15 ezer tűzőgépet. Jelentős export A szövetkezet legjelentő­sebb külkereskedelmi partne­re a Szovjetunió, amely most mintegy 170 millió forintért rendelt. A tőkés, országok kö­zül Ausztria emelhető ki: a Sax céggel kötött szerződés alapján 1989-től gyártanak Pomázon különböző irodai kisgépeket áz osztrák féltől átvett gyártási eljárások alap­ján. A megállapodás szerint a tőkés vállalat esztendőnként Ultijára as alma aiafeTben Zsámbéki diplomaosztó ünnepség Z.sá ruhákon szombaton száz­hatván tanító kapta meg dip­lomáját a tanévzárón. Sokuk­nak eljöttek szülei, testvérei, elhozták az apróságokat is erre a jedes eseményre. DáK előtt tizenegykor zsúfolásig megtelt a gyakorlóiskola nagyterme. A hozzátartozók virágcsokorral kezükben, vár­ták a pillanatot, hogy gratu­lálhassanak a friss diplomás fiúknak, lányoknak, akik iga­zán most Indulnak majd ei a maguk választotta szép, de nein kör iton.- Az ese ünnepi han­gulat ává M í> avatta, hogy mind akik ott voltunk, együtt elénekeltük a Hirfinuszt. A végzett hallgatók nevében Fábián Tibor köszönt el. Jobbágy Károly ' he­lyett című vers után. Hargitai Károli gató , köszöntötte az ' .pség résztvevőit. Röviden ozuit ar­ról, milyen gondok nehezítik ma a pedagógusok helyzetét, .mennyire időszerű kiemelni a pedagógusok munkáját a leg­kevésbé javadalmazott értel­miségi tevékenységek közül. De — tette hozzá —, leg­alább ennyire fontos a taná­rok erkölcsi megbecsülése is. Követendő példaként említet­te. hogy az oktatási intéz­ményekben együtt kell figye­lemmel kísérni az egyéni tel­jesítményeket, és az egész nevelőtestület munkáját. Albertini Béla főigazgató- helyettes, az államvizsga ta­pasztalatait értékelte. El­mondta, hogy nappali tagoza­ton 68 hallgató államvizsgá- zott, közülük 6 ért el jeles, 18 jó, 31 közepes, 12 elégsé­ges és 1 elégtelen eredményt. A nappalisok vizsgaered­mény-átlaga így 3.29 lett. A levelező hallgatók között, he­ten vizsgáztak jeles ered­ménnyel, 18 jő rendű, 34 kö­zepes, 34 elégséges és 19 elégtelen vizsgafelelet hang­zott el. Viszonylag magas volt ebben az évben a buká­sok száma, húsz hallgatónak (Folytatás a 4. oldalon) Hargitai Károly főigazgató átadja Farkas Erzsébetnek a diplomát Trencsényi Zoltán felvétele mintegy 15 millió forint ér­tékben vásárol vissza árut. Emellett jó vevőkre talált az ICO Jugoszláviában és az NSZK-ban is. A szövetkezetben az idén — számításba véve minden le­hetőséget — mintegy 34 mil­lió forintos tőkés exportot terveznek, ez éppen huszonöt százalékkal magasabb az elő­ző évinél. Az első hat hónap végén időarányos teljesítés várható, csakúgy, mint az ár­bevételnél és a nyereségnél. Az utóbbinál 70 millió forint­ra számítanak. Ha a terv sikerül A pomáziak termékei a szo­cialista piacokon ' is jól elad­hatók,, a tőkés országokban vi­szont csak jelentős költség- csökkentéssel állhatnák a ver­senyt. Ehhez azonban drága beruházásokra lenne szükség, amire a szövetkezetnek nincs pénze. Ezért is tartják ebben a helyzetben különösen fon­tosnak á Signetta tollak sike­tét: ebből ebben az esztendő­ben 12 milliót gyártanak, egy- harmadát belföldre, á többit külföldi megrendelőiknek. A szövetkezet részt vesz a minisztérium által kezdemé­nyezett kísérleti bérgazdálko­dásban. Az eredményekről még korai mérleget készíteni, az azonban már most bizo­nyos. hogy ha sikerül a tervet teljesíteni, az átlagosnál ma­gasabb lesz a bérfejlesztés ná­luk. F. Z. ■ KöTéletbé A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottsága levélben köszöntötte Aziz Mo­hamedet, az Iraki Kommunis­ta Párt Központi Bizottságá­nak első titkárát 60. születés­napja alkalmából. A Hazafias Népfront Or­szágos Tanácsa meghívására június 28—30-a között Buda­pesten tartózkodott a ma­gyar-finn barátsági hét finn előkészítő bizottságának küldöttsége, Jaakko Kuusela titkár vezetésével. A küldött­ség megbeszéléseket folyta­tott Ribánszki Róberttel, a HNF OT titkárával és Ju­hász Róberttel, a barátsági hét magyar előkészítő bizott­ságának titkárával, az 1985- ben megrendezendő VII. ma­gyar—finn, illetve finn—ma­gyar barátsági hét szervezé­séről, programjáról. '<&

Next

/
Oldalképek
Tartalom