Pest Megyei Hírlap, 1984. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-03 / 129. szám

8 1981 JÚNIUS 3., VASÁRNAP IIIII EM MA: 1984. június 3., va­sárnap, Klotild napja. A Nap kél 4 50 — nyugszik 20.35 órakor. A Hold kél 7.58 — nyugszik 0.25 órakor. HÜlNflPiíXk1"« napja. A Nap kél 4.49 — nyugszik 20.36 órakor. A Hold kél 9.14 — nyugszik — órakor. BVÁTtTi Ai o 11)'»Xűű si Túlnyomóan napos, meleg idő várható. Felhősödés és fu­tó zápor legfeljebb a délutáni óráktól a Dunántúlon lehet. A délnyugatira forduló szél meg­élénkül, nyugaton időnként megerősödik. A várható leg­magasabb nappali hőmérsék­let 24 és 29 fok között alakul. RÓZSAKIÁLLÍTÁS Rózsakiállítás nyílt szomba­ton Nagytétényben, a Gyü­mölcs- és Dísznövénytermeszté­si Fejlesztő Vállalat kertjében, összesen 2200 fajta rózsát, kö­röttük számos különlegességet láthatnak a látogatók. A 26. al­kalommal rendezett bemutatón a hazai nemesítök mellett kül­földiek is képviseltetik magti- kat. A kiállításon vasárnap dél­előttönként — így ma is — tér­zenét rendeznek. A bemutató június 10-ig tart nyitva. MEGHALT GYURKÓ GÉZA Az MSZMP Heves megyei Bizottsága, a Magyar Újság­írók Országos Szövetsége, a Hírlapkiadó Vállalat, a Heves megyei Népújság szerkesztősé­ge fájdalommal tudatja, hogy Gyurkó Géza Rózsa Ferenc-dí- jas újságíró, a Heves megyei Népújság főszerkesztője, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének alelnöke, június 2-án váratlanul elhunyt. ★ Gyurkó Géza 1928. március 26-án született Budapesten. 1949-től folyamatosan dolgo­zott a Heves megyei Népúj­ság szerkesztőségében, mint munkatárs, majd helyettes fő- szerkesztő, 1982-ben pedig a lap főszerkesztőjévé nevezték ki. Több magas , kitüntetéssel ismerték el munkáját. Tagja volt a Heves megyei pártbi­zottságnak és több más testü­letnek. Temetéséről később intéz­kednek. FOGADÓÓRA Kovács Istvánná országgyű­lési képviselő (Pest megye 1. vk.) június 4-én délelőtt 10— 16 óráig Kerepestarcsán, jú­nius 6-án 10—16 óráig Mogyo­ródon tart fogadóórát. Telefonos rádióműsor. Jú­nius 7-én, csütörtökön ismét jelentkezik a Petőfi rádióban a „Hívja a 33—43—22-es tele­fonszámot!” című műsor, s ezúttal Mezey György szövet­ségi kapitányt és Szepesi Györ­gyöt, az MLSZ elnökét látja vendégül. A „házigazda” Wi- singer István, a vendégeknek szóló kérdéseket pedig június 4-én, hétfőn 14 és 20 óra kö­zött, illetve az adás napján reggel 8-tól délig tehetik fel az érdeklődők. KOZMA LAJOS SZÁZ ÉVE, 1884. június 3-án született, és 64 éves korában, I9i8-ban halt meg Kozma Lajos Kossuth-dí- jas építész, bútortervező és gra­fikus, a magyar szecesszió egyik legeredetibb hangú kép­viselője. Műegyetemi tanulmányait Bu­dapesten végezte, majd 1909— 1910-ben Franciaországban járt tanulmányúton. Hazatérése után Lajta Béla tervezőirodájában dolgozott, és az Iparrajziskcla tanára volt. 1913-ban megszer­vezte a belsőépítészettel fog­lalkozó Budapesti Műhelyt. Közben sokai foglalkozott a népművészettel; ekkori építé­szeti és grafikai munkái az er­délyi népművészet hatását tük­rözik. A Tanácsköztársaság ide­jén a művészeti dirclUórium tagja, s a Műegyetem profes­szora volt. A népi barokkhoz és a népművészethez kapcsoló­dó grafikai munkáinak, illuszt­rációinak zömét a gyomai Kncr-nyomda számára készí­tette. A harmincas évektől építé­szeti és lakberendezői működé­se került előtérbe. Bátortervei­nek itthon és külföldön egy­aránt nagy sikerük volt. Szín­padi díszleteket is tervezett. 1.916-tói az iparművészeti Főis­kola tanára és igazgatója; 1947-ben visszakapta műegyete­mi katedráját is. Gépkocsiból is árusíthatnak Égsiál a ki»zp©sili vlrágpiae A Tolbuchin körúti csar­nokban és ennek szomszédsá­gában rendkívül szűkös kö­rülmények között zajlik a vi­rág-nagykereskedelem. A mind tarthatatlanabbá váló helyzet javítására az ország tizenöt nagy virágtermelő szövetkeze­ti gazdasága, valamint a Hortcoop, a Sárszentmihályi Állami Gazdaság és a Főkert gazdasági társulást alakított. A Budaörsi és a Kamaraer­dei út találkozásánál mintegy három hektárnyi területen megfelelő ütemben halad a virágpiac építése. A forgalmi csomópontról jól elérhető te­rületen létesülő 2600 négyzet- méteres, könnyűszerkezetes csarnoképületben helyezik majd el a gazdasági társulás­ban résztvevők standjait. Meg­felelő helyet biztosítanak itt azoknak a magánkertészeknek is, akik a kiskereskedelmet látják el. A zavartalan forgalom le­bonyolítására kétszáznál több gépkocsit befogadó parkolót is kialakítanak, s lehetőség lesz arra is, hogy gépkocsiból áru­sítsanak a viszonteladóknak. A gazdasági társulás tagjai saját területükön, kot szerű hűtőtárolás lehetőségét is meg­teremthetik maguknak. _________ K. Z. Hom okbuckák dísze Ezá'ist rétiek Virágzik a kiskunsági ho­mokbuckák jellegzetes dísze, az árvalányhaj. A védett terü­leteken, főként a Kiskunsági Nemzeti Parkban különösen nagy tömegben pompázik ez a hazánkban kedvelt növény. Ezüstösért csillognak tőle a napsütötte rétek és erdei tisz­tások. 320 lóerős kamionok Öt alaptípus nyolc variációban Elkészült a 280 és 320 lóerős motorokkal felszerelt Rába kamionok első szériája. A 20 új, hatalmas szállító járműből 17 a Volán és a Hungaroca- mion vállalaté lett. Hárommal pedig a Rába gyár bonyolítja majd saját szállításait. Az új, a korábbinál nagyobb teljesítményű motorokat uz osztrák List intézettel közösen fejlesztette ki a gyár. öt alap­típust konstruáltak, de ezeket — az igényeknek megfelelően — nyolc variációban tudják készíteni. Nagy előnyük, hogy nemcsak kamionokba, hanem autóbuszokba, mezőgazdasági és más erőgépekbe is beépít­hetők. Megkezdődött a váci búcsú Valóságos iiégiösiitepély Aki igazi, nagy, össznépi majálisra számított, bizonyo­san nem csalatkozott várako­zásában, ha a váci búcsú im­máron hatodszorra megrende­zett eseménysorozatára, a Du­nakanyar bal partjának fővá­rosába érkezett. Már pénte­ken délutántól ontották a vo­natok és autóbuszok a sátrak­kal, és hálózsákokkal érkező fiatalokat. Szombaton délelőtt tíz órakor, amikor Nagy Gé­za, a városi tanács művelő­dési és spórtosztályának veze­tője megnyitotta a kétnapos programot, a rendezők mintegy húszezerre becsülték a város­Loltó-lájékoztató Egy telitalálat«* szelvény A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság közlése szerint a 22. lottó játékhéten egy darab 5 találatcs szelvény volt, nyereménye l 876 933 forint. Négytaláíatos szel­vény 80 darab, nyereményük egyenként 93 847 forint. Háromta- lálatos szelvény 8196 darab, nye­reményük egyenként 573 forint. A kéttalálatos szelvények száma 232 020. ezekre egyenként 25 forin­tot fizetnek. ba érkezett búcsúsok szá­mát. Számosán nézték meg a Breki Vácott című műsort. A Mupet show-t szinkronizáló magyár színészek magukra öl­tötték a bábsztárok maska­ráit, a műsor vendége Kabir Bedi, a hazánkban is nagy sikerrel bemutatott Sandokan- film főszereplője volt. A váci búcsúban a hagyományokhoz híven bemutatta műsorát a Telepódium társulata. Volt itt minden, ami szem- nek-szájnak ingere, ínycsik­landozó ételek — elfogadha­tó áron — a Hattyú söröző­ben, ahol Lehőcz János mes­terszakács dirigálta a konyhát, hűtött italok a szobi Áfész sátrában és a Duna presszó­ban. S úton-útfélen megannyi vásárfia. Aki elunta a nézelő­dést a folklórműsorban, a disz­kótáncosok harmonikus moz­gásában, az lesétált a Duna- partra, ahol igazi vásári ka- valkád fogadta: sütöttek itt ökröt, kínáltak pecsenyét, mű­ködött a körhinta és a gyer­mekek kedvence, a dodzsem. S amit a résztvevők a ren­dezés legfőbb érdemének tar­tottak: még a déli órák rekke- nő hőségében is elvétve ta­lálkoztunk csak illuminált vá­sárlátogatókkal. A folytatásról — a mai ese­ményekről — kedden számo­lunk be olvasóinknak. B. H. Ürügy a figyelemfelhívásra * i Veszély kéákeréliéit! i '/y VJ í tv, összetört kerékpár az út szélén, sebesült ember mellette, sápadt gépkocsivezető a közelben. Egyre gyakoribb kép az utakon. Fotóriporterünk felvételén egy szerencsésebb kimenetelű baleset utáni helyzet látható, már megérke­zett a mentő, s elsősegélyben részesítették a könnyeb­ben sérült kerékpárost. Csak a bringa kerekén nem le­het már segíteni. Az eset kapcsán is fel kell hívnunk a figyelmet erre az egyre szaporodó balesettípusra, s arra, hogy vigyázzunk a labilisabb kétkerekűn utazókra, no meg arra, hogy ők is vigyázzanak magukra. Hancsovszki János felvétele Három kérdés — három felelet Nyári KÖJÁL Jó tanácsok © Itt a nyár, az üdülés évada. Milyen veszélyek fenyegetnek ben­nünket? Aki válaszol, dr. Kelemen Er­zsébet, a Pest megyei KÖJÁL osztályvezetője: — Elsősorban a gombamér­gezések. Májusban kezdődött idényük, négy, szerencsére eny­he lefolyású susulykamérgezés­RADIO ES TV MŰSORÁBÓL Vasárnap 5.00: 8.00: 8.0o: 8.20: 8.21: 8.50: 9.00: 10.00: 10.03: 11.01: 12.00: 12.05: 12.35: 12.40: 12.50: 13.00: 13.45: 14.11: 14.35: 15.00: 15.05: 16.00: 17.00: 17.05: 17.35: 18.15: 18.30: 18.40: 20.18: 21.09: 22.00: 23.51: 24.00: 0.10: 8.00: KOSSUTH RADIO Reggeli zenés műsor Hírek. ídőjárásjelentés öt kontinens hét napja Hallgatóink figyelmébe! Énekszóval muzsikával Reklámközpont Színész vagyok, énekelek Hírek. Időjárásjelentés Pataki századok Vasárnapi koktél Hírek. ídőjárásjelentés Harminc perc alatt a Föld körül Édes anyanyelvűnk Egy korty tenger Az élő népdal Üj lemezeinkből Régi híres énekesek műsorá­ból Határ — Idő — Napló Utazó kutatók Hírek. Időjárásjelentés Müvészlemezek Bankett Blitvában Hírek. Időjárásjelentés Huszonöt év ... Mi a titka? Hol volt, hol nem volt. • • Hírek. Időjárás jelentés A szolnoki Szigligeti Színház vendégjátéka A zene nem ismét határo­kat Közvetítés a Müncheni Nemzeti Színházból Hírek. ídőjárásjelentés. Sport. Totó Rézfúvósok játszanak Hírek Időjárásjelentés Könnyűzene — hangszer­szólók PETŐFI RÁDIÓ Népszerű muzsika 7.00: Az evangélikus egyház 15.05: félórája 15.35 7.30: Vasárnapi orgonamuzsika 16.00: 7.54: Torna 17.16: 8.00: Hírek. Lapszemle. Idő- 17.46: járásjelentés 18.30: 8.05: Magyarország ékessége 19.00: 8.43: Az MRT gyermekkórusa 19.05: énekel 19.35: 9.05: Mit hallunk? 21.00: 9.29: Halló, Berlin — Halló, 22.00: Budapest! 22.43: 10.30: Hírek. Útközben 23.30: 10.35: Operettfelvételekből 11.00: Ismeretlen ismerősök 8.05: 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 8.10: 12.50: AranykopGrsó 8.30: 14.00: Ha még nem tudná... 8.55: 14.30: Hírek. Útközben 10.30: 14.35: Táskarádió 10.40: 15.35: Poptarisznya 10.45: 17.30: „Az ár ellen — az árban** 18.30: Hírek 14.10: 18.33: Útközben hazafelé 20.30: Hírek. Útközben 14.35: 20.35: Társalgó 15.05: 22.00: Népi zene 16.40: 22.40: Kellemes pihenést! 17.20: 24.00: Hírek. Időjárásjelentés 18.00: 3. MŰSOR 18.40: 7.00: Reggeli hangverseny « 18.45: 8.00: Hírek. Lapszemle. Idő- 19.00: járás 20.00: 8.11: Komol3rzenei zsákbamacska 20.05: 10.00: Üj zenei újság 20.55: 10.45: öt kontinens hét napja 21.30: 11.00: Hírek. ídőjárásjelentés 11.03: Új Haydn-lemezeinkből 22.20: 12.09: André Chénier 12.55: Kis magyar népraiz 19 20: 13.00: Hírek. Időiárásjelentés 20.00: 13.05: A Prognózis együttes 20.05: felvételeiből 13.35: Régi magyar dalok és tán- cok 14.00: A Melos vonósnégyes felvé­teleiből 4.25 Romantikus kórusmuzsika ; Az anyag körforgása Bruckner: VIII. szimfónia Baritonáriák Sztárok sztereóban Na maternjem jeziku Hírek. Időjárásjelentés In der Muttersprache Bach-művek Bluesfelvételek Rádiószínház Interfórum — 1984 Hírek. Időjárásjelentés TELEVÍZIÓ Tévétorna Óvodások filmműsora Pincérfrakk utcai cicák Vízimese Csörgősipka Hírek Bűvészek nemzetközi talál­kozója Bemutatkozik Sütő Gyula nagyvisnyéi népművész Műsorainkat ajánljuk! MÉH-esek kérték Pedagógusnapi köszöntő Elmebajnokság Delta Tévétorna Esti mese A Hét Hírek Az ismeretlen Chaplin A fodrász „Folvtatom, ahol abba­hagytam . . .** Hírek 2. MŰSOR Interfórum *84 Hírek Telesport KOSSUTH RÁDIÓ Zenés műsor 8.00: Hírek. ídőjárásjelentés 8.25: Operafelvételek 9.02: Népzenekedvelőknek 9.32: A hét költője: Tóth Árpád 9.43: Ki kopog? 10.00: Hírek. Időjárásjelentés 10.05: Nyitnikék 10.35: Romantikus muzsika 11.18: Csermák Antal: Kesergő, csárdás és friss 11.24: A Vándor kórus énekel 11.39: A csúnya hercegnő 12.00: Déli krónika 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak 13.00: Zenei érdekességek 14.15: Nóták 14.41: Asszonyok 14.54: Édes anyanyelvűnk 15.00: Hírek. Időjárásjelentés 15.05: Kóruspódium 15.28: Kutyák és kutyások 16.C0: Operettfelvételek 16.29: Látogatóban 17.00: Hírek. Időjárásjelentés 17.05: Lajtha László életéről 17.32: Van új a Nap alatt 17.47: Schumann: Spanyol daljáték 18.15: Hol volt, hol nem volt.. • 18.30: Esti Magazin 19.15: Lenyomtunk tizenöt évet! 20.35: Mozart: D-dúr hegedűver­seny 20.58: Élj és emlékezz! 22.00: Hírek. ídőjárásjelentés. Sport 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Halló, itt vagyok! 23.30: Zenekari muzsika 24.00: Hírek. Idő járás jelentés , PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárásjelentés 8.05: Fúvósátiratok 8 30: Hírek. Útközben 8.35: Figyelmébe ajánlom! 8.50: Slágermúzeum 9.50: 10.00: 12.00: 12.30: 12.40: 13.25: 14.00: 17.00: 17.30: 18.30: 18.35: 19.30: 20.00: 20.30: 20.35: 22.30: 23.00: 23.20: 24.00: 9.00: 10.00: 10.30: 11.00: 11.05: 11.32: 13.00: 13.07: 13.56: 15.00: 15.33: 17.00: 17.30: 18.04: 18.33: 19.00: 19.05: 19.35: 20.35: 21.36: 23.00: 23.30: Köznapi ügyek Zenedélclőtt Népi zene Hírek. Útközben Tánczenei koktél Világújság Kettőtől ötig .... Csak egy kultúránk van ötödik sebesség Hírek. Útközben Minden hangra emlékezem Tip-top parádé Sport világ Hírek. Útközben Hétfő este Pesten és Budán Deák Tamás szerzeményei­ből Hírek. Időiárásjelentés. Sport Helló, Dolly! Hírek. Időjárásjelentés 3. MŰSOR Két balettszvit Kamarazene A Stúdió 11 felvételei Hírek, időiárásjelentés Operaáriák Zenekari muzsika Hírek. Időiárásjelentés Kamarazene Francia muzsika Operarészletek Hangverseny A Pretenders együttes felvé­telei Népdalfeldolgozások Zenekari muzsika Szivarfüst-keringő Hírek ídőjárásjelentés Interfórum 1C<34. Operaest A Poptarisznya dalaiból Beethoven zongoraszonáta A hét zeneműve Hírek. Időjárásjelentés sei, melyektől 12-en beteged­tek meg. Ám ahogy közeleg a nagy meleg, a nedves időben számíthatunk arra is, hogy szaporábban terem a galóca, mely tavaly is három Pest me­gyei életet követelt. Egyébként évek óta megyénk vezeti a gombamérgezési statisztikát... © Mi a helyzet a többi táplálék- kai? ,— Tavaly volt szűkebb pát­riánkban a legtöbb közösségi ételmérgezés, ezérnél több be­teggel, míg a korábbi években ez a szám háromszáz körül ala­kult. Ezért májusban vala­mennyi közétkeztetési konyhá­ra kiterjedő higiéniai vizsgála­tot tartottunk. A szezon ve­szélyes slágere lehet a fagy­lalt. Csak azoknak adunk en­gedélyt ennek előállítására, akik ellenőreink jelenlétében tartják a próbaüzemet. Nyá­ron a krémest csak előállítási helyén lehet forgalmazni. Nem csekély a kisebb „családi” étel- mérgezések veszélye sem (ezek­ből idén már öt is volt, 28-an betegedtek meg), ezért feltét­lenül ügyelni kell a romlandó i ételek helyes tárolására, a fo­gyaszthatósági idők betartásá­ra. © S mit tehet a KOjAL azért, hogy kevesebben kerüljenek bete­gen orvoshoz? — Csupán a mi nyilvántar­tásunk szerint majd félszáz egészségnevelési rendezvényre, orvosi előadásra, filmvetítésre, beszélgetésre kerül sor június­ban az üdülőkben, művelődési házakban, intézményekben, rendelőkben. Dunakeszin oedig az iskolákban tartanak előadás- soroza'ot a nyári táborozás tudnivalóiról. V. G. P. / ... _ A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja Megjelenik — hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: sági Agnes. — nrQT IlfPVPI U D AD Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőséé: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest. Pf. 311 . Irányltószám: 1446. - Kiadja a iLwl Mtu I Ll fia 11 Lili Hírlapkiadó vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre vezérigazgató. — A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343—100 és 336— 130. ­■ -—--------------------------Szerkesztőségi titkárság: 142—228. . _______________________________FIOKSZEKKESZTÖSECF.INK: ceglédi Hírlap, Cegléd. Kossuth tér t Pf. 19 2701. Telefon: 11—400. - Érdi Hírlap, £rd. Lenin út 33. 2030 Telefon: 45-352. Gödöllői Hírlap, r. ttdiiílő szabadság út 2 Pf 14 2100 Telefon- 81-96. - Monori Hírlap Monor, Kossuth u. 71. Pf 51. 2201.‘ Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykörös. Hősök tere 7. 2750. Telefon: 338. - Váci Hírlap, Vác. Lenin ét 45 Pf 3-> -601 Telefon- 10 - 095 - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszii a Magyar posta. - Előfizeibető bármely postahivatalnál, a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V. József nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215-96 162 pínzlorgalmi Jelzőszámra. A lan Ära- a oldal 140 Ft 12 oldal 1.80 Ft. Előfizetési díj: egv hónapra 34.- Ft. egy negyedévre 102.- Ft, félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 409,— Ft. — ISSN 0133-0659 Pest megyei Hírlap (index: 25 064 HU), 'iSSn' 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133—195? (Gödöllői Hírlap), ISSN «133-3651 (Monori Hírlap), ISSN 0133—2708 (Naíi'liórösl Hírlap), ISSN 0133-275» (Váci Hírlap). za, de határainkon túl is hír­nevet szerzett magának. Másik fontos teendőjük idén az anyag- és energiatakarékos­ság. Nagy gondot okoz például, hogy nincs szárítójuk. Ha si­kerülne megvenniük az olasz konténerszárítót, egy csapásra másfél millió forinttal csök­kenthetnék készleteiket. Jövőre viszont szeretnék megszüntetni a drága olajtü­zelést az üzemcsarnokot fűtő kazánokban, s ehelyett a hely­ben is nagy mennyiségben ke­letkező fahulladékot használ­nák feL Az idén a jövedelmezőség javítását tartják a legfonto­sabbnak a Visegrádi Faipari Kisszövetkezetben, amely bú­torgyártásával nemcsak ideha­Búlorok külföldre Olaj helyett faforgács

Next

/
Oldalképek
Tartalom