Pest Megyei Hírlap, 1984. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-03 / 129. szám

A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXVIII. ÉVFOLYAM, 129. SZÁM 1984. JÜMIUS 3., VASÁRNAP Drótdzsungol a levepben Feszültség nélkül dolgoznak — Hát persze, mi is vasuta­sok vagyunk, hiszen minden, amit teszünk, a forgalom biz­tonságát, folyamatosságát szol­gálja. Csak éppen nem járunk formaruhában. Túl a ceglédi vasútállomás sínszalagjain, alig pár lépés­nyire a cipőgyár kapujától, árnyas, ápolt kert alján ala­csony épület áll. Betonút ve­zet be a járdától, mentében piroslik a cseresznye. Az idil­li környezetben megbúvó mun­kahelyen azonban hatalmas energia feszül. Vasúti felső ve­zetékek kilométereit táplálják mozdonyéltető árammal. Sok volt van Az intézmény maga 1968- ban létesült, mikor befejeződ­tek a Budapest—Cegléd közöt­ti vonal villamosítási munkái. A fővárosban székel a Land­ler Jenő villamos vonalfőnök­ség, s ennek öt kirendeltsége van: a váci, a pestlőrinci, a kőbányai, a soroksári és a ceglédi. A helybeli kirendelt­ség működési területe csak nagyjából egyezik meg a ceg­lédi körzeti üzemfőnökségével. Fönn Monori-erdőig nyúlik, emitt Szolnok a határ, s egy rész elfut Kecskemétig. Mind­ez sínhosszban számolva olyan 80 kilométeres szakasz, de a villamosvonal-felügyelőség munkáját nem a talpfákon ve­zető kerékút, hanem a levegő­ben feszülő, rezgő, remegő, mozgó vezetékdzsungel adja. Magasjavítók, gyakorta vé­kony fémmadzagon egyensú­lyozó akrobaták. Az árammal teli, 25 kilovolt feszültséget magában hordozó vezeték ál­landó ellenőrzése, karbantar­tása, javítása — ez a kiren­deltség fő feladata, 41 ember napi munkája. A környékbeli pályaudvarok karbantartására a terv szerint minden évben egy-két alka­lommal sor kerül. Az írás má­jus végére a ceglédi indóház vezetékeinek ápolását jelezte. Az előkészületek rendben foly­nak. Felülvizsgálták a mint­egy másfél kilométernyi légi terepszakaszt, összegyűjtötték a hiányosságokat, előkészítet­ték és elkészítették a szüksé­ges anyagokat. Már csak az engedélyre vártak, s az meg is érkezett az utolsó pillanat­ban. Ám korántsem az ügy­intézés lassúsága miatt. Az engedély fontos szerepet ját­szik. nélküle ugyanis nem áramtalaníthatók a vezetékek. Fél tíz lehet, mikor befut­nak a jelentések: az állomás területének teljes felsőveze-> ték-rendszere feszültségmen­tes, a földelőrudak a helyükre kerültek. Most már akár kéz­zel is meg lehetne érinteni a barna szigetelőporcelánokkal megtűzdelt vastag drótokat, ha nem tíz méterre lennének a talajtól. No de mi lesz a for­galommal? Vonat e tájon se be, se ki? — Szó sincs róla — mond­ja Selei Ernő, a ceglédi- ki- rendeltség vezetője. — Legfel­jebb fél perces késések lehet­nek A Cegléden megálló vo­natok az állomáson kívül le­eresztik a mozdony áramsze­dőjét, s a szokott helyen fé­keznek. Mivel áram híján új­ból elindulni nem tudnának, ezért dízelmozdonyok tolják ki őket addig a pontig, ahol is­mét magasba szökkenhet az áramszedő. Az átfutó vonato­kat pedig saját lendületük hajtja túl a feszültségmentes pályarészen. felsővezeték-szerelők 'járőr- szerelők) — így nevezik a le­vegőben munkálkodókat Pa­píron nem létezik ilyen szak­ma, bár egészen speciális tud­nivalókat igényel, betanítással lehet elsajátítani. Az itteniek többsége valamilyen vasipari szakmát hagyott a háta mö­gött. De akad hentesmester is Szigorú orvosi vizsgálat után, az első három hónap, a próbaidő alatt kiderül, vajon számíthatnak-e hosszabb tá­von a jelentkezőre. A bér nem rosszabb, nem jobb, mint a vasút más területein, igaz, itt nincsenek pótlékok, — Jól látható — mondja Selei Ernő —, hogy a felső vezetéket vastag zsinórok sze­lik át. Ezek az úgynevezett iránysodronyok több' áramkört is érintenek. Bizony elöreged­tek, a korrózió több helyen szinte szétharapta a huzalo­kat. Nagyon könnyen elsza­kadhat így a sodrony, s tete­mes kár keletkezik. Tovább gördül A nem kevés esztendeje szolgáló vágánykocsi épp csak annyi időre áll meg, míg fel­kapaszkodunk, s máris gördül tovább. A kocsi szerszámokat, eszközöket, anyagokat hoz, visz, minden, ami szükséges meglelhető rajta. Tetején, a toronyban, korlátokkal körül­vett munkahely alakítható ki pillanatok alatt, innen köny- nyedén elérhető a vezeték. A Jászberényi úti felüljáró kö­zelében állunk meg. Ketten már a drótokon lépkednek (biztosító kötéllel), s két szi­getelő test között a kirojtoló- dott sodronyt szedik le, hogy A szervezett politikai isme­retszerzés bevált módja a pártoktatás, amely évente em­berek sokaságának ad friss és a mindennapi életben jól hasznosítható információkat, segítve az eligazodást a nem­zetközi eseményekben, belpo­litikai életünkben, a legfonto­sabb eszmei-ideológiai, gazda­sági kérdésekben. Ennek az oktatási formának elsődleges célja az előttünk álló politikai, gazdasági és művelődési fel­adatok végrehajtásának segí­tése, fórumteremtés a közvéle­ményt foglalkoztató kérdések megvitatására és a részt vevők szemléletének formálása. Új formák A párt városi végrehajtó bi­zottsága rendszeresen foglal­kozik e kérdéskörrel, s most az 1983/84-es oktatási évad ta­pasztalatai tükrében vizsgálta meg a párt- és tömegszerveze­ti oktatás személyi feltételeit. A jelentés már a bevezetőben leszögezte, hogy a propaganda napjainkban a politika meg­valósításának egyik legjelentő­sebb eszköze. A pártbizottságok és pártve­zetőségek ennek megfelelően segítették az oktatást. Az új oktatási formákkal, a megfele­lő témaválasztással a helyi szükségletekhez alkalmazkod­tak. Sikeresek voltak a városi pártbizottság által havonta megtartott elméleti konferen­ciák. Volt három olyan új tan­folyam is, amelyre azokat is­kolázták be, akik már megsze­rezték az alapvető politikai is­mereteket. A káderképzők, a politikai szükségletnek megfelelnek, jó a fiatalok és a fizikai dolgo­zók aránya. A tömegpropagan­da tanfolyamok a szocialista aztán vadonatújjal pótolják. Jobbról egy szénterhet cipelő szerelvény hú^ el njellettünk, kis idő múlva egy személyt tol ki a dízelmozdony a má­sik oldalon. Veszélyes — Hát nem éppen veszély­telen munka a miénk — mondja Selei Ernő. — Termé­szetes, hogy mindenkinek fo­kozottan kell ügyelnie önma­gára meg a társakra. Súlyos baleset az utóbbi időszakban nem is fordult elő. V. S. Amit a Duna ad Eiső késből A Dél-Pest megyei boltok ellátására önkiszolgáló nagy tranzitraktárt tart fönn Mo­noton a Duna Élelmiszer és Vegyiáru Kereskedelmi Vál­lalat. Előnye, hogy a boltok nemcsak levélben rendelhet­nek, hanem a boltvezetők, be­szerzők személyesen is felke­reshetik a telepet, maguk vá­laszthatják ki, mire van a bolt vevőközönségének szüksége. Ha autóval, szállító jármű­vel érkeznek, akkor a számlá­zott szállítmányt azonnal el is vihetik. A beszerzési önállósá­got céljának megfelelően ha­sonlóan segíti a Délker buda­pesti és a Skála nagykátai raktára. építőmunka időszerű témáihoz kapcsolódtak, kidomborították a szövetségi politika erősítésé­nek fontosságát, kitértek a párt vezető szerepére és mun­kastílusának mai követelmé­nyeire. A filozófia szakosító váro­sunkba kihelyezett évfolyamát 28-an látogatták, népes volt a gazdaságpolitikai speciális kol­légium hallgatóinak tábora, a marxizmus—leninizmus esti egyetem és a marxista—leni­nista kétéves esti középiskola. Az eredményes oktatás alap­vető feltétele a propagandisták tevékenysége. A városi pártbi­zottság ez év elején végezte el minősítésüket. Értékelték a vezető propagandisták, az ok­tató tanárok és az oktatási bi­zottság tagjainak munkáját. A községi pártszervek hason­ló vizsgálódást folytattak a propagandisták körében. A be­szélgetések jó légkörben, őszintén és segítőkészen zaj­lottak le. és hozzájárultak egy reális, átfogó kép kialakításá­hoz. Fontos megbízatás A pártszervek, pártalapszer- vezetek titkárai értékelték a propagandisták közreműködé­sét, s nemcsak véleményt mondtak, hanem a további fel­adatokat is megjelölték. A leg­több propagandista munkájá­ról elismeréssel szóltak. A megkérdezettek jónak találták a megyei 'felkészítést, ami megkönnyítette a dolgukat. Olyan összejövetelekre tettek javaslatot, ahol az- előadáso­kon valamennyien részt vesz­nek, és utána kisebb csopor­tokban vitatják meg az el­hangzottakat. Az oktatás mégfelelő körül­ményei általában megvannak, Rátermett propagandisták Hasznos ismereteket Időszerű témákkal fogialkoztak Primőrök a kórházi kosztban A ceglédi kórház élelmezési üzemének keretében virágzó kertészeti részleg működik. Saját termelésű primőrökkel teszik színesebbé a betegek és a kórházi dolgozók mindennapi étrend­jét. Képünkön: rövidesen érik a paradicsom a fóliák alatt. Apáti-Tóth Sándor felvétels Szaktanáccsal pénzt takaríthat meg Terjed az elektronika Számítógépes tanfolyamot is szerveznek Partnerek A városi tanács ülései — az éves munkatervnek megfelelően — a legfonto­sabb várospolitikai témákat tűzik napirendre. Így volt ez a közelmúltban is, ami­kor a tavalyi költségvetési és fejlesztési alap felhasz­nálásáról tárgyaltak, mint azt lapunkban is megírtuk. A tanácstagoknak feltűnt, hogy a szöveges jelentés­hez sok adatot tartalmazó, egységes elvek alapján ki­munkált mellékletek tar­toztak, amelyek hasznos támpontul szolgáltak az írott beszámoló jobb meg­értéséhez, a tervezett és az elvégzett munka összeveté­séhez. Ez is azt mutatta, hogy a tanács apparátusa partnernek tekinti a ta­nácstagokat, és alapos in­formációkat ad minden fontos témakörben. Ennek alapján bárki átfogó isme­retekre tehet szert a tele­pülés dolgairól. (t.) szereztek a szemléltető eszköz viszont lehetne több is, — állapították meg, bár az is igaz, hogy van ahol még a meglevőket sem használják.- A propagandisták tevékenységét fontos pártmeg­bízatásként ismerik el. Az er­kölcsi megbecsülés általában nem marad el. A propagandis­ták nagy része jó kapcsolatot alakított ki a hallgatókkal, néhányan még közös múze­umlátogatásra is elviszik cso­portjukat. Alkalmasság A pártszervezetek a propa­gandisták kiválasztásánál fi­gyelembe veszik a politikai végzettséget és az agitációs- propaganda munkában való jártasságot. A vezető propa­gandisták és az oktatási bi­zottság tagjai rendszeresen el­lenőrzik az oktatást, és meg­adják a segítséget is. A tömegszervezzti oktatás is hozzájárult a határozatok megismertetéséhez, a felada­tok megoldásához. A Hazafias Népfront, a szakmaközi szer­vezet, a KISZ és a Vöröske­reszt javította a foglalkozások színvonalét — a pártszerveze­tek irányítása és ellenőrzése révén. A megnövekedett feladatok szükségessé teszik, hogy a pro­pagandisták kiválasztásában következetesen érvényt szerez­zenek az alkalmasságnak. Nagy figyelmet kell fordítani a fiatalok bevonására. Fontos, hogy ez a tevékenység szerve­sen beépüljön a pártéletbe, a politikai munkába. A városi párt-végrehajtóbi­zottság megvitatta és elfogad­ta a pártoktatás I984/85-ös évadjára készült feladattervet és a jelentéssel együtt egyhan­gúlag elfogadta. Rendkívül gyorsan fejlődik világszerte az elektronika. A technikai csodák már laká­sunknak is részei, s az idő múlásával hónapról hónapra újabb berendezéseket isme­rünk meg. Néhány évvel ez­előtt, ha valaki belépett a Gelka szervizbe, a rádiókon és néhány televízión kívül nem sokat látott. Ma azon­ban már más a helyzet. Er­ről beszélgettünk Rózsavölgyi Ferenccel, a ceglédi Vas-, Elektromos- és Műszeripari Szövetkezet villamos üzem­mérnökével, műszerészével. — Igen, ha valaki körül­nézne a polcainkon, bizonyára meglepődne, hiszen a komoly elektronikájú ipari berende­zésektől a számítógépig min­dent látna nálunk. A külső a fontos — Bizonyára, aki nem ta­nulta ezt a szakmát, annak könnyebben romlanak el az eszközei, sőt még olyan is elő­fordulhat, hogy már a vásár­lásnál téved. Az jár a leg­jobban, aki vásárlás előtt kéri a díjmentes tanácsunkat. Szí­vesen adunk javaslatot pénz­tárcához és igényhez igazod­va. Sajnos, ezzel a lehetőséggel kevesen élnek, így a boltban nem azt nézik, hogy melyik készülék mit tud, hanem hogy mennyire szép a külső borítá­sa. Az antennákkal is sok baj van. A színes televízióhoz például a régi fekete-fehér készülék szobaantennáját akarják sok esetben felhasz­nálni. így van ez a teletexnél és ä kettes műsornál is. Ilyen­kor természetesen nem lesz jó a kép, és mégsem a készü­lékben van a hiba. Ennél már csak az a rosszabb, ha fel­bontják kontárok a plombát, és kellő szakértelem nélkül próbálnak a kapcsolásban bütykölni. — Ha nincs valakinek meg a kettes műsor adaptere vagy a teletex-dekódere, vállalják-e a beépítésüket? Képújság — Természetesen kérésre akár az egyiket, akár a má­sikat, akár mindkettőt beépít­jük. A kettes műsorról már sokat hallott a lakosság, a te- letexről azonban még nincs mindenkinek kialakult szem­lélete. Nem az a teletex ugyan­is, amit a rendes televízió­műsorban néhány percig mu­tatnak. Ez a műsoridő egésze alatt látható elektronikus új­ság. A tulajdonos egy gomb­nyomással átkapcsolhat a tele- texre és ott a tartalomjegy­zék alapján azt az oldalt je­leníti meg képernyőjén, amely­nek információi őt a legjob­ban érdeklik. Ma már közel na­pi 200 oldal olvasnivalót tar­talmaz. Ebben az időjárásje­lentéstől a színházak műsorán keresztül a hírekig sok min­den megtalálható. Az iskolás tanulók ezen a módon otthoni gyakorlásra feladványokat is kapnak, melyet megoldás után ellenőrizhetnek. — Hazánkban terjednek a •számítógépek. önök a javítá­sukon túl foglalkoznak-e prog­ramozásukkal is? — A számítógépek javítása mellett a karbantartásukat is vállaljuk. ZX 80, ZX 81 és Sinclair ZX spectrum típu­sokkal mi is rendelkezünk. Ez utóbbi a PÁL—SECAM szí­nes televíziókészülékhez kap­csolva is működhet. Tervünk, hogy az érdeklődők részére rövid tanfolyam keretében megtanítjuk kezelésüket. Ren­delkezünk néhány eredeti gyá­ri programmal is, de mi ma­gunk is tudunk összeállítani hasonlókat. Aki eljön hoz­zánk, bizonyára sok érdekes­séget lát majd. Nyolc szín 1600 lépését 10 oktávban lehet beprogramozni utolsónak em­lített számítógépünkkel. Lehet vele rajzolni, szerkeszteni, ze­nei műveket betanítani és játszani is. A magnetofonsza­lagra félvett programok sok­szorosíthatók. Van olyan sakk­programunk is, amelynél a számítógép kezelője nyolcfé­le erősségben próbálkozhat a nyeréssel. Mines hang — Elterjedtek a televíziós elektronikus játékok is. Me­lyek a leggyakoribb hibák? — A televíziós játékok ön­álló kis adóval működnek Sajnos, előfordul, hogy van kép, de nincs hangja. Talán ez a leggyakoribb hibájuk. Ilyenkor forduljanak bizalom­mal hozzánk ugyanúgy, mint, a többi elektromos problémá­jukkal. Udvari Gábor Fiatalok győzelme Bajnokság Budapesten Értékes győzelemmel térhet­tek haza a fővárosból, a buda­pesti ifjúsági bajnokságról a Ceglédi VSE ifjúsági vízilab­dázói. Hódmezővásárhelyiek­kel mérkőztek. Ceglédi VSE—Hódmezővásár­hely 10-9 Cegléd: Rátóti, Lakatos, Tóth. Gábor, Tánczos II., Zsí­ros. Kiss, Csere: Halasi. Tan­kó II., Szabó. Góllövők: Zsí­ros (6). Kiss (3), Tánczos (1). Jók: Rátóti, Zsíros. Kiss. La­katos. Edző: Lakatos István. Igen értékes, bravúros a csapat győzelme, a kiváló ké­pességű hódmezővásárhelyi vízilabdázók ellen A ceglé­dieknek ezzel a győzelemmel reális lehetőségük nyílt a fi­gyelemre méltó 6, hely meg­szerzésére. B. M. ISSN 0133-2600 (Ceglédi Htrtap,

Next

/
Oldalképek
Tartalom