Pest Megyei Hírlap, 1984. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

1984. JÚNIUS 1., PÉNTEK Kerekasz tál értekei let Arbatov Torontóban Szovjet és kanadai tudósok •kerekasztal-értekezletet tartot­tak Torontóban. A találkozón — amelyen a Szovjetunió Tu­dományos Akadémiája Egye­sült Államok és Kanada Inté­zetének ' küldöttségét Georgij Arbatov akadémikus vezette — a nemzetközi béke és bizton­ság erősítésével, valamint a szovjet—kanadai kapcsolatok helyzetével összefüggő kérdé­seket vitattak meg. A szovjet tudósküldöttség ezen kívül Ot­tawában megbeszéléseket foly­tatott a kanadai külügyminisz­térium és hadügyminisztérium Vezető tisztségviselőivel, a kü­lönböző pártok parlamenti kép­viselőivel, valamint üzletembe­rekkel. Dinamikusan fejlődő együttműködés Csernyenko—Isivkov találkozó Todor Zsivkov, a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának főtitkára, az államtanács elnöke csütörtö­kön rövid baráti látogatásra Moszkvába érkezett, hogy részt vegyen a bulgáriai szo­cialista forradalom 40. évfor­dulója alkalmából rendezett nagyszabású bolgár kiállítás megnyitásán. Konsztantyin Csernyenko, az SZKP KB főtitkára, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csa Elnökségének elnöke csü­törtökön Moszkvában megbe­szélést folytatott Todor Zsiv- kovval. Összecsapások Sheffield közelében Folytatódik a bányászsztrájk Csütörtökön megtartotta el- ' ső nem hivatalos tárgyalását a Brit Országos Szénhivatal és a sztrájkoló bányászszakszerve- '• zet küldöttsége. A találkozó színhelyét titok­ban tartották. Arthur Scargill, a szakszervezet elnöke megje­lent, lan McGregor, a szénhi­vatal elnöke azonban nem. A hivatal közlése szerint a legközelebbi tárgyalási fordu­lót „amint csak lehet”, meg­tartják, Peter Heathfield, a szakszervezet főtitkára ki jelen­ítette, hogy derűlátó, bár tisz­tában van vele, hogy a meg­egyezésig még nagyon hosszú az út. Függetlenül a két szemben álló fél egyezkedésétől, az org- reave-i kokszolónál — Shef­field közelében — folytatód­tak a harmadik napja tartó összecsapások a bányász- sztrájkőrség és a rendőrség kö­zött. Tíz sztrájkőrt — akik megpróbálták magakadályozni a koksszal megrakott teher­autók távozását az üzemből — a rendőrség letartóztatott. Ké­sőbb a sztrájkőrök elvonultak a helyszínről. Súlyos harcok folynak Nica­raguában, amelynek különbö- m tartományaiban a hadsereg 4? elmúlt napokban „mintegy" jcétszázötven. Hondurasból be­hatolt ellenforradalrhárt tett harcképtelenné. A nicaraguai hadsereg visszavonulásra kény­szer! tette a betolakodókat. Az 'éllenforradalmárok -; visszavo- riulásuk közben megtámadtak egy termelőszövetkezetet. A nicaraguai nemzeti újjá­építés kormánya szerdán ki­adott rendelete értelmében öt­ven nappal meghosszabbították áz országban egy éve érvény­ben leyő rendkívüli állapotot. . A hosszabbítást azzal indokol­ták, hogy az utóbbi hónapok­ban fokozódott az ellenforra- ítalmárok és az Egyesült Álla­mok Nicaragua-ellenes, agresz- szív tevékenysége. Szerdán pokolgép robbant egy ellenforradalmi szerve­zet, az ARDE sajtóértekezle­ten. Az ARDE fegyveres ak­cióit Costa Rica területéről in­dítja és onnan kapja az után­pótlást is. A sajtókonferenciát nicaraguai .területen a határ közelében tartották. Nyugati hírügynökségek jelentése sze­rint négy személy életét vesz­Kitüntetés Franciaországban fényes külsősé* gek között készülnek megünnepel­ni, június 6-án a szövetségesek normandiai partraszállásának -40. évfordulóját. Francois Mitterrand elnök oldalán Erzsébet angol ki­rálynő, Reagan elnök és Trudeau kanadai miniszterelnök is részt vesznek majd az ünnepségeken. Az előkészületek közben kínos feltűnést okozott az a hír, hogy a normandiai Bayeux városának polgármester-helyettese, aki az el­lenzéki UDF tagja, a múlt héten a város emlékérmét nyújtotta át Heinz Harmei egykori SS-tábor- noknak, aki a normandiai partra­szállás idején a 10. SS páncélos hadosztály parancsnoka volt. A tábornok május 22-én több más SS-tiszttel együtt Bayeux-ban járt, hogy megtekintse az egykori harcok színhelyét. A polgármester­helyettes a francia-német „kibé­külést’» hangoztató beszéd kereté­ben emlékérmeket adott át a vá­rosba látogató „turistáknak**. A polgármester később azzal véde­kezett, nem tudta, hogy Harmei SS-tábornök volt. A L’Human!té kommentárjában hangsúlyozza: Bayeux-ben most olyan dolog történt, ami elképzel­hetetlennek látszott. Francia em­lékérem díszíti egy hajdani SS- tábornok mellét a Hitler és Himm­ler által adományozott kitünteté­sek között. Építkezők, építtetők! Június 5-én nyílik meg Vácott, a DCM „C" telepen az Éptek-Pest megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat Házépítők Boltja Egy helyen vásárolhatják meg az építkezéshez szükséges húzott, hengerelt vasárukat, épületipari szerelvény termékeket, víz- és villanyszerelési cikkeket, festékeket és vegyi anyagokat. Szolgáltatásaink: OTP-ügyintézés. A szívélyes légkörű, a test­véri barátság és a teljes né­zetazonosság jegyében lezaj­lott megbeszélésen Csernyen­ko és Zsivkov nagy megelé­gedéssel szólt a szovjet—bol­gár kapcsolatok széles körű és dinamikus fejlődéséről. A két ország vezetője megtár­gyalt néhány kérdést, ame­lyek megoldása lehetővé teszi a két párt és a két ország közötti sokoldalú együttműkö­dés további elmélyítését. Konsztantyin Csernyenko és Todor Zsivkov rámutatott: a Szovjetunió és a Bolgár Nép- köztársaság változatlan törek­vése, hogy minden eszközzel hozzájáruljon a szocialista közösség egységének és össze- forrottságának további erősí­téséhez, a testvéri szocialista országok tevékenységének jobb összehangolásához. Ezzel összefüggésben hangsúlyozták a KGST-tagállamok júniusban sorra kerülő legfelsőbb szintű gazdasági értekezletének je­lentőségét. A találkozó részvevői kife­jezték eltökéltségüket, hogy a Szovjetunió és a Bolgár Nép- köztársaság — szorosan együttműködve a többi szo­cialista országgal — folytat­ja a harcot a termonukleáris háború veszélyének elhárítá­sáért, a béke és a népek kö­zötti megértés megerősítéséért. ★ Konsztantyin Csernyenko, az BZKP KB főtitkára, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke csütörtökön Moszkvában fogadta Rifat Asszadot, az Arab Újjászületés. Szocialista Pártja vezetőségi tagját, Szíria alelnökét. A ta­lálkozó szívélyes,: baráti lég­körben folyt le. A szíriai politikus a hét ele­jén a legfelsőbb tanács el­nökségének meghívására érke­zett szovjetunióbeli látogatás­ra. Az SZKP KB PS-ütess A hosszú távú terv elvei Legutóbbi ülésén az SZKP KB Politikai Bizottsága átte­kintette, hogyan halad a XII. ötéves terv, valamint a2 or­szág hosszú távú, 2000-ig szóló gazdasági és társadalomfej­lesztési terve alapelveinek ki­dolgozása. A tervek középpontjában az emberekről való gondoskodás­nak, növekvő szükségleteik ki­elégítésének kell állnia — mondotta a Politikai Bizottság ülésén Konsztantyin Cser­nyenko, a Központi Bizottság főtitkára. A feladat az, hogy minőségileg magasabb színvo­nalra emeljük a szovjet embe­rek jólétét, hogy tovább ja­vuljon életkörülményeik egé­sze. Ezt a célt kell, hogy szol­gálja a termelés hatékonysá­gának növelése, a tudomá­nyos-műszaki haladás meg­gyorsítása, az irányítási rend­szer korszerűsítése, a népgaz­dasági ágak rekonstrukciója, a dolgozók erkölcsi és anyagi ösztönzése, a párt szervezeti és politikai tevékenysége. Szociálpolitikai döntések Szófiában A nyugdíjról és a gyes-rői A gyermekes családok és a nyugdíjasok helyzetét könnyí­tő szociálpolitikai döntések tör­vénybe iktatásával Szófiában befejezte munkáját a bolgár nemzetgyűlés kétnapos ülés­szaka. A képviselők egyhangúlag elfogadták a legfelsőbb állam- hatalmi szerv elé terjesztett valamennyi törvényjavaslatot, törvénymódosítást és kiegészí­tést. Ezek értelmében például ez év szeptemberétől 50 levára emelik Bulgáriában a saját jo­gú nyugdíjak havi minimumát, és átlagosan évi 120 levával növelik a rokkantak nyugdíját. Egy most elfogadott törvény- módosítás szerint a jövő év jú­liusától az eddigi 6, 7 és 8 hó­napról két évre növelik az el- ső, a második, illetve a harma­dik gyermek születése után já­ró gyermekgondozási szabad« ság időtartamát. A nemzetgyűlés törvényt fo­gadott el az amnesztiáról. Kcrami kormányprogramja Izraeli megfélemlítő akció Rasid Karami, az egy hó­napja megalakult Libanoni Nemzeti Egységkormány mi­niszterelnöke csütörtökön ki­lenc hónapra szóló rendkí­vüli hatalmat kért a szigorú biztonsági intézkedések köze­pette ülésező parlamenttől a polgárháborús konfliktus ren­dezésére. A négy pontban összefoglalt kormányprogram előirányozza az ország egész területénék felszabadítását, a biztonság és az állami szuve­renitás maradéktalan helyre­állítását, a szociális, a gazda­sági és az újjáépítési felada­tok teljesítését, a nemzeti megbékélést szolgáló politikai reformok bevezetését. Karami hangsúlyozta, hogy kormánya teljes mértékben vállalja a felelősséget az Iz­raellel kötött tavalyi külön- megállapodás érvényteleníté­séért és a Biztonsági Tanács határozataival összhangban követeli a megszállt Dél-Liba- non teljes kiürítését, a nem­zeti szuverenitás helyreállítá­sát. A parlament a jövő hét ele­jén kezdi meg a vitát a kor­mány programnyilatkozatáról, és majd csak azt követően kerül sor a bizalmi szavazás­ra. A csütörtöki ülés zavarta­lanul folyt le, a környéken át­menetileg még a gyalogos for­galmat is megtiltották. Az ülésszak időszakára lezárták a bejrúti tűzszüneti vonal egyet­len, a parlament közelében levő átkelőhelyét is. . A parlamenti ülés előtt és alatt az izraeli légierő megfé­lemlítő célzatú berepüléseket hajtott végre Libanonban, ille­tőleg a főváros légterében.­Határozat tervez s t a BT előtt Légvédelmi rakéták Az INA hivatalos iraki hír- ügynökségre hivatkozva több nyugati hírszolgálati iroda is azt jelentette, hogy az iráni Harg-sziget olajikikötőjétől dél­re iraki repülőgépek „közvet­len és pontos találattal nagy tengeri célpontot semmisítet­tek meg”. A bagdadi közlés­ből nem derül ki, hogy a ha­jó milyen zászló alatt futott és azt sem tudni, hogy kereske­delmi vagy hadihajóról van-e szó. Az ENSZ Biztonsági Taná­csában az el nem kötelezett or­szágok határozattervezetet ké­szítettek elő, amely elítéli a kereskedelmi hajók elleni tá­madásokat az öbölben, és kö­veteli, hogy azonnal szüntes­sék be az ilyesféle akciókat — jelentette a TASZSZ szovjet hírügynökség New Yorkból. A tervezet megerősíti a szabad hajózás jogát a nemzetközi vi­zeken és hangsúlyozza, hogy mindenképpen tiszteletben keld tartani a konfliktusban nem érintett országok területi sérthetetlenségét. A határozat szerzői azt javasolják a Biz­tonsági Tanácsnak, hogy amennyiben az érintett felek nem hajtják végre a testület ide vonatkozó határozatát, ak­kor vizsgálja meg, hogy mi­lyen hatékony, a helyzet sú­lyosságának megfelelő lépése­ket lehetne tenni. Washingtoni lapjelentések Pentagon-források alapján ar­ról számolnak be, hogy Ku­vait szintén Stinger-típusú vállról kilőhető légvédelmi ra­kéták szállítását kérte az Egyesült Államoktól. A Washington Post a had­ügyminisztériumtól úgy érte­sült, hogy ott „a kérés hivata­los megfogalmazását” várják. Ehhez azonban lesz amerikai segítség; egy tizenöt tagú ka­tonai delegáció tartózkodik Kuvaitban, hogy „megvizsgál­ja a sejkség védelmi szükség­leteit". A NATO washingtoni mi­nisztertanácsán Thatcher brit miniszterelnöknő csütörtökön megfogalmazta a NATO által elfogadott háromlépcsős takti­kát. (Bár NATO-körökben hangoztatják, hogy az öböl a szövetség érdekszféráján kí­vül esik, megbízható források állítják, hogy a megbeszélése­ken konkrét NATO-intézkedé­sekről volt szó.) Az NBC televízióban That­cher kijelentette: „Nagymér­tékben egyetértünk az Egye­sült Államok nézeteivel, ame­lyek a velünk folytatott kon­zultációkban. alakultak ki. Először minden diplomáciai eszközt igénybe kell venni mindennemű katonai beavat­kozás elkerülése végett. Má­sodszor a katonai beavatko­zást azok részvételével kell megfontolni, akik a helyemen vannak, s harmadszor rendel­kezni kell a megfelelő hadmű­veleti tervekkel”. WmJEGYZCT NÉGYSZÁZEZER i t Eden Pástom megsebesült Súlyos nicaraguai harcok tette, huszonötén megsebesül­tek. Az ARDE szóvivőjének közlés^í-ifiaerint Eden Pastora, a szervezet vezetője is megse­besült. TENANCINGO kísértetváros San Salvadortól 50 kilométer­nyire. Néhány hónappal ez­előtt 15 ezer ember otthona volt, ma teljesen kihalt. A fő­teret gaz nőtte be, a templom előtt álló két festett faszobor­nak hiányzik az arca. A várost először tavaly jú­liusban bombázta a légierő. Októberben következett be a második bombázás, majd meg­jelentek a katonák. Teherautó­ra dobálták a holttesteket — hatvan-hetven ember halt meg a bombázásban, senki nem tudja, hol temették el őket —, az élőknek meg parancsot ad­tak, hogy két órán belül hagy­ják el otthonukat. A város la­kói „menekültek” lettek. A hi­vatalos statisztikák szerint azoknak a számát gyarapítják, akik a terroristák (a gerillák) támadásai miatt váltak földön­futóvá. Tenancingónak az volt a „bűne”, hogy olyan területen fekszik, ahol különösen élénk a hazafiak tevékenysége. Az amerikai katonai tanácsadók Salvadorban is meghonosítot­ták a felperzselt föld taktiká­ját. A gerillák elleni harc cí­mén a katonák elűzik az em­bereket lakóhelyükről. Egy-két légitámadás után különösen könnyen megy a kitelepítés, s a hónapokig, évekig üresen ál­ló házakba majd akkor térhet­nek vissza a lakók, ha a kör­nyékről eltűnnek a Farabundo Marti Nemzeti Felszabadítási Front fegyveresei. A légierő bevetése egy éve vált általánossá. Az amerikai katonai tanácsadók vezetője azonban felháborodottan tilta­kozik a terrorbombázásokról szóló újsághírek miatt. „Ma­guk újságírók mindent eltú­loznak. Szőnyegbombázásról írnak, holott a légierő napi 10—30 bombánál nem haszna] el többet” — panaszolja. Az amerikai ezredes sajnálja a légitámadások ártatlan áldo­zatait. „A háborúval együttjá­ró szükséges rossz ez” — mondja —, „de mit tehetünk? Nem értesíthetjük a lakosságot előre, hogy hol fogjuk bevetni a légierőt.” VIDÉKEN A HAZAK leg­többje felett fehér zászlót lo­bogtat a szél. Az emberek ma­kacsul próbálnak hinni abban, hogy ez a fehér rongydarab megvédi őket. Mást ők sem te­hetnek: Salvador olyan kis or­szág — területe még negyede sincs Magyarországénak —, hogy igazán nincs hová mene­külni. Becslések szerint 400 ezer ember bolyong az országban. A fővárosban nőnek a nyo­mornegyedek. Gyakran csak néhány kartondobozból, vagy négy karóra ki feszített pony­vából kerül tető a családok fe­je fölé. A nyomornegyedek la­kóinak számával együtt nő a bűnözés, a kábítószerfogyasz­tás. a prostitúció. A háború része lett az élet­nek. Az emberek óvatosak: a harcokról nyíltan beszélnek, de sem a kormánykatonákról, sem az FMLN harcosairól nem szívesen mondanak véleményt. A partizánok mindenütt jelen vannak, ami lehetetlen lenne a lakosság támogatása nélkül. San Salvadorban minden taxi­sofőr, ahogy megtudja, hogy utasa külföldi újságíró, fel­ajánlja: négyszáz colonért (1 colon negyed dollár) elviszi olyan helyekre, ahol találkoz­hat a muchachókkal — a fiúk­kal, ahogy Salvadorban a par­tizánokat nevezik. Csak a halálbrigádokról nem beszél az utca embere. A ter­rorszervezetek viszont rend­szeresen jelentkeznek. Az új­ságokban rendre olvashatók közleményeik arról, hogy ki­nek a házát fogják felrobban­tani, ki teszi jobban, ha sürgő­sen elhagyja az országot. Ed­dig mindig beváltották fenye­getéseiket. A rendőrség pedig soha nem „tudja” az előre be­jelentett merényletek tetteseit elfogni. A fenyegetések cím­zettjei nem is próbálnak a rendőrséghez fordulni. A leg­többen igyekeznek azonnal el­tűnni. Néhányan megkísérlik a lehetetlent. Hirdetést, adnak fel a. Janókban és közük: való­színűleg , névcseréről vagv va­lamilyen más félreértésről le­het szó, ezért kérik, hogy ne öljék meg őket. A meggyilkolt San Salva- dor-i érsek. Oscar Arnulfó Ro­mero nevét viselő „keresztény jogsegélyszolgálat” egyik ak­tivistája hajlandó a halálbri- gádokról beszélni, de kéri, hogy neve ne kerüljön nyilvá­nosságra. Az 1975-ben alakí­tott bizottság teljesen törvé­nyesen működik, San Salva­dor-! irodájának telefonszámát bárki megtalálhatja a telefon­könyvben. A bizottság adatai szerint az elmúlt hat évben több mint 42 ezer ember lett az erőszak ál­dozata Salvadorban. „A gyil­kosságok többségét a katonák és a félkatonai szervezetek kö­vetik el. 1983-ban például 5670 gyilkosságot jelentettek ne­künk. EZek közül 3658 tette­sei a katonák, 1595 tettesei a halálbrigádok tagjai és 1,45 gyilkosság elkövetői a kor­mány által létrehozott Polgári milíciák voltak. A gerillák eb­ben az évben á harcokon kívíi' 67 embert öltek meg” — so- rölia az adatokat a bizottság aktivistája. Jósé Napoleon Duarte, a má­jus 6-i elnökválasztások győz­tese azt ígérte, hogy véget vet az erőszaknak: felszámolja a halálbrigádokat, megtisztítja a hadsereget, s tárgyalásokat kezd a gerillákkal, ha azok le­teszik a fegvvert. ÍGÉRETEI AZONBAN ko­rántsem jelentik azt, hogy vé­get akarna vetni a négy éve dúló háborúnak. Épp ellenke­zőleg: első útia Washingtonba vezetett, ahol a „demokrácia nevében” a háború folytatásá­hoz szükséges katonai segé’vek és pőtsegélvek mcgceávazását kérte az amerikai törvényho­zástól. G. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom