Pest Megyei Hírlap, 1984. június (28. évfolyam, 127-152. szám)

1984-06-01 / 127. szám

IM-JT. Ma: 3. oldal: « A feltételeken kel! javítani Vállalati gmk-tapasitalatok 1. oldal: Autósmozi 3 kempingben Az erőszak ára iszákos patkányok? 6. oldal: Fiesta a Fradi-pályán Rulett helyett robogás 7—8. oldal: Rádió-, tv-musor a jövő hétre 1PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! :a>íp< a- '«a'p^bíÉ XXVIII. évfolyam, 137. SZÁM Arii: 1,40 forint 1984. JÚNIUS 1., PÉNTEK Ismerkedés a Menge! Népköztársasággal Losonczi Pál vidéki körúton Losonczi Pál, az Elnöki Tanács hivatalos baráti látogatá­son Mongóliában tartózkodó elnöke, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja csütörtökön gazdag vidéki programot bo­nyolított le. Nyamin Dzsagvaralnak, a nagy népi hurál elnök­sége elnökhelyettesének, az MNFP KB Politikai Bizottsága póttagjának és más hivatalos személyiségeknek a társaságá­ban kora reggel különrepülőgéppel Arhangaj megye székhe­lyére, a 30 000 lakosú Cecerlegbe utazott. A látogatáson részt vettek kíséretének tagjai is. A fővárostól csaknem fél­ezer kilométerre. fekvő Cecer- leg és a hozzá tartozó megye a Hangáj hegységben találha­tó. Területén két természeti övezet — a Ligetes puszta és a Füves puszta — találkozik, BÉRÁLMOK 80 ezer lakosának nagyobb ré­sze tehát állattenyésztésből él. A mintegy másfél milliós ál­latállomány zöme (60 száza­lék) juh. Érdekesség,' hogy a mintegy 20 százalékra rúgó szarvasmarha-állományt szinte kizárólag a jakok adják. Ez a magashegyi szar.vasmarhafa; - ta, mely Tibetben még . vadon is tenyészik. Körülbelül 40 000 hektárnyi szántóterülete is ván a fél " lMagyarörszágnál nagyobb megyének, és . nem ‘ szűkölködik' ipari'' nyersanya­gokban' — szénben,, kénben,; rézben, mangánban, már.vány- - ban' és másban — sem. Mind­ez abból a tájékoztatóból tud­ható, amelyet a megye vezetői nevében G. Darambadzar, a megyei pártbizottság titkára adott Losonczi Pálnak, a .ma­gas rangú vendég ünnepélyes és meleg fogadtatása után. A gazdasági építőmunkában el­ért eredményeiért Arhangaj megye több alkalommal ré­szesült kitüntetésben, magyar segítséggel tufabeton blokk­gyártó üzem épült. Rendkívül hangulatos volt a látogatás Az októberi forra­dalom 6Ó. évfordulója rievű 10 osztályos iskolában, ahol Losonczi Pált tiszteletbeli út­törővé avatták. A vendégek megtekintették az egykori lá­makolostorban berendezett helytörténeti múzeum kiállí­tásait is. Ezt az Ih-Tamir já­rás mezőgazdasági egyesülésé­ben tett látogatás követte; a vendégek itt betekintést nyer­hettek a rideg terelést foly­tató mongol pásztorok életébe. A hatezer 'lakosú (ezer csa- ládú) járásban a gyermekek és a fiatalok aránya 70 szá­zalék. Állatállományuk meg­haladja a 100 000 darabot. Az egynapos vidéki út egy tejfeldolgozó kisüzem megte­kintésével zárult. Kádár János tegnap fogadta Armand Hämmert Kádár János és Armand Hammer (középen a tolmács), ■ Armand Hammer, a neves amerikai közéleti személyiség, az Occidental Petroleum Cor­poration igazgatótanácsának elnöke, Marjai József mi­niszterelnök-helyettes meghí­Már bontják a vásárt Bezárta kapust a Bfrí¥ A tavaszi .vásár' ,jó alkal­mat kínált a hazai .szövetkeze­tek és intézmények számára,; . és hogy felmérjék és-összeha­sonlítsák fejlettségük szintjét és versenyképességüket, a kül- ' földi'cégekével. A BNV ezút-: 'ta! is egyfajta erőpróba' vdlt,: s a magyar részvevőknek, ha nem is sikerült mindenben állni a versenyt, a nemzetközi élvonalba tartozó külföldi; vállalatok gyártmányaival, az mindenképpen örvendetes, hogy több iparágban a ma­gyar termékek figyelmet kel­tettek, megnőtt irántuk a ke­reslet. A legnagyobb sikert a BNV-n korunk új és mindé-, nütt fellelhető technikája, az elektronika aratta. Ez az iparág a múlt évi vásárhoz képest négyszeresére növelte kiállítási területét. Az idei vásár nemcsak a magyar exporttörekvések megvalósítását segítette — mint azt az üzletkötések is mutatják —, hanem támpon­tul szolgált a vállalatoknak a jövő fejlesztéseinek meg­alapozásához. A BNV szervezői sikeres vásárt zárhattak. Hazánkon kívül. 27 ország és Nyugat- Berlin. 1839 cége állított ki. A tegnap . esti’ vásárzárás után nyomban, megkezdték a BNV bontását. A kőbányai vá­sárközpontban e,gy hét múlva szabadidő-kiállítás nyílik. vására csütörtökön reggel Bu­dapestre érkezett. Tárgyalásai során Armand Hammer megbeszéléseket folytat az amerikai vállalat és magyar partnerei közötti együttműködés további bőví­téséről a bányászat, az ener­getika és a vegyipar terüle­tén; áttekintik a közös, har­madik piacokon történő fellé­pés kiterjesztésének további lehetőségeit. Kádár János, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára csütörtökön a KB székházá­ban fogadta Armand Ham­mert. A szívélyes légkörű ta­lálkozón véleményt cseréltek a nemzetközi helyzet és a magyar—amerikai kapcsolatok néhány időszerű kérdéséről. A megbeszélésen jelen volt Marjai József. Virágpompa a váci megnyitón Környezetvédelmi napok Vácott, a Madách Imre Mű­velődési Központban tegnap került sor a térmészet- és kör­nyezetvédelmi napbk megnyi­tójára. A rendezvénysorozat jüttíuS 9-ig kínál sokrétű, gaz­dag programot az érdeklődők­nek. A nagyszabású esemény felett dr. Gonda György ál­lamtitkár, az Országos Kör­nyezet- és Természetvédelmi Hivatal elnöke, S. Hegedűs László, a Hazafias Népfront A Pesf megyeiek Szentendrén ünnepeltek Pedagdgusnapi köszöntések A pedagógusnapi ünnepségen Szentendrén Nagy Sándorné köszöntötte az oktatásügy dolgozóit. Az elnök- segben toalr01,jobbra), dr. Gulyás Ilona, a megyei tanács po-titkára, Platthy Iván, dr. Novák István, dr. Tóth Albert, Varga István és Hideg Ilona is helyet foglalt. Hazánk valamennyi pedagógusát: az óvónőket, a tanítókat, a tanáro­kat, a pedagógusképző intézmények és az oktatásügy minden dolgo­zóját, az Irányító szervek vezetőit köszöntötte Köpeczi Béla művelődési miniszter a Pesti Vigadó dísztermében csütörtökön, a pedagógusnap al­kalmából rendezett kitüntetési ünnepségen. Az eseményen megjelent Aczél György, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bi­zottság titkára. Fejti György, a KISZ KB első titkára, és Voksán Jó­zsef, a Pedagógusok Szakszervezete főtitkára. — Továbbra is az a felada­tunk, hogy ifjúságunk-a'leg­korszerűbb ismeréteket : sajá­títsa el tanulmányai során — hangsúlyozta az oktatásügy előtt álló' időszerű feladatok­ról szólva a művelődési mi­niszter. — Nagyobb gondot ■ kell fordítanunk az alapkész­ségek fejlesztésére, hiszen ezek-szilárd birtoklása nélkül alig képzelhető el a tudatos,'^ söfc- ' oldalú művelődési igény fel­keltése, a permanens önkép­zési képesség és szükséglet ki- munk&Wtsá. Mindéiért fp/yiat ' júk és befejezzük az új’tan­■ tervek és tankönyvek be'veze- . tését, egyszersmind megkezd­jük — a tapasztalatok alap­ján Á- éZek .korrekcióját is. Elhatározott-' szándékunk, hogy változtatunk a pedagóguskép­zés mennyiségén és javítunk a minőségén. Az oktatók mun­kájának segítésére a szakmai irányítás tartalmi, és. szerveze­ti korszerűsítését iránybzzuk elő. Célunk az is, hogy a ne­velési intézmények , önállósá­gút és demokratizmusát fej­lesszük. s a felszabaduló ener­giákat az eredményesebb ok­tató-nevelő munkára használ­juk fel. Az óvodák, at isko­lák és társadalmi környezetük között' is a helyesen értelme­zett partneri kapcsolatok meg­teremtését kívánjuk előmozdí­tani. — Köztudott, hogy új ókta-' tási törvényt „készítünk, elő. 'Ebben a dokumentumban na- iVélésügyünk egész eddigi exed- ;menyeit összefoglaljuk, s egy- j (Folytatás a 3. oldalon.) drszágos Tanácsának titkára, valamint Weisz György, Vác tanácselnöke vállalt védnöksé­get. A városrendezésnek elkerül- heteten következményei vol­tak és vannak. Vác talajszeny- nyezettsége már a múlté, ám a. levegő és a víz tisztaságá­nak javítása feladatot jelent. Tehát a természet fennmaradt kincseinek megőrzése, vala­mint a környezetvédelem ma nagyobb feladatot jeleht, mint valaha. Ezért a legjobb idő ben: és helyen került sor a rendezvénysorozatra — hang­súlyozta többek között meg­nyitójában a város tanácsel­nöke. Ezt követően a Vox Fluma- na énekkar adott műsort, Mak­iári József Liszt-díjas kar­nagy vezényletével. A szünet­ben az ifjúság környezetvédel­mi nevelésében kiemelkedően munkálkodó Szabó Jenönt. Bucsányi István, Grács Lász­ióné és Babajk Mihályné vett át kitüntetéseket Tölli Tiva- darnétói, a Pest megyei. Tg náes környezetvédelmi bízott ságának titkárától, s Fórra:. Sándortól, a HNF megyei bi zottságának főelőadójától. Már a megnyitón pazar vi-' rágkiállítás fogadta a látcga tókat. A Sasad Tsz, a csépel Duna Kertészeti Tsz, a város kommunális üzem, az MTI. vác rátóti botanikus kertj-. valamint a dunakeszi kertba­rátkor hozták el bemutatni vi­rág- . és növénykülönlegessé geiket. Láthatták az érdeklődök s szentendrei ökológiai kutató bemutató • kiállítását, valam int az Építsünk játszóteret gyér nrifekíaje-pályázat győztéá alko- .fásait Az esti órákban Magyar Ferenc diaporáma műsora szó rakoztatta- a vendégeket. Közélet Losonczi Púi, az Elnöki Ta­nács elnöke Tunézia nemzeti j ünnepe alkalmából táviratbah üdvözölte Habib Bu.rgibát,- a Tunéziai Köztársaság elnökét. Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára vezetésével csütörtökön haza­érkezett Szófiából az a magyar pártküldöttség, amely részi vett a szocialista országok test­vérpártjai. központi bizottsági titkárainak értekezletén. .Miklós Imre államtitkár ve­zetésével hazaérkezett, az Ál­lami Egyházügyi Hivatal kül­döttsége Mongóliából. Roska István külügyminisz ter-hely.ettes csütörtökön fo gadta Izjaszlav Baljaszinszjcijl a Szovjetunió új debreceni £ó- konzulját, aki bemutatta kine- -afst&si okiratát. S ikerült addig-addig haj­togatni, bizonygatni a berek, a keresetek dif- fe. aiiciuLasßnak szükséges­séget, míg eljutottunk nap­jainkra oda, hogy a megyé­ben — elsősorban az ipar­ban — a különbségek ki­sebbek, mint voltak tíz esztendeje! Igen, kisebbek. Határozatok, , rendezetek, beszédek, cikkek sokasága és szemben velük a tényle­ges helyzet. Kudarc? Az. Csakhogy kevésbé a hatá­rozatok, rendeletek, beszé­dek, cikkek kudarca ez, sokkal inkább azé a bérpo­litikáé, amely sziiér.sj alap­elvek híján — és megfe­lelő rendezőelveket nélkü­lözve — nem hogy az azo­nos munkafeladatoknál nyújtott eltérő teljesítmé­nyek kifejezésére lenne al­kalmas, hanem még arra sem ad megbízható keretet, hogy tükröződjék a bérben, a keresetben a különböző munkák eltérő társadalmi hasznossága. Logikus kö­vetkezménye ennek válla­latok seregénél például a művezetők, üzemvezetők utánpótlásának már-már megoldhatatlanná válása, hiszen a kiszeméltek nemet mondanak a felkérésre; ha­vi ezer. kétezer forint kö­zötti összeget veszítené­nek ! Ráfizetnének arra, hogy. sokkal több gondot, idegi leterheltséget, erköl­csi-anyagi felelősséget vál­lalnának. Csoda-e, hogy nem mondanak igent?! Néhány vállalatnál — ké­résre és többszöri unszolás­ra — megtették, hogy ösz- szehasonlították a nyolc ál­talánost nem végzett és az általános iskola nyolc osz­tályát kijárt betanított munkások keresetét. A munkaügyi szakembereket is meghökkentette az elem­zés eredménye. Egyértel­műen kiderült ugyanis, a nyolc osztállyal nem rendel­kezőknek mind az alapóra­bére, mind a havi átlagke­resete magasabb — legtöbb­ször tetemesen magasabb — az általános iskolát be­fejezettekénél. További ada­lékot toldva tárgyunkhoz, bérálmok és valóság vi­szonyához: egy évtizede — ugyancsak az előbb említett termelőhelyeken — a szak­munkások bére húsz-hatvan százalékkal haladta meg a betanítottakét, napjainkra ez nulla és húsz százalék közötti értékre csökkent. Kizárva a tévedést, a né­hány hely alapján történő általánosításban rejlő buk­tatót, kiszámítottuk a me­gyei átlagot is. Tíz eszten­deje a szakmunkások béfe harminc százalékkal volt több mint a betanítottaké, most az eltérés csunán 13— 14 százalék... Átlagosan! Ami fényt vet arra, miért vélik fölöslegesnek ázüiők, gyermekek közül sokan a két, három esztendei tanu­lást valamelyik szakmun­kásképző intézetben, miért ítélik elveszett pénznek eze­ket a hónapokat, ami nem­csak fizikai foglalkozások esetén érzékelhető, hanem egyre inkább más, szelle­mi munkakörök betöltése­kor is. A munkaügyi szak­emberek tapasztalata és vé­leménye szerint egyre nehe­zebb olyan munkavállaló­kat találni a jelentkezők között, akinél fedi egymást _a beosztáshoz "Előírt és a tényleges iskolai végzétt- ség. S ez nem kizárólag a termelőágazatokhoz kötődő sajátosság. így van például az államigazgatásban is. Rá­adásul gyakori, a kellő is­kolai végzettség nélkül fel­vett ember, amikor felszó­lítják, egyezségük szerint most már szerezze meg az előírt képesítést, megsértő­dik, kilép. Megy az új hely­re, ahol kezdi elölről a meg­szokott műsort, belép, ígér, esztendők telnek el, távo­zik. Távozik, minden eset­ben magasabb bért kap­va...! Amire az indok: munkaerőhiány van, örülni kell, ha valaki jelentkezik. A kulisszák mögötti ilyen csendes bérharc azonban a legkevésbé érdemeseket jut­tatta — sajnos, juttatja ma is — előnyökhöz. Azokat, akik valójában semmihez sem értenek igazán, de ideig-óráig szinte mindenütt ‘ ellehetnek. B algaság lenne említetle- nül hagyni a kísérleti bérszabályozás kezdeti eredményeit — ma már több megyei vállalat, kö­zöttük például a Forte Fo­tokémiai Ipar tagja az ún. bérklubnak —, ám látni kell, a megnőtt teljesítmé­nyekhez kapcsolt több bér a munkavállalók egy jelen­tős létszámú csoportja ese­tén nem vonzerő 1 Magya- .. rán, nyersen: nem akarnak ..többet, jobban, értékesebbet . teremtve dolgozná a maga­sabb összegű javadalmazá­sért. Bérálmok tehát nem­csak a foglalkoztatás mun­kaadói körében mutathatók ki — legszemléletesebben abban a vélekedésben, hogy minden kötöttségtől, .szaba- ■ dítsák meg az irányító szer­vek a bérgazdálkodást —, hanem a munkavállalók egy .csoportja' is dédelget ilyen bárálmokat, a változatlan vagy . éppen csökkenő . tel­jesítmény és a kövéredő bér párosát. Ahogy az egvik, .úgy. a-másik, várakozás is ■ . képtelenség. Némelykor azonban -az élet azt mu- tatia. kénesek-vagyunk képi telenségekre is. . Mészáros Ottó

Next

/
Oldalképek
Tartalom