Pest Megyei Hírlap, 1984. február (28. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-01 / 26. szám

PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXVIII. ÉVFOLYAM, 26. szAm Ára 1,4« forint 1984. FEBRUAR i„ szerda Ma: 3. oldal: Mi jin a nagy kanyar után? 4. oldal: Táguló körök 6. oldal: Jogi tanácsok Új mtézkedássk előkészítése Vizek partján — horgászbottal 7. oldal: Olimpikonok fogadaiomtáteie 8. oldal: Életfogytiglan {egyházban Zárszámadás a letkési Ipolyvölgye Tsz-hen Megdolgoztak a sikerért Az idén ugyancsak kevés szövetkezet elnöke állhat ki azzal a tagok elé, hogy egy nehéz év ellenére növelni tud­ták a nyereséget. Nos, a let­kési Ipolyvölgye Tsz e kivéte­lesek közé tartozik. Légrádi János, a közös gazdaság elnö­ke, a tegnapi zárszámadó kül­döttgyűlésen elmondta, hogy míg 1982-ben 10, addig tavaly 12 millió íorint eredményt ér­tek el. A viszonylag nem nagy földterülettel, mindössze 1900 hektár szántóval rendelkező szövetkezet gazdáiról termé­szetesen hiba lenne feltételez­ni, hogy valamiféle csodát mű­veltek. Sikereikért alaposan megdolgoztak. Más kérdés, hogy termelési szerkezetüket rendkívül szerencsés kézzel alakították ki, s e megállapí­tás érvényes a kiegészítő tevé­kenységre is. Ez utóbbi eseté­ben késztermék előállítására, úgynevezett Toroid transzfor­mátorok gyártására, illetve te­kercselésére specializálódtak. Megrendelőik között ma már olyan nagynevű cégeket talá­lunk, mint az Orion vagy a Videoton. Piacuk biztos, s ez SZOMSZÉDOK K ét ember, aki hosszú időn keresztül hara­gos viszonyban volt, nyu­godtan elbeszélgetett és kézfogással búcsúzott egy­mástól. Viszálykodásuk évekkel ezelőtt kezdődött egy közös földterület meg­osztása miatt. A szabály ugyanis úgy szólt: zárt­kertben 800 négyzetméte­ren alul, nem adható ki az építési engedély. Itt pedig pontosan 1440 négyzetmé­tert kellett volna kettévág­ni. Igen, de hogyan? Akár­hogy bontják, az egyik fél rosszul jár, mert nem emel­het házat a telkére. Eleinte még szép sza­vakkal mondták a magu­két, azután egyre csúnyáb­ban, végül levelezni kezd­tek. Az írás hangvétele kezdetben hivatalos volt, majd annyira elfajult, hogy a becsületsértés dokumen­tálására szolgált. Páty köz­ség tanácsánák egyik veze­tője ekkor avatkozott a do­logba, hogy valami meg­oldást próbáljon találni. Behívta a harmadik szom- • szádot és megkérte: adjon el néhány négyzetméter területet a kertjéből, hogy az érdekeltek építkezni tudjanak. Így már semmi akadálya nem volt az al­kunak és helyreállt a béke. Lehet, hegy előbb, és maguktól is megtalálhat­ták volna ezt a megoldást vagy valami hasonlót? Va­lószínűleg, de kétségtelen az is, hogy ebben az eset­ben valós érdekek körül zajlott a perpatvar. Gyak­ran azonban figyelemre sem érdemes apróságok — soha nem bizonyítható ál­lítólagos kétségek — miatt kezdődik el a nemzedéke­ken át öröklődő háborúság. Egyik ilyen eset, amiről hallottam, a csirkefej his­tóriája. Egy idős asszony megtalálta az említett test­részt a kertjében és biz­tos volt abban, hogy kizá­rólag a szomszéd hajíthat­ta át hozzá az ő háborítá- sára. Szó szót követett, közbeavatkozott a néni ép­pen otthon tartózkodó uno­kája és az ügyből életve­szélyesnek nyilvánított ki­jelentés lett hivatalos vizs­gálattal. Hány — más célra hasz­nosabban felhasználható — óra megy el az ilyen és ha­sonló ügyekre? Mennyi energiát vesz el a szom­szédok perpatvarainak hi­vatalos rendezése? Mennyi idegességet, nyugtalanságot, bosszúságot okoz az ap- róbb-nagyobb nézeteltéré­sek miatt megromlott vi­szony? Nincs és nem is ké­szülhet erről sehol sem pontos kimutatás? Birtokviták zajlanak né­hány négyzetméter miatt, ahelyett, hogy a szomszé­dok leülnének békésen megbeszélni a dolgot, és próbálnának kielégítő meg­oldást találni. Indulatos, utólag becsületsértésnek minősülő szavak röpköd­nek, tanúkat idéznek és hallgatnak meg, akik megint csak az idejüket töltik, amit más célra is fordíthattak volna. Garázsok épülnek rend­re, éppen a telekhatáron, ahol látnivaló, hogy idővel útban lesz, a ma még csak cserje, de évek múlva te­rebélyesedő gyümölcsfa. Sok a vita, sok az olyan bosszúság, amit némi jó szándékkal, megértéssel el lehetne kerülni. Hiszen az ember szomszédok között él, a házát nem viheti odébb, mint a csiga és sa­ját érdeke, éppúgy, mint másoké, hogy o megnyug­tató megoldásokat keresse. Persze lehet hallani az utóbbira is példákat. Idéz­zünk most ilyet, a teljes­ség kedvéért ismét Páty községből. Egy kilencven­éves asszony teljesen egye­dül él, és bár távol lakó lánya segíti őt, ez nem pó­tolhatja a nélkülözhetetlen napi gondoskodást. Amikor a helyi tanácstól felkeres­ték azt tapasztalták: az egyik szomszéd gondozza, hétvégeken ,*bédet is átvisz neki minden térítés nélkül, annak ellenére, hogy sze­rény a jövedelme. Azóta már szerződésben megha­tározott havi összeget kap a segítőkész asszony, mert házi szociális gondozássá minősítették az annak min­denképpen megfelelő kap­csolatot. H osszan lehetne sorolni a példákat, jóra, rosszra egyaránt, hiszen mindenkinek van szom­szédja, az ismeretség pedig oVykor haraggá, vagy _ ép­pen ellenkezőleg, segítőkész törődéssé alakulhat. És eb­ben mindig kettőn áll a vásár. Gál Judit azért is lényeges, mert a me­gye téeszeinek kiegészítő te­vékenységét az új szabályozók nehéz helyzetbe hozták. A letkésiek hamar rájöttek arra is, hogy a költségcsökken­tés legbiztosabb módszere az energiatakarékosság. Látvá­nyos tervek helyett inkább gyors gyakorlati lépéseket tet­tek az elektromos áram és az üzemanyag-fogyasztás csök­kentéséért. Ennek köszönhe­tően 1982-ben már 800 ezer fo­rinttal mérsékelték kiadásai­kat, s tavaly a napi fogyasz­tásellenőrzésre, s egy új tari­farendszerre való áttéréssel további tekintélyes összegeket takarítottak meg. Végül, de nem utolsósorban említésre méltó a gazdaság növénytermesztésének teljesít­ménye. Búzájuk a szárazság ellenére szépen termett, s ami szintén fontos, nyereséget is hozott. A mustár egymaga 760 ezer forinttal növelte bevéte­leiket, hálálta meg a szakem­berek, a gépészek szorgalmát. A küldöttgyűlésen, amelyen a tagság és az alkalmazottak képviselői elfogadták a zár- számadási beszámolót, jelen volt Pálmai László, a váci vá­rosi pártbizottság ' titkára, Cyovai Pál, a TESZÖV helyet­tes titkára. V. B. Andropov levele az UNESCO főtitkárához A béke megőrzése a népek érdeke A nemzetközi helyzetről, az UNESCO feladatairól szólt Jurij Andropov, az SZKP KB főtitkára, a Szovjet­unió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke levelében, amelyet Amadou-Malitar M’Bow-hoz, az UNESCO fő­igazgatójához Intézett. A főigazgató megküldte Andropovnaik „A jövő forrá­sainál” című könyvét, amely az emberiség sorsáról alkotott elképzeléseit tartamazza és le­velet intézett az SZKP KB főtitkárához. Jurij Andropov válaszában köszönetét mond a könyvért, majd így folytatja: Osztanom kell azt az aggo­dalmát, amelyet ön a fegy­verkezési hajszával és a nuk­leáris háború veszélyével kap­csolatban juttat kifejezésre. Valóban, ez a veszély növe­kedőben van, de — mint is­meretes — nem a mi hibánk­ból. Milliók számára válik egyre világosabbá, hogy a fe­szültség forrása az Egyesült Államok jelenlegi kormányza­tának világuralmi törekvése. Ez ■ a kormányzat az egész földgolyót szuverén birtoká­nak tekinti, s úgy hiszi, joga van rákényszerítenie másokra saját magatartási normáit. A Szovjetunió más politikát folytat nemzetközi téren. Ez az irányvonal egybeesik az ENSZ, valamint szakosított szerve, az UNESCO alapok­mányaiban foglaltakkal. Az UNESCO tagállamai túl­nyomó többségével együtt mi támogatjuk az ön által veze­tett szervezetnek a béke és a nemzetközi együttműködés ér­dekében kifejtett tevékenysé­gét. Az ilyen együttműködés erősítése, fejlesztése különösen jelentős akikor, amikor nö­vekszik a feszültség. Az UNESCO sokat tehet a szilárd béke biztosításáért folytatott harcban. Megértjük azt a figyelmet, amelyet az UNESCO az új in- (Folytalás a 2. oldalon) Amit befújt a szél Már a régi rómaiak is tudták, az út csak akkor dacol az idővel, ha két oldalán árkok vannak, amelyek elvezetik a talajvizet és ' a csapadékot. Éppen ezért, ha — mint a képünkön látható — Ecser és Vecsés közötti szakaszon a szél betemeti a víz útját, a Közúti Igazgatóság árokásó gépe azonnal a helyszínre siet, és megtisztítja a vízelvezető csatornát. Erdősi Ágnes felvétele Javultak nemzetközi fizetési pozícióink Új, számítógépes szolgáltatás Tímár Mátyás, a Magyar Nemzeti Bank elnöke kedden sajtótájékoztatót tartott a Munkásgyűlés a Nagykőrösi Konzervgyárban Megérdemlik a hírnevet A gazdálkodás hatékonyságának javításával s tar­talékaink feltárásával kedvezőtlen körülmények között is mintegy tíz százalékkal nőtt eredményességünk ta­valy — állapította meg Görbe Ferenc igazgató a Nagy­kőrösi Konzervgyár hétfői munkásgyűlésán, melyen a vállalati dolgozókon kívül a MÉM és a Pénzügyminisz­térium, valamint az ÉDOSZ is képviseltette magát. Az év folyamán nagymérté­kű alapanyag-kiesés követke­zett be, azt kellett helyette­síteni meglevő, megtermelhető áruféleségekkel. Hogy ez mi­ként sikerült? A már említet­ten kívül még néhány szám­adat bizonyításul: A szocialis­ta országokba irányuló export 20, a tőkés 40 százalékkal nőtt, a nyereség pedig a ter­vezett 175 helyett, 210 milliós lett. Ez adhatta az alapot a 6 százalékos bérfejlesztésre. Jól működik a twist-off lapka­gyártó gépsor, amely nemcsak a vállalat, az egész iparág eredményét javította, a 100 millió zárófedél elkészítésével. Tovább növekedett a közvet­len gyártású, zsugorfóliás ter­mékek részaránya és az ener­giafelhasználásban is számot­tevőek a javulások. Az idén a fő cél hasonló a tavalyihoz: tíz százalékkal to­vább szeretnék bővíteni az árualapot, elsősorban export­ra, míg a belföldi piacon a kereslethez kívánnak rugal­masan alkalmazkodni, a ter­mékválasztékot bővítve. Purigracski Attiláné, a do­bozüzem munkása elmondta, céljuk az, hogy elnyerjék a kiváló újító üzem címet, s nagy figyelmet kívánnak for­dítani az anyagnormák betar­tására Pécsi Dezsőné a K—4- es üzemből arra hívta fel a figyelmet, hogy tovább kell növelni a beérkezés és a fel­dolgozás ütemességét. Bogdán Ferenc, a kettes telep vezetőie szerint az ez évi terv reális. Dr. Ábrahám Tibor főmérnök a műszaki fejlesztés eredmé­nyeiről szóivá hangsúlyozta: elsősorban a termelékenvség növekedésének köszönhető, hogy nyugodt volt a szezon. .Tavult a létszámgazdálkodás is: a terv teljesítéséhez a fel­tétetek adottak. Pásztor István a városi pártbizottság első titkára n vendégek nevében is szólva megköszönte a gvár dolgozói­nak tavalyi, áldozatos munká­ját, amelynek nemcsak a gyár, hanem a város, végső soron a népgazdaság egésze is hasznát látta. Most az az alapvető — mondotta —, hogy legyen mit feldolgozni. A nagy érdeklődéssel kísért munkásgyűlés Görbe Ferenc igazgató zárszavával ért vé­get, aki kitért a kutatóintéze­tekkel való szoros együttmű­ködés fontosságára, például a fajtaegyeztetések kérdésében. lötyög) a jégkucepő bank múlt évi munkájáról és idei feladatairól. Elmondta, hogy a csereará­nyok romlása és az aszálykár ellenére tavaly jelentős ered­ményeket ért el a magyar népgazdaság, s ennek köszön­hető, hogy nemzetközi fizelcsi pozícióink javultak. A kon- vertitrlis elszámolású árufor­galomban az előző évinél lé­nyegesen nagyobb kiviteli többletet sikerült elérni s jól­lehet ez az aktívum a tei ve­zettet nem érte el, z nettó adósság mérséklődött. Az or­szág nemzetközi hitelkapcso­latait is a javulás jellemezte. Gazdaságpolitikai erőfeszí­téseink sikerei alapot terem­tettek arra, hogy az ENSZ két nemzetközi pénzügyi intéz­ményétől, a Nemzetközi Valu­taalaptól (IMF-től) és a Nem­zetközi Újjáépítési és Fejlesz­tési Banktól (Világbanktól) hiteleket kérjünk és kapjunk. A népgazdasági terv fő célja az idén is a belső és a külső egyensúlyi helyzet javítása, nemzetközi fizetőképességünk további szilárdítása érdeké­ben csökkenteni kívánjuk az adósságállományt. Ez konver­tibilis elszámolású viszonylat­iban 700—800 millió dollár áruforgalmi aktívum elérését teszi szükségessé. Tervezzük, hogy az idén is felveszünk kölcsönt a Világ­banktól, ezúttal ez a kölcsön a konvertibilis exportárualapo­kat bővítő célokhoz és a szén­hidrogén-programhoz kapcso­lódna. Szintén a Világbankban való részvételünkhöz kapcso­lódik, hogy Bankinform néven a Magyar Nemzeti Bank új (Folytatás a 3. oldalon.) Javítóbrigádok — gépkocsival Ha villog a fehér fény A vasút az idén mintegy 500 millió forintot költ a bizton­sági berendezések fejlesztésé-' re, korszerű sorompók, jelző- rendszerek létesítésére. A biztonság szempontjából a vasút egyik legnagyobb gondja továbbra is a közút—vasút ke­reszteződés marad, hiszen itt történik a legtöbb baleset. Ezért a vasút újabb intézkedé­seket tesz, illetve már tett. hogy javuljon ezeken a he­lyeken a biztonság. Megszer­vezték, hogy ha valami hiba, vagy egyéb ok miatt nem mű­ködik a sorompó, azonnal jel­zik az Űtinformnak, az autó­sok tájékoztatására. Gépkocsi­val ellátott javítóbrigádokat szerveztek, melyek azonnal a helyszínre sietnek, ha elrom­lik a sorompó. A MÄV kezde­ményezésére a KRESZ-ben módosították a fénysorompó fehér fényének jelzését: július 1-től a villogó féhér fény sza­bad áthaladást engedélyez a síneken. (Ennek feltételeként a MÁV korlátozza a 6 ezer ki­logrammnál kisebb tengely­nyomású vasúti járművek se­bességét — ezek csak öt kilo­méteres óránkénti sebességgel érkezhetnek az átjárókhoz.) És zötyög a Fidclio, meg az Oscar is, s a többi gladiolus és tulipánhagyma a futószalagon. A szigetszentmililósi Szigetfő Tsz virág- cs virághagyma ter­melő ágazatában válogatják szorgalmas asszonykezek a sza­porítóanyagot. Kiemelik a hi­bás szemeket és itt zajlik az utótisztítás is. Trcncsényi Zoltán felvétele Magyar—lengyel gazdasági kapcsolatok Hosszú távú együttműködés A magyar—lengyel gazdasági és műszaki-tudományos együtt­működési bizottság elnökeinek találkozójára kedden Buda­pestre érkezett JanuszT Obo- dovszki, a Lengyel Népköztár­saság miniszterelnök-helyette­se, a bizottság lengyel tagoza­tának elnöke. A vendéget a Ferihegyi repülőtéren Marjai József miniszterelnök-helyet­tes, a bizottság társelnöke üd­vözölte. A nap folyamán a Parla­mentben megkezdődtek a tár­gyalások. A megbeszéléseken véleménycserére kerül sor az elmúlt évi legfelső szintű ta­lálkozón elhatározott hosszú távú együttműködési fő irá­nyok kidolgozásáról. Tájékoz­tatják egymást az 1986—1990. évi tervkoordinációs munkála­tokról. SKöTéleTS Lázár György, a Miniszter­tanács olnöke táviratban üd­vözölte Kang Szong Szan-t, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság Közigazgatási Ta­nácsának elnökévé történt ki­nevezése alkalmából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom