Pest Megyei Hírlap, 1983. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-17 / 271. szám

XlÜAun 1983. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK Dzsemje! fogadta a szírié külügyminisztert Izrael ismét Libanont bombázta Izraeli vadászbombázók szerdán reggel légitámadást hajtottak végre a szíriai határ közelében, szíriai katonai el­■ lenőrzés alatt levő Nabisit te­lepülés ellen a kelet-libanoni Békaa-völgyben. Egy Tel- Aviv-i katonai szóvivő szerint ■ egy Iránnal kapcsolatban álló síita csoport kiképzőtáborát bombázták. Az izraeli légierő két héten ; belül immár másodszor táma­dott libanoni célpontokat. Az előző légitámadás mindössze ' néhány órával követte az iz­raeli megszálló hadsereg tyri főhadiszállása ellen elkövetett. 29 izraeli áldozatot követelő Öngyilkos bombamerényletet. : Az akció elkövetését az „Isz­lám Szent Háború” elnevezésű síita csoport vállalta magára. \' A bejrúti rádió jelentése szerint szerdán hajnalban is­mét tüzérségi belövések érték a libanoni főváros kereszté­nyek lakta negyedét. Az első lövedékek nem sokkal reggel nyolc óra után csapódtak be. amikor az emberek többsége éppen munkába sietett. A rá­dió rendes adását megszakítva jelentette be a harcok felíán- golását. A falangisták rádió­adója a drúz szocialista erőket vádolta a keresztény negyed ágyúzásával. Á drúzok szerint az összecsapást' a falangisták kezdték. A Genfben megkezdett, majd átmenetileg felfüggesz­tett libanoni megbékélési tár­gyalásokat is veszélybe sodor­ta á szeptember végén kötött tűzszüneti megállapodás durva megsértése. Tervezett libanoni látogatá­sát egy nappal előbbre hozva, szerdán a Bejrút melletti Baabdába érkezett Abdel Ha­lim Haddam szíriai külügymi­niszter és hosszas megbeszé­lést folytatott Amin Dzsema- jel államfővel a libanoni és a közel-keleti helyzetről, a Ha- fez Asszad elnök betegsége miatt későbbre halasztott Szí­riái—libanoni csúcstalálkozó előkészítéséről. Arafat hívei Tripoliba vonultak vissza Elesett a badavi menekülttábor Libanoni rendőrségi forrá­sok szerint az Abu Musza ve­zette palesztin lázadók szerda délután elfoglalták a Tripoli- val szomszédos badavi palesz­tin menekülttábort. Az észa­kabbra fekvő Nahr El-Bared tábor már korábban elesett. Az El Fatah palesztin szerve­zet Jasszer Arafat mellett ki­tartó erői a heves tüzérségi tűz alatt Tripoliba vonultak vissza. Ugyancsak a víztől, villany­tól megfosztott, gyógyszer- • hiánnyal küzdő városban ke­resett menedéket a badavi tábor csaknem tízezer lakója. A szerdai harcok során két­százan vesztették életüket és hatszáz sebesültet szállítottak ’ kórházba. r ” A badavi tábor elleni döntő rohamot, a hírek szerint, Ah­med Dzsibril, a Szíriához kö­zelálló Népi Front Palesztina Felszabadításáért — Főpa­rancsnokság nevű szervezet parancsnoka irányította. Egye­lőre nem ismeretes, hogy az Arafat-ellenes lázadók foly­tatják-e Tripoli ostromát, vagy pedig politikai úton pró­bálják elérni a PFSZ és az El Fatah vezetőjének távozá­sát. Rögtönzött sajtóértekezletén Haddam elítélte Izrael szerdai libanoni agresszióját, amely ismét igazolta a folytatódó iz­raeli megszállás veszélyessé­gét. Elengedhetetlennek ne- . vezte a májusban aláírt izrae­li-libanoni megállapodás ér­vénytelenítését, mert ez az egyezmény a legfőbb akadá­lya a libanoni béke, biztonság és egység helyreállításának az Izrael által kicsikart garanci­ák miatt. A libanoni polgár­háborús tűzszünet megszilár­dításáról szólva közölté, hogy Egyetértett Dzsemajellel bizo- ;nyos intézkedések, így magas szintű katonai találkozók szük­ségességében. Moszkva Gyenes András kitüntetése Vaszilij Kuznyecov, az SZKP KB Politikai Bizottsá­gának póttagja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksé­ge elnökének első helyettese szerdán Moszkvában átnyúj­totta Gyenes Andrásnak a Népek Barátsága Érdemren­det. Az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottságának elnöke a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió közötti barátság és együttműködés fejlesztésé­ben és erősítésében szerzett ki­magasló érdemeinek elisme­réseként. hatvanadik születés­napja alkalmából kapta a ma­gas kitüntetést. Az atomfegyverek elhelyezése ellen Tiltakozások Európa-szerte Nyugatnémet békeharcosok szerdán Stuttgartban blokád alá vették áz amerikai fegy­veres erők európai főhadiszál­lását és elfoglaltak egy hasz­nálaton kívül levő amerikai katonai létesítményt Innerin- gen mellett, Stuttgarttól 60 ki­lométerre délre. A rendőrség eltávolította a béketüntetőket. Stuttgartban 24, Inneringenben 35 tüntetőt vettek őrizetbe, majd később szabadon enged­ték őket. Amszterdamban szerdán holland békeharcos nők egy csoportja elfoglalta és két órán át megszállva tartotta a brit NA TC-közgyűlés Kiállás a telepítés mellett Az eurorakéták telepítésé- nek problémájáról, valamint a görög—török ellentétekről be­széltek a felszólalók az Észak- átláhti Szövetség szervezete 29. közgyűlésén, amely 16 tagor­szág mintegy 300 küldöttének részvételével szerdán nyílt meg az olasz , fővárosban. Joseph Luns NATO-főtitkár, Nincs változás a rakéták kérdésében AzEGK-parlement A Nyugat-európai Közösség parlamentje viharos ülés után • .szerdán elvetette a szociálde­• lmokra ta képviselőcsoport in­dítványát: kezdeményezzék a Tízek a nyugat-európai raké­tatelepítés elhalasztását, hogy a genfi tárgyalásokon időt ■nyerjenek a megállapodás el­érésére. A kereszténydemokra­ta. liberális, gaullista és kon­zervatív képviselők mind az indítvány ellen foglaltak ál­lást. A francia szocialisták el­lenindítványt terjesztettek be — a párizsi kormány rakéta- párti álláspontjának megfele­■ lőén.' A strasbourgi parlamenti 1 testület csak ajánlásokat tehet a kormányoknak és külügymi­nisztereknek. külpolitikai kér­désekben, nincs hatásköre1 kö­telező határozatok elfogadásá­Dipbmáciai évforduló Szovjet távirat A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége távira­tot intézett Ronald Reagan amerikai elnökhöz abból az al­kalomból, hogy a Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Álla­mok között ötven évvel ezelőtt, 1933. november 16-án jöttek létre a diplomáciai kapcsola­tok: Ebben a két ország kap­csolatai jelentős mérföldkövé­nek nevezi az évfordulót. Csak röviden... valamint Bernard Rogers, az Atlanti Szövetség európai'had­erőinek főparancsnoka egy­aránt azt bizonygatta, hogy az új amerikai” rakéták rendszer­be állítása az egyetlen eszköz 'arra, hogy a Szovjetuniót megegyezésre kényszeritsék. Rogers szerint az amerikai ra­kéták nyugat-európai telepí­tését ..félélem és habozás nél­kül. azonnal meg kell kezde­ni”. A dél-európai NATO-erők főparancsnoka, William Small ugyanakkor abszolút elsőbbsé­get követelt a görög—török Viszály rendezésének. Azt mondta, hogy ebből a térség­ből is „ugyanolyan súlyos ve­szélyek fenyegetik a NATO-t, mint a Varsói Szerződés ré­széről”. konzulátus épületét, tiltakozá­sul az amerikai manőverező robotrepülőgépek angliai tele­pítése ellen. A békeharcosok a Greenham Common-i légibá­zisra szállított robotrepülőgé­pek eltávolítását és az őrizet­be vett brit béketüntetők sza­badon bocsátását követelték. Michael Heseltine brit had­ügyminiszter szerdán egy rá­dióinterjúban kijelentette, hogy a tüntetések nem fogják megrendíteni a kormány eltö­kéltségét a Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek telepítésével kapcsolatban. Azt állította, hogy a tüntetések mérete eddig nagyon kicsi volt. Nagy-Britanniában ked­den, az első manőverező robot­repülőgépeknek a Greenham Common-i támaszpontra érke­zését követő napon tartott tün­tetéseken 450 békeharcost vet­tek őrizetbe. Konzultációk a ciprusi helyzetről Helytelenítik a török lépést Az egyoldalúan kikiáltott ciprusi török állam ügyében az ENSZ Biztonsági Tanácsa foly­tatja a konzultációt. A BT a ciprusi és a brit kormány ké­résére ült össze. ENSZ-forrásokból ismeretes­sé vált, hogy a testület való­színűleg csak ma kezdi meg az érdemi vitát. Ezzel lehetővé akarják tenni, hogy valameqy- nyi érintett fél képviselője, így Denktas, a ciprusi török közös­ség vezetője, továbbá Jakovu ciprusi és Haralambopulosz görög külügyminiszter is részt vehessen a vitában. Pérez de Cuellar ENSZ-fő- titkár nyilatkozatot tett köz­zé. amelyben mélységes sajnál­kozásának adott hangot az „Észak-ciprusi Török Köztár­saság” kikiáltása miatt. Ez el­lentmond a BT Ciprusra vo­natkozó határozatainak — tar­talmazza egyebek között a nyilatkozat. A NATO központjában ag­godalmat keltett a ciprusi „független török állam,” kiki­áltása, mert attól tartanak, hogy ez kiélezi a görög—török vitát a szövetség déli szár­nyán. Megfigyelők rámutat­nak, hogy a ciprusi törökök Washington megkérdezése és támogatása nélkül szánták el magukat erre a lépésre, amely a legrosszabbkor jön a libano­ni helyzet éleződése és a nyu­gat-európai rakéta telepítés megkezdése idején. Az Egyesült Államok és a Nyugat-európai Közösség or­szágai elítélték és helytelení­tettek a ciprusi török állam kikiáltását. A tízek a soros el­nökséget betöltő görög kor­mány kezdeményezésére fog­laltak állást az ügyben. A Szovjetunió és más szo­cialista országok a ciprusi probléma haladéktalan rende­zését szorgalmazzák katonai, vagy más külső beavatkozás nélkül, sürgetik a két ciprusi közösség törvényes érdekeinek figyelembevételét, valamennyi külföldi katonai erő kivoná­sát és a szigeten levő katonai támaszpontok felszámolását — mutat rá a TASZSZ New York-i jelentése. A Szovjet­unió már korábban javasolta, hogy széles nemzetközi fóru­mon vizsgálják meg a ciprusi kérdést, az ENSZ keretében hívjanak össze konferenciát. A javaslatot a ciprusi kormány és sok más ország is támogat­ta. Amerikai segédlettel Grenadai ideiglene Az Egyesült Államok fegy­veres agressziója után Grena- dán — ugyancsak amerikai se­gédlettel — gyors ütemben fo­lyik az új hatalmi rendszer ki­építése. Washingtoni külügy- minisztériumi képviselők és az inváziós erőket irányító John Garris tábornok jelenlétében kedden az ország ideiglenes Erősíteni kell a baloldali egységet i Az FKP KB Az FKP Központi Bizottsá­ga hétfőn és kedden tartott ülésén megvitatta és jóváhagy­ta Pierre Juquin-nek, a PB tagjának a párt információs és propaganda tevékenységéről előterjesztett jelentését. Az ülésszak után tartott saj­tóértekezleten Pierre Juquin hangsúlyozta: az FKP politi­kája továbbra is arra irányul. hogy mindent megtegyen a baloldal sikere érdekében. Juquin cáfolta azokat az utób­bi napokban terjesztett felte­véseket. hogy az FKP egyre inkább elhatárolja magát a kormány politikájától, s ezt jelezte Georges Válbonnak, az Állami Szénbányászati Tröszt kommunista vezérigazgatójá­nak lemondása. Azt mondotta, hogy az igazgató maga hatá­rozta el lemondását. Elutasította a polgári sajtó­nak azokat az állításait is. hogy „szakadék tátong” az FKP és a Szocialista Párt kül­politikai koncepciói között, s kijelentette: ezen a téren nin­csenek „alapvető nézeteltéré­sek”. sőt a két párt nézetei széles területén megegyeznek vagy közel állnak egymáshoz. kormányának öt tagja letette az esküt Scoon főkormányzó előtt. A kilenctagú kormány elnö­ke. Alister Mcintyre nem volt ielen a beiktatási ünnepségen. Az UNCTAD főtitkár-helyette­seként külföldön tartózkodik, és csak a jövő héten tér visz- sza Grenadára. Addig Nicolas Braithwaite látja el a kor­mányfői teendőket. A hatalmat — Braithwaite szavai szerint — a választásig gyakorolják. ám ennek időpontját nem kö­zölték. Az AFP francia hírügynök­ség jelentése arról számol be. hogy különleges bíróságot hoz­nak létre a letartóztatott gre- nadaiak ügyének kivizsgálásá­ra. A foglyok között van az amerikai invázió nyomán fel­oszlatott vezetés, a forradalmi katonai tanács több tagia is. Az Egyesült Államok 25 mil­lió dollárt utalt át a iamaicai kormánynak, amiért az részt vett a Grenada elleni invázió­ban — ielentette a Prensa Latina kubai hírügynökség. Az összeg a hivatalos indoklás szerint Jamaica fizetési nehéz­ségein hivatott enyhíteni. Margaret Thatcher brit miniszterelnök szerdán a hivatalos nagy-britanniai láto­gatáson tártózkodó Milka Pia­nínó jugoszláv kormányfővel tárgyalt. A brit miniszterelnö­ki hivatal szerint a tárgyalá­sokon a kelet-nyugati viszony­ról, a fegyverzetcsökkentésről, a nemzetközi és a jugoszláv gazdasági helyzetről, valamint a kétoldalú kereskedelemről esett szó. ■ HÉTEZER EMBERT kellett kitelepíteni szerdán Naha, Okinava-szigeti japán varos központjából arra az időre, amíg a tűzszerészek hatástala­nítottak egy második világhá­borús bombát. A 250 kilogram­mos bomba része volt annak a mintegy 3500 tonnányi robba­nóanyagnak, amely a háború­ból maradt vissza Okinaván. ' A CSENDES-ÓCEÁN előre megadott körzete fölött meg­semmisült a Progressz—18. Áz automatikus teherszállító űrha­jót, amelyet ez év október 20- án indítottak útnak, vasárnap választották le a Szál jut—7— Szojuz T— 9 űrkomplexumról. A Progresszt szerdán hajnal­ban földi irányítással olyan pá­lyára vezérelték, amelyen a föld légkörének sűrűbb rétegei­be jutva elődeihez hasonlóan elégett. JUGOSZLÁVIÁBAN az utóbbi napok megnövekedett fogyasztása miatt tovább rom­lott a villamosenergia-hedyzet és az áramelosztásban min­den eddiginél szigorúbb meg­szorításokat léptettek életbe országszerte. A Szlovén Köz­társaság és Koszovo tartomány kivételével minden köztársa­ságban és. vajdaságban külön­böző fokú áramkorlátozás van érvényben. REAGAN, AMERIKAI EL­NÖK. aki a napokban fejezte be távol-keleti körútját, Wa­shingtonba visszatérve nagy feltűnést keltő kijelentést tett a sajtó képviselői előtt. Mint mondotta, életének egyik fe­lejthetetlen élménye, hogy el­látogathatott Dél-Koreába, az ott állomásozó 50 ezer fős amerikai katonai bázisra, amely közvetlenül az észak­koreai határ szomszédságá­ban van. Bár a TASZSZ szovjet hír- ügynökség a látogatást meg­előzően provokatív jellegű­nek minősítette azt, Reagan nem hagyta ki a lehetőséget, hogy jelenlétével is nyomaté­kül adjon annak, hogy a szöu­li rezsim Washington teljes támogatását élvezi. Megfigyelők ugyanakkor nem hagyták szó nélkül azt sem, hogy az elnöki látogatás a Távol-Keleten csak részben volt sikeres. Ismert, hogy Reagan eredetileg öt országba kívánt ellátogatni, de végül is csak Japánba és Dél-Koreá­ba utazott el. Aquino, Fülöp- szigeteki politikus augusztus végén lett merénylet áldozata, s ez akkora felháborodást vál­tott ki a szigetországban, hogy megingott a korábban szilárd- mák hitt mariilai vezetés. Ez volt az oka annak, hogy -Reagan programjából törölték a látogatást. S ha már erre sor került, akkor a thaiföldi és az indonéziai utazást is elhalasztották, hogy a meg­csonkított program ne adjon okot a találgatásra. Háttér KÖRUTAZÁS - FÉL SIKERREL Reagan útjára persze nem­csak a manilai események ve­tettek árnyékot. Tokióban ugyanis még nem tértek na­pirendre a közelmúltban befe­jeződött Tanaka-per felett, amely bebizonyította, hogy a jelenlegi miniszterelnököt szo­ros szálak fűzték egykori elődjéhez. A körút második ál­lomásán, Szöulban pedig a néhány héttel ezelőtti ran- gooni merényletről volt nehéz megfeledkezni, amelynek so­rán a kormány több tagja is életét vesztette. WASHINGTONBAN NEM TITKOLTÁK, hogy utazásá­nak légfontosabb célja az. hogy Washington, Tokió és Szöul között olyan katonai, stratégiai háromszöget hozzon létre, amely sikeresen száll szembe az úgynevezett „szov­jet behatolással”. A tavaly hatalomra került Nakaszone Jaszuhiro, japán miniszterel­nök, aki elődjénél militaris­tább politikát folytat, már idén januárban, washingtoni látogatása során olyan kije­lentéseket tett, amelyeknek nemcsak hazájában, de a világ más országaiban is felhábo­rodás volt a visszhangja. Na­kaszone, aki már akkor is egyetértett az amerikai stra­tégiai tervekkel, amikor kije­lentette, hogy országának „el- süllyeszthetctlen repülőgép- anyahajó’’ szerepet szán a jö­vőben, merészebben fogalma­zott, mint azt vendéglátói el­várták volna. A januárban tett bejelentés csak a kezdet volt a hármas katonai-stratégiai szövetség megvalósításához. Most vi­szont Tokióban már arról esett szó, hogy az Egyesült Államok modern harci eszkö­zökkel látja el a szigetország haderejét. A sors fura finto­ra, hogy a második világhá­ború befejezése után az ame­rikaiak voltak azok, akik szorgalmazták, hogy Japánnak a jövőben csak védelmi célo­kat szolgáló, korlátozott lét­számú hadserege legyen. Ezt a szigetország alkotmánya is tartalmazza, amit Nakaszone eddig csak azért nem tudott, töröltetni, mivel a parlament­ben a vártnál is keményebb ellenfélnek bizonyult az ellen­zéki Japán Szocialista Párt. A KORMÁNYNAK ugyan­akkor szembe kell néznie azzal is, hogy a szigetország­ban jelentős erőt képviselnek azok, akik elleneznek minden­féle fegyverkezést. Az időseb­bek arról sem feledkeznek el, hogy éppen Japán volt az az ország, ahol a második vi­lágháború végén amerikai atombombák pusztítottak. A militarista szellem élesztgeté- se így elsősorban a fiatalabb korosztályt veszi célba, s azt igyekszik elhitetni a lakosság­gal, hogy a Szovjetunió és a távol-keleti szocialista orszá­gok „veszélyeztetik” a sziget- ország és a térség biztonságát. Ezek az állítások azonban nem egyebek puszta propa­gandafogásnál. Az igazi cél a távol-keleti katonai szövet­ség létrehozása, amely a fej­lett japán technikára és az amerikai fegyverekre épülne. A hármas szövetség leggyen­gébb láncszeme kétségtelenül Dél-Korea. A szöuli vezetés tisztában van azzal, hogy lé­tét az amerikai segítségnek köszönheti. A látszatdemokrá­cia, amit a dél-koreai rezsim folytat, még Washingtonban is bírálatokat kap. Reagan szöuli útjának így az is célja volt, hogy a világ közvéleménye előtt azt bizonygassa, hogy Csőn Tu Hvan rendszere „sza­lonképessé" vált... Reagan távol-keleti kőrútjá­ra olyan időpontban került sor, amikor nemcsak Európá­ban, dé a világ más részein is feszültebbé vált a nemzet­közi helyzet. Bár az elnöki látogatás sikere korlátozott volt. nem lehet figyelmen kí­vül hagyni azt. hogv Japán és Dél-Korea stratégiai fontossá­gú térségben fekszik, ahol a meglevő katonai egyensúly felborítása veszélyes folyama­tokat Indíthat el. Csitári János

Next

/
Oldalképek
Tartalom