Pest Megyei Hírlap, 1983. november (27. évfolyam, 258-282. szám)

1983-11-01 / 258. szám

2 xMdap 1983. NOVEMBER 1., KEDD Amerikai és izraeli fenyegetések árnyékában Megnyílt a genf konferencia A genfi Intercontinental szállóban hétfőn délután megkezdődött a libanoni megbékélési konferencia. A megnyitó ülésen, amelyen Amin Dzsemajel libanoni és Pierre Aubert svájci elnök mondott beszédet, a konfe­rencia összes résztvevője megjelent. Ezt követően a ta­nácskozást elnapolták keddre. Összehangolt, egymást erő­sítő amerikai és izraeli fe­nyegetések árnyékában kezdi mgg munkáját a tanácskozás. Az előzetesen elfogadott na­pirend alapján tárgyalásokat folytatnak a nyolcéves konf­liktust lezáró tartós és átfogó nemzeti megbékélésről, Li­banon identitásáról, arab és nemzetközi kapcsolatairól, az izraeli megszállás felszámolá­sáról-' valamennyi idegen ka­tonai erő eltávolításáról (ki­téve a kormány beleegyezésé­vel Libanonban tartózkodó ÉNSZ-csapatokat é,s nyugati négyhatalmi erőket), széles kö­rű, .politikai, gazdasági, szo­ciális és közigazgatási refor­mokról. A genfi konferencia előtt a Tél Aviv-i kormány nyomaté­kosan figyelmeztetett: a május ban aláírt izraeli-libanoni megállapodás érvénytelenítése, vagy módosítása súlyos és ve­szélyes következményeket von maga után. Jichak Samir mi­niszterelnök szerint egy ilyen lépés felmentené Izraelt a csa­patkivonás kötelezettsége alól, míg Mose Arensz hadügymi­niszter azt állította, hogy a megállapodás a jövőben izrae­li-libanoni kapcsolatok sark­köve, végrehajtása nélkül le­hetetlen a libanoni válság bár­miféle tartós rendezése. A Szíriát megfigyelőként képviselő Abdel Halim Had­iam külügyminiszter genfi jelenléte önmagában is ta­núsítja, hogy Damaszkusz — a szeptember BS-i tűzszüneti megállapodás társszerzője —, nagy fontosságot tulajdonít a Az USA támaszpontot akar Grenadán Még tartanak a kar tok Amerikai katonai terepjáró e prenadal főváros kiégett rendőr- főkapitánysága előtt A Grenadából érkező hí­rek tanúsága szerint a szi­getország védői partizán- harc módszerével folytat­ják a harcot az amerikai és a karib-térségbeli invá­ziós erők ellen. A guyanai rádió hétfőn je­lentette, hogy a grenadai ha­zafias erők megerősítették ál­lásaikat az ország hegyvidéki körzeteiben, s továbbra is el­lenállást fejtenek ki az ag- resszorral szemben. A „Bar­bados Hangja” rádióadó híre szerint különösen heves tűz­harcok folynak a sziget dél­keleti részén. A rádiónak a grenadai fővárosban tartózko­dó különtudósítója beszámolt arról, hogy az inváziós csa­patokat erőteljes légi támoga­tásban részesítik: az ameri­kaiak többek között rakéták­kal ellátott harci helikoptere­ket is bevetettek a hadműve­letekben. i; Hírügynökségek a Penta­gon’szóvivőjének közlésére hi­vatkozva azt jelentették, hogy égy amerikai osztagnak sike­rült elfogni Hudson Austin tábornokot, az október 19-i államcsíny irányítóját. David Karcher, a Grenadába betört amerikai inváziós erők száza­dosa szombaton újságírókkal közölte, hogy egy általa veze­tett őrjárat letartóztatta Ber- '■ nard Coard egykori miniszter­elnök-helyettest. ' . Sir Paul Scoon. aki az ame­rikai invázió óta ismét gyako­rolja' Grenadán főkormányzói funkcióját, bejelentette, hogy ’„néhány' napon belül” meg­szervezik a szigetország „ide­iglenes közigazgatását”. Mint mondotta, ez lesz „az első lé­pés a választások” megtartása felé vezető úton. Az Egyesült Államok grena­dai nagykövete arról tájékoz­tatta Kuba grenadai nagykö­vetét, hogy az amerikai invá­ziós erők 59 fogságba esett 'kubai sebesültet részesítettek orvosi ellátásban. Az elesett kubaiak számát Washington még nem közölte. A fogságban levő többi kubai hazaszállítá­sát' az Egyesült Államok attól teszí függővé, hogy mikor szű­nik meg teljesen az ellenállás Crenadában. libanoni megbékélési konfe­renciának, és kész hozzájárul­ni a kezdeményezés sikeré­hez. Ugyanakkor Faruk Al- Sar külügyi államminiszter ismételten hangsúlyozta: a Li­banoni megbékélésnek az Iz­raellel kötött megállapodás érvénytelenítésével kell kez­dődnie. Marvan Hamadi, a Valid Dzsumblatt jobbkezeként em­legetett drúz politikus rámu­tatott: az Izraellel kötött megállapodás érvénytelenítése a párbeszéd kulcsa, minden reform előfeltétele. Argentin választások. Peronista vereség A Raul Alfonsin vezette Pol­gári Radikális Unió nyerte meg az argentínai választáso­kat. A szavazatok 92 százalé­kának összeszámlálásakór az unió a voksok 52 százalékát szerezte meg, míg vetélytársa, a peronista Juszticialista Párt csak 40 százalékot kapott. A radikálisok győzelme je­lentős fordulat Argentínában, hiszen az ellenlábas peronisták pártja 1945 óta vezető politikai erő volt. A választásokat ki­lencévi katonai uralom után írták ki. Raul Alfonsin hétfői sajtóértekezletén elképzelhe tőnek nevezte, hogy a katonai kormány már december elején átadja helyét az új polgári kor­mánynak. A rakéiatekpUés e/fsn Béketmtetések A hét végén Európa-szerte ismét nagy tömegek tiltakoz­tak az új amerikai nukleáris rakéták telepítése ellen. A Londontól nyugatra fekvő Greenham Common-i katonai támaszpont előtt — a szombati nagyszabású tüntetés után — vasárnap ismét több száz asz- szony gyűlt össze, hogy tilta­kozzék a manőverező robot­repülőgépek Nagy-Britanniá- ban való elhelyezése ellen. Dániában a hét végén a má­sodik világháború utáni legna­gyobb helyi békemegmozdu­lással befejeződött a leszerelés támogatására meghirdetett ak­cióhét. Az ország mintegy 120 békebizottsága, a szakszerve­zetek és a legkülönbözőbb pár­tok által szervezett tüntetése­ken- több mint kétszázezer em­ber tiltakozott a nyugat-euró­pai rakétatelepítés ellen. Nagyszabású háborúellenes megmozdulásokon emelték fel szavukat az amerikai kor­mányzat fegyverkezési politi­kája és a nukleáris háború ve­szélye ellen a szovjet emberek Leningrádban összesen több mint négyszázezren vettek részt a város különböző pont­jain rendezett tömeggyűlése­ken. Honecker-interjá a Sternnek Lehetséges a Az NBC amerikai televíziós hálózat vasárnap közölt érte­sülése szerint a Grenadán tar­tózkodó amerikai inváziós erők csak akkor távoznak a sziget­ről, ha Washington lehetőséget kap egy katonai támaszpont építésére. Amíg meg nem kezdődik az új amerikai közép-hatótávol­ságú rakéták nyugat-európai telepítése, addig van még le­hetőség a megállapodásra — erősítette meg Erich Honecker, a nyugatnémet Stern maga­zinnak adott interjújában. Az NSZEP KB főtitkára, államfő hangsúlyozta: „egyet­értünk azzal a véleménnyel, hogy az emberiség érdekében a telepítés helyett jobb to­vább tárgyalni. 1983. október 5-én Helmut Kohl szövetségi kancellárhoz írt levelemben ezért ismét a szövetségi kor­mányhoz fordultam, hogy új­fent gondolja meg magatar­tását ebben a kérdésben. Honecker hangoztatta, hogy a nemzetközi helyzet további kiéleződése nem válna javára a két német állam ma sem teljesen rendezett kapcsola­tainak. Az új amerikai első- csapásmérő fegyverek felállí­tása arra kényszerítené szö­vetségünket, hogy megtegye a szükséges politikai és katonai ellenintézkedéseket. A SZOMSZÉDASSZONY lé­lekszakadva rohan lefelé a lépcsőn. A negyedik emeleti fordulóban ütközünk össze. Elnézést kér és hadarva ma­gyarázza: — Attól tartok, hogy a férjem bennszorult a lift­ben. Most indult el és nem lá­tom az utcán ... Már rohan is tovább. Vilá­gos az eset, bővebb magyará­zat nem szükséges. Manap­ság Bejrutban — és ki tudja, hol mindenhol még Libanon­ban — kockázatos dolog Lift­be szállni. Mert az áramat bármelyik pillanatban kikap­csolhatják és akkor a delik­vens ott marad ég és föld kö­zött, mint Mohamed koporsója és nem tudhatja, mikor és ho­gyan menekül. Az áramot bármelyik pilla­natban kikapcsolhatják és ki is kapcsolják. Naponta kettő, négy, hat vagy ki tudja, hány órát kap a város. A legvárat­lanabb pillanatokban egyszer csak elalszik a villany, elhall­gat a hűtőszekrény és minden, ami árammal működik. Lehet, hogy csak tíz percre, de az is lehet, hogy tíz órára vagy hu­szonkettőre. Nincs benne rend­szer. Az egyik kerületet kikap­csolják, a másikat bekapcsol­ják az áramszolgáltatásba, na­ponta kétszer, háromszor, hat­szor. többször. Ezekben a hetekben három témáról beszélnek az emberek: tartós lesz-e a naponta kisebb- nagyobb mértékben megsértett tűzszünet, lesz-e valami a nem­zeti megbékélésből és mi lesz az árammal. Ugyanez a három kérdés az amire senki nem tud határozott választ adni. Ami a harmadik kérdést, a villanyt illeti, az utóbbi időben már a lakosság hitegetése is abba­maradt. Ügy hallgat a sajtó, a rádió, a miniszter, az elnök a témáról, mintha minden a legnagyobb rendben lenne. Mit tehet az ember, ha liba­Bejníti lévé! TŰZ-ÉS ÁRAMSZÜNETEK nőni. Amit szokott: alkalmaz­kodik. Átszervezi az életét Megváltoztatja a szokásait, a barátait, a hajszínét (őszül) és a beszédmodorát (káromko­dik). A tavalyi izraeli blokád idején, amikor egy alkalom­mal egy teljes hónapra, előt­te és utána hosszabb-rövidebb időszakokra szántszándékkal, „büntetésből” megvonták Nyu- gat-Bejrút hatszázezer lakásá­tól — egyebek között — az áramot, divatba jöttek a ge­nerátorok. A fodrászok ma­napság már így hirdetnek: „Nálam nincs áramszünet!” A generátor bevonult a minden­napi életbe. Ä KISEBB-NAGYOBB áram- fejlesztők árai már akkor meg­többszöröződtek, de az járt jól, aki már akkor megvette ezt a hasznos szerkezetet. Az üzle­ti negyedben minden második ház előtt püfög és zúg és dü­börög és rázza magát a masina. Ha az ember másról nem ven­né észre, hogy már megint „el­ment az áram”, akkor rá­jönne abból, hogy kórusban feldübörögnek a környékbeli generátorok. Persze, ezek a lakásoknak nem adnak villanyt, csak az üzleteknek, műhelyeknek, rak­táraknak, az áram nélkül tét­lenségre kárhoztatott egyéb munkahelyeknek. Költséges mulatság a generátor, de az élet nem állhat le teljesen. A raktározott élelmiszert például okvetlenül hűteni kell. Ez az egyik oka az élelmiszerek nagy­mértékű drágulásának, de oka. persze, önmagában a háborús helyzet is. A falangista párt augusztus­ban kiadta a jelszót: legyen háború, győzzön az erősebb. Nem győzött senki, ellenben ezrek haltak és sebesül­tek meg, tízezrek az ott­honukat. Bejrút független­ségét és a villanyát vesztették el. Javítják-e a -vezetékeket, nem tudjuk. A halottakat még most is temetik, d>e élnek a generátorok. Arra, hogy meny­nyire szennyezik a levegőt, senki sem panaszkodik. Külön­ben is, amit elveszítettünk a ré­ven, megnyerjük a vámon: es­te nyolctól reggel ötig hónapok óta kijárási tilalom van ér­vényben Bejrutban, tehát es­tétől reggelig legalább a gépkocsik nem szennyezik a levegőt. Hogy miért van kijá­rási tilalom, nem tudjuk. Ki ellen irányul, kit akar védeni, nem tudjuk. Csönd van és sö­tétség. Mert közvilágítás sincs, minek is lenne, ha úgyse sza­bad az utcán járni. HA NEM SZABAD, akkor otthon maradunk. Többnyire sötétben. És alkalmazkodunk. Elhatározzuk, hogy ketten egy­szerre nem széliünk a liftbe. Amíg az egyik liftezik, addig a másik ügyeletes. Amíg a másik liftezik, addig az egyik az ügyeletes. Húst nem tar­tunk a hűtőszekrényben, in­kább jeget. Jeget vájdlingban, fazékban, lábasban, hogy a jég némi hideget termeljen az áramszünet idejére. Az elekt­romos gépeket — ami a sze­gényeknek úgysincs — talon­ba tesszük, mert megtanultuk, hogy ha működésük közben lassan „halkulva” megy el az áram, lecsapódik a földszin­ten a villanyóra. Lemenni, föl­jönni miatta a sötétben — nyolc emelet, az nyolc emelet. Veszünk elemet, gyertyát, zseblámpát, minden mennyi­ségben. Most ezek a „szezon­cikkek”. A zsebben hordozha­ALGÉm NEMZET! ÜNNEPÉN Ö sszehangolt akcióval, 60— 70 katonai létesítmény elleni támadással kezdődött 29 éve, 1954. november 1-én Al­gériában a nemzeti független­ségért folytatott harc. A fel­szabadításért indított háború kirobbanásának emlékére ez a nap azóta az ország nemzeti ünnepe. A. hosszú, kegyetlen, csak­nem egymillió áldozatot kö­vetelő küzdelem nyolc évig tartott, ám végül sikerhez ve­zetett: az 1962-es eviani egyezményben Franciaország­nak — több mint egy évszá­zados gyarmati uralma után — le kellett mondania a ten­gerentúli megyéjeként kezelt területről. Az új korszakot kezdő fiatal állam nagy lép­tekkel indult meg a gazdásági és társadalmi fejlődés útján. Nemzeti tulajdonba vették a népgazdaság alapjául szolgáló szénhidrogén-kincset, államo­sították a külföldi olajtársasá­gokat. Gyors iparosítás kez­dődött, földreformot hirdet­tek, .megindult a szövetkeze­tek szervezése. A demográ­fiai robbanás ellenére (a la­kosság alaposan megfiatalo­dott, lélekszáma pedig több mint a duplájára nőtt) tiszte­letre méltó eredményeket ér­tek el a közoktatás és az élet- színvonal emelésé terén. Kö­vetkezetesen előrehaladt a politikai intézményesítés fo­lyamata is: a hajdani felsza­badító mozgalom párttá szer­veződött. Űj alkotmányt fo*- gadtak el, amely már a szo­cialista irányzatú átalakulást állítja célként az észak-afri­kai ország népe elé. - A belpolitikai vívmányok mellett Algéria széles ' körű tekintélyt szerzett az elmúlt évtizedekben külpolitikai vo­nalvezetésével, haladó antd- imperialista politikai irányvo­nalával. Algír napjainkban is támogatja a gyarmatosítás­ellenes erőket — elsősorban persze a fekete kontinensen —, emellett megbecsült tagja az el nem kötelezettek moz­galmának, s jó, folyamatosa'n bővülő kapcsolatrendszert épí­tett ki a szocialista országok­kal, köztük hazánkkál is. N emzeti ünnepén őszinte tisztelettel és rokoH- szenvvél köszön tjük a baráti Algéria népét. Wa'hkg’cn gátolja a hzhdást Qrmiko helyzetelemzése Az amerikai fél kezdettől fogva gátolja a haladást a genfi tárgyalásokon; az a cél­ja, hogy a tárgyalások leple alatt megkezdhesse új, közép­hatótávolságú nukleáris raké­táinak telepítését Nyugat- Európában, s ezzel katonai fQlényre tegyen szert a Szov­jetunióval szemben — han­goztatta Ándrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szov­jetunió Minisztertanácsa el­nökének első helyettese, kül­ügyminiszter, amikor a Kreml­ben hétfőn fogadta Uffe-Elle- mann Jensen dán külügymi­nisztert. a felek . elsősorban nemzetközi kérdésekről, -az európai közép-hatótávolságú nukleáris fegyverzetről tár­gyaltak. A Szovjetunió részletes programot terjesztett elő, hogy kivezesse a genfi tárgyaláso­kat a zsákutcából — mondot­ta. Ehhez azonban feltétlenül szükséges, hogy az Egyesült Államok is olyan kölcsönösen elfogadható megállapodásokra törekedjék, amelyek lehetősé­tó zseblámpa mindig a zseb­ben van, azzal kell aztán megkeresni a zsebben nem hordozható zseblámpát. De ha ég is a gyertya, mihez lehet kezdeni mellette. Olvasni nem lehet. Tévét nézni sem lehet, azt amúgy se érdemes. Ezer­éves amerikai filmek arról, hogy az emberek jók és rosszak és a jó elnyeri a jutalmát, győz az igazság. Megszületnek vagy fölelevenednek a házon belüli barátságok, mert este nem lehet elmenni otthonról. De az emberek kedvetlenek, keveset remélnek és miről beszélnek? A tűzszünet-szünetről, a nem­zeti békétlenségről és az áram­szünetről. Áz áramtalanság egyik kö­vetkezményeképp Nyugat-Bej- rútot kártyaőrület kerítette ha­talmába. A szomszéd zöldséges annyira belehabarodott a kár­tyába, hogy teljesen elhanya­golja az üzletét, teheti, fele­sege nincs. Házasságok men­nek tönkre és javulnak meg az áramszünet miatt. Talán egyedül a gyerekek nyernek valamit a bajon. A szülők ugyanis kénytelenek többel foglalkozni velük, tévé híján vernek vagy nevelnek. Naponta valamennyien föl­tesszük a költői kérdést: mi kor lesz már ennek vége? Vá­lasz nincs. Lehet még rosszabb is. — HÁT ÉLET EZ? — kér dezi a szomszédasszony. Már fölfelé baktat a lépcsőn, verej­tékezik. liheg. — Na, megleli a férje? — kérdezem tőle — Nem. Fogalmam sincs hol le­het. A liftben .nincs, azt utcán nem látom. Hát mondja meg élet ez? És még mond valamit fran­ciául, az anyanyelvén, Hiába káromkodni mindenki csak az anyanyelvén tud igazán, jó • ízűén. Bejrút, 19S3, október. Hatos Erzsébet get teremtenek az európai közép-hatótávolságú nukleáris fegyverek egyensúlyának igaz­ságos alapon történő megőr­zésére. Az Egyesült Államok­nak le kell mondania azok­ról a kísérleteiről, hogy '- új rakétáinak Ny ugat-Európában történő telepítésével, vagy NATO-szövetségesei hasonló' kategóriájú fegyvereinek fi­gyelmen kívül ■ hagyásával megbontsa ezt az egyensúlyt. Jurij Andropovnak a Pravda számára adott nyilatkozata >*- mint mondotta — ismét bizo­nyítja, hogy a Szovjetunió' kész határozott lépéseket tenni äz Európát* fényégvtö? nukleáris veszély elhárításáért,^z> egyen­lőség és egyenlő biztonság alapján kész ■ megállapodni a nukleáris szembenállás szintjé­nek lényeges csökkentésében. Ugyanakkor nyilvánvaló •— folytatta Gromiko —, ;hogy a fegyverkezési hajsza .. újabb szakaszának, az európai ese­mények veszélyes alakulójá­nak megakadályozása vala­mennyi állam és nép ügyéi, Ha az Egyesült Államokkal Szö­vetséges országok -kormányai számolni akarnak, országaik széles társadalmi és politikai rétegeinek akaratával, -akkor építő módon kell hozzájárul­niuk az. európai közép-hatótá­volságú és taktikai nukleáris fegyverzet csökkentéséhez. Moszkva Rmidev elhunyt Hétfőn váratlanul elhunyt Saraf Rasidov, az SZKP KB Politikai Bizottságának pót­tagja, az Üzbég Kommunista Párt Központi Bizottságának első titkára, a legfelsőbb • sta­ges tagja. — jelentették ,be Moszkvában, Rasidov 1917-ben született, a Kommunista Pártnak 1939 óta volt tagja. Kétszer nyerte el a Szocialista. Munka Hőse címet. Saraf Rasidov nekrológját Jurij Andropov, az SZKr-KB főtitkára, a Szovjetunió Leg­felsőbb Tanácsa Elnökségé­nek .elnöke, , valamint- több más vezető írta alá az SZKP Központi Bizottsága, a leg­felsőbb tanács elnöksége és a minisztertanács nevében. Nsdgyakcrfutok Spanyolország délnyugati ré­szén hé.tfőq közös spanyol— amerikai hadgyakorlat kezdő­dött. A spanyol hadügyminisz­térium közlése szerint a „Gri- sex—8,3” elnevezésű manőver 'kilenc napig tart, és mintegy 23 ezer katpna, 32 hadihajó ‘ és 100 repülőgép vesz részt ben- ne, *• Négynapos hadgyakorl.at kezdődött hétfőn, a Néróét Szö­vetségi Köztársaság területén, 12 000 nyugatnémet, brit és dán katona részvételével.. A gyakorlat a NATO. „Autumn Forge” manőverláncólatának a része.

Next

/
Oldalképek
Tartalom