Pest Megyei Hírlap, 1983. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-18 / 221. szám

0 1983. SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP BEK A Tanért Vállalat készíti az ál- talános iskolák biológiai és földrajzi oktatásához a tanesz­közöket. Ezek — a földgömb­től az állatcsontvázakig — fo­lyamatosan kerülnek az isko­lákba. Képünkön: a domborza­ti térképmod elteket festik. LEONHARD EULER KÉTSZÁZ ÉVE, 1783. szeptember 18-án halt meg — 76 éves korában — Leonhard Euler svájci mate­matikus és fizikus, a XVIII. század egyik legjelentősebb tudósa. Apja szegény kálvinista lel­kész volt, aki fiát is papnak szánta. A szülői ház azonban nem jelentett ellenséges lég­kört a matematika számára, s így a papnak szánt fiú nagy szorgalommal látogatta Johann Bernoulli külön matematika­óráit. Húszévesen a szentpé­tervári akadémia meghívására Oroszországba utazott, s az élettani tanszék vezetője lett. Szerencsére hamarosan lehe­tősége nyílt, hogy fiziológia helyett fizikával és matemati­kával foglalkozzék. 1741-ig ma­radt Oroszországban, ezalatt megjelent 50 tudományos mun­kája, míg további 80-at rende­zett sajtó alá. Ezt követően egy negyedszázadon át a ber­lini akadémia alelnökeként és a matematikai osztály vezető­jeként tevékenykedett, mintegy háromszáz művet alkotva. Gauss mellett a matematika másik nagy fejedelme; kora matematikájának nem volt olyan fejezete, amelyben ma­radandót ne alkotott volna. Hi­hetetlen munkabírással, gazda­gon ontotta könyveit, tanulmá­nyait, s müveit éles logika, vi­lágos tartalom, csiszolt forma jellemezte. Az Országos Anyag- és Arhivatal közleménye Emelkedik egyesi élelmiszerek ára Első napi bélyegző Alkalmi levelezőlapok A Magyar Posta Az ember tragédiája első bemutatójáról megemlékezve új alkalmi le­velezőlapot bocsát forgalomba szeptember 21-én. A levelező­lapot Forgács Miklós grafikus- művész tervei alapján az Ál­lami Nyomdában készítették. A bélyegképen Madách Imre portréja látható. Báthori István születésének 450. évfordulója alkalmából, szeptember 27-én is megjele­nik új alkalmi levelezőlap, melyet Vertei József grafikus- művész tervei alapján készí­tettek az Állami Nyomdában. A bélyegképen Báthori István portréja látható. Mindkét levelezőlapot első napi bélyegzővel látják el a kibocsátás napján. Az Országos Anyag- és Ár­hivatal — a Minisztertanácstól kapott felhatalmazás alapján — közli: Az idei népgazdasági terv — feltételezve, hogy a gazda­sági teljesítmények az elő­irányzatok szerint alakulnak és a gazdálkodás körülményei nem romlanak — nem számolt az alapvető fogyasztási java­kat érintő központi áremelé­sekkel. A terv teljesítéséért az év folyamán nagy erőfeszíté­sek történtek. Mindezek elle­nére a gazdálkodás hatékony­sága nem javult a követelmé­nyeknek megfelelően. Az ipar teljesítménye valamelyest el­marad az előirányzottól, s a mezőgazdaságban jelentős ter­méskiesést okozott az aszály. Ezért elkerülhetetlenné vált néhány fogyasztási cikk árá­nak korábban' nem tervezett emelése. Szeptember 19-től emelke­dik a cukor, az étolaj, a mar­garin, a kenyérfélék, a péksü­temények és egyéb sütőipari termékek egy részének fo­gyasztói ára. A cukor átlagosan 23 száza­lékkal drágul. A normál' kris­tálycukor kilogrammonkénti ára 17,50 forintról 21,50 fo­rintra emelkedik. Az állami és szövetkezeti ipar által gyár­tott édesipari termékek, ször­A szolidaritási alap javára Kisipari termékvásár Nem mindennapi rendez­vénynek adott otthont szom­baton a Csepel Autógyár mű­velődési háza Szigethalmon. A KIOSZ Pest megyei vezetősé­ge mellett működő nőbizottság fodrász-kozmetikai és divat- bemutatóra, valamint egész na­pos termékvásárra várta az érdeklődőket. Szeptember 18. Rokkantak napja A rokkantak nemzetközi éve hazai eseménysorozatának szervezésére alakult nemzeti bizottság 1981-ben határozatot Lottótájékoztató Sok a négyes találat A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 37. játékhéten öttalálatos szelvény nem volt. Négy találata 79 fogadónak van, nyereményük egyenként 113 430 forint. A háromtalálatos szelvények száma 8788, ezek­re 510 forintot fizetnek. A kéttalálatosokból 229 838 darab van, ezek értéke egyenként 24 forint. hozott arról, hogy szeptember 18-át országosan a rokkantak napjaként tartsák meg. Az idén ennek megfelelően számos rendezvénnyel és vál­tozatos programmal teszik em­lékezetessé ezt a napot. A Mozgáskorlátozottak Pest megyei Egyesületének rendezé­sében a Bartók Béla Állami Zeneiskola váci hangverseny- termében ünnepi hangverseny­nyel nyitják meg a kétnapos eseménysorozatot. A hangver­senyen a Musica Humana ka­marazenekar és Selley Zoltán előadóművész szerepel. Délután háromkor kezdtek dolgozni a fodrászok, akik gyermekfrizurákat, sportos és nappali fazonokat, illetve ro­mantikus hajkölteménveket készítettek. A bemutató leg- meghökkentőbb része a punk- hajak fésülése volt. A fiatalok között egyre inkább terjedő viselet ez a kakastaréjszerű halforma. melynél a hatást még különféle élénk színű lak­kokkal is fokozzák. Diszkózenére vonultak fel délután a csinos lányok, akik a Pest megyei női szabók leg­sikerültebb ruhadarabjait vi­selték. A legnagyobb sikert a menyasszonyi ruhák és a nagy­estélyi öltözékek aratták. A kisiparosok termékbemu­tatója mellett egy sátorban azokat a holmikat árusították, amelyeket a KIOSZ tagjai esz­mei áron ajánlottak fel. Eze­ket a termékeket a dunaha- raszti nőbizottság tagjai árul­ták és az így befolyt összeget — akárcsak a rendezvény egyéb bevételeit — a nemzet­közi szolidaritási alap javára fizetik be. M. K. nek a vendéglátóipari és cuk­rászati árakban is. A szociá­lis, a diák- és a gyermekin­tézményekben a lakosság által kifizetett étkezési térítési dí­jak nem változnak. pök fogyasztói ára változatlan marad. Az étolaj fogyasztói ára 20, a margariné átlagosan 10 szá­zalékkal emelkedik. A napra­forgó-étolaj literenkénti ára 28,50 forintról 34,20 forintra, az */< kilogrammos Ráma mar­gariné 12,50 forintról 13,80 fo­rintra változik. A kenyérfélék ára átlagosan 16 százalékkal, a péksütemé­nyeké és egyéb sütőipari ter­mékeké átlagosan 12 százalék­kal növekszik. A fehér kenyé­ré kilogrammonként 6,40 fo­rintról 7,60 forintra, a félbar­na kenyéré 6 forintról 7,20 fo­rintra emelkedik. Kisebb mér­tékű az áremelés az egyéb kenyérféleségeknél. A vizes zsemle és a kifli darabonkénti ára 10 fillérrel drágul, a töl- telékes péksütemények ára nem változik. Az áremelések érvényesül­A szeptember 19-i élelmi­szerár-emeléssel egyidejűleg az ellátást nyújtó intézmények az élelmezés nyersanyagnor­máját saját hatáskörben fel­emelhetik. A csak menzai, va­lamint a félnapos étkezést biz­tosító intézményeknél (bölcső­dék, óvodák, általános iskolai napközik) napi 0.50 forinttal, az egész napos étkezést nyúj­tó intézményeknél (kórházak, diákotthonok, szociális ottho­nok stb.) 1 forinttal lehet az élelmezési normákat emelni. A 18/1976 (VTI. 4.) PM—MŰM I számú együttes rendelet mó- ' dosítására később kerül sor. Fóti szüret Jókedvű felvonulás A gondos gazda elégedettsé­gével tekintettek körül a Fó­ti ősz rendezői tegnap dél­előtt. A község apraja-nagyja gyülekezett a főtéren, hogy ki ne maradjon a hagyományos szüreti felvonulásból, s bár az időjárás nem fogadta kegyei­be az ünneplő sokaságot, az embereket nem riasztotta el az eső. Az idősebbek a hajdani mu­latságokat emlegették, felidéz­ve a régi vígasságokat. Igaz. a domboldal egykori szőlő­kertjeit már csupán az emlé­kezet őrzi, de a kiskertekben megterem a nagyfürtű cseme­ge és a jó bornak való szőlő. Nem véletlenül szedték elő a pincékből a préseket, a hor­dót, a fakádat. A felpántliká­zott lovaskocsik a vígság népé­vel a Fáy présházhoz vonultak. Itt mindenki azonnal kóstol­hatta a présből csorduló méz­édes mustot. A délután fénypontja a szabadtéri színpadon kezdődő műsor volt. A fótiak lelkesen tapsoltak a menyecskekórus szereplésének, ök elevenítet­ték fel a régi szüreti dalokat és szokásokat. De nem maradt el a többi együttes sikere sem. A bagiak, a nagytarcsaiak, a mogyoródiak és a Zalka Má­té Katonai Műszaki Főiskola népitáncosai az ország külön­böző tájegységeinek táncait mutatták be. Később a könnyű műfaj kedvelőinek szólt a színpadról a zene, a tánc, és az ének. E. K. Felborult a robogó szekér A helyszínen meghalt Megijedtek a lovak. Jászka­rajenő külterületén, Farkas István fogatos az Árpád Tsz lovaskocsijával búzát szállított. A bakon ült Tóth Sándor rako­dó is. A fogat egy tehergépko­csit került, amitől a lovak megijedtek. Farkas a hajtó­szárral igyekezett az állatokat visszatartani, de a szerszám el­szakadt és a szekér az árokba borult, maga alá temetve Tóth Sándort, aki a helyszínen meg­halt. A vizsgálat eddigi adatai szerint a balesetet a lovak ijedtsége okozta, továbbá az, RADIO ES TV MŰSORÁBÓL VASÁIIIVAP KOSSUTH RADIO 1.55: Rákőczi-induló 5.00: Előttünk a vasárnapi 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Külpolitikai negyedóra 8.2«: Énekszóval, muzsikával 10.00: Hírek 10.03: A Gyermekrádió műsora 11.00: Vasárnapi koktél 12.05: Hírek. Időjárásjelentés 12.05: Nemzetközi magazin 12.35: Édes anyanyelvűnk 12.40: Rázós úton 12.50: Bach- és Brahms-művek 13.34: Népdalkörök pódiuma 13.59: Liszt: H-moll szonáta. 14.30: Szonda Í5.00: Hírek 15.05: Müvészlemezek 16.04: Irodalmunk a felszabadulás után 17.00: Hírek 17.35: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.30: Esti Magazin 18.40: Diákkönyvtár hangszalagon 19.39: Az Állami Népi Együttes felvételeiből 20.26: Sibelius-felvételeinkből 22.00: Hírek. Sport. Totó 22.15: Caccini: Euridike. Opera 8.40: Irodalmunk a felszabadulás után 8.55: Az MRTV gyermekkórusa énekel 9.09: Mit hallunk? 9.34: Részletek a János vitézből 10.00: Szerpentin 11.00: Ladányi Ferenc műsora 12.10: Jó ebédhez szól a nóta 13.00: A vadon szava. II. rész 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Erről beszéltünk 14.30: Hírek. Útközben 14.35: Táskarádió 15.35: Poptarisznya 17.30: Oda-vissza 18.30: Hírek 18.33: Útközben, hazafelé. 20.30: Hírek 20.33: Társalgó 21.58: örökzöld dallamok 23.00: Hírek. Soprt. Totó 23.15: Operettrészletek 24.00: Hírek. Időjárásjelentés 3. MŰSOR 20.27: Hi-Fi varieté 22.07: Mindenki egyenlő eséllyel 23.04: Dzsesszkvartett 23.30: Hírek. Időjárásjelentés TELEVÍZIÓ 9.00: Idősebbek is elkezdhetik 9.05: Óvodások filmműsora 9.20: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer ... az Ember 9.30: Szergej Jeszenyin versei 9.44: Ki kopog? 10.00: Hírek 10.05: Nyitnikék 10.35: Mozart: B-dúr zongora­verseny 10.5?: Sanzonok 11.32: Irodalmunk a felszabadulás után 9.50: Vidor Miklós: Székács a kő- 11.12: Ismeretterjesztő előadás bőn 12.00: Déli krónika 11.10: Tudományos? Fantasztikus! 12.30: Ki nyer ma? A levegő 12.45: Válaszolunk hallgatóinknak 11.25: Hírek 13.00: Zenei érdekességek 11.30: Fülbevaló. Egy őrá azoknak, 14.18: Verbunkosok akik szeretik a zenét 14.44: Irodalmunk a felszabadulás 14.20: „A nagy sömmi szépsé- után gél. .” 14.54: Édes anyanyelvűnk 14.55: Reklám 15.00: Hí-ek 15.00: A kegyelmes úr szárnyse­gédje 16.20: Képújság 16.30: Vasárnapi muzsika 17.30: Műsorainkat ajánljuk 18.00: Delta 7.00: Szerb-horvát és német nyel- 18.40: Idősebbek Is elkezdhetik 23.15: Mozart: Esz-dúr divertimen- 13.00: Hírek vű műsor 8.00: Hírek. Időjárásjelentés 8.11: Az MRTV szimfonikus ze­nekara játszik 10.00: Cj Zenei Újság 10.45: Külpolitikai negyedóra 11.00: Hírek 11.03: Triófelvételekből 12.45: Zsoldos Imre trombitál to 21.00: Hírek. Időjárásjelentés 0.10: Virágénekek PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika — korán- kelőknek 7.00: Az evangélikus egyház fél­órája 7.30: Vasárnapi orgonamuzsika 8.00: Hírek. Időjárásjelentés 8.05: Ivi kopog? 13.05: Komjáthy György műsora 13.35: Operarészletek 14.45: Csajkovszkij: IV. szimfónia 15.25; A Nemzetközi Rádióegyetem műsorából 15.55: Kis magyar néprajz 16.00: Hét évszázad muzsikájából 17.30: Könnyűzene 18.30: Zenekari muzsika 19.42: Arcot cseréltem, de szívet nem 18.45: E-ti mese 19.00: A Hét 20.00: Hírek 20.05: Németh László: Papucshős 21.20: Kapcsoltam 22.00: Vendégjáték a stúdióban 22.50: Hírek 2. MŰSOR 16.40: Fejes Endre: Mocorgó. Tévé­film 18.05: Telesport 21.40: A modern művészet kaland­ja HÉTFŐ KOSSUTH RADIO 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárásjelentés 8.25: Mit üzen a Rádió? 9.00: A Hét zeneműve 15.05: Kóruspódium 15.28: Dominó 16 00; Opej ettmúzeum 16.30: Világablak 17.00: Hírek 17.05: Beethoven: A-dúr szonáta 17.30: Költészetünk a felszabadulás után 18.00: Madrigálok 18.15: Hol volt, hol nem volt.. • 18.30: Esti Magazin 19.15: Hétfő este mindenkinek 20.35: Operafelvételekből 21.30: Vitakör a kohó mellett — Szilágyi Szabolcs beszélget ostrowieci vasmunkásokkal 22.00: Hírek. Sport 22.20: Tíz perc külpolitika 22.30: Halló, itt vagyok! 23.30. Szimfonikus indulók 24.00: Hírek, Időjárásjelentés 0.10: Novai Gábor táncdalaiból PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! —• Zenés műsor 8.00: Hírek. Időjárásjelentés 8.05: Népdalok 8.30: Hírek. Útközben 8.35: Figyelmébe ajánlom 8.50: Bliss: Kenil\vorth-szvit 9.00: Slágermúzeúm 10.00: Zened él előtt 12.00: Fátyol József klarinétosik 12.30: Hírek. Útközben 12.35? Kis magyar néprajz 12.40: Tánczenei koktél 13.25: világújság 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14.00: Kettőtől ötig ... A Rádió ki vánságműsora 17.00: Ismeretterjesztő előadás 17.30: ötödik sebesség 18.30: Hírek. Útközben 18.35: örökzöld dallamok 19.30: Sportvilóg 20.00: Tip-top parádé 29.30: Hírek. Útközben. 20.35: Társalgó 22.00: Nótacsokor 23.00: Hírek. Sport 23.20; Operettrészletek 24.00: Hírek. Időjárás jelentés 3. MŰSOR 9.00: Mesedélelőtt. 9.30: Barlay Zsuzsa dalfelvételei- bői 10.00: Szonda 10.30: Dz^esszfelvételekből II.Oj: H.rek 11 05: Hat évszázad zenéjéből 12.10: Irodalmunk a felszabadulás után 13.00: Hírek 13.07: Zenekari hangverseny 14 49: XIX. századi operákból 16.00: A hét zeneműve 16.30: Három barokk szonáta 17.00: Komjáthy György műsora 17 30: Kórusmuzsika 18.00: Z<rbrá diószín ház Í8.22: Új operalemezeinkből 1.9.00: Hírek 19.05 . A kamarazene kedvelőinek 20.35: A Poptarisznya dalaiból 21.38; Zenekari muzsika 23.30: Hírek. Időjárásjelentés hogy a lószerszámok hibásak, javítottak voltak. A fogat haj­tója meg enyhén ittas. Féktávolságon belül. Abomy- ban, a Zalka Máté és Bethlen Gábor utca kereszteződésében Bladneczki Zsolt 11 éves ta­nuló körültekintés nélkül az úttestre szaladt, ahol egy sza­bályosan közlekedő tehergép­kocsi elütötte. A gyermek meg­sérült. Áttért a bal oldalra. Az E5­ös főútvonalon Dabas külte­rületén Kovács György 30 éves erdőgazdasági dolgozó személygépkocsijával áttért az úttest bal oldalára, ahol ösz- szeütközött egy szabályosan közlekedő tehergépkocsival. Kovács György és utasa. Ko­vács Dezső 32 éves segédmun­kás, súlyosan megsérült. Mindketten megsérültek. Cegléden, a Bacsó Béla út 32. számú ház előtt Szabó János 23 éves traktorvezető segéd- motoros kerékpárjával nekiüt­között az előtte haladó Bába Józsefné 35 éves kerékpáros­nak. A balesetet az okozta, hogy Szabó János elaludt a segédmotoron. Mindketten könnyebben megsérültek. Fának ütközött. Bugyi la­katlan területén a Kiskunlac- házi úton Dabasi Sándorné 18 éves betanított munkás sze­mélygépkocsijával egy fának ütközött. Dabasiné, valamint utasai: Mráz Miklósné 21 éves betanított munkás, továbbá Dabasi Tamás 4 hónapos, és Mráz Miklós kétéves gyermek megsérült. A rendőrség valamennyi ügyben folytatja a vizsgálatot. :*SJS A gyászoló család nevében hálá­san köszönöm a részvétnyilvárií- tást mindazoknak, akik férjem temetésére eljöttek virágot hoztak vagy gyász távira tot küldtek, hogy osztozzanak fájdalmunkban. Szögi Ferencné, Ccsa. _ a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pestmegye! Tanács lapja. Megjelenik — hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: Sági Agnes — nrOT UCPVn UlDI AD Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, Pl. 31! Iránylfószám: 1448. - Kiadta a rtwl IB tu ILI níllLnr Hírlapkiadó Vállalat, Budapest. Blaha Lujza tér I. 1959. Felelős kiadó: TiU Imre Igazgató. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal központi telefonja: 343-100 és 336-130 — * 1-Szerkesztőségi titkárság: 142—228. - fiokszerkesztosegel cKH/íiiA s.ahaiííás út 2 Pf 14 2100 Telefon: 81—96. - Monori Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pl. 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykőrös. Hősök tere 7. 2750. Telefon: 388. - Váci Híi r. VT Ml Telefon- 10 -095. — A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely és a posta Központi Hírlap irodánál (postacím: Budapest V. József nádor tér 1. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KHI 215- 96 162 pénzforgaln.. ___________ 1 ílo éra- « oldat 1 40 Ft 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,- Ft, félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400,- Ft. - ISSN 0133-6659 Pest megyei Hírlap ondex- 25 064 HU). ISSN 0133-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN 4133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN «133-2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-37» (Váci Hírlap). Jelzőszámra. UJI, 1983. szeptember 18. ««*■■ Vasárnap. Diána nap­ja. A Nap kél 6.25 — nyugszik 10.52 órakor. A Hold kél 17.47 — nyugszik 1.56 órakor. Hit? MUn, 1983. szeptem­liubunr bér 19. Hétfő. Vilhelmina napja. A Nap kél 6.26— nyugszik 18.49 órakor. A Hold kél 18.14 — nyugszik 3.00 órakor. B VÄTtiivT»~ri; liXiirAV« Nyugat felől lassanként csökken a felhőzet, többfclé, egyre hosszabb időszakokra áll el az eső. Az északnyugati szél napközben gyakran erős, a Dunántúlon néhol viharos lesz. — Fogadóóra. Csonka Ti­bor, a Pest megyei Tanács el­nökhelyettese szeptember 19- én, hétfőn 10—13 óráig hiva­tali helyiségében fogadóórát tart. — Hármas ikrei születtek a kaposvári kórházban a so- mogyvári Fullér Máriának. A kicsinyek összsúlya 3800 gramm: Szilvia 1300, Gábor 1320, Anita pedig 1200 gramm- súllyal látta meg a napvilá­got. A kicsinyeket a koraszü­lött-osztályon inkubátorban tartják. Az édesanya és a kisgyerekek állapota kielégítő. — Hídépítés. Versegen a Dó­zsa és a Rákóczi utca közötti szakaszon a régi elbontásával új, korszerűbb híd építésének munkálatai kezdődnek. A mint­egy 900 ezer forintos költségű beruházás kivitelezője a Gal- gamenti Vízi Társulat. — Hízók exportra. A péceli Rákosvölgye Tsz az esztendő első felében többszáz kisterme­lőtől mintegy 12 és fél ezer hí­zósertést és 1600 bárányt vá­sárolt fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom