Pest Megyei Hírlap, 1983. szeptember (27. évfolyam, 206-231. szám)

1983-09-18 / 221. szám

GIJLÍEEíDS A PEST MEGYEI HÍRLAP CEGLÉDI JÁRÁSI ÉS CEGLÉD VÁROSI KÜLÖNKIADÁSA )áÍ3. SZEPTEMBER 18., VASÄRNAP XXVII. ÉVFOLYAM, 221. SZÄM Ígéretes ceglédi ősz Tíz napig tartó tarka forgatag Színes sátrak Eljött ismét az arany ősz. Az idén mintha hamarabb sárgulna a fák levele. Darazsak dongnak az érett gyü­mölcsökön, ökörnyál finom szövésű pántlikája úszik a levegőben. A megváltozott élet is közelebb kerül ilyen­kor a hagyományokhoz. Felelevenedik a szüretkor tar­tott lakodalmak, a régi nagy vásárok emléke. Segíti fel­idézni az az eseménysor, amely kétévenként Ceglédi ősz néven szervezi programmá a szórakoztató, művészeti, tudományos és vendégváró rendezvényeket. ros monográfiájának tekinté­lyes kötete, a világhírű fotó­művész, Tóth István sok szép felvételt tartalmazó katalógu­sa, s ha van még Hídvégi La­jos Ceglédi históriák című munkájából, akkor annak pél­dányai is föltűnnek. Mint régen, ma is sokféle szórakoztató mozzanat kap­csolódik a vásárhoz. Csak most nem kard- és tűznyelők, regösök, képmutogatók tűnnek fel, hanem a művelődési köz­pont által felkért amatőr együttesek, mint a helybeli citerazenekar, a nagykőrösi asszonykórus, a zeneiskola if­júsági fúvószenekara. Rockszínház A régi Róna-rendezvények nyomán ismét helyet kap a programban a dzsesszzongo- risták fesztiválja. Olyan neves előadó gárda jön, hogy csak beférjen a közönség a zene­iskola hagversenytermébe. A szakma olyan jelesei zenélnek, mint Gonda János. Vukán György, Szabados György s hozzájuk csatlakozik a fiatal Bori Viktor. Bizonyára sokan kíváncsiak lesznek majd a ze­neiskola egykori növendékei­nek hangversenyére, s lesz kö­zönsége a Kossuth Étteremben tartandó zenész találkozónak is, amely eddig még minden Biczák Péter városi közmű­velődési felügyelő első helyen a parádés megnyitót említi, amely megszabja a tíz napig tartó tarka forgatag színvona­lát és jellegét. Szeptember 23-án, pénteken este hét óra­kor a tornacsarnok közönsége előtt a Magyar Állami Népi Együttes mutatja be Lakodal­mas című táncműsorát. Ez a várhatóan sok száz embert érdeklő előadás alkalmas előzménynek ígérkezik a vá­ros és a környék lakosságát csalogató szabadtéri árubemu­tatóhoz és vásárhoz, amely szeptember 30-tól október 2-ig tart. A főtéren feltűnnek a forma- tervezett színes sátrak, ame­lyekben a többi között a ven­déglátóipar, a tangazdaság, az áfész, a Pest megyei Iparcikk Kereskedelmi Vállalat, a Kö­zép-magyarországi Pincegaz­daság mutatja be és kínálja áruját. Ott lesz az Élelmiszer Kiskereskedelmi Vállalat és divatos holmijaival a Nívó Ru­házati Szövetkezet. Re­mélhetőleg az őstermelők is kivonulnak zöldség- és gyü­mölcstermésük javával. De lesz ott táplálék a szel­lemnek is. Kapható lesz a vá­Szépek, ügyesek Érmeket hoztak gazdáiknak Bemutatóra készülődnek Cegléden, bár keveset hallat magáról, tevékenyen működik a Magyar Ebtenyésztők Orszá­gos Egyesülete helyi csoport­ja. Az év elején a sportkutyá­sok a versenyzők sorába csat­lakoztak és most szép siker­rel zárták az NB ll-es me­zőnyben az évadot. Tavasszal itthon, majd Budapesttől Szombathelyig minden ver­senyt megnyertek, így az NB ll-es bajnokságot is és így 1984-ben. már az első osztályú csoportban versenyezhetnek. Lehetőség lesz arra, hogy Eu- rópa-bajnokságon indulhassa­nak a következő években, ha az eredmények hasonló szépek lesznek. A legendás német juhász kutyák közül Rick, a ceglédi Kárteszi Péter kutyája győz­tesként hagyta el a ceglédi, az érdi és a Bp. észak-nyugati versenyeket. A pesterzsébeti verseny alkalmával Prohászka József óriás Schnauzer szukája egyéniben ért el kimagasló szintet, győzelmeket hozott gazdája örömére Nauszika. Ez a kutya már az ifjúsági baj­nokságon II. helyezést ért el. A csapatgyőzelemhez hozzájá­rult Hérosz, Bessy és Cézár — Szabó Károly. Molnár Sándor és Gál Attila német juhászku­tyája. Szeptember 24-én, szomba­ton, a Ceglédi ősz eseményso­rozat alkalmával kutya fajta- és ügyességi bemutató lesz délután 16 órai kezdettel a Gerje partján lévő kiserdőben, kiképző területükön. A bemu­tatón tombolát sorsolnak, a főnyeremény egyelőre titok, de biztosan nagyon megörül majd nyertese. Molnár Sándor titkár, a kiképző iskola vezetője alkalommal jól sikerült. Zenei esemény kapcsolódik a záró­eseményhez is, a Rockszínház a Lázadók rockoperáját adja elő a tornacsarnokban. A kiállítások sorából a IV. Fa és környezet kiállítás ér­demel említést, amelyen ne­ves alkotóművészek állítják ki fából készített plasztikáikat. A Kossuth Múzeum időszaki kiállítótermét bizonyára so­kan felkeresik. A VI. Országos kisgrafikai kiállítás a helyőrségi művelő­dési központban kap helyet. A kisgrafika barátok körének találkozóját is városunkban tartják, mivel tíz évvel ezelőtt első alkalommal ugyanitt gyűltek egybe a kisgrafikák alkotói és gyűjtői. Most em­lékmappával lepik meg az ér­kezőket. A városunkbeli Sár­köz?/ Erzsébet festőművész a pártszékház aulájában, a szol­noki Meggyes László a kórház tanácstermében bocsátja a kö­zönség elé műveit. Összejövetelt tart a Ceglédi Baráti Kör, melynek tagjai a város iparával, egészségügyi és művészeti életével ismer­kednek meg. A kórház tudo­mányos tanácskozás színhelye lesz. Pedagógusok és közmű­velők folytatnak véleménycse­rét a közoktatás és a közmű­velődés kapcsolatáról. A ma­dárhangok világa címmel Sző­ke Péter tudományos kutató tart érdekesnek ígérkező elő­adást. ínyencek kedvére A vendégváró események sorából említésre méltó Lu­kács Sándor műsora, az ínyen­ceknek szánt Tiroli est, amely finom falatokat helyez kilá­tásba azoknak, akik felkere­sik a Kossuth Éttermet. Ugyanott lesz a háziasszonyok és a főzéshez értő férfiak sza­kácsversenye. A programok összeállítói azon voltak, hogy a szeptem­ber 23-tól október 2-ig tartó eseménysorozat minden kor­osztály és érdeklődési kör fi­gyelmét felkeltse és kielégítse. Reméljük, sikerül. T. T. Ki-ki beszámolt életéről Járt egy osztály a Budai útra Ok adták az első sikerélményt Negyedszázad alatt mi min­den történhet a világban? Nem született még meg az a krónikás, aki számot adhat­na huszonöt év eseményeiről, a központi égitestünket meg­annyiszor körülkeringő sár­golyónkon történtekről. For­radalmak és háborúk, békés építőmunka és rombolás, böl­csők és koporsók tízmilliói­nak öröme és tragédiája — ki tudná mindazt felsorolni, mi minden történt azalatt, míg lepergett az a huszonöt­ször 365 nap az Idő homok­óráján? Igen, ennyi Idő telt el azó­ta, hogy az 1958-ban, a Budai úti iskolában végzett nyolca­dikosok — tíz fiú és hét lány —, elköszöntek a betonút ás sínpácok ölelésében szigetet alkotó intézet épületeitől, ud­varától, s mondtak búcsút oktató-nevelő pedagógusaik­nak. S most, az egyik szom­bat esti gyertyafényes rendez­vényen újra találkoztak a hajdani nebulók, hogy jelen­lévő tanáraik és társaik előtt ki-ki számot adjon önnön életéről. Csepp és tenger Nagy-nagy történelemóra volt ez a számvetés, huszonöt év történelme. Mennyi öröm és fájdalom, sikerélmény és kudarc történt valamennyiük­kel! Életek születtek és múl­tak el, mint születnek és apadnak el a folyók, az örök mozgást magukban hordozók. Elhalványodtak közös diák­emlékeik, mint megszürkült, kiritkult homlokuk fölött a haj, s mint megkoptak sze­meik. összekuszálódtak a haj­dani csínytevések, naiv el­képzelések, mint összekuszál­ta az öregdiákok akkori ham­vas arcbőrét azóta az idő. Mint minden számvetéskor, először az időközben elhunyt tanárok, s a szeretett osztály­társ emlékének adóztak tisz­telettel. Török Mihály és Opra Lajos tanár úr, s Vár­szegi Ferenc diáktárs nevét keretezte fekete színnel az emlékezés. Infarktus, rák és vízbefúlás vetett véget éle­tüknek. Micsoda skálája van már a halálnak is. Hát még az életnek! Hall­gatva a diáktársak beszámo­lóit, az ember arra gondol, nemcsak a közelmúlt törté­nelme, de a jelenkori Magyar- ország körképe is tükröződik bennük, mint egy csepp ' víz­ben a tenger. Szóltak, sorra Íme az osztályfőnök, Tóth Mihályné, aki töretlen fiatal­ságával, ritka energikusságá- val vonta magára az osztály- találkozón részt vevők figyel­mét. Könnyezve vallja be: Aránylók, kerekek, ropogósak A Dél-Pest megyei Sütőipari Vállalat ceglédi, Mizsei úti gyárának ostyaüzemében havonta tíz tonna ceglédi sajtos ropogóst gyártanak. A terméket a megye határain túl is ismerik, rende­lik. Apáti-Tótb Sándor felvétele számára, mint akkori, kezdő pedagógusnak, ez az osztály jelentette az első sikerél­ményt. Azt, hogy valameny- nyien megállták helyüket az életben, egyikükre sem gon­dol szégyenkezve. Ránéz az arcokra, sorolja: Csala Teca, Pálóczi Rózsi, Török Éva. Hanem a fiúk személyének felismerése már nehezebb: meglett családapákká, széles vállú, pocakosodó férfiakká gyúrta többségüket a huszon­öt esztendő. Gór Andrást épp­úgy, mint Szűcs Istvánt, Ron­dos Mihályt hasonlóképpen, mint Lvomszki Lászlót. Ta­lán csak Janik Pál, Kökény László és Bachstedter György hasonlít leginkább a nyolca­dikos tablón szereplő fotográ­fiájához. Tóth Mihályné — Böbe ta­nár néni — pedagógus ma­radt, ma a ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium elismert matematikatanára. És a helyesírás örök, jelen­lévő apostola, Sági Ferenc ta­nár úr? Az ő életútja már változatosabb. Tanított — és tanít — a középiskolákban, elvégezte a pártfőiskolát, s jó néhány éve már, hogy be­tölti a Dózsa György kollé­gium igazgatói tisztét is. Ra­jongásig szereti a Budai úti tanítványokat, s ezt még ak­kor is vallja, amikor néhá- nyan fölemlítik előtte egykori szigorát. Mint hajdan az iskolapad­ban, feszengve jelentkeznek szólásra a jubileumi osztály- találkozó résztvevői. Az ipa- ritanuló-oktató, a kádár szak­mát kitanult, de jelenleg a vendéglátóiparban dolgozó csapos, a kőműves, az ápoló­nő, a villanyszerelő, a vas­utas, akik hűek maradtak vá­lasztott hivatásukhoz, az au­tószervizben dolgozó tech­nikus, aki a messzi Felgyőről hozott asszonyt a házhoz. Családja, gyermeke egyéb­ként szinte mindegyiknek van, sőt, a találkozó főrende­zője, Janik Pál már nagy­apai örömök elé néz... Jó útravaló volt Izgalmasabb volt az a né­hány óra ott, a Magyar Étte­rem fehér asztalainál, mint a hajdani matematika, fizika, irodalom vagy földrajz órák voltak. És ezúttal senki sem bújhatott ki a leckemondás alól. Igaz, nem is akart. Fo­lyékonyan feleltek mindany- nyian. Ahány volt növendék, any- nyi életsors került azon az es­tén az emlékezés hófehér asz­talára. És hamarosan meg­telt az a néhány óra az élet végtelen változataival. Ám egyvalamit egyformán bizo­nyítottak így, huszonöt év után. Nevezetesen azt hogy a Budai úti általános iskola ta­nárai jó útra valóval bocsá­tották el valamennyiüket an­nak idején. Besze Imre Kedvezmény! kérnek A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Bu­dapesti és Pest megyei Szer­vezete évenként tájékoztatót tart területenként. Legutóbb Cegléden hívta össze a város és a járás körzetébe tartozó tagokat. Az egybegyűlteket a ceglédi Kossuth Művelődési Központ klubtermében megnyitó be­szédében Kovács Sándor, a ceglédi csoport vezetője kö­szöntötte, majd a Pest me­gyei szervezet titkára, Pin- vinczki György tartott beszá­molót, ismertette a taglét­szám alakulását, majd a szo­ciális és más juttatásokról szólt. Elmondta, hogy a jövő esztendő küldöttértekezletük éve lesz, ezen a ceglédi cso­portot ketten képviselik. A felszólalók a vakok és gyengénlátók helyzetéről szá­moltak be, ezzel kapcsolatban a vezetőségnek továbbítva né­hány javaslatot tettek, kérel­müket tolmácsolták, miszerint jó lenne, ha kedvezményt kaphatnának a szemüvegvá­sárlásra, mivel ezek nem ol­csók. Évszázados születésnap Tápiószőlősről Szolovjov Emőke, lapunk olvasója írta a következő hírt: száz éve, 1883. szeptember 13-án született Tá- piószelén Brindzlk Sándomé Bencsik Erzsébet. Az idős hölgy Tápiószőlősön él. Szüle­tésnapja alkalmából a falu legidősebb asszonyát Veres Mihály tanácselnök köszöntöt­te, valamennyiük jókívánsá­gait tolmácsolva. Jó egészsé­get, minden jót kívánt a ben­sőséges ünnepségen a ritka szép születésnap alkalmával. A szolnoki rádió műsora Szeptember 19-től 25-ig Hétfő, 17.00: Műsorismerte­tés. Híreik. 17.05: Hétfői hul­lámhossz. Aktuális riportmű­sor az őszi betakarításról. 18.00 —18.30: Alföldi krónika. Kedd, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Ray Philips régi slágereiből. 17.15: Zsibon­gó. Gyermekműsor. (A tarta­lomból : Mezőgazdasági munkán az osztály. Kedvenc játékaim. Sokat olvasok.) 17.30: A török­szentmiklósi Rózsa Ferenc té­ri és a Bethlen úti iskola kó­rusai énekelnek. 17.40: Tégla­poros a kalapom. 17.50: Mezei szőttes. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: A Bikini-együttes felvé­teleiből. 18.26—18.30: Hírössze­foglaló. Lap. és műsorelőzetes. Szerda, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05: Farmer és nyakkendő. Ifjúsági magazin. 18.00—18.30: Alföldi krónika. Csütörtök, 17.00: Műsoris­mertetés. Hírek. 17.05: Két dal egy előadó. Janis Joplin felvé­teleiből. 17.15: Kiskertek ked­velőinek. 17.25: Virágénekek 17.35: Hajtóerő. 17.50: Akik Szolnokról indultak. Szakácsi Sándor énekel. 18.00: Alföldi krónika. 18.15: Tánczene a szerzők előadásában. 18.26— 18.30: Hírösszefoglaló. Lap. és műsorelőzetes. Péntek, 17.00: Műsorismerte­tés. Hírek. 17.05; Afrikai rit­musok. Az Osibisa együttes játszik. 17.15: Napjaink. Pala­tínus István jegyzete. 17.20: Űj felvételeinkből. Nagy La- josné, a szolnoki zeneiskola tanára megzenésített verseket énekel. 17.25: Kulturális figye­lő. (A tartalomból: Évadelőn. Alkotó pedagógusok. Folyó­iratszemle.) 17.50: Táncmeló­diák. 18.00—18.30: Alföldi kró­nika. Szombat, 7.00: Román mű­sor. 7.30: Kellemes hétvégét. (A tartalomból: Műsorismer­tetés. Hírek. Programajánlat. Piaci hangképek. A héten tör­tént. Ritmusrodeo.) 9.00: Kék tény. 9.30—10.00: Román mű­sor. Vasárnap, 8.00: Műsorismer­tetés. Hírek. Programajánlat Lapszemle. 8.10: Könnyűzene fúvósokra. 8.20: Kézilabda, röplabda. Stúdióbeszélgetés. 8.50: Kozma József szerzemé­nyeiből. 9.00: Hírek. 9.05: Dél­előtti minikoncert. Burián György, a mezőtúri zeneiskola tanára játszik. 9.15: Körben Kiskörén. 9.45: ötven év íánc- dalaiból. 10.00: Szlovák műsor. 18.30—19.00: Sport és muzsika. Hírek, tudósítások a nap és a hétvége sporteseményeiről. Az adások mindennap az 1350-es kilohertzen hangzanak el. Erő! a talajnak Az albertirsai Micsurin Termelőszövetkezet földjein rovar- és gombakártevők el­leni védekezésként az idén 450 hektáron végeztek aratás utá­ni tarlóégetést. Alapműtrá­gyázásra, tarlóhántásra, fo­gasolásra 835 hektár terüle­tet jelöltek ki, 200 hektáron folytattak nyári mélyszántást. ISSN 01JJ—»SOO (Ceglédi Hírlap)

Next

/
Oldalképek
Tartalom