Pest Megyei Hírlap, 1983. augusztus (27. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-25 / 200. szám

1983. AUGUSZTUS 25. Cegléden: Magyar—bolgár ifi selejtező A magyar ifjúsági labdarú­gó-válogatott (1966-os kor­osztály) szeptemberben két selejtező mérkőzést vív az UEFA-torna döntőjébe jutá­sért. Szeptember 11-én Cegléden rendezik meg a Bulgária elle­ni találkozót a görög Vasza- rdsz bíráskodása mellett, míg a Törökország elleni selejte­zőnek szeptember 28-án Eger lesz a színhelye, s a bírói tisz­tet az ifjabb Lo Bello tölti be. Nagycenkcn Első: Gödöllő Az agrár felsőoktatási intéz­mények országos lovasbajnok­sága 60 versenyló, 6 egyesület részvételével befejeződött Nagycenken. Az ez évi egyéni díjugrató bajnok Varga József, a soproni Erdészeti Egyetem nagycenki lovasszakosztályá­nak versenyzője. Az egyéni díjlovagló bajnok Sebestyén József, ugyancsak Sopronból. A csapatbajnokságot a Gö­döllői Agrártudományi Egye­tem nyerte. Egy nő, két férfi Három nyolcas Megyei totópályázatunk 1. hetére 710 szelvény érkezett szerkesztőségünkbe. A Duna­keszi—Göd, valamint a Bag— Kartal találkozó (mindkettő 2-es a szelvényen) borította fel a papírformát. Ennek elle­nére három pályázónak sike­rült telitalálatot elérni. Sor­solás alapján Kiss Lajosné 34, a másik kettő 33-33 totószel­vényt kap, amit postán kül­dünk el részükre. A nyertesek: özv. Kiss La­josné (Gyömrő, Klapka u. 24.), Forgács József (Fót, Vas Gereben u. 2.), Piskor László (Nagykőrös, Arany János u. 13.). Minden eredmény értékes Rusorán is remél Verőcemaros—Nagymaros Szomszédok mérkőznek A marosi lányok kézilabda mérkőzéseire mindig sokan kíváncsiak. Oltóbb, a nagymarosiak utaztak Verőcemarosra, ahol Alkotmány Kupán vettek részt. Felvételünkön Varga Rita, a vendéglátók játékosa tör kapura Veress Jenő felvétele 'Innen—onnan \ B A Budapesti Testnevelési és Sporthivatal értesíti az Olimpiai ötpróba Budapestről induló, nem budapesti vízitúra próbázóit, hogy a csónakok éjszakai megőrzését az Országos Testnevelési és Spórái vatal üdülője vállalja. Címe: III., Nánási ül 91 A hajókat átmeneti tárolásra 26-án, pénteken déltől 28f-án, vasárnap déielőttig helyez­hetik el a prőbázók. Barcelonában nemzetközi lab­darúgó, ornán a spanyol Barcelona 2-0 arányban legyőzte az angol Nottingham Forest csapatát, a má­sik mérkőzésen a nyugatnémet Bo­russia Dortmund 3-2-re verte a belga Anderlecht csapatát. A dön- ót a Barcelona és a Dortmund látssza. gj Dnyepropetrovszkban a szöv­et diákatléták versenyén az 5 km- ís gyaloglásban a 22 éves Olga Ja- utkina 22:04.00 perccel új világ­csúcsot ért el. Eredménye 10 mp- cel jobb a korábbi rekordnál, ame­lyet az ugyancsak szovjet Alek- szandra Gyeverinszka tartott. Amikor három hónappal ez­előtt Rusorán Péterre, bízták a vízilabda válogatott irányítá­sát, az új szakvezető bemutat­kozó nyilatkozatában többek között ezt mondta: esélytele­nek vagyunk az Európa-baj- nokságon, Rómában még a do­bogó közelébe sem jutha­tunk ... S szerdán, amikor az olasz fővárosban az Európa- bajnokságon szünnapot kap­tak a pólósok, a magyar válo­gatott veretlenül, négy mér­kőzésből szerzett 3 győzelem­mel várhatta a csütörtöki folytatást. Nem jól mérte fel a helyzetet'Rusorán, vagy ta­lán túl pesszimista volt? — merült fel a kérdés az eddig látottak után. Az igazság va­lahol ott lehet, hogy inkább óvatos volt, nem akart ígér­getni, s a háttérben már több mint egy évtizedes edzői ta­pasztalatait felhasználva igye­kezett a rábízott csapatot- fel­készíteni a kontinens-találko­zóra. Különösen az olaszok elleni 9:3 volt imponáló. Nem kétsé­ges, az utóbbi évek egyik leg­tekintélyesebb teljesítménye, mert az olaszok nagy remé­nyekkel indultak, s őket hazai környezetben ilyen arányban legyőzni — a bravúrok bra­vúrja. Rusoránnak sokan gra­tuláltak, de most is mérték­tartó, nem győzi hangsúlyozni: nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, a hátralevő ellenfelek közül nemcsak a világbajnok és Világ Kupa győztes szovjet, valamint a jugoszláv váloga­tott, hanem a román együttes is akár eséllyel indulhat a ma­gyarok ellen. „Ez az eddigi egyik legérdekesebb Európa- bajnokság, minden mérkőzés­nek nagy jelentősége van és minden eredmény értékes” — mondta Rusorán azon a baráti összejövetelen, amely a szö­vetség vezetősége és a Rómá­ban jelen levő magyar tudósí­tók között szerdán délben le­zajlott. Röviden így értékelte a csapatokat: o szovjet válo­gatott klasszisok egész sorával rendelkezik, ezért még mérkő­zés közben ötös cseréket is végrehajthat; a jugoszlávok kondícióban olyan jók, mint nagyon régen; az NSZK hibá­ja, hogy a kezdő hetesük mel­lett nincs megfelelő cserejáté­kosuk; a spanyblök bravúrok­ra képesek, roppant gyorsak; az olaszoknál a Világ Kuoa 3. hely után megtorpanás követ- vezett, nem vált be a fiatalí­tásuk; a hollandok Pécsik Dé­nes vezetésével korszerű vízi­labdát játszanak, Az utolsó három forduló előtt a papírforma szerint a magyar együttesnek óriási esé­lye van a dobogó eléréséhez. De nem mehet száz százalék­ra. s ezért a szakvezető válto­zatlanul óvatos. De most már Rusorán is közelebbinek érzi valamelyik érmet, mint három hónappal ezelőtt. Egy biztos: nehéz kiismerni azt a szak embert, aki él-bal a vízilab­dáért, s akinél örökké fennáll a veszély, hogy a kispadról egyszer kivezetik, mert any- nyira együtt él a játékkal, és sajnos gyakran nem eléggé ura az idegeinek... ★ Kellemetlen helyzetbe ke­rült a magyar vízilabda válo­gatott, amikor a keddi, ola­szok elleni 9:3-as mérkőzés után már csaknem éjfélkor haza akart menni az uszodá­ból a szállodájába. A rende­zők közölték, hogy már nincs autóbusz biztosítva, s nem en­gedték, hogy az irodából taxit hívjanak a csapatnak. Csak­nem egy óra hosszat tartott ez a sportszerűtlen közjáték, mire egy jóindulatú közremű­ködő négy taxit kerített. A Magyar Úszó Szövetség veze­tői szerdán hivatalosan tilta­koztak az ilyen elbánás ellen az Európai Úszó Ligánál és az EB szervezőinél. Kék-fehér győzelem Vasas-vereség A labdarúgó NB 1 tegnapi második fordulójában a kö­vetkező eredmények születtek: Ü. DÓZSA—HALADÄS 3-1 BP. HONVÉD—SZEOL AK 3-1 CSEPEL—FTC 1-0 DIÓSGYŐR—VASAS 2-1 NYVSSC—RÄBA ETO 2-2 PÉCS—MTK-VM 1-2 VIDEOTON—VOLÁN 5-0 TATABÁNYA-ZTE 1-0 I jaltb II-« s csapat Foci helyett A Csepeli Duna Tsz sport­egyesülete 19 évvel ezelőtt alakult. Egyetlenegy szakosz­tálya volt, a kerületi bajnok­ságon szereplő labdarúgócsa­pat. Nemsokára a játékosok már a BLASZ III. osztályában rúgták a labdát, az 1973/74-es, valamint az 1980/81-es bajnok­ságban aranyérmet nyertek. A magasabb osztályban a gárda végigszenvedte a küzdelemso­rozatot és 1981 végén kiesett. Kétesztendővel ezelőtt — a BLASZ II-ben — ifjúsági és serdülőcsapatot is kellett in­dítani. A fiatalok szépen sze­repeltek, mindkét együttes ér­met nyert a bajnokság végén. A tsz-nek labdarúgópályája nincsen, ezért a Pest megyei Állami Építőipari Vállalat és a Magyar Posztógyár „stadion­ját” bérelte. Egy évre a labdarúgó szak­osztály kiadása mintegy 300 ezer forint volt. Ugyanakkor az elmúlt baj­noki idényben mindössze két focista dolgozott a tsz-ben. A sportkör elnöksége meg­vizsgálta a labdarúgó szak­osztály helyzetét, majd azt ja­vasolta a tsz-vezetésnek, hogy szüntesse meg a szakosztályt. A döntés megszületett, így a Csepeli Duna Tsz-nek nincs már focicsapata. A felnőtt játékosok a Cse­peli Papírgyárba a kikötőbe és a PÁÉV-be igazoltak. Az ifjú­ságiakat és a serdülőket a PÁÉV vette át. Ismeretessé vált Időközben, hogy a Ho Si Minh Tanárkép­Pánamerikai játékok — doppingügy Budapesti közlemény A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (1WF) budapesti tit. kársága az alábbi hivatalos közlemény kiadására kérte fel az MTL-t. a .Caracasban, a Pánamerikai játékokon történt események kapcsán: A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség az 1976 évi montrea­li olimpián történt dopping eseteket követően szigorú in­tézkedéseket hozott a sportág tisztaságának megvédése és a doppingügyek megakadályo­zása érdekében. Az IWF kü­lön doppingbizottságot állított fel s ez 1977. január 1-től több mint ötezer doppingvizsgála­tot végeztetett el különböző la­boratóriumokban, ezek között a Nemzetközi Olimpiai Bizott­ság által is elismert laborató­riumokban. Az azóta eltelt esztendők­ben közel 20 versenyzőt tiltott el a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség 1—4 éves időtartam­ra. Az IWF és a nemzeti szö­vetségek tevékenysége nyomán az utóbbi két évben lényegé­ben a nullára csökkent a doppingesetek száma, hiszen a világ különböző részein ren­dezett sok nemzetközi ese­ményt figyelembe véve mind­össze két pozitív esetet szűrt ki az IWF ellenőrzése. Mindezeket figyelembevéve megdöbbentő, hogy a Cara­casban rendezett pánamerikai játékokon 11 pozitív eset adó­dott. A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség azonnali alapos és körültekintő vizsgálatot ren­delt el a caracasi doppingla­boratórium munkatársainak és az IWF orvosbizottságának be­vonásával. Az máris megálla­pítást nyert, hogy a 11 vétkes versenyző közel egy éve nem indult az IWF által rendszere­sen ellenőrzött nemzetközi sporttalálkozókon. A súlyemelés a világ egyik legrégibb sportága, olimpiai és dinamikusan fejlődő sportág. Tisztasága érdekében az IWF vezetése szigorú büntetést szab majd ki a doppingszabályok megszegőivel szemben. Az IWF végrehajtó bizottsá­ga nevében Aján Tamás főtit­kár. Öregfiúk bajnoksága Ingatag védelmek Az öregfiúk labdarúgó baj­nokságában már két fordulót is lebonyolítottak. A nyitá­nyon a húsz pontból tizenné­gyet megfogtak, hat csapat győzött, kettő játszott döntet­lent, s kettő szenvedett vere­séget. Az eredmények: Ercsi Ki­nizsi—Dunakeszi VSE 0-0, BKV Előre—Diósdi Csapágy- gyári TC 2-2, Ikarus—Váci Izzó MTE 1-0, Gamma—Buda­örs 0-1, Gödöllői SC—Elektro­mos 3-0, Volán SC—Dunake­szi Konzerv 2-1, Veresegyház —Mogyoród 2-0. Tápiószecső— K. Dózsa 5-1, Tápióság—Pos­tás 1-0, Ékszerész—Nagyková­csi 0-4. A második játékhéten ke­vésbé fényes a teljesítmény, azonban még így is ötvenszá­zalékos a siker. A tizenöt mérkőzésen tizenöt pontot gyűjtöttek a veterán labdarú­gók. A gólkülönbség: 33-24. Az eredmények: Váci Izzó MTE—BKV Előre 1-1. Ozsvári gólját a helyiek kapusa po- tvagóllal egyenlítette. Diósdi Csapágygyári TC—KISTEXT 1-3. Az első fordulóban jól helytálló diósdiak veresége meglepetés. Gödi Dunamenti TSZ SK—Ercsi 1-1, Dunake­szi VSE—Ikarus 1-5 — a vasutasok védelme átjáróház volt. Marczibányi SK—Gödöl­lői SC 0-4, Budakalászi TSE— Z. Porcelán 5-0, Budaörs—K. Sörgyár 4-0, Vegyiművek—Tá- pióság 1-4, Postás—Tápiósze­cső 1-1, Mogyoród—M. Hajó 1-2, Dunakeszi Konzerv—Chi- noin 1-3, Fót—Vegyépszer 1-2, FÖTAX1—Veresegyház 2-1, Nagykovácsi—BHG 5-2, Po- máz—43. Építők 2-1. A következő forduló augusz­tus 29-én, hétfőn lesz. A ta­lálkozókat 17 órakor kezdik. A Pest megyei csapatok műsora: Dunakeszi—Göd. KISTEX— Vác, Ferencváros—Diósd. Gö­döllő—ÉVIG, Érdért—Budaka- 'ász, ÉPFU—Budaörs, Tápió­szecső—Vegyiművek. Tápiósáp —'Tipográfia. Vegvépszer—Du­nakeszi Konzerv. Testvériség— Mogyoród. M. Haió—Veres­egyház. FÖTAXT—Fót, KFKI —Nagykovácsi, Szabadkikötő— Pomáz. Ny. J. , zö Főiskola az ELTE-re átke­rült csepeli kara szakosztályai a női röplabda kivételével a BEAC-é lettek. A XXI. kerületi Testnevelési és Sportfelügyelőség javasla­tára a Duna Tsz vette át a Ta­nárképző Főiskola NB li­es női röplabda szakosztá­lyát. Ez a gárda a legutóbbi bajr nokságban éppen, hogy csak leszorult a dobogóról, a negye­dik helyen végzett, ezért a Dunások szívesen fogadták be a , röplabdásokat. A mérkőzé­seket továbbra is a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban játsszák, az utánpótlást a gim­názium és a csepeli általános iskolák tanulói adják. A tsz az elmúlt időszakban főleg a tömegsporttal foglalr kozott. Nemis akárhogyan, hiszen a megye egyik legjobb bá­zisa ezen a területen. Ám úgy gondolják, a tsz jő hírnevet a sporttal még csak fokozni lehet. Nem titkolt vágyuk, hogy a röplabdás lányok minél előbb az NB l-be kerüljenek. A szakosztály fenntartásá nem kerül többe, mint amennyit á focistákra költöttek. 1 Békésebb, mint néhány véti«» Kézfogás a mackóval Romániában, Marosvásárhelyen járt a Pest megyei labdarúgó-váloga­tott. A vendéglátó Metallotechnika Tirgu Mures a találkozók mellett kirándulást is szervezett a csapatnak. Felvételünk a híres fürdőn, Szovátán készült. Simon (VOSE), Berecz, Szilágyi (Szigetszentmiklós) és Deák (VOSE) ismerkednek a „medvével”. Az utazásról és a talál­kozókról holnap kezdjük részletes beszámolónkat. Balázs Gusztáv felvétele TV-LOTTÓ TÁRGYNYEREMÉNYLISTA Gyorslistánk csak a Pest megyében és Budapesten vásárolt nyertes szelvények számait tartalmazza. ■az augusztus 23-án meg­tartott augusztusi tv-lottó rendkívüli jutalomsorsolás­ró 1L A jutalomsorsolásban az augusztusi tv-lottószel- vények és az 1983. augusz­tus havi .előfizetéses lottó­szelvények vettek részt. A gyorslistában az aláb­bi rövidítéseket használ­tuk: A vásárlási ut. (2000 Ft) B Személygépkocsira szólő utalvány 128 690,— Ft ér­tékben C Videoton Hi-fi torony (37 900 Ft) D Szerencse-ut. (30 000 Ft) E Vásárlási ut. (10 000 FI) F Vásárlási ut. (9000 Ft) G Vásárlási ut. (7000 Ft) H Vásárlási ut. (’5000 Ft) I Vásárlási ut. (4000 Ft) J Vásárlási ut. (3000 Ft) A • „Személygépkocsira szóló utalvány 128 690,— Ft értékben” megnevezésű nyereményt a 76 700 239 szá­mú lottószelvény tulajdo­nosa nyerte. 1 657 999 I 1 669 166 J 1 702 667 X 1 713 834 X J 736 168 J 1 747 335 X .1 803 170 J .1 814 337 C 1 825 504 F 1 847 838 G 1 859 005 H 1 870 172 J .1 903 673 X 1 926 007 X 1 937 174 F 1 948 341 J 1 981 842 I 2 730 031 X 2 752 365 H 2 763 532 J 2 785 866 I 2 908 703 J 2 919 870 E 2 931 037 I 2 953 371 X 2 964 538 E 3 612 224 H 3 634 558 J 3 645 725 G 3 679 226 X 3 701 560 X 3 735 061 J 3 746 228 X 3 757 395 X 3 790 896 G 3 913 733 J 3 924 900 H 3 958 401 J >4 684 256 D '4 717 757 J 4 762 425 J 4 807 093 F 4 885 262 H 4 918 763 J 4 941 097 X 4 963 431 I 4 974 598 X 4 985 765 G 5 633 451 J 5 644 618 X 5 722 787 I 5 733 954 I 5 745 121 J . 5 756 288 J 5 767 455 D 5 789 789 J 5 823 ?90 J 5 879 125 D - 5 890 292 G '5 923 793 F 5 946 127 E 5 957 294 J 5 979 628 J 5 990 795 J 8 871 881 J 8 905 382 I 8 938 883 F 8 961 217 J 8 972 384 H 9 229 225 J 9 262 726 J 9 285 060 J 9 318 561 C 9 441 398 G 9 474 899 F 9 497 233 I 9 508 400 H 9 519 567 J 9 564 235 X 9 575 402 I 9 586 569 J •9 631 237 I 9 642 404 J 9 742 907 J * 9 754 074 H 9 776 408 J 9 809 909 X 9 821 076 X 9 854 577 H 9 899 245 J 9 910 412 X 9 943 913 H 8 581 J 9 748 X 6 879 X 9 75............ ... 75 818 046 X 75 829 213 X 75 840 380 H 75 85l 547 J 75 873 881 X 75 896 215 X 75 907 382 X 75 918 549 X 75 929 716 H 75 940 883 HC 75 952 050 I 75 963 217 X 76 007 885 X 76 019 052 X 76 052 553 I 76 063 720 X 76 130 722 E 76 164 223 E 76 186 557 E 76 197 724 I 76 208 891 E 76 220 058 D 76 231 225 J 76 242 392 X 76 253 559 E> 76 264 726 F 76 275 893 I 76 287 060 X 76 298 227 D 76 309 394 F 76 320 561 D 76 331 728 E 76 342 895 G 76 354 062 F 76 365 229 E 76 376 396 F 76 337 563 I 76 398 730 J 76 443 3ß8 I 76 454 565 X 76 465 732 G 76 476 899 H-- 76 488 066 D 76 499 233 D 76 521 567 I 76 532 734 H 76 555 068 D 76 566 235 F 76 622 070 F 76 633 237 H 76 644 404 J 76 666 738 F 76 677 905 J 76 689 072 J 76 700 239 B 76 711 406 J 76 722 573 E 76 733 740 J 76 744 907 E 76 756 074 X 76 767 241 X 76 778 408 F 76 789 575 J 76 800 742 J 76 811 909 X 76 823 076 J 76 834 243 X 76 845 410 I» 76 856 577 J 76 867 744 X 76 878 911 «T 76 890 078 F 76 901 245 D 76 912 412 EC 76 923 579 J 76 934 746 X 76 945 913 J 76 957 080 F 76 968 247 I 76 990 581 X 77 012 915 X 77 024 082 X 77 035 249 X 77 057 583 G 77 068 750 J 77 079 917 F 77 091 084 I 77 102 251 G 77 113 418 J 77 124 585 J 77 135 752 X 77 146 919 X 77 158 086 J 77 169 253 D 77 180 420 J 77 191 587 X 77 202 754 E 77 213 921 K 77 247 422 J 77 280 923 D 77 292 090 J 77 314 424 I 77 336 758 F 77 347 925 I 77 359 092 X 77 370 259 D 77 392 593 G 77 426 094 J 77 437 261 X 77 448 428 F 77 459 595 I 77 470 762 X 77 481 929 X 77 504 263 J 77 515 430 G 77 526 597 G 77 537 764 J 77 548 931 K 77 571 265 J 77 582 432 G 77 604 766 X 77 682 935 G 77 694 102 F 77 727 603 G 77 738 770 H 77 749 937 H 77 761 104 I> 77 772 271 E 77 783 438 J 77 794 605 E 77 805 772 E 77 828 106 H 77 850 440 J 77 861 607 X 77 883 941 X 77 895 108 J 77 906 275 D 77 928 609 J 77 939 776 I 77 962 110 F 78 006 778 I 78 017 945 J 78 029 112 J 78 051 446 D 78 062 613 H 78 073 780 J 78 096 114 D 78 107 281 F 78 129 C15 G 78 151 949 G 78 163 116 J 78 174 283 F 78 230 118 G 78 252 452 J 78 274 786 I 78 308 287 G 78 330 621 I 78 386 456 J 78 431 124 H 78 453 458 H 78 486 959 J 78 498 126 J 78 509 293 G 78 553 961 J 78 565 128 X 78 576 295 X 78 587 462 Q 78 598 629 X 78 609 796 I 78 654 464 G 78 665 631 G 78 676 798 J 78 687 965 J 78 710 299 D •78 732 633 J 78 788 468 F 78 810 802 J 78 821 969 fí 78 833 136 J 78 844 303 J 78 855 470 X 78 866 637 X 78 877 804 D 78 900-138 E 78 911 305 I 78 922 472 X 78 933 639 E 78 944 806 F 78 955 973 G 78 967 140 G 78 978 307 X 79 000 641 X 79 011 808 J 79 022 975 X 79 034 142 X 79 045 309 X 79 06T643 X 79 078 810 X 79 101 144 X 79 112 311 X 79 123 478 G 79 134 645 X 79 145 812 X 79 166 979 X 79 168 146 X 79 179 313 X 79 212 814 X 79 223 281 X 79 235 148 X 79 246 315 H 79 257 482 J 79 268 649 X 79 279 816 X 79 290 983 X 79 302 150 G 79 313 317 X 79 335 651 X 79 369 152 X 79 380 319 X 79 413 820 X 79 424 987 A. 79 436 154 J 79 447 321 X 79 458 488 X 79 469 655 X 79 491 989 E 79 503 156 G 79 514 323 E 79 525 490 E 79 536 657 D 79 547 824 E 79 558 991 F 79 570 158 E 79 581 325 D 79 592 492 ft 79 603 659 X 79 614 826 X 79 625 993 F 79 637 160 X 79 648 327 X 79 659 494 G 79 670 661 J 79 681 828 It 79 692 995 K 79 704 162 J 79 715 329 X 79 726 496 D 79 737 663 H 79 748 830 I 79 759 997 X 79 771 164 X 79 782 331 F 79 804 665 X 79 815 832 X 79 826 999 D 79 838 166 H 79 849 333 I 79 860 500 J 79 871 667 X 79 894 001 X 79 905 168 C 79 916 335 F 79 927 502 I 79 938 669 X 79 949 836 X 79 961 003 X 79 972 170 J 79 933 337 F 80 005 671 H 80 016 838 J 80 039 172 J 80 061 506 X 80 072 673 O 80 095 007 I 80 117 341 H 80 128 508 J 80 150 842 X 80 173 176 J 80 195 510 X 80 206 677 H 80 217 844 E 80 229 011 F 80 240 178 I 80 251 345 X 80 262 512 X 80 273 679 X 80 284 846 X 80 296 G13 J 80 307 180 I 80 329 514 X 80 340 681 X 80 363 015 X 80 374 182 G 80 385 349 K 80 407 683 J 80 418 850 X 80 430 017 X 80 441 184 X 80 452 351 X 80 463 518 X 80 474 685 E 80 497 019 H 80 508 186 E 80 519 353 H 80 530 520 K 80 541 687 J 80 564 021 X 80 575 188 D 80 586 355 X 80 631 023 G 80 642 190 F 80 653 357 X 80 664 524 X 80 675 691 X 80 709 192 I 80 787 361 D 80 798 528 J 80 809 695 G 80 843 196 I 80 854 363 F 80 865 530 I 80 876 697 X 80 887 864 X 80 899 031 X 80 910 198 K 80 921 365 J 80 932 532 G 80 943 699 J 80 954 866 I 80 977 200 X 80 988 367 J 80 999 534 X 81 010 701 J 81 021 868 H 81 033 035 J 81 044 202 X 81 055 369 X 81 077 703 X 81 088 870 J «1 100 037 O 81 122 371 H 81 144 705 J 81 155 872 G 81 167 039 J 81 178 206 I 81 189 373 J 81 222 874 J 81 234 041 E 81 256 375 X 81 278 709 E 81 289 876 D 81 301 043 J 81 312 210 G 81 323 377 £ 81 334 544 J 81 345 711 X 81 412 713 G 81 457 381 J 81 479 715 J 81 513 216 X 81 546 717 X 81 557 884 J 81 569 051 E 81 580 218 J 81 591 383 X 81 602 552 E 81 624 886 I 81 636 053 C 81 647 220 D 81 658 387 H 81 '669 554 H 81 680 721 J 81 691 888 F 81 703 055 t 81 714 222 F 81 725 389 I 81 758 890 J 81 770 057 H‘ 81 781 224 E, 81 792 391 J 81 803 558 J 81 814 725 E 81 825 892 it 81 837 059 I 81 848 226 X 81 881 727 Ö 81 892 894 I 81 904 061 J 81 915 228 J 81 926 395 I 81 937 562 F 81 948 729 J 81 959 896 X 81 971 063 X 81 982 230 X 82 015 731 J 82 026 898 J 82 038 065 X 82 049 232 G 82 082 733 H 82 105 067 1 82 116 234 I 82 127 401 X 82 138 568 G 82 149 735 J 82 160 902 X Figyelem! a nyertes fi következő öt gépkocsitípus közül tetszés szerint vá­laszthat: Dacia 1310, Wart­burg Lim., Skoda 120 L„ Polski Fiat 126 p, Trabant Lim. Special. Ha a nyer­tes nem a Dacia OffiO tip. gépkocsit, hanem a fent felsorolt további négy gép­kocsi közűi bármelyiket választja, a kiválasztott személygépkocsi ára és a IDacia 1310 tip. gépkocsi 128 690,— Ft-os ára közötti é rtékkülö n bözetet részére a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság készpénzkén fizeti ki. A nyertes a 'kivá­lasztott gépkocsit az utal­vány ellenében a Merkur Személygépkocsi Értékesítő VálLaLatnál (Budapest VI. Szív u. 60.) veheti át a válu la'at raktáron levő készle- téoői, illetve a külföldi gyár szállításától függd időpontban. A nyertes szelvényeket 1983. szeptember 16-ig kein a totó-lottó 'kirendeltségek, az OTP-fiókok, vagy posta utján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (H875 Budapest V., Münhioh Ferenc u. 15.) eljuttatni. A gyorslísta közvetlenül! a sorsolás után készült, *i* esetleges számhibákért ’ fe­lelősséget nem váUaiunlc

Next

/
Oldalképek
Tartalom