Pest Megyei Hírlap, 1983. június (27. évfolyam, 128-153. szám)

1983-06-01 / 128. szám

2 kMIav 1983. JÜNIUS 1., SZERDA Befejeződtek a szovjet—spanyol tárgyalások Jó! alakul a két ország viszonya LEMP-tanácskozás Varsóban Lépések a nemzeti egység felé Moszkvában kedden véget értek Andrej Gromiko, az SZKP KB Politikai Bizottsága tagjának, a Szovjetunió mi­nisztertanácsa elnöke első he­lyettesének, a Szovjetunió külügyminiszterének és Fer­nando Moran spanyol külügy­miniszternek a tárgyalásai. Andrej Gromiko és Fernan­do Moran áttekintette a világ néhány térségében, így Kö- zép-Amerikában és a Közel- Keleten kialakult helyzetet. Egyetértettek abban, hogy a létrejött válsághelyzeteket ki­zárólag tárgyalások útján kell megoldani. Andrej Gromiko kifejtette: a Szovjetuniót nyugtalanítja a közép-amerikai helyzet, s ezen belül a Kubát, Nicara­guát és néhány más államot érintő kérdések kiéleződése. Ezek az országok az amerikai kormányzat ellenséges tevé­kenységének célpontjává vál­tak. A kétoldalú kapcsolatokat A feszültség enyhüléséről szóló washingtoni bejelenté­sek ellenére nem hárult el az izraeli—szíriai fegyveres konf­liktus közvetlen veszélye a ke­let-libanoni Bekaa-völgyben. Az izraeli riadókészültség fenntartásával és a folytatódó csapaterősítésekkel párhuza­mosan Szimha Ehrlich minisz­terelnök-helyettes Szíriát tet­te felelőssé az izraeli megszál­ló csapatok ellen végrehajtott libanoni ellenállási akciókért és nyíltan azzal fenyegetőzött, hogy „Izrael rendkívül rövid időn belül helyére teszi Szí­riát”, ha nem vet véget a fegyveres ellenállók tevékeny­ségének. Bejrúti megítélés szerint Izrael megtorló táma­dásokat tervez a szíriai ellen­őrzés alatt működő palesztin Fernando Belaunde Terry perui elnök hétfőn este 60 na­pos rendkívüli állapotot hir­detett ki az ország területére, felfüggesztette a személyi é» polgári jogokat, a parlamentet pedig felszólította, hogy sza­vazzák meg a szabotázsakciók elkövetői elleni halálos bün­tetés bevezetését. A rendkívüli állapot értel­mében tilos a gyülekezés, a csendőrség és a hadsereg ka­tonáinak pedig joga van gya­nús személyeket letartóztatni és házkutatásokat tartani, kü­lön erre vonatkozó parancs nélkül. A rendkívüli állapot célja a „terrorizmus elleni hatéko­nyabb harc”, a közvetlen okot pedig azt szolgáltatta, hogy a hét végén a Sendero Lumino- so ultrabalos szervezet több pokolgépes merényletet hajtott végre a főváros elektromos há­lózata ellen. A Perui Kommunista Párt több alkalommal elhatárolta magát a szabotázsakcióktól és felszólította a válság által súj­A baloldalon, a jobbolda­lon is kerestük az ellenséget, és aztán beláttuk, hogy mi saját magunk vagyunk önma­gunk legnagyobb ellensége, mert nem ismerjük fel az egyes jelenségek okait. nem adunk választ a kérdésekre. Ha a Kommunista Szövetség offenzív, ha választ ad az idő­szerű kérdésekre, akkor egyet­len ellenség sem tehet sokat ellenünk — jelentette ki Mitja Ribicsics, a JKSZ KB elnök­ségének elnöke a napokban a belgrádi egyetemen tett láto­gatása során mondott beszé­dében. amelyet a keddi ju­goszláv lapok ismertetnek. Az ország régi problémáira értékelve Andrej Gromiko és Fernando Moran elégedetten szólt a szovjet—spanyol vi­szony alakulásáról és megerő­sítette, hogy mindkét részről készek az együttműködés el­mélyítésére. Fejleszteni akar­ják a gazdasági, kereskedel­mi, kulturális és tudományos együttműködést is. A vasárnap óta hivatalos szovjetunióbeli látogatáson tartózkodó Fernando Moran spanyol külügyminiszter ked­di moszkvai sajtóértekezletén kijelentette: Spanyolország kötelezettségének tartja a madridi tanácskozás eredmé­nyes befejezését, ezért támo­gat minden olyan lépést, ami ezt elősegíti. Értékelésünk szerint — mondotta Morgan — egyes kérdésekben, illetve a végső határozat egyes pont­jainál még vannak vélemény- különbségek a részt vevő ál­lamok között, de ezek kis ru­galmassággal és erőfeszítéssel feloldhatók. bázisok ellen, de fennáll a ve­szély, hogy a korlátozottnak szánt támadások nagyobb ará­nyú vagy éppen általános összecsapássá szélesednek. Da- maszkuszban ugyanakkor bi­zonyosra veszik, hogy Izrael csupán ürügyet keres egy amerikai támogatást élvező villámháborúhoz. A szíriai—izraeli fronton ki­alakult feszült helyzettel függ össze, hogy Hafez Asszad szí­riai elnök és Fahd szaúd-ará- biai király egyaránt a szíriai— palesztin egységfront megszi­lárdítására, az izraeli agresz- szióval való szembeszállást gyengítő nézeteltérések és konfliktusok felszámolására szólította fel a palesztin veze­tőket. tott társadalmi osztályokat, hogy egységesen lépjenek fel a kormány intézkedései ellen. Az európai közép-hatótávol­ságú fegyverek korlátozásáról folyó genfi tárgyalások esetle­ges kudarcáért jelenleg inkább az Egyesült Államokat, mint a Szovjetuniót terheli a fele­lősség — jelentette ki kedden Hamburgban Egon Bahr, az ellenzéki Német Szociálde­mokrata Párt elnökségének tagja. Bahr szerint a Reagan-kor- mány eddig nem tett kellő erő­feszítést, Genfben megfelelő megállapodás elérése érdeké­ben. A szociáldemokrata veze­tő úgy ítélte meg, hogy ha a két nagyhatalom júliusig Is kitart jelenlegi álláspontja mellett, akkor Genfben nem születik megegyezés. Egon Bahr ugyanakkor azt állította, utalva Ribicsics hangoztatta, hogy az önigazgatást a ne­héz időkben is igazolni kell. Ribicsics kitért a nemzetisé­gi kérdésre is. „Koszovóban egyrészt jó értékelések hang­zanak el a politikai helyzet­ről, másrészt viszont úgy gon­dolom, hogy bizonyos veszé­lyes dolgok kezdenek felhal­mozódni. de nemcsak Koszo­vóban, hanem Szerbiában és az egész országban is. Ez a nemzeti bizalmatlanság újabb hulláma. A szocialista erők­nek és a Kommunisták Szö­vetségének azonnal rendkívüli intézkedéseket kell tenniük hogy a helyzet megváltozzon” — mondotta. Moran szerint, a spanyol ál­láspont a fegyverzetkorlátozá­si tárgyalásokkal kapcsolat­ban nem túl fontos, az orszá­got nem érinti a NATO 1979. évi rakétatelepítési határoza­ta. A spanyol—szovjet kapcso­latokat a külügyminiszter jónak, bár „talán nem elég intenzívnek” értékelte. Az egyes kérdésekben tapasztal­ható megközelítési különbsé­gek ellenére semmiféle politi­kai tényező nem zavarja az együttműködés további fej­lesztését. Az amerikai Pershing—2 rakéták és robotrepülőgépek nyugat-európai telepítésének előkészületei hónapok óta a tervek szerint folynak — je­lentette be keddi, bonni sajtó­értekezletén Caspar Weinber­ger amerikai hadügyminiszter. Weinberger ugyanakkor azt állította, hogy az amerikai kormány — párhuzamosan ezekkel az előkészületi mun­kálatokkal —, erőfeszítéseket tesz a genfi amerikai—szov­jet leszerelési tárgyalásokon megfelelő megegyezés elérése érdekében. Ha megállapodás születne az Egyesült Államok és a Szovjetunió között, ak­kor az amerikai közép-hatótá­volságú fegyverek telepítése még „visszacsinálható”, ellen­kező esetben viszont sor ke­rül a telepítésre — mondta Weinberger. Manfred Wörner nyugatné­met hadügyminiszter rendkí­vül elégedetten nyilatkozott Weinbergerrel folytatott tár­gyalásairól. A NATO straté­giájának minden lényeges pontjában egyetértünk — mondta Wörner, hozzátéve, hogy a Kohl-kormány mara­déktalanul végrehajtja a NATO „tárgyalási-telepítési” határozatát. Tegnap a Pravdában, a lap bonni tudósítója megálla­pítja, hogy a Német Szövet­ségi Köztársaság vezetői aktí­van részt vesznek az új ame­rikai nukleáris rakéták tele­pítésének előkészítésében, a AZ AMERIKAI étlap, amellyel a vendéglátó Reagan elnök traktálta magas vendé­geit a Williamsburgban tartott csúcstalálkozón — a finálé „ízeit” is meghatározta. A hét vezető tőkés ország, amelynek állam-, illetve kormányfői 1975 óta minden évben ösz- szegyűlnek, az ilyen tanács­kozáson általában gazdasági kérdésekről tárgyal. A tíz pontból álló rövid zárónyilat­kozat, amelyet az Egyesült Államok, Anglia, az NSZK, Franciaország, Olaszország, Kanada és Japán vezetői ír­tak alá. most is gazdasági ügyekkel, a résztvevők vitái­val és érdekkülönbségeivel foglalkozik. Ám ezt a közle­ményt árnyékba borítja, hogy — Reagan és a Fehér Ház kö­vetelésére —, a Hetek mint­egy „egységtüntetésre” vonul­tak fel a Szovjetunióval szem­ben az európai rakétatárava- lások és főképpen a rakéta­telepítés ügyében. Ez az a másik nyilatkozat, amely a kilencedik csúcsta­lálkozót minden korábbinál negatívabbá teszi. Hisz volta­Cromiko fogadta Arthur Hartmant Andrej Gromiko, az SZKP KB PB tagja, a Szovjetunió minisztertanácsa elnökének első helyettese, külügyminisz­ter, kedden Moszkvában fo­gadta Arthur Hartmant, az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét. A találkozót a nagykövet kérte. A felek a szovjet—amerikai kapcsolatok néhány kérdését vitatták meg. Andrej Gromiko felhívta az amerikai diplomata figyel­mét a szovjet kormány május 28-i nyilatkozatára, és hang­súlyozta: az Egyesült Álla­moknak teljes komolysággal és felelősséggel kell megvizs­gálnia az abban foglaltakat. egyáltalán nem óhajtanak be­folyást gyakorolni az Egyesült Államokra, hogy az tanúsít­son józan és ésszerű magatar­tást a genfi tárgyalásokon, s törekedjen a kölcsönösen el­fogadható megállapodásra. Megérkeztek az első szak­értők, akik már folytatják a földmérési munkákat a tele­pítésre kijelölt területeken. A sietség oka: a Pentagon ter­vei szerint szeptemberben érkezik az NSZK-ba a kiszol­gáló és szerelő személyzet. Egy hónappal később pedig megkezdődik a szakértők és a rakéták átszállítása. A kilenc rakétából álló első egység ja­nuár végén már harcrakész állapotban kell. hogy álljon — írja a Pravda. Hans-Jochen Vogel, a Né­met Szociáldemokrata Párt parlamenti frakciójának ve­zetője konstruktívnak és rendkívül nyíltnak nevezte Erich Honeckerrel, az NDK államtanácsának elnökével folytatott berlini megbeszélé­seit. Vogel hétfői sajtóértekezle­tén az újságíróknak beszámolt arról, hogy a hét végén nem hivatalos látogatást tett az NDK-ban és szombaton négy órán át tárgyalt Erich Ho­neckerrel. A megbeszélés fő témája a két német állam viszonya és a béke megőrzése iránti fele­lősségük volt. A közép-hatótávolságú nuk­leáris rakétákról folyó genfi tárgyalásokat illetően eltérőek voltak a vélemények arról, hogy a feleknek milyen moz­gáslehetőségeik vannak. Ho- necker megvilágította az e kérdéskörre vonatkozó szov­képpen elutasító válasz a Szovjetunió legutóbbi kor­mánynyilatkozatára. amelyben Moszkva — éppen a hetes csúcs előestéjén — az eddig követett amerikai magatartás veszélyességére figyelmezte­tett. A williamsburgi csúcs „rakétapolitikai nyilatkozatát” így aligha lehet másképp fel­fogni, mint Washington erő­szakosan elutasító válaszát a szovjet kormánynyilatkozatra. NE HALLGASSUK el: az USA összességében tehát érvé­nyesíteni tudta politikai és gazdasági túlsúlyát. A nyilat­kozat megismétli, hogy ha a genfi tárgyalás az év végéig nem hoz megegyezést, akkor megkezdik a Pershing—2 és a Cruise közép-hatósugarú ame­rikai rakéták telepítését Nyugat-Európában. A nyilat­kozat egyben elutasítja az an­gol és a francia ütőerő bevo­nását a genfi tárgyalásba — ami pedig a szovjet javasla­tok kiemelkedően fontos ele­me. Az amerikai nyomás ere­jére jellemző, hogy a nyilat­kozat aláírásába bevonták Ja­7 A társadalmi-politikai J: helyzet kulcsfontosságú ^kérdéseiről és a párt tevé- kcnységének irányairól ta- ^ nácskozik a Lengyel Egye­sült Munkáspárt Központi í Bizottságának 12. ülése, gamely kedden délelőtt kez- ídődött meg Varsóban. Az ülésen elnöklő Wojciech Jaruzelski hadseregtábornok, a Központi Bizottság első tit­kára a tanácskozást megnyit­va elmondta, hogy a hosszú hónapoKig tartó előkészítő munka során a pártélet min­den szintjén megvitatták a napirenden szereplő kérdése­ket. A politikai bizottság beszá­molóját Józef Czyrek, a KB PB tagja, a Központi Bizott­ság titkára terjesztette elő. Czyrek rámutatott: tovább fo­lyik a harc a szocializmus el­lenfeleivel. Azok meggyen­gültek és védekezésre kény­szerülnek, de változatlanul te­vékenykednek. Aktívan támo­gatják őket a nyugati kommu­nistaellenes felforgató köz­pontok, amelyek motorja az erőviszonyok megváltoztatásá­ra törekvő amerikai imperia­lizmus. A LEMP a nemzeti egység és a közmegegyezés kialakítá­sára törekszik, de világosan kimondja, hogy a szocialista­ellenes erőkkel nem lehet szó megegyezésről. A nemzeti megegyzés meg­valósítása szempontjából Czy­rek pozitívnak minősítette az állam és az egyház viszonyát, azt, hogy mind a katolikus egyház vezetése, mind a pap­ság döntő többsége a kapcso­latok konstruktív alakításának jet kormánynyilatkozatot, kü­lönösen azokat a részeket, amelyekben az aiperikai raké­ták telepítése miatti ellenin­tézkedésekről van szó. Befejeződött az értekezés, kezdődhet az értelmezés: ez­zel a gondolattal távozhattak hétfőn a williamsburgi Wil­liam and Mary sportcsarnok­ból hét fejlett tőkés ország és a Közös Piac vezető személyi­ségei egy olyan közös nyilat­kozat felolvasása után, amely Gaston Thorn kifejezése sze­rint „ésszerű kompromisszu­mokat” és megállapodásokat produkált. A nyilatkozatból ítélve há­rom ilyen kérdéskör került te­rítékre Williamsburgben: a pánt is, amely pedig nem tagja a NATO-nák. Közben az amerikaiak viszonylag könnyűszerrel visszaverték né­hány szövetségesük ellenállá­si kísérletét. Franciaország például tiltakozott az ellen, hogy a hetes csúcsot valami­féle „NATO-szuperkonferen- ciává” változtassák. Mitter­rand elnöknek a rakétatelepí­téssel kapcsolatos álláspontja azonban túlságosan közel van az amerikai tervekhez, sem­hogy ez a formai kifogás ha­tásos lehetett volna. Époen így erőtlennek bizonyult Tru­deau kanadai miniszterelnök­nek az a tel jesen józan és jo­gos kételye, hogy miért nem le­het bevonni a rakétaegyensúly- számításba a brit és francia ütőerőt? A rak étanyilatkozat­ba befoglalt „ésszerűség” és „tárgyalási készség” inkább csak arra való, hogy ne ránt­sák ki teljesen a szőnyeget Kohl nyugatnémet kancellár jövő hónapi moszkvai látoga­tása alól. A VILÁG szemében ez a meglehetősen erőszakos poli­tikai nyilatkozat a hetes csúcs igazi esemánve. A tízpontos gazdasági nyilatkozat — min* minden esztendőben —. mo'i is csak jámbor óhajt fejez ki és gyakorlatilag mit sem vál­toztat a hét vezető tőkés ha­talom évtizedes gazdasági ér dekellentétein.-i -e híve. Elítélte viszont az olyan próbálkozásokat, amelyek ar­ra irányulnak, hogy a vallási ünnepeket, miséket államelle­nes, rendbontó akciók szerve­zésére használják fel. Mint mondotta, II. János Pál pápa közelgő lengyelországi látoga­tásától a társadalmi nyugalom erősödését, a nemzeti meg­egyezés továbbfejlődését vár­ják. A látogatás egyben az ál­lam és a katolikus egyház kö­zötti jelen és jövő kapcsolatok próbaköve lesz. összességében elmondható — állapította meg a beszámo­ló —, hogy a párt megedző­dött a harcban, és erősebb, mint a kilencedik kongresz- szust megelőző időkben volt — hangsúlyozta Jozef Czyrek. A vita befejeztével, amely­ben egyébként 19-en szólaltak fel, a KB szervezeti kérdések­kel foglalkozott. A Politikai Bizottság javaslatára jóvá­hagyta Wladyslaw Lorancnak a KB ideológiai, Witold Naw- rockinak a kulturális, és Ste­fan Zawodzinskinak, a KB mezőgazdasági osztály élére való kinevezését. Namibia Elhatározót Az ENSZ Biztonsági Tanácsa, kedden, egyhangúan hozott határozatban ítélte el a Dél- afrikai Köztársaságot „Dél- nyugát-Afrika , folyamatos megszállásáért”. A határozat felszólítja a pretoriai kormányt, hogy ha­ladéktalanul hajtsa végre a Namíbia függetlenségére vo­natkozó 1978-as, 435, számú BT-határozatot, és sürgeti a Dél-afrikai Köztársaságot, mielőbb adja meg a függet­lenséget e területnek. A BT egyúttal felhatalmaz­ta Javier Pérez de Cuellar ENSZ-főtitkárt. hogy folytas­son konzultációkat az érintett felekkel, azaz a Dél-afrikai Köztársasággal és a SWAPO- val a tűzszünet mielőibbi létre­jötte érdekében. magas kamatlábak, a nemzet­közi valutarendszer stabilitá­sa és a kelet—nyugati viszony problémája. Az Egyesült Államok Wil­liamsburgben semmire se kö­telező ígéretet tett arra, hogy törekedni fog a kamatlábak csökkentésére és a „strukturá­lis deficit” felszámolására. Claude Cheysson francia külügyminiszter éppencsak hogy felállt a tárgyalóasztal­tól, s már kifejezte kételyeit az aláírt megegyezés iránt. Donald Regan amerikai pénzügyminiszter a záróülés utáni sajtótájékoztatóján saját kormányának kötelezettségeit értelmezte úgy, mintha nem is lettek volna. Azt mondta, hogy az amerikai kormány pénzügyi politikájában nem lesz változás. Ügy látszik megbuktak a nemzetközi pénzügyi rendszer megreformálásának nagyralá- tó tervei, amelyekkel elsősor­ban Mitterrand francia ál­lamfő érkezett Williamsburg- be. A francia elnök ennek el­lenére dicsérte a konferenciát a maga hétfő esti sajtótájékoz­tatóján, pedig ő volt az, aki érkezése előtt közölte: nem so­kat vár tőle. A kelet—nyugati kapcsolatok témakörében a kereskedelem­ről szólva az okmány általá­nosságban hangoztatja a biz­tonsági megfontolások szüksé­gességét, ahogy azt Washing­ton óhajtja, de nem tartalmaz konkrétumokat, nyilván tekin­tetbe véve a kelet—nyugati kereskedelemben közvetleneb­bül érdekelt szövetségesek szempontjait. A francia hírmagyarázók ál­talában úgy értékelik a kon­ferenciát, hogy Reagan „várat­lan lerohanással” rákényszeri- tette partnereit az amerikai stratégiát támogató nyilatko­zat elfogadására, s ezzel „po­litikai győzelmet” aratott, gaz­dasági és pénzügyi téren vi­szont nem vállalt semmiféle határozott kötelezettséget. Nem enyhül a feszültség a Bekaa-völgyben Fennáll a konfliktus veszélye Szabotázsakciók szolgáltatták az okot Rendkívüli állapot Peruban Sürgős intézkedésekre van szükség Ribicsics a nemzetiségekről Egyetértés Washington és Bonn között Előkészületek a telepítésre MZ HIDEG SÍELEK A CSÚCSRÓL Konstruktív, nyílt megbeszélések Vogel sajtóértekezlete A williamsburgi találkozó visszhangja Engedtek a szövetségesek hogy ha a Szovjetunió már 1979-ben előterjesztette volna mostani javaslatait, akkor nem került volna sor a NATO ket­tős határozatának elfogadásá­ra. Késik a genfi megegyezés Bahr az USA-t hiháztatia

Next

/
Oldalképek
Tartalom