Pest Megyei Hírlap, 1983. május (27. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-06 / 106. szám

PéSdomufotóst várnak a járművezetőktől A megelőzésen van a hangsúly 5J Felháborodott fiatalasszony járt a szerkesztőségben, £ elpanaszolta, hogy a napokban az SG 61—67 rendszámú $ pótkocsis teherautó majdnem elgázolta őt a Vasadi és a % 4-es számú főközlekedési út kereszteződésében. $ — Rövid idő alatt másodszor fordult elő ez az eset 6 velem, arrafelé az autósok fittyet hánynak a gyalogo- ^ sokra és a kerékpárosokra. $ De említhetnénk más példákat is. Gyöm’rőn a Mendei $ úton például úgy száguldoznak az autók lakott területen ^ belül, mintha versenypályán volnának. Ezzel veszélyez­te tetik a gyalogjárda híján ott közlekedő gyalogosokat. A Monori Járási Rendőrka­pitányság közlekedési szakem­berei áprilisban a szokásosnál is többet tartózkodtak a sza­badban, hiszen ekkor zajlott a fokozott Közúti ellenőrzés. Si­került jó néhány szabálytalan­kodó járművezetőt fülöncsípni, de voltak olyanok is, akik át­estek a rostán. Büvöskocka-klubok A Járási Közlekedésbizton­sági Tanács tanácskozó testü­letének legutóbbi ülésén a ta­valyi munkát értékelték, s jó­váhagyták az idei munkaprog­ramot és költségvetést. Kedvező tendencia, hogy a halálos balesetek száma 19-ről 14-re csökkent 1982-ben. Emel­kedett viszont a súlyos sérü­léssel járó közlekedési balese­tek száma, majdnem elérte a százat. A testület fontos feladatá­nak tekinti a fiatalok körében a közlekedési ismeretek ter­jesztését. Már óvodás korban hozzáfognak ehhez a munká­hoz, az iskolások már maga­sabb szinten sajátítják el a helyes közlekedés szabályait. Jól működnek a közlekedé­si úttörőrajok, különösen Ve- csésen, Üllőn, Monori-erdön és Pilisen. Megalakultak a bűvös KRESZ-kocka klubok, ame­lyekben élénk az élet, részük­re járási szintű vetélkedőt is tartottak. A felnőttek körében a pro­pagandamunkát megkönnyí­tette, hogy a hivatásos gép- járművezetők minden évben kötelesek közlekedési ismeret- terjesztő továbbképzésen részt venni. A Vezess baleset nél­kül mozgalomba 20-an nevez­tek, a helyezetteket és győz­teseket jutalomban részesítet­ték. Tavaly először rendezték meg a fegyveres erők és tes­Gér József Alkatrészeket gyártalak Ebben az esztendőben már 17 millió forintos árbevételt tervez­nek a vasadi Kossuth Szakszövetkezet szerszám- és alkatrész- gyártó üzemében. A nemrég alakult új részlegben fontos és nélkülözhetetlen alkatrészek készülnek a megrendelők számá­ra, amelyek eljutnak az ország legtávolabbi vidékeire is. Ké­pünkön Bokros Sándor szerszámkészítő az AURAS részére készít alátéteket Hancsovszki János felvétele Általánosítás nélkül A szakma becsülete csorbul Monoron a sporttelepen a járási Á1SB rendezésében került sor a körzetek öt leg­jobb futballcsapatának a dön­tőjére. Eredmények: Üllő—Monor Munkásőr 7-0, Pilis—Sülysáp 0-0, Monori-erdö—Monor Munkásőr 2-0, Üllő—Monori- erdő 3-0. A győztes és a továbbjutó Üllő csapata lett, testnevelő: Toldi Miklós. A területi nagy­tületek részére a közlekedési vetélkedőt. Megyei szinten is helytálltak a győztesek, mert a rendőrség csapata a máso­dik, a honvédségé a negyedik helyet szerezte meg. Csatlakozva az OKBT felhí­vásához a járművezetők és gyalogosok partnerkapcsolatá­nak javítása érdekében októ­ber 15. és december 15. között akciót indítottak a járásban. A fő figyelmet a volán mellett ülők megnyerésére és nevelé­sére fordították. Még szigorúbban Elsősorban ugyanis tőlük várják a helyes közlekedési magatartást és azt, hogy bizo­nyos helyzetekben nem bízhat­nak a gyalogosok szabályszerű viselkedésében. Az utóbbiak körében igyekeztek népszerű­síteni az átkelőhelyeken a csoportos átkelés előnyeit. Fi­gyelemmel kísérték ebben az időszakban a sorompókon va­ló szabályszerű áthaladást is. A tanácskozó testület elé ke­rült írásos jelentés megállapí­totta, hogy előbbrelépés tör­tént a közlekedési fegyelem­ben, de az eredményekkel ko­rántsem elégedettek a szak­emberek. Továbbra is kiemelt feladat a halálos és gyermekbalesetek számának csökkentése. Az ed­digieknél is szigorúbban lép­nek fel a jövőben az ittas ál­lapotban vezetőkkel szemben. Tavaly egy kicsit megfenek­lett a KRESZ-parkok ügye a járásban. Szorgalmazni kell, hogy olyan nagyközségekben, mint Gyömrö, Pilis, és Sülysáp is létesüljenek közlekedési parkok, természetesen erre társadalmi összefogással ke­rülhet csak sor. Felülvizsgálják a járás bal­eseti gócpontjait, és javaslatot pályás döntőre május 7-én, szombaton délelőtt a vecsési sportpályán kerül sor. ★ Május 7-én, szombaton 15.10-től 16.10-ig közvetíti a televízió a Pilis—Bp. Egry József Általános Iskola terem­foci-mérkőzést a lőrinci sport­csarnokból. Győzelem esetén két hét múlva ismét a pilisiek játékában gyönyörködhetünk a tévéközvetítés révén. A PEST MEGYEI HÍRLAP KÜLÖNKIADÁSA XXV. ÉVFOLYAM, 106. SZÁM 1983. MÁJUS 6., PÉNTEK Népi elleniük vizsgálták Csikk» a műveletlen földterület Általánosítani semmiképpen sem szeretnék. A következő történetek remélhetőleg nem is történhettek volna meg minden vendéglátó egységben, kizárólag azokban, ahol való­ban megestek. A vendég még­is általánosít. Azt mondja: az­zal, hogy szerződéses üzemel­tetésű lett, már csaknem min­den presszó, cukrászda, fala­tozó-borozó Monoron, nem nyertünk semmit. Pedig azt vártuk volna, hogy az új gaz­dák ötletekkel, csalogató pul­tokkal és marasztaló maga­tartással fogadják a vendége­ket, hogy mihamarabb viszont­lássák a beinvesztált százez­reket, s haszonhoz is jussanak. Nem büntethető? Biztosan millió gondjuk van, helyzetüket sok megszorítás ne­hezíti, nem kapnak kellő tá­mogatást a központtól, a be­szerzésekkor mindenféle kis­kapukat kell keresniük. Az is igaz azonban, hogy az őket ed­dig ellenőrző szervek közül kettő maradt csupán, amelyik­nek joga van beleszólni abba, hogy amit csinálnak, hogyan csinálják: a járási hivatal MÜTEF osztályának s a taná­csi kereskedelmi felügyelőség­nek. Hogy utóbbinak a helyszí­ni ellenőrzésekre mennyi ide­je jut, azt jobb neon emleget­ni, de az előbbi sem szaladhat ki hetente, ugyanis évi két vizsgálatot kell lebonyolítania. A hagyományos belső ellen­őrzés az összes vizsgálatoknak, szúrópróbáknak hetven száza­lékát tette ki, míg a szerződé­ses forma be nem indult. At­tól kezdve a vendéglátó válla­latnak ellenőrzési joga nincs. Mármost szabad a gazda? A történetekből úgy tűnik, igen. Ámbár, mint látni fogjuk, egyik eset sem sorolható a bírsággal büntethető súlycson­kítás vagy az árdrágítás fo­galomkörébe, amire hivatalo­san sújtani lehetné. Kiszolgálta(totta)n Nemrégiben írtuk meg: a legforróbb tavaszi napokon csak elvétve lehetett Monoron fagylalthoz jutni. A vasútállo­máshoz közeli presszóban még azt a fáradságot sem vették maguknak, hogy a sorbanál­tesznek a KPM-nek és a ta­nácsoknak ezek megszünteté­sére. Különösen indokolt a változtatás a maglódi benzin­kútnál, a gyömröi csomópont­nál, és a sülysápi vasútállo­más melletti sorompónál. Sokan elmondták vélemé­nyüket a beszámolóval és a szóbeli kiegészítéssel kapcso­latban. Mindegyikük szavából kiderült a jobbító szándék, az a féltő aggodalom, amely meg­nyilvánul a hétköznapokon. Közös érdek Valamennyien arra kérték a közlekedési szakembereket, hogy még szigorúbban, ha kell radikális eszközökkel lépjenek fel a közlekedési szabályok be nem tartói ellen. Mert nem kétséges, a bal­esetek számának csökkentése fontos, közhangulatot befolyá­soló feladat, s mindnyájunk­nak közös érdeke fűződik hoz­zá. lókkal közöljék, ne várjanak fagylaltra. A figyelmeztetés­nek meg is volt az eredménye. Kikerült egy felirat az ablak­ra: „Legközelebbi fagylalt­elárusítóhely Pilisen és Üllőn”. Humoruk, az van. Valahogy mégse fakadt kacagásra senki. Annál inkább sem, mert ha azon a héten vagy a követke­zőn esetleg cukrászsüteményt is akart volna vásárolni, ilyen párbeszédet folytathatott a szíveslását, vendéglátást kép­viselőkkel a presszónál: Tessék mondani, sütemény van? — Nincs. — Miért nincs? — Mondtam, hogy nincs. — Nem is lesz? — Nem. — Miért nem? — Rossz a hűtőpult. Kész. Akinek nem tetszik, süssön otthon. Más. A főtéri Hangulat eszp­resszóban szeretett volna két üveg pezsgőt vásárolni mono­ri olvasónk. Eszébe jutott ugyanis, hogy a vendégségbe, ahová készültek, a születés­A közelmúltban fejezte be a Járási Népi Ellenőrzési Bi­zottság azt a vizsgálatát, amely a nagyüzemileg nem művel­hető földterületek hasznosítá­sa címet viselte. Az ellenőrzés célja annak megállapítása volt, hogyan oldják meg a mo­napjukat ünneplőket hangula­tos lenne pezsgővel köszönte­ni. A presszóban sokan vol­tak, beállt ő is a kiszolgáló­pulthoz a sorba. Fogta a két üveg pezsgőt, becsomagolták, s magától értetődően közölték: négyszáznyolcvan forint. Olva­sónk döbbenten meredt a ki­szolgálóra, aki nehezményez­hette ezt a reagálást, ugyanis rosszallóan és nyomatékkai közölte újra, hogy jól megért­se végre az értetlen vendég: négyszáznyolcvan forint! Olvasónk fizetett, nem akart szégyenben maradni, bár nem tudom, kinek is volt oka a szégyenkezésre. Annak a ven- déglátósnak-e, aki szakmáját (hivatását?) tanulta, gyakorol­ja, s nem azzal kezdi a kiszol­gálást, hogy felsorolja, milyen fajta italt ajánl és mennyiért — a kiszolgált, és egyúttal ki­szolgáltatott vendégnek. Régi emlék Mindez persze nem eget ren­gető dolog. Végül is, akinek mindez nem tetszik, megvan szórakozóhelyek nélkül is, s ettől még egy vendéglátóegy­ség sem fogja lehúzni a rolót Csak éppen a szakma becsülete bánja. Azé a. vendéglátós szak­máé, aminek hagyományai szépek, de ki emlékszik már ezekre, ha végképp lejárat­ják... ? K. Zs. nori járásban azoknak a föld­területeknek tartós használa­tát, melyek nagyüzemi módon nem művelhetők. Kies tájakon A népi ellenőrök munkabi­zottsága a Járási Földhivatal­lal közösen mérte fel, hogy a monori járásban 1421 hektár­nál több vegyes tulajdonú zártkert van. A legnagyobb te­rület Pilisen, a legkisebb Ecse- ren. A zártkerti ingatlanok hasznosításával kapcsolatos miniszteri rendelet végrehaj­tása következetes — állapít­hatták meg. Tanácsi kezelésben mintegy 79 hektár földterület van. Ezek hasznosítása négyféle­képpen történhet; nagyüzem­nek átadással, tartós földhasz­nálattal, haszonbérleti szerző­déssel és személyi földhaszná­lattal. A vizsgálat időpontjá­ban 24 hektárnál több tanácsi kezelésű zártkerti ingatlan volt a három községben, Gombán, Pilisen és Monoron. A Pest megyei Tanács V. B. felhívása nyomán mindhárom helyen törekednek arra, hogy műve­lésre adják ki a hasznos!tat- lan zártkerteket. Gomba köz­ség vezetői a Ganz-MÁVAG és a Csepeli Vas- és Fémmű­vek párt- és gazdasági veze­tőivel is felvették a kapcsola­tot ez ügyben. A vállalatok ér­deklődő dolgozóinak a hely­színen is megmutatták a par­lagterületeket, amelyeknek többsége gyönyörű tájba il­leszkedik öregtetén. A jó pro­pagandamunka eredményeként csökkent ugyan a megművelet- len földterület, de haszonbér­lőkre, tartós földhasználókra vár még jó néhány parcella. Pilisen 1975-ben 50 buda­pesti földterület-tulajdonost tartottak nyilván, az idén már 600-at. A tanács hirdetőtáblá­ján most is szembeötlő helyen, az ügyfélszolgálati iroda hir­detőtábláján van kifüggeszt­ve: 58 zártkerti ingatlan gaz­dára vár. Hatsrszemlsk előtt Minden esztendő áprilisában és májusában határszemléket tartanak a községekben, majd utóellenőrzést is. Ezekről idő­ben tájékoztatják a lakosságot, az eredményről pedig közös jegyzőkönyv készül, amelynek alapján a tanácsok megtehe­tik a szükséges intézkedéseket. A parlagok tulajdonosai írás­ban szólítják fel 30 napos ha­táridő megjelölésével a műve­lési kötelezettség teljesítésére. Letelte után ellenőrzik eleget tettek-e a felszólításnak. A vizsgált időszakban a három ellenőrzött községben 12 eset­ben fordult elő, hogy a tulaj­donos egészségügyi, illetve szo­ciális helyzetével igazolta mu­lasztását, melyet a tanács mél­tányolt is, s egy év haladékot adott a művelésre. Állami telekbiztosítás céljá­ból Gombán állami tulajdon­ba venni magántulajdonú föl­deket nem terveznek. Monoron a tavalyi felmérés során 367 lakó- és üdülőtelek akadt, me­lyek elhanyagolt, műveletlen, beépítetlen földek, tulajdono­saik ismeretlenek, illetve is­meretlen helyen tartózkodnak. E területek az idén állami tu­lajdonba kerülnek. Pilisen — figyelembe véve a kormányprogramot — évente felülvizsgálják a magántulaj­donú ingatlanokat állami tu­la jdonbavétel vagy tartós hasz­nálatba adás céljából. Tavaly ily módon 28 telek került új gazdához, s új utcát is nyitot­tak. Intézkednek A NEB-vizsgálat összefogla­ló megállapítása szerint a ta­nácsok — kisebb hiányossá­goktól eltekintve — általában megfelelően intézkednek a parlagterületek hasznosításá­ról. Évről évre csökken a meg- műveletlen földterület, keve­sebb az illegális földhasználó is, s fellendült a zártkerti föld­művelés. Koblencz Zsuzsa Vecsés Óvodai felvételek A vecsési nagyközségi ta­nácstól nyert értesülésünk szerint Vecsésen az óvodai felvételekre május 9-től má­jus 13-ig lehet jelentkezni a lakókörzetek szerinti illetékes óvodákban. A vezető óvónőik kérik a szülőket, hogy a gyermekek születési anyakönyveit vigyék magukkal. Az Épületszerviz Leányvállalat felvételre keres épületlakatosipari szerkezetek javítására, szervizmunkáira jól képzett szakmunkásokat, elsősorban lakatosokat, forgácsolókat, hegesztőket, festő-mázolókat, üvegeseket, valamint e munkák műszaki előkészítésében jártas,' legalább középiskolát végzett munkatársakat Foglalkoztatás: megegyezés szerinti teljesítménybérben. Jelentkezni lehet: Budapest XIII., Teve u. 25., telefon: 201-820, 129-es mellék. ISSN 01J3—2651 (Monori Hírlap) Pilisiek a televízióban Toldi Miklós erős csapata

Next

/
Oldalképek
Tartalom