Pest Megyei Hírlap, 1983. május (27. évfolyam, 102-127. szám)

1983-05-05 / 105. szám

8 1983. MA.TTTS S., CSÜTÖRTÖK h mm MA: 1983. május 5. Csü­törtök. Györgyi nap­ja. A Nap kél 5.22 — nyugszik 20.00 órakor A Hold kél 2.37 — nyugszik 11.44 órakor. iVahhat» gínYjAirVsi Előbb délen és keleten is megnövekszik a felhőzet és záporok is várhatók, egy-két helyi zivatar sem kizárt, majd ezek megszűnnek és csökken a felhőzet. Északira fordul és az Alföldön megélénkül a szél. A hőmérséklet délután 18 és 23 fok között a legvaló­színűbb. — Tárlat. Az MSZMP Pest megyei Bizottságának Oktatási igazgatóságán megnyílt Telek Béla festőművész-tanár kiállí­tása. A bemutatott alkotások május 20-ig tekinthetők meg. — Véradás. Pest megyében 11 százalékkal többet, csaknem 14 ezer 100 liter vért adtak az önkéntes véradók az elmúlt esztendőben. Ez lehetővé tette a kerepestarcsai új megyei kórház betegeinek jobb vérel­látását. — Jubiláló könyvtár. Húsz esztendeje, 1983-ban nyitották meg az Egyesült Izzó váci gyá­rának könyvtárát, amely azóta nagy változásokon ment ke­resztül. A kezdeti 330 kötetes kínálat napjainkra csaknem 12 ezerre bővült. — Boltnyitás. Piliscsabán befejeződött a 1103-as élelmi­szerbolt tatarozása, elektro­mos hálózatának felújítása. A vásárlók ismét birtokba ve­hették a kicsinosított üzletet Onkológus kongresszus Száz előadás Budapesten tartja XII. kong­resszusát a sejtszaporodást ta­nulmányozó európai társaság, amely 1965 — megalapítása — óta másfél évenként ülésezik más-más országokban. Ma­gyarországon első ízben ta­nácskoznak e nemzetközi szer­vezet tagjai. A Budapenta Szállóban szerdán kezdődött háromnapos kongresszuson a sejt biológiájával, a daganatok gyógyszeres kezelésének kísér­letes modelljeivel foglalkozó európai, kanadai, egyesült ál­lamokbeli szakemberek mint­egy 100 tudományos előadást, referátumot terjesztenek elő. Bélyegkiálltiás nyílt m Ä hé# a! Párizsban 200 évvel ezelőtt, 1783-ban szállt fel a Montgol­fier fivérek meleg le­vegővel töltött lég­gömbje, mely embe­reket is szállított. Ebből az alkalomból — május 4-én, teg­nap — a magyar bal- lonrcpülés történetét bemutató bélyegso­rozatot és blokkot bocsátott forgalomba a posta. A bélyeg­sorozat össznévérté- lcc 19 forint, hét cím­letből áll. A blokk 20 forintos. A bélyegsorozat és a blokk Dudás László grafikusmű­vész tervei alapján, a moszkvai Goznak Nyomdában, illetve az Állami Nyomdá­ban készült. A jubileum alkal­mából kiállítást is rendeztek szerdán a Bélyegmúzeumban, melyet Juhar! Ist­vánná, a posta ve­zérigazgató-helyette­se nyitott meg. A kiállítás május 4. és szeptember 19. kö­zött, hétfő kivételé­vel, naponta 10—18 óráig tekinthető meg. Szezonkezdéskor a vámszabályokról Engedély nélkül lielanakaló A hazatérő turisták ötezer forint értékhatárig vámmentesen hozhat­ják be a külföldön vásárolt termé­keket. Az ötezer forint értékha­tár személyenként értendő: húsz­ezer forintos holmi például még akkor sem vámmentes, lia a csa­lád négy felnőtt tagja vásárolta. A magyar állampolgárok külföldről összesen 30 ezer forintnyi árut hoz­hatnak be engedély nélkül, s az ötezer forintot meghaladó érték után vámot kell fizetniük. A fize­tendő vám a belföldi forgalmi ér­ték 40 százaléka. Az összeget 30 napon belül csekken kell befizet­ni. Ha az utas nem ért egyet a kiszabott vám összegével, 15 na­pon belül fellebbezhet a vámot megállapító vámhivatalnál. A ha­zatérő turisták külföldi fizetőesz­közt korlátlanul behozhatnak az országba, de azt 8 napon belül vé­telre kell felajánlaniuk a Magyar Nemzeti Banknak. Ez alól kivétel a kétezer forintos személyenkénti valuta. A legújabb rendelkezések szerint a magyar állampolgárok értékmeg­kötés nélkül hozhatnak be nemes­fém tárgyakat az országba, ha azo­kat 30 napon belül értékesítik '\i Öra- és Ékszerkercskedelmi, a Bi­zományi Áruház, a Fővárosi Öra- és Ékszeripari Vállalatoknál, illet­ve az Állami Pénzverőnél. A beje­lentett tárgyakról a vámhivatal „nemesfém tárgyakról árunyilat­kozat és kísérő levél” feliratú vámokmányt állít ki. A három pél­dányú nyilatkozat egy példányát Köszönetét mondok mindazok­nak. a rokonoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, akik szeretett édesanyám özv. Róka Nagy Jó­zsef né szül. Soós Eszter temeté­sén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek vagy részvétüket táviratban fejezték ki és kezelő­orvosának ki húsz éven át életét meghosszabbítani igyekezett. A gyászoló család nevében fia. kapja meg az utas, s ezzel keres­heti fel a felvásárló helyeket. Az így értékesített tárgyakért a fel­vásárló vállalat fizeti meg a vá­mot. SÖRÉN KIERKEGAARD SZÁZHETVEN ÉVE, 1813. május 5-én született, és 42 éves korában, 1855-ben halt meg Sörén Kierkegaard dán író, filozófus, a mai egziszten­cializmus előfutára. Jütlandi paraszt fiaként Koppenhágában és Berlinben tanult teológiát, illetve filozó­fiát. Nem utolsósorban stílu­sának a filozófiai irodalomban szinte példa nélkül álló szép­sége miatt bölcseleté — az en­ciklopédikus filozófiai rendsze­rek felbomlását kővetően — páratlan hatást ért el. Jelen­tőségét mutatja, hogy eszmél­nek — főként skandináv — iro­dalmi visszhangján túl, a szá­zad végi, úgynevezett életfilo­zófia kultúrpolitikai iskolája éppúgy, mint az egzisztencia­lizmus, joggal tartja „ősatyjá- jának”. Az egzisztencialista fi­lozófia fő tételei és kategóriái — „szorongás”, „semmibefú- lás”, „választás” stb. — nála je­lennek meg elsőként, ö foglal­ta össze először a polgári filo­zófia dezintegrációs program­ját is, amelynek lényege az át­fogó, szisztematikus világképről való elvi lemondás. Eszerint a filozófiának csak akkor lenne értelme, ha — le­mondva az objektivitás általá­nos igényéről — kizárólagosan egzisztenciális problékmákra irányul. írásainak válogatott kötete magyarul is ismételten megjelent. Tisztasági akciók a budai járásban Bírságolás a Helyszínen A NEB budai járási-városi bizottsága kéthónapos kiterjedt vizsgálatot folytatott — számos hivatalos és társadalmi szerve­zet bevonásával — Érd, Buda­örs, Biatorbágy, Páty, Nagy­kovácsi és Törökbálint köz- tisztasági, környezetvédelmi helyzetéről. A felmérésben megállapítot­ták, hogy az adott területeken az előző időszakhoz képest kedvező változás történt Az intézkedések eredménye azon­ban még mindig nem kielégí­tő. Általánosan súlyos panasz, hogy még mindig sok az llíe- gális szemétlerakó, a főváros­ból is gyakran teherkocsiszám­ra szállítanak és illegálisan helyeznek el szemetet. A kihágást elkövető szabály- sértőket általában nehéz tet­ten érni, s az eljárás bonyolult­sága miatt bírságolásuk nem hatásos. Előrelépést jelent már az is, hogy tettenérés esetén lehetőség nyílt a helyszíni bír- -ságolásra. Az érdi költségveté­si a GONDJA VAN. désekben. Az iránymutatások gyűj­teményét közli majd a tanácsok közlönye is. 14-12-58 (BUDAPESTI HÍVÓSZÁM) MA: IO-1Ő1 IS óráig A TELEFONNÁL AZ ÜGYELETES RIPORTER BÁNYÁSZ HÉDI és KOFFÁN ÉVA VAGY SEGÍTSÉGBE SZÓBÉL. HÍVJA FELI : P Állásfoglalások, irányelvek lakásügyben Ciyujíeménybe foglalták Az egységes szerkezetbe foglalt lakásügyi jogszabályokhoz hason­lóan most az Építésügyi Értesítő 12. szápiában megjelent a lakásügyi jogi iránymutatások gyűjteménye. Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium és a Pénzügyminisz­térium ugyanis felülvizsgálta és a módosított lakásgazdálkodási jog­szabályokkal összhangban kiegé­szítette, korszerűsítette a koráb­ban kiadott elvi állásfoglalásokat, irányelveket és tájékoztatókat, az Időközben elavult iránymutatáso­kat pedig hatályon kívül helyezte. Az érvényüket vesztett iránymuta­tások jegyzékét még tavaly közöl­ték. Az elvi állásfoglalások, irány­elvek és tájékoztatók jelentős ré­sze csaknem egy évtizeddel ez­előtt jelent meg, és már nehezen fellelhető. A most kiadott gyűjtemény Je­lentősen megkönnyíti a jogalkal­mazók, elsősorban a tanácsok és az ingatlankezelő vállalatok szak­embereinek, előadóinak a munká­ját, a rendelkezések és módosítá­sok egységes értelmezését és gya­korlatát. Az irány mutatások gyűj­teménye egyebek között foglalko­zik a lakások elosztásáról és a la­kásbérletről, a lakásépítési hozzá­járulásról és a lakáshasználatba­vételi díjról, a lakbérekről, az al­bérleti és ágybérleti díjakról, a te­lektulajdonról, az állampogárok lakás- és üdülőtulajdonának egyes kérdéseiről megjelent kormányt-n deletek és minisztériumi végrehaj­tási intézkedések legfontosabb tud­nivalóival. A jogszabályok magya­rázatával megkönnyíti az eligazo­dást, az állásfoglalást a vitás kér­si üzem három ellenőrt is fog­lalkoztat e célból. Fél év alatt az illegális sze­métlerakókat a vizsgált terü­leteken hétezer forint bírság­gal sújtották. Törökbálinton például a megszigorított ellen­őrzés eredményeként, tavaly 42 illegális szemetelőre róttak ki kisebb-nagyobb pénzbünte­tést. A környezet védelmét szol­gálja, hogy évente több alka­lommal a különböző társadal­mi szervezetek és a hatóságok együttesen rendeznek tisztasá­gi akciókat. Az őszi akció so­rán például csupán Törökbá­linton közel ezer köbméter, Biatorbágyon csaknem 500 tár­sadalmi munkás részvételével — 1500 köbméter hulladékot gyűjtöttek össze. A vizsgálat során egyébként azt is megállapították, hogy a köztisztasági feladatok ellátá­sát sok esetben a szállítóeszkö­zök hiánya, a központi gyűjtő­helyek telítettsége okozza. A járási NEB, a vizsgálat eredményeinek felhasználásá­val, a különböző megyei és or­szágos hatóságoknak több ja­vaslatot tett a hiányosságok megszüntetésére. Lila virágszőnyeg Szedik a kamillát Kivirágzott a Hortobágy, valóságos szőnyegként borítja be a szikes, fehér földeket az illatos kamilla. Az idén külö­nösen jó a termés. Az enyhe tél, a korán jött tavasz és az áprilisban lehullott 60—70 milliméter csapadék erőteljes növekedésre serkentette a vad­virágokat. Hajnalban látnak neki a kamillagyűjtésnek, akkor ugyanis még nem fonnyadt a szár, hamarabb lepattan a vi­rág. Speciális, 35—40 centi­méter széles nyeles lapátfésük- kel dolgoznak a szedők. Né­hány óra múlva viszik Is az átvevőhelyre, mert hamar be­melegszik a szikfű, s akkor már rosszabb a minőség, ol­csóbb az ára. Az idén a puszta néhány pontján alkalmi átvevösátra- kát állított fel a Herbária Vállalat, innen szállítják to­vább a gyógynövényt. Az idei őszi—téli hónapokra bőségesen lesz majd kamillatea, megter­mett az alapanyaga. Nyilván­valóan jól hoz a konyhára Kerepestarcsán a feldolgozók­nak is. Hagyományteremtő fiatalok Felkészülés Királyréten A KISZ Központi Bizottsá­ga úgynevezett tizenéves ha­tározata, az abban felsorakoz­tatott megannyi feladat és le­hetőség, valamint a diákév ak­ciósorozata több új ötlet meg­valósítására, régi diákhagyo­mányok, -szokások feleleveni­Ultrahangos rágcsálóriasztó Elmenekülnek az egerek Ultrahangos rágcsálóriasztó készüléket szerkesztettek a mezőtúri Magyar—Mongol Ba­rátság Tsz szakemberei. A ké­szülék az ultrahangra igen ér­zékeny állatok elleni védeke­zésre alkalmas, csaknem 85 decibeles, emberi füllel nem érzékelhető ultrahangot bocsát ki, és ezzel menekülésre kész­teti az egereket, patkányokat, illetve zárt helyiségben meg­zavarja a rágcsálók táplálko­zását, szaporodását, s végülis elpusztítja őket. A készüléket elsősorban olyan élelmiszerraktárakban és feldolgozókban, takarmány­raktárakban, malmokban cél­szerű használni, ahol nem szabad méreggel védekezni; egy készülék 250 négyzetmé­ternyi területet mentesít a rágcsálóktól. Elektronikája 91 AD fitt E S TV MUSOH AWttL 4.25 8.00 8.27: 8.40 9.44: 10.05: 10.35: 11.00 11.23: 11.38: 12.C0: 12.30: 12.45: 13.00: 13.18: 13.57: 14.27: 15.00: 15.05; 15.23: 15.55: 16.05: 16.35: 17.00: 17.05: 17.18: 18.15: 18.30: t9.15: 19.20: 20.05: 20.40: 21.30: 22.00: 22.20: 22.30 23.30 0.10 KOSSUTH RÁDIÓ Jó reggelt! — Zenés műsor. Hírek. Időjárásjelentés. Népdalfeldolgozásokból. A fösvény lovag. Opera. Szólj, szólj, sípom! Diákfélóra. Irodalmi évfordulónaptár. Lakatos ?Jihá!y népi zene­kara játszik. Üzem a lakóházban. Tavaszi szél. Déli krónika. Ki nyer ma? Filmtükörkép. Debussy: Triószonáta. Dvorzsák: VII. szimfónia. Sorsfordító pillanatok. Operettrészletek. Hírek. A Sebő együttes összes fel­vétele. Amikor én még .. . Kölcsey Antónia naplója. Lconyid Kogan hegedül. Olvastam valahol. .. Hírek. Farkas Ferenc kórusművei­ből. Délutáni Rádiószínház. Hol volt, hol nem volt. •. Esti magazin. Sportkrónika. Gondolat. Nóták. Mi a titka? Marx és a jelenkor. Hírek. Sporthírek. Tíz perc külpolitika. Töltsön egy órát kedvencei­vel! Liszt zongoraátirataiból. Illés Lajos táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárásjelentés. 8.05: Fúvószene. 8.20: A rakéták éve. 8.30: Hírek. Útközben. 8.35: Napközben. 10.03: Zenedélelőtt. 12.30: Hírek. Útközben. 12.35: A népművészet mestereinek felvételeiből. 13.00: A pécsi körzeti stúdió mű­sora. 13.20: Éneklő ifjúság. 13.35: Régi magyar táncok. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Tiéd a kosár! 15.00: Szórakoztató antikvárium. 16.00: Taine. Az iskolarádió mű­sora. 16.30: Hírek. Útközben. 16.35: Dallamok, emlékek. 17.30: Tanakodó. 18.30: Hírek. Útközben. 18.35: Hétvégi panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.30: Hírek. Útközben. 20.35: Emberek és emberek. 21.30: Böngészde. 22.35: Népdalkörök pódiuma. 23.00: Hírek. Sporthírek. 23.20: A tegnap slágereiből. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Barokk versenyművek. 10.30: Dzscsszfelvételekből. 11.03: Hírek. 11.05: Kamarazene. 12.20: Operaáriák. 13.00: Hírek. 13.07: Fiataloknak! 13.57: Sosztakovics: VIII. szimfó­nia. 14.55: Bécsi klasszikus muzsika. 16.00: Zenei lexikon. 16.20: Iskolarádió. 17.00: Popzene sztereóban. 18.00: Operarészletek. 19.00: Hírek. 19.05: Iskolarádió. 19.35: Zenekari hangverseny. 22.00: Napjaink zenéje. 23.30: Hírek. Idő járásjelentés. TELEVÍZIÓ 8.25: Tévétorna. 8.30: Iskolaiévé. 12.00: Képújság. 14.10: Iskolatévé. 16.25: Hírek. 16.30: Állatkölykök. 16.45: Csak gyerekeknek! 17.25: Pedagógusok fóruma. 18.00: Kikapcsoló. 18.10: Képújság. 18.15: Telesport. 18.40: Az erdőtűz. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Petrocelli. Amerikai tévé- filmsorozat. 20.50: Panoráma. 21.50: A mag var gazdaság tíz éve. 22.40: Tv-híradó, 3. 2. MŰSOR 17.45: Gólyavári esték. 38.30: Az egészséges kisbabáért. 19.05: A mi képernyőnk. 19.30: Tv-híradó. 20.09: Karmesterverseny. 21.29: Tv-híradó. 2. 21.40: Kikapcsoló. 21.50: Roger Whittaker. Zenés porlréfilm. 22.35: Képújság. magyar alkatrészekből áll, csupán az ultrahangszóró im­portáru. A próbaként legyár­tott tíz készülék kísérletei iga­zolták a várakozásokat; mivel ilyen szerkezetet hazánkban még nem gyártottak, a tsz az újdonság szabadalmazását kér­te. tésére ösztönözte a városi KISZ-bizottságokat. A szerve­zők szándéka szerint ezek évente rendszeres programmá, tradícióvá válnak majd. A dunakesziek például augusztus 8. és 17. között ol­vasótáborba hívják a leendő gimnazistákat. A tíznapos tá­borozáson, Királyréten, pszi­chológiai. szociológiai és iro­dalomtörténeti előadásokat hallhatnak. Az előadók első­sorban olyan témákkal foglal­koznak. amelyek hasznos is­mereteket nyújtanak a gim­náziumi tanulmányok meg­kezdéséhez. A tábor lakói fel­keresik a környékbeli múzeu­mokat, illetve filmvetítések, játékos vetélkedők és kirándu­lások részesei lehetnek. Kéitestű az Alukat Kárász, Polyka, Pillangó Oj típusú kishajók első példá­nyait próbálják ki a MAHART szakemberei. A kishajók egyike — a különleges ragasz­tott lemezből készült. 5,80 mé­ter hosszú és 1,90 méter szé­les, ötszemélyes Pillangó 1. vi­torláscsónak. Part menti csó­nakázásra, vitorlázásra és tú­rázásra egyaránt alkalmas, igénytelen vízi jármű, nem vizsgaköteles. Testvére, a Pillangó 2. hasonló anyagból készült, csak kisebb méretű A harmadik — a Potyka — fenyőfából épült, 4,40 méter hosszú, 1,30 méter széles, két­személyes evezős csónak Tervezői horgászoknak szán ták. Csónakázásra és vízi va­dászatra egyaránt használható, igénytelen vízi közlekedési eszköznek Ígérkezik a külön­leges ragasztott lemezből ké­szített kétszemélyes Kárász. Tavi és folyami horgászok ré­szére tervezték a nagy stabi­litás miatt külön figyelmet ér­demlő, alumínium szerkezetű kéttestű kis vitorláshajót, a négy méter hosszú és 2,10 mé­ter széles Alukatot. Az jij kishajók hatósági bemérései, vizsgálatai április végére be­fejeződtek, ezért a májusban megnyíló BNV-n már bemu­tatják azokat. Figyelmetlenség, gyorshajtás Sícrékgiárosok közé rohant Elütötte a biciklistát. Pi­lisvörösváron Krupp György 15 éves tanuló nem az út- és látási viszonyoknak megfelelő sebességgel haladva segédmo­tor-kerékpárjával egy kanyar­ban kerékpárosok közé rohant, s a középsőt elütötte. A bal eset következtében a 13 éves Peller János megsérült, szeren­csére csak könnyebben. Ittas volt. Vácott a Lágyas dűlőben Csertőn János 42 éves kosdi segédmunkás ittasan motorozva felborult és súlyos- sérülést szenvedett. Árokba borult. Keszegről a Pencre vezető úton Morvái Já­nos 25 éves keszeg! szerszám- készítő figyelmetlenül vezette személygépkocsiját és a jobb ol­dali árokba borult. Morvái és felesége. Csili Magdolna 24 éves betanított munkás köny- nyebben, a 49 éves Csili Lajos­áé pedig súlyosan megsérült. Szabálytalan előzés. Vác kül­területén a 2-es számú főúton Frecska István 20 éves 'rsek- vadkerti autószerelő személy- íépkccsi jóval szabálv talonul előzte az úttest jobb szélén balra kanyarodni szándékozó Szvák György 24 éves mohorai lakos autóját. Az ütközés kö­vetkeztében Szvák utasa. Ur­ban Ferenc 45 éves mohorai lakos könnyebben megsérült. Valamennyi baleset ügyében a rendőrség folytatja a vizs­gálatot. / _ a Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik -» hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő: sági Ágnes — ÜCPT IICPVCI tllDI AD Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, Pf. 31! Irányltószám: 1446. - Kiadja c ruwl hitül ti lílllülr Hírlapkiadó Vállalat, Budapest Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Ttl) Imre Igazgató. - A szerkesztőség és a kiadóhivatal, központi telefonja: 343-100 és 335-130 ­. ................ ~.^rtrggiZgnSggB^T^w?PiNK!2régléilt Hírlap, Cegléd, Kossuth tér t, Pf. 19. 2701. Telefon: 11—400. - Érdi Hírlap, Érd, Lenin út S3. »30. Telefon: 45-352 Gödöllői Hírlap, r-HH öitö ctzahadsátt Út 2 Pf 14. 2100. Telefon: 81-96. - Monori Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201 Telefon; 157 - Nagykőrösi Hírlap. Nagykörös. Hösök tere 7. 2750. Telefon: 388 - Váci Hírlap, Vác. Lenin Gödöllő, Szabadság ««,*• io-095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest Felelős vezető: Csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta. - Előfizethető bármely postahlvstalnál. \ 1« . posta Közoontl Hírlap irodánál (postacím: Budapest V.. József nádor tér 1. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KH1 215- 96 162 pénzforgalmi jelzőszámra «01^1140 n Ű ffi MoFt.Előfizetési dij: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,- Ft. félévrei 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400,- Ft. - IS3N 0133-^0659 Prat megy« Hírlap 'index*25 004 HU),1,ISSN’ 0133-2000 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-6467 (Érdi Hírlap), ISSN «133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN 0133-M51 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-27» (Vtai Hírlap).

Next

/
Oldalképek
Tartalom