Pest Megyei Hírlap, 1983. március (27. évfolyam, 50-76. szám)

1983-03-01 / 50. szám

\Md<w 1983. MÁRCIUS 1„ KEDD 'Fókusz A MOSZKVAI FORDULÓ r A szovjet fővárosban ma kez- J dődlk a szovjet—ainai külügy- í miniszter-helyettesi konzuttá- 0 ció második fordulója. A? elmúlt év ősze óta tartó megbeszélésektől aligha vár­ható Látványos és meg kevés­bé gyors fordulat, a nemzet­közi közvélemény mégis nagy figyelemmel kíséri ezeket a tárgyalásokat. Elvégre nem kevesebbről van szó, mint arról, hogy az ismert és nem egyszer viharos történelmi előzmények után hogyan alakul a Szovjetunió és Kína viszonya, amely befolyá­solhatja a világpolitika egé­szének alakulását is. Ez a megállapítás akkor is igaz, ha a jelenlegi tárgyalások megle­hetősen korlátozott célokat tűztek maguk elé: a Szovjet­unió és a Kínai Népköztársa­ság államközi kapcsolatainak normalizálását Tudjuk: ez sem lenne kis feladat. Hiszen a gyakorlatilag 1969 óta folyó, s a kínai fél hibájából mindmáig ered­ménytelen tárgyalásokat Pe­king 1980 elején egyoldalúan megszakította „az afganisztáni fejleményekre” hivatkozva. Azóta azonban sok minden történt. Részben a Pekinget Washington (tajvani fegyver- szállítások) és Tokió (tan­könyvvita, újrafegyverkezés) irányából ért traumaszerű csa­lódások, részben — egyéb kö­rülmények mellett — a belpo­litikai és személyi változások nyomán a kínai alapállás némi változáson ment át. Ezt mi sem jellemezte jobban, mint az, hogy a KKP legutóbbi kong­resszusának anyagaiból már kimaradtak a szokásos éles szovjetellenes vádaskodások és helyükbe bizonyos tárgyalási készség lépett. , A Szovjetunió mindvégig tü­relmes, elvileg szilárd, mara­déktalanul konstruktív állás­pontja — gondoljunk csak Btezsnyev taskenti és bakui, valamint Jurij Andropov no­vember 22-i beszédére — elve­zetett odáig, hogy a két ország között legalábbis elkezdődhe­tett a közeledést, az államkö­zi kapcsolatok normalizálását szolgáló párbeszéd. A jövőben sem Moszkván múlik majd, hogy ez a párbeszéd sikeres legyen. H. E. A szocialisták egyedül indulnak a választásokon Felbomlott a portugál koalíció Kilépett a Demokratikus Szövetség (AD) nevű, eddig kormányzó jobboldali koalíció­ból a Portugál Szociáldemok­rata Párt (PSD), és egyedül indul az április 25-i parlamen­ti választásokon. Erről döntőt! a párt vasárnap este befeje­ződött X. kongresszusa. A kongresszus ugyanakkor levál­tóttá Francisco Pinto Balse- ] mao eddigi pártelnököt, ügy vezető miniszterelnököt, s a párt vezetését — a választásig — négytagú kollektív testület­re bízta. A vasárnapi események kap­csán a TASZSZ szovjet hírügy­nökség megállapítja, hogy a szövetség tehetetlennek bizo­Nsm született végleges megállapodás Izrael fenntartja követeléseit A Tel Aviv-i külügyminisz­térium képviselője megalapo­zatlannak minősítette az arról szóló bejrúti jelentéseket, hogy küszöbön áll a Libanon izraeli megszállásának véget vető egyezmény aláírása. Az izraeli rádió beszámoló­ja szerint Philip Habib ameri­kai megbízott is cáfolta, hogy a libanoni vezetőikkel folyta­tott tárgyalásain kidolgozták volna a végleges megállapo­dást. Egyetértés alakult ki a dél-libanoni biztonsági övezet szükségességét illetően, de Iz­rael — mint Jichak Samir kül­ügyminiszter Habibnak kifej­tette — nem hajlandó lemon­dani a saját kezelésében levő ellenőrző állomások igényéről, noha Libanon elfogadhatatlan­nak tartja ezt a követelést. A libanoni és a palesztin nép ellen elkövetett izraeli bűnöket kivizsgáló nemzetközi bizott­ság második ülésszaka tegnap Genfben hozzászólásokkal foly­tatta munkáját. A bizottság munkájában ne­ves közéleti Személyiségek — jogászok, parlamenti képvise­lők, orvosok, művészek — vesznek részt, s különböző do­kumentumok, filmek, fényké­pek segítségével bizonyítják az izraeli vezetés bűnösségét Bővíthetők a szovjet—japán kapcsolatok Tokié még nem nyilatkozott Tokióban tegnap estig kevés részlet látott napvilágot azok­ról a tárgyalásokról, amelye­ket a Sigeo Nagano, a keres­kedelmi és iparkamara elnöke által vezetett japán delegá­ció az élmúlt héten Moszkvá­ban folytatott, Sem Nagano, sem a küldöttség tagjai eddig még nem nyilatkoztak, s a lá­togatástól önmagát korábban élesen elhatároló kormány ré­széről sem hangzott el állás- foglalás. A polgári lapok közül az Aszahi Simbun kommentárjá­ban arra a megállapításra ju­Az Izvesztyija elméleti cikke A jövő a létező szocializmusé A társadalmi haladás meg­határozó tényezője — akár tet­szik ez ideológiai ellenfeleink­nek, akár nem — a szocializ­mus világrendszere — írja teg­napi számában az Izvesztyija. A lap megállapítja, hogy az új társadalom a belső nehézsé­gek leküzdésével egy időben a két rendszer közötti osztályjel- legű szembenállás és az erős imperialista nyomás körülmé­nyei között fejlődik. Mindez megnehezíti az előrehaladást, hatással van annak ütemére. A szocializmus azonban a va­lóságban létezik, nem pedig holmi leegyszerűsített, ideali­zált és politikai szempontból naiv képzetként. A jövő a lé­tező szocializmusé, amely a né­pek szüntelenül megújuló te­remtménye. Csak neki van ere­je megoldani a társadalmi lét legbonyolultabb kérdéseit. Ez a szocializmus végtelenül távol áll a burzsoá propagan­da görbe tükrében bemutatott képtől. A létező szocializmus lényegéből fakadóan mentes a spekulatív jellegű sémáktól és sablonoktól. A szocialista közösség álla­mainak egymáshoz való köze­ledése tovább folytatódik — állapítja meg a lap, majd hoz­záfűzi, hogy ez a folyamat nem szünteti meg a testvéri orszá­gok nemzeti és történelmi sa­játosságait. Hiába erőltetik a szocializmus ellenségei, hogy közösségünket egy arctalan, szellemiség és eredetiség nél­küli alkotórészekből álló kong­lomerátumként mutassák be A szocialista életmód megszi­lárdításában alkalmazott mód­szerek gazdagsága a társadal­mi élet és a gazdaságszervezés különböző formáiban nyilvánul meg — szögezi le az Izvesztyi­ja. Pekingben a hét végéig tart a tanácskozás Az országos népi gyűlés ülése Az eredetileg jelzett idő­ponthoz képest háromnapos késéssel tegnap Pekingben megkezdődött az 5. országos népi gyűlés (parlament) állan­dó bizottságának 26. ülése, amelyen várhatóan bejelentik, hogy Je Csien-jing marsall, az állandó bizottság elnöke nem kívánja magát jelöltetni képviselőnek az új parlament­be, a 6. országos népi gyű­lésbe. Az ülésen megerősítik to­vábbá, hogy ügyvezető elnöki minőségben a bizottság egyik elnökhelyettese, Peng Csen ve­szi át az elnöki teendőket, ami lényegében a tényleges hely­zet hivatalos rögzítése lesz. Ugyancsak a 6. országos né­pi gyűlés első ülésszakán vá­lasztják meg Kína államfőjét: a legesélyesebbnek erre a posztra mérvádó pekingi kö­rökben Li Hszien-nient emle­getik. Az állandó bizottság hétfői ülésén Csao Ce-jang minisz­terelnök beszámolt közel egy­hónapos afrikai útjáról, ame­lyet az év végén, illetve az idei év elején tett. Az állandó bizottság ülése a hét végéig tart tott, hogy a delegáció a súlyos politikai és gazdasági helyzet közepette elérte célját azáltal, hogy sikerült valamelyest bő­víteni a két ország közötti együttműködés csatornáját. A lap rendkívül bölcs, s egyben kompromisszumos döntésnek nevezte, hogy megállapodás jött létre a párbeszéd jövő év áprilisi, tokiói folytatásáról. A tokiói lapok konkrét meg­állapodásként említették, hogy a Mitsubishi és a szovjet fél tanulmányozni fogja a japán ipari és pénzügyi vállalkozás esetleges részvételét szibériai rézércfeltárásokban. Értesülé­sek szerint egyébként a szovjet tárgyalópartnerek több szibé­riai együttműködési tervet em­lítettek, japán részről azonban kitértek a konkrét válaszadás elől. Ilyen körülmények között fő eredménynek nevezték, hogy legalábbis gazdasági té­ren felújították a két ország közötti párbeszédet. nyult az ország problémáival szemben. Hároméves kor­mányzása alatt 12 százalékra emelkedett a munkanélküli­ség, csökkent az ipari termelés, 23 százalékos az infláció, az ország külföldi adósságai el­érték a 12 milliárd dollárt. A kormánykoalíció felszámolta az 1974-es áprilisi forradalom egyik legnagyobb vívmányát, az agrárreformot. A Demok­ratikus Szövetség' a szocialis­ta párt támogatásával elérte, hogy 1976-ban több, haladó rendelkezést töröljenek az al­kotmányból. A győzelemre esélyes Por­tugál Szocialista Párt elutasít bármilyen együttműködést a kommunista párttal — mon­dotta Mario Soares, a .szocia­listák főtitkára egy madridi lapnak adott nyilatkozatában. Alvaro Cunhal, a kommunis­ta párt főtitkára vasárnap este egy rádiónyilatkozatában ki­jelentette, hogy semmi remény sincs egy kommunista-szocia­lista választási szövetség lét­rejöttére. Vendégünk: Stefan Andrei Stefan Andrei a Román Szocla- | osztály vezetője lett. 1965-től a TRo­lista Köztársaság külügyminiszte­re 1931. március 29-én született a Dőlj megyei Podari-Liveziben. Egyetemi tanulmányait a Buka resti Építészeti Intézetben foly­tatta, majd tagja lett az egyetem oktatói karának; egyidejűleg v Kommunista Ifjúsági Szövetségben is tevékenykedett. A kommunista fiatalság forradalmi mozgalmában már középiskolás korától aktívan részt vett, több vezető funkcióval is megbízták. Stefan Andrei 1954 óta tagja a Román Kommunista Pártnak: 1958-ban a Román Kommunista Egyetemisták Uniója Végrehajtó Bizottságának tagjává választot­ták, s a nemzetközi kapcsolatok osztályán dolgozott. Négy eszten­dővel később a Kommunista Ifjú­sági Szövetség Központi Bizottsá sága irodájának tagja, a külügyi mán KP Központi Bizottsága kül­ügyi osztályán töltött be vezető funkciókat. 1969-ben megválasz­tották a Román KP KB póttagjá­nak, 1972 áprilisában, mint a Köz­ponti Bizottság tagját és a KB tit­kárát, kinevezték a külügyi osz­tály vezetőjévé. Az RKP XI. kongresszusán. 1974 novemberében, majd öt évvel ké­sőbb, a XII. kongresszuson a Ro­mán Kommunista Párt Központi Bizottsága Politikai Végrehajtó Bizottságának póttagjává válasz­tották. 1974 óta tagja az RKP KB Politikai Vcgrcnajtó Bi­zottsága állandó irodájának. Ste­fan Andrei 1975 óta képviselő a nagy nemzetgyűlésben. 1978-ban nevezték ki a Román Szocialista Köztársaság külügvmMiiszterévéj ebben a funkciójában 1980 márciu­sában megerősítették. Vúrkonyi Péter szófiai látogatása A nézetazonosság jegyében Várkonyi Péter, az MSZMP Központi Bizottságának titká ra a Bolgár Kommunista Párt Központi Bizottságának meghívására vasárnap Szófiá­ba utazott. Az MSZMP KB titkárát a szófiai repülőtéren Reagan újabb segélyt akar folyósítani Salvadornak Kegyetlenkedő kormányerők Reagan elnök tegnap újabb hatvanmillió dollárt kért az amerikai kongresszustól a sal- vadori hadsereg számára, fegyver-, lőszer- és helikop­ter-pótalkatrészek beszerzésé­re. Reagan reggél a kongresz- szus vezetőit, köztük a szená­tus és a képviselőház külügyi bizottságának tagjait fogadta a Fehér Házban, hogy meggyőz­ze őket a salvadori rezsim tá­mogatásának szükségességéről. Salvador az idén már kapott 26 millió dollár katonai se­gélyt, de a kormány először 63 milliót kért, s azt nem kap­ta meg. A kongresszusban nö­vekvő ellenszenvvel figyelik a Fehér Ház próbálkozásait, hogy leleplezze a valóságos salvadori helyzetet és folytas­sa a jobboldali terrorrend­szer támogatását. Az elnök ennek ellenére most „sürgős kéréssel” fordult a törvényhozáshoz 60 millió dollár gyorssegély kiutalására. Ha Reagan i .e "győző képessé­ge nem vezetne eredményre, az elnöknek „különleges ke­ret” is rendelkezésére áll, ahonnan a pénzt kongresszusi jóváhagyás nélkül átutalhatja. Washington növelni akarja libanoni jelenlétét Weinberger kitérő válaszai Lehetséges, hogy az Egyesült Államoknak „növelnie keli” részvételét a libanoni több nemzetiségű erőkben — erősí­tette meg tegnap reggeli te­levíziós nyilatkozatában Cas­par Weinberger amerikai had­ügyminiszter. A politikus ez­úttal sem tudott választ adni arra a kérdésre, meddig tart még az amerikai csapatok ál­tal „többé-kevésbé” semleges­nek” minősített jelenléte Liba­nonban. Weinberger mindenesetre úgy véli, hogy „van haladás” a tárgyalásokon, s hogy a csa­patkivonások megkezdése után kiürülő területeket a libanoni kormánycsapatoknak és a nemzetközi rendfenntartó erőknek kell betölteniük. A miniszter nem válaszolt egye­nesen arra a kérdésre, vajon amerikai csapatokat akarnak-e elhelyezni Dél-Libanonban Iz­rael határainak garantálására. A múlt heti sajtóértekezleten elhangzottakat, libanoni csapa­toknak a térségben való ki­képzéséről az amerikai sajtó így értelmezte: a Pentagon esetleg katonai kiképzés és ta­nácsadás címén próbálja állan­dósítani jelenlétét. A hadügyminiszter biztosí­totta izraeli kollégáját, Mose Arenszt, hogy az Egyesült Ál­lamok tudatában van Izrael stratégiai értékének. Szüksé­günk van Izrael barátságára, de más országok barátságára is szükségünk van a térség­ben — mondta Weinberger Arensz szemrehányó megjegy­zéseire válaszolva, amelyek szerint nem tulajdonít elég nagy jelentőséget az ameri­kai—izraeli szövetségnek. A The New York Times teg­nap első oldalas salvadori ri­portban számol be a kormány- csapatok által elkövetett újabb hidegvérű tömeggyilkosságról A jelentés szerint múlt ked­den hajnalban három teher­autónyi katona érkezett egy Las Hojas nevű településre Sonsonate tartomány egy in­diánok lakta körzetében. Á katonák hét embert, köztük egy gyereket főbelőttek, s a holttesteket a Cuyuapa folyó­ba dobálták. Ezután a szom­szédos Aqua Santa nevű fa­luba hajtottak, ahol nyolc „partizángyanús” fiatalembert előbb őrizetbe vettek majd agyonlőttek. Dímitr Sztanisev, a BKP KB titkára fogadta. Jelen volt Se­bestyén Jenő, a Magyar Népr köztársaság szófiai nagykö­vete Várkonyi Péter megérkezése után virágot helyezett el Geor- gi Dimitrov szófiai mauzóleu­mánál, és lerótta kegyeletét a bolgár és a nemzetközi kom­munista és munkásmozgalom kiemelkedő alakiának szarko­fágjánál. Tegnap Todor Zsivkov, a BKP Központi Bizottságának főtitkára, a Bolgár Népköztár­saság Államtanácsának elnöke fogadta Várkonyi Pétert. A Központi Bizottság titká­ra megbeszélést folytatott Di- mitr Sztanisevvel, a BKP KB titkárával. A szívélyes, elvtár­si légkörben, a teljes nézet- azonosság jegyében lezajlott találkozón tájékoztatták egy­mást pártjaik tevékenységéről és feladatairól, áttekintették a két párt együttműködésének alakulását. Megvitatták a nem­zetközi helyzet, valamint a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom időszerű kérdéseit. Várkonyi Péter tegnap este hazaérkezett Budapestre. A jugoszláv kommunisták értekezlete Napirenden időszerű kérdések Belgrádban tegnap délelőtt megkezdődött a JKSZ Köz­ponti Bizottságának ülése, amelynek napirendjén idősze­rű eszmei-politikai kérdések megvitatása szerepel. A vilá- indító beszámolót Kiró Had- zsivaszilev, a JKSZ KB el­nökségének tagja terjesztette elő. Jelenlegi nehézségeinkből arra következtethetünk, hogy társadalmunk és szocialista önigazgatási rendszerünk vál­ságos fejlődési szakaszba ju­tott. A puszta megállapítások azonban semmit sem érnek, meg kell találnunk a problé­mák lényegét és okait — han­goztatta Kiró Hadzsivaszilev. Az anyagi gondokról, a dol­gozók életszínvonalának csök­Holnap nyílik meg az Olasz KP XVI. kongresszusa Száznegyven külföldi meghívás Szerdán délelőtt nyílik meg Milánóban az Olasz Kommu­nista Párt XVI. kongresszusa A március 6-ig tartó tanács­kozáson 1 673 751 kommunista képviseletében 1109 választott küldött vesz részt. A kongresszusra 140 külföl­di delegációt hívlak meg, és a hát elejéig mintegy száz kül­döttség jelezte érkezését. A testvérpártok képviselőin kí­vül jelen lesz a tanácskozá­son több nyugat-európai szo­cialista -és szociáldemokrata párt küldöttsége is. A Magyar Szocialista Mun­káspárt delegációját dr. Ko­rom Mihály, a Politikai Bi zottság tagja, a Központi Bi­zottság titkára vezeti. Tagja dr. Horn Gyula, a Központi Bizottság külügyi osztályának helyettes vezetője. kenéséről, a hiánycikkekről szólva a beszámoló kifejtette: az új megoldások keresése közben sokszor a legjobb aka­rat ellenére is előfordulnak tévedések és hibák, s ezek za­vart keltenek a kommunisták, á dolgozók soraiban. Politikai helyzetünk alapjá­ban véve siilárd, ez azonban nem téveszthet meg bennün­ket és nem jelentheti azt, hogy lazíthatunk, hiszen meg kell oldani a nehéz gazdasági és szociális kérdéseket. A beszámoló a továbbiakban az ellenség fokozódó tevékenysé­gére tért át, hangjztatva, hogy a forradalom és a szocialista ón igazgatás ellenségei a mos­tani helyzetben alkalmat lat­nak aknamunkájuk növelésé­re. Ha ezekkel az erőkkel nem számolunk le — hangoztatja a beszámoló —, azok hatással lehetnek a közvéleményre, különösen a tudományos és a művelődési életben dolgozók­ra, meg a tanuló ifjúságra. A beszámolót, követő vitában húszán kértek szót. Lázadás vádjával Nkamát házi őrizetbe vették Joshua Nkomo zimbabwei ellenzéki vezető közölte, hogy a rendőrség gyakorlatilag házi őrizetben tartja bulawayói la­kásán. A város rendőrsége utasí­totta, hogy minden esetben előzetesen jelentse be telefo­non a kapitányságnak, ha el akar menni otthonról. Ez gya­korlatilag házi őrizetet jelent — mondta Nkomo. A hatóságok közölték, hogy vizsgálatot indítottak Nkomo ellen „lázadás” és „valuta­csempészés” vádjával. A vádakat visszautasítván Nkomo azt vetette Mugabe szemére, hogy rágalomkam- oányt indított ellene, mert el ikarja távolítani a politikai életből, hogy megkönnyítse az általa tervezett egypártrend- szer bevezetését. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom