Pest Megyei Hírlap, 1983. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

av 1983. IANUÄR 3., HÉTFŐ A kölcsönös bizahm alapján (Folytatás az 1. oldalrólI tárgyalásokon és meg lehet kezdeni a nukleáris fegyver- készletek csökkentését. A CBL televíziós hálózat által pén­teken sugárzott nyilatkozatá­ban Reagan nem fejtette ki konkrétan álláspontját, csak általános jellegű jókívánsá­gokra szorítkozott Francois Mitterrand francia elnök szilveszteri rádió- és tv- íizenetében közölte: utasítást adott a francia nukleáris erő növelésére. Senkinek sem fog- julj átengedni biztonságunk és függetlenségünk szavatolását — mondotta. Kifejezte véleményét, hogy 1983 vagy a két nagyhatalom leszerelési megegyezésének éve lesz, vagy „túlfegyverkez­nek”. Franciaország ahhoz az aranyszabályhoz tartja ma­gát, hogy az erők egyensúlya Európában és a világon a legbölcsebb út mondotta Mit­terrand.-Margaret Thatcher brit mi­niszterelnök az óév utolsó napján adott televíziós inter­jújában mindvégig a nagyon megerősödött brit békemozga­lom követelései ellen hadako­zott és igyekezett figyelmen kívül hagyni Jurij Andropov legutóbbi leszerelési javasla­tait, amelyek közvetlenül ér­dekeltté tennék Angliát is a közép-hatótávolságú nukleá­ris rakéták alacsonyabb szin­tű európai egyensúlyának megteremtésében. Rudolf Kirchschläger osztrák elnök újévi üzenetében han­goztatta, ■ hogy az emberek Ausztriában is aggodalommal tekintenek 1983 elé. Az eny­hülési folyamat és vele a le­szerelés, az átfogó, biztonsá­gos béke reménye háttérbe szorult. Mégis hiszek abban — hangzik az osztrák állam­fő üzenete —, hogy a nemzet­közi kapcsolatokban egy atomháború szinte teljes meg­semmisüléssel fenyegető ve­szélye folytán, ami senkinek sem ígér győzelmet, ismét le­hetséges lesz kiépíteni bizo­nyos mértékű kölcsönös bizal­mat. 'Alessandro Pertini olasz köztársasági elnök a terroriz­mus problémáját állította új­évi üzenete középpontjába. Pertini elítélte a szicíliai maf­fia és a nápolyi Camorra „szinte mindennapos gyilkolá­sát”, de emlékeztetett, tóttá az ország politikusait, te­gyék félre kicsinyes marako­dásukat és összpontosítsák erőiket az infláció leküzdésé­re. 11. János Pál pápa az egy­ház békevilágnapja és az új év alkalmából tartott imájá­ban állást foglalt a leszerelés és a béke ügye mellett. Viktor Kulikov Prágában Tegnap délután Moszkvából a csehszlovák fővárosiba érke­zett Viktor Kulikov, a Varsói Szerződés Szervezete egyesí­tett fegyveres erői főparancs­noka, a Szovjetunió marsall- ja, hogy részt vegyen a Var­sói Szerződés Szervezete Po­litikai Tanácskozó Testületé­nek Prágában sorra kerülő ülésén. Butrosz Cbsli nyilatkozata Egyiptomi-izraeli ellentétek a szervezett bűnbandák csak kisebbséget képviselnek Olasz­országban. Az elnök felszólí­Egyiptom csak akkor haj­landó folytatni a béketárgya­lásokat Izraellel, ha azokon részt vesznek a palesztinok és Jordánia képviselői is — je­lentette ki szombati televíziós nyilatkozatában Butrosz Ghali egyiptomi külügyi állammi­niszter. A politikus szerint a palesz­tinokat olyan „független sze­mélyiségek” — például cisz- jordániai polgármesterek — képviselhetnék, akik nem tag- , jai a Palesztinái Felszabadí- hogy tási Szervezetnek, de megbí­Négy pokolgép robbant Terrorista aktiók Korzikán ' Korzika szigetén terrorista­akciókkal kezdődött az új év. Á vasárnapra virradó éjszaka négy robbantásos merényletet követtek el különböző épüle­tek és egy gyógyszertár ellen; az utóbbi tulajdonosa nem vö’.t hajlandó megfizetni azt a „forradalmi adót”, amelyet az FLNC nevű szeparatista szer- vézet követelt tőle. Ez a szer­vezet, amely, Korzikának Fran­ciaországtól való elszakadását és egy független, Imrzikai . ál­lam megalakítását követeli, az élmúlt évben mintegy 800 rob­bantásos merényletet hajtott végre, túlnyomórészt olyan vil­lák és egyéb épületek ellen, amelynek tulajdonosai a fran­cia anyaországban élnek, s rendszerint csak nyaralni jár­nak Korzikára. zást kaphatnának a PFSZ-től a szervezet érdekeinek képvi­seletére. Egyiptom — folytatta az államminiszter — azt szeret­né, hogy a béketárgyalások alapjául a Reagan-féle közel- keleti rendezési terv szolgál­jon, de csak azután tárgyal­hatnak, miután Izrael kivontá csapatait Libanonból. Az egyiptomi—izraeli kap­csolatok jelenlegi állásáról szólva a külügyi államminisz- terd elmondta: ezek jelenleg a „befagyasztás” állapotában A francia hadügyminiszter bejelentése Erősítik a nukleáris erőt Franciaország öt nukleáris tengeralattjárója közül a jövő­ben három állandóan szolgá­latban lesz — jelentette be Charles Hernu hadügyminisz­ter. Mitterrand államelnök ki­jelentésével kapcsolatban, hogy erősítik az ország nukleáris erőit, Hernu közölte, hogy a fejlesztés á hagyományos fegy­verzetű erők rovására törté­nik. vannak. A helyzet azonban változhat ha Izrael kivonja erőit Libanonból és ha Tel Aviv és Kairó gyors megoldást talál területi vitájára. Tel Aviv időhúzó taktikája Súlyos harcok Véres harcokkal kezdődött az új év Libanonban. Szom­baton 35 halottja és nagyon sok sebesültje volt az észak­libanoni Tripoliban kiújult tüzérségi összecsapásoknak, amelyekben az egymással ri­valizáló helyi mohamedán vallási-politikai szervezetek vettek részt. A tűzpárbajok kiújulásáról érkeztek hírek a Bej rúttól ke­letre! délkeletre fekvő hegy­vidékről is, ahol a falangista milíciák és a haladó szocia­lista párt drúz tagjai állnak szemben egymással. Szombaton a libanoni ellen­állás harcosai Bejrúttól délre támadást hajtottak végre egy izraeli -katonai jármű ellen, és két izraeli katonát megsebe­sítettek. Felfüggesztették a szükségállapotot Jól haladnak a bejegyzések Az új év egyik jelentős bel­politikai fejleményeként Len­gyelországban január 3-án, az első munkanapon megkezdik tevékenységüket az eddig be­jegyzett munkahelyi szakszer­vezetek. Jelenleg mintegy két és félezer vállalatnál alakul­tak meg, de számuk nyilván növekedni fog, hiszen a vaj­dasági bíróságokhoz a szak- szervezeti törvény elfogadása, vagyis október eleje óta ösz- szesen már mintegy négyezer bejegyzési kérelem érkezett. Ezenkívül: a szakszervezet alakításra jogosult munkahe­lyek több mint felében létez­nek már az úgynevezett kez­deményező csoportok. A minisztertanács rendelete értelmében a bejegyzett, és a törvényeknek megfelelően mű­ködő munkahelyi szakszerveze­teknek joguk lesz arra, hogy átvegyék az adott üzemben, vállalatnál korábban működött szakszervezetek teljes vagyo­nát.;., v feafejggJl í fei# ■ Mint a varsói rádió jelentet­te, december 30-án, éjfélkor a Lengyel Népköztársaság egész területén felfüggesztették a szükségállapotot. December 31-vel a postaügyi miniszter külön rendelete alap­ján megszűntek a távközlési és postai forgalomban eddig ér­vényes korlátozások, így a többi között ismét üzembe he­lyezték az automata nemzet­közi telefon- és telexhálózatot. A Bejrút melletti Khalde- ban ülnek tárgyalóasztalhoz ma Izrael és Libanon képvise­lői, hogy az amerikai küldött­ség közreműködésével komp­romisszumos megoldást talál­janak az érdemi tárgyalások megkezdését késleltető prob­lémákra. A harmadik találkozó tár­gya még mindig a tárgyalá­sok napirendjének tisztázása lesz. Izrael változatlanul a kétoldalú kapcsolatok norma­lizálásától teszi függővé meg­szálló csapatainak Jdvonását, míg Libanon csak az Izrael ál­tal elvetett 1949-es fegyver­szüneti egyezmény keretében hajlandó tárgyalni a két or­szág jövőbeni viszonyáról. A libanoni kormány olyan kompromisszumos javaslatot vár az Egyesült Államoktól, amely biztosítja számára az arab országok egyetértő támo­gatását. Izraeli részről kitar­tóan cáfolják azt a {ibanoni bejelentést, hogy a Kirjat Smo- nában létrejött megállapodás eredményeként az amerikai küldöttség egyenrangú, teljes jogú partnerként vesz részt a további tárgyalásokon. A L’Orient Le Jour című bejrúti lap értesülése szerint Libanon hozzájárult ahhoz, hogy az Izrael által követelt biztonsági megállapodások, ga­ranciák kérdését a csapatki­vonás elé helyezzék. További nehézségek az új esztendőben Áremelkedések Olaszországban Olaszország népének az új esztendő első napjától további nehézségekkel kell szembenéz­nie. Nyilvánosságra hozták, hogy milyen területeken lesznek komolyabb emelések. Az áramszolgáltatás terén a ter­vezett 1400 milliárd lírás több­letet úgy-kívánják elérni, hogy 1982-höz- képest 26 százalék­kal növelik a fogyasztói díja­kat. Átlagosan 13 százalékkal lesz magasabb a postai díj­A hadászati fegyverek kor­látozásáról és csökkenté­séről folyó tárgyalások és az ezekről a fegyverekről szóló megállapodás megváltoztatha­tatlan alapelvei a paritás, az egyenlőség és az egyenlő biz­tonság. Ezek figyelembevéte­lével terjesztette elő konkrét javaslatait a tárgyalásokon a Szovjetunió. Ha Washington­ban bárki is azt reméli, hogy ezzel kapcsolatban egyoldalúan katonai fölényre tehet szert a Szovjetunióval szemben, az té­ved: a Szovjetunió nem engedi meg az események ilyen for­dulatát — hangsúlyozza tegna­pi szerkesztőségi cikkében a Pravda. A hadászati fegyverek kor­látozásáról és csökkentéséről folyó genfi tárgyalások két fordulója után a szovjet fél szükségesnek tartja a nyilvá­nosság elé tárni a tárgyalá­sokon kialakult helyzetet. Szük­ségesnek tartja ezt többek kö­zött azért, mert amerikai poli­tikai személyiségek nyilvános fellépéseiben, például Reagan elnök november 22-i beszédé­ben kísérletek történtek a szov­jet javaslatok elferdítésére. Vegyük az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvét. Erről az elvről a felek még a SALT —í. és a SALT—II. tárgyalá­sokon állapodtak meg. Ez az elv objektiven tükrözi azt a nyilvánvaló tényt, hogy a tár­gyaló felek egyike sem köt olyan megállaoodást. amely sértené saját biztonságát. A Szovjetunió a maga részé­ről azt javasolia, hogy 1990-ig fokozatosan csökkentsék az in­terkontinentális ba'lisztikus rakéták indítóállásait, vala­mint a nehézbombázók számát oívan «zintre. hogy mindkét fél 1800 enyséagel rendelkez­zék. azaz 25 százalékkal csök­kentsék e fegyverek számának plafonját, ahogyan azt a SALT ?—II megállapodás is előíria. Egyenlő, közös megállapodás­ban rögzített szintre csökken­tenék a hordozóeszközökön el­helyezett nukleáris töltetek A Pravda a genfi tárgyalások menetéről Igazságos megállapodás szükséges tengeralattjáró rakétahordozók számára olyan övezeteket kell kijelölni, amelyekben tilos lenne a másik fél számára bármilyen akciót kezdemé­nyezni hajókkal szemben. A genfi tárgyalások menete és az amerikai kormányzat te­vékenysége azt mutatja, hogy Washington inkább szeretné fenntartani azt a zsákutca­helyzetet, amelyben a tárgya­lások jelenleg vannak, sem­mint konstruktív módon elő­mozdítani a megbeszéléseket. Az amerikai fél a tárgyalá­sokon nem óhajtotta megvizs­gálni azt a Szovjetunió által előterjesztett javaslatot, amely sűrített formában tartalmaz­za azokat a tételeket, amelyek a létrehozandó megállapodása vázát alkothatnák. Jurij Andropov, az KB főtitkára a Szovjetül megalakulásának 60. évfor­dulója alkalmából Mondott ünnepi beszédében világosan értésre adta: A fegyverkezés további fokozásának program­jai a Szovjetuniót nem kény_ szeríthetik arra hogy egyol­dalú engedményeket tegyen Az amerikai kihívásra kény­telenek leszün^ saját megfe- -^e^ve^zetrendszereink kifejlesztésevel válaszolni: az amerikai Í/Jx rakétákkal ana­log sajat Rakétáinkat, az ame­rikai nagy hatótávolságú szár­nyasrakétákkal saját hasonló raketainn szembeállítani, amelyekkel a kísérletek egyéb­ként íjjár folynak. A kérdés most az, vajon J hajiandó-e az amerikai a megállapodáshoz vezető 'útra lépni. „Jó lenne azt re­mélni, hogy az Egyesült Ál­lamok erre az igazságos, konst­ruktív álláspontra adott vála­szában jószándékáról tesz tanúbizonyságot. Ez elősegí­tené a siker elérését a tárgya­lások előmozdításához” — idézi befejezésül ismét Jurij Andropovot az SZKP Közpon­ti Bizottságának lapja. szabás, a telefonbeszélgetések árát 15 százalékkal emelik. Nagyon érzékenyen érinti majd az autótulajdonosokat, hogy jelentősen emelik az út­használati díjakat. A magyar turistáknak is jó tudni, hogy január 1-től a legalacsonyabb autókategóriában — ez 774 köbcentis felső határt jelent. — Milánótól Romáig . már 14 300 lírát kell fizetni az au­tósztrádán. Az átlagosnak mondható kategóriában — 1372 köbcentiig — 21 800 líra az új tarifa az említett útvo­nalon, az eddigi 18 000 líra he­lyett. A dízelmotorral működő gépkocsik adóját 50 százalék­kal emelik. A vasút február­tól húszszázalékos áremelést kért, majd további húszat jú­liustól. Az eddigi jegyár mint­egy negyedrészével emelkedj1' a városi tömegközlekedés teldíja. Az L’Cie’ések mii minden t&ren infláció feiső határaké.. ra — kormányprogramban is me? határozott — 13 százalé­kot. Csao Ce jang Cabonhan Csao Ce-jang, a kínai állam­tanács elnöke (miniszterelnök) Guineában tett háromnapos lá­togatása hozzájárult a két or­szág kapcsolatainak erősítésé­hez és lehetőséget teremtett az afrikai országnak szóló kínai műszaki segítségnyújtás fel­újítására — vélik megfigyelők a két ország vezetőinek tárgya­lásait értékelve. Látogatása során a kínai kor­mányfő hangsúlyozta, hogy or­szága rendkívül nagy jelentősé­get tulajdonít afrikai kapcso­latainak, és aláhúzta a fejlő­dő országok összefogásának szükségességét. Szombaton Csao Ce.-lány, af­rikai kőrútjának következő ál­lomására, Gabonba utazott. 'Csak röviden.. a Szovjetunió kénytelen len­ne leszerelni ilyen rakétáinak 90 százalékát, noha ezek a Szovjetunió hadászati védelmi képességének alapját alkot­ják. Az amerikai terv tulaj­donképpeni célja így vagy úgy a Szovjetunió védelmi po- . tenciáljának gyengítése. Az Egyesült Államok vi­szont ugyanezeknek az egyol­dalúan értelmezett javaslatok­nak az alapján módot nyer­ne arra, hogy jelentős mér­tékben megnövelje az inter­kontinentális ballasztikus ra­kétáin lévő robbanótöltetek számát és folytassa hadászati potenciáljának erősítésére irá­nyuló, már kidolgozott prog­ramját. Érdemes itt emlékeztetni arra is, hogy Washington egyéb gyakorlati lépéseket is tesz a fegyverkezési hajsza újabb fordulójának megindí­tására. Folytatja, sőt fokozza hadászati potenciáljának növe­lését, különösen az MX és a Trident—2 rakéták fejlesztésé­vel és* telepítésével. Ezek a rakéták ‘nagyszámú robbanó­töltettel. nagy robbanóerővel rendelkeznek, az eddigi ilyen fegyvereknél pontosabbak és az amerikaiak saját bevallása szerint az első csapás mérésé­re szolgáló fegyverek. A Szovjetunió a létrejövő megegyezés keretében a kö­vetkezőkről szeretne megál­lapodásra jutni: meg kell til­tani a nehézbombázók és a, repülőgép-anyahajók közleke­dését bizonyos, a másik £él területeivel határos, közösen megállapított területeken Hő­ben értesíteni kell egymást a nehézbombázók és az előre­tolt állomásoztatású repülő­gépek tömeges felszállásáról, a POKOLGÉP robbant szom­baton este Haiti fővárosában egy, a kormánypalota előtt parkoló gépkocsiban. A rob­banás következtében négy ember meghalt, többen meg­sebesültek. JORDÁNIÁBAN az elmúlt napokban heves hóviharok dúltak, és szombatra a hegyvi­dékeken a hó vastagsága a negyven centimétert is elérte. A hatóságok jelentései szerint emberek ezreit vágta el a külvilágtól a zord időjárás területének közelében). Éppen ezért a szárazföldi telepítésű interkontinentális ballisztikus rakéták, a tengeralattjárókról indítható ballisztikus rakéták és a nehézbombázók számá­nak csökkentésekor az előre­tolt állomásoztatású amerikai nukleáris eszközök aránya a hadászati egyensúlyban folya­matosan növekedne. A szovjet javaslatok nem korlátozódnak a hordozóeszkö­zök és a nukleáris töltetek számának csökkentésére, ha­nem arra irányulnak, hogy a hadászati fegyverek minőségi korlátozásának útján is si­kerüljön előrelépést elérni. A Szovjetunió ezért javasolja néhány új típusú nukleáris fegyver betiltását. többek kö­zött mindenfajta telepítésű, hatszáz kilométernél nagyobb hatótávolságú szárnyasraké­táét. A Szovjetunió fellép azért, hogy korlátozzák a már meglevő nukleáris fegyverek­nek a megállapodásokban rög­zített paramétereken túli fej­lesztését. Az amerikai fél nem haj­landó hasonlóan átfogó mó­don megközelíteni a kérdés­kört. Mindenekelőtt azt állít­ja, hogy előbb a ballisztikus rakéták csökkentését kell megkezdeni, a többi fegyver- típuséhoz pedig csak ezután kell hozzálátni. Hogy az amerikai megköze­lítés mennyire összeegyeztethe­tetlen az egyenlőség és az egyenlő biztonság elvével, az különösen világosan nyilvánul meg abban, hogyan értékeli az amerikai fél a szovjet inter­kontinentális ballisztikus ra­kéták kérdését. Amennyiben az amerikai javaslatokat tel­jes egészében elfogadnánk, a számát is. Ez kétségkívül hatal­mas és radikális lépést jelen­tene a nukleáris szembenállás enyhítésének és a háborús ve­szély elhárításának útján. Egészen másképpen szemlé­li mindezt a jelenlegi amerikai vezetés. Mint ismeretes, az el­nökválasztás után az új ame­rikai megközelítés kidolgozásá­nak ürügyén az Egyesült Álla­mok sokáig húzta az időt, hogy kitérjen a hadászati fegy­verekről szóló tárgyalások fel­újítására vonatkozó javasla­taink elől. Ma már világos, hogy ez alatt a másfél év alatt az Egyesült Államok arra for­dította erőfeszítéseit, hogy a SALT—11. megállapodás ellen kibontakoztatott rágalom­kampány mögé bújva lázas ütemben valósítsa meg az ame­rikai hadászati fegyverek nö­velésének erőltetett program­ját. Mindez lényegében előre meghatározta az Egyesült Ál­lamok tárgyalási pozícióit, amelyeket Reagan elnök oly hangzatosán ismertetett tavaly május 9-i beszédében. * Az Egyesült Államok javaslataival nyíltan azt a célt követi, hogy felszámolja a hadászati egyensúlyt és előnyöket biz­tosítson a maga számára. A fenti javaslatban a Szov­jetunió figyelembe veszi az Egyesült Államok rendelkezé­sére álló előretolt állomásoz­tatású nukleáris eszközöket is, amelyek a Szovjetunió és szö­vetségesei határainak közvet­len közelében helyezkednek el. A Szovjetunió számára ezek hadászati rendeltetésű fegyverek, mivel őket semmi nem ellensúlyozza szovjet részről (a Szovjetunió nem rendelkezik hasonló fegyve­rekkel az Egyesült Államok

Next

/
Oldalképek
Tartalom