Pest Megyei Hírlap, 1983. január (27. évfolyam, 1-25. szám)

1983-01-03 / 1. szám

Remények és aggodalmak az új* esztendőben A kölcsönös bizalom alapján A Szovjetunió hűséges bé­keszerető külpolitikai elvei­hez és céljaihoz, álhatatosan küzd a nukleáris háború fe­nyegetése ellen, a fegyverke­zési hajsza megfékezéséért. A szovjet fél mindig kész az egyenjogú, kölcsönösen elő­nyös együttműködésre minden állammal. Meggyőződésünk, hogy a jelenlegi nehézségek és a nemzetközi helyzetben fenn­álló feszültség leküzdhető és le is kell küzdeni. Ezt hang­súlyozza az SZKP Központi Bizottsága, a Legfelsőbb Ta­nács elnöksége és a szovjet EGYÜTTES ERŐVEL Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke újévi köszöntő be­szédet mondott a rádióban és a televízióban. I smét eltelt egy eszten­dő. Gondokkal és meg­próbáltatásokkal nehéz tizenkét hónap áll mögöt­tünk. Válságokkal, feszült­ségekkel terhes világban, a vártnál nehezebb feltételek mellett kell dolgoznunk. A kedvezőtlen változások év közben, előre nem látha­tó gazdasági, pénzügyi in­tézkedések meghozatalára kényszerítettek bennünket, hogy megvédjük az ország fizetőképességét és megőriz­zük szociális vívmányain­kat. A nehéz és bonyolult kö­rülmények között elért eredményeink értéke • így különösen nem lebecsülen­dő. Népünk szorgalmának és alkotóképességének kö­szönhetően lényegében a tervek szerint alakult az óesztendő mérlege. Legfon­tosabb társadalmi, politikai és gazdasági vívmányainkat megvédtük. Fejlődött ipa­runk, kiemelkedő eredmé­nyeket ért el mezőgazdasá­gunk. Javult külkereskedel­mi mérlegünk egyénsúlya. Tovább bővültek lakásépí­tési és kommunális beruhá­zásaink. Mindezt egy olyan világhelyzetben értük el, amikor a nálunk fejlettebb országok sem találnak meg­oldást gazdasági bajaikra. Eredményeinkről, orszá­gunk stabilitásáról, állapo­táról megbecsüléssel beszél­nek határainkon túl is. En­gedjék meg. hogy pártunk és kormányunk köszönetét tolmácsoljam honfitársaim­nak a helytállásért^ a nehéz körülmények közt végzett szorgalmas munkáért és a bizalomért, amely forrása és záloga eredményeinknek. Az 1983. évi népgazdasági terv a szokásosnál szeré­nyebb mennyiségi növeke­dést irányoz elő. A világ- gazdasági hanyatlás követ­keztében mind több aka­dályba ütközik termékeink ,öldi értékesítése. A .Jvá’körülmények y szerítenek, ,.en íkeU növekedési h mellett a ^egi követelményeket he ti 8Zf“K előtérbe. Ez sem kisebb'’ "V nem nagyobb feladat. '? m egy gyorsan valt°zo világgazdaságban kell hel/L" állnunk. , Szocialista társadalmimK eredményei az egyes osztá­sok, rétegek, csoportok, emberi közösségek támoga­ssa nélkül nem valósulhat­tak volna meg. Szociálist., nemzeti egységben munkál­kodunk közös céljainkért, “’bben jut kifejezésre a párt, • kormány és a nép közöt­ti kölcsönös bizalom, ami nemcsak feltételezi, de kí­vánja is az alkotó vitát. Kibontakozó szocialista de­mokráciánkat a nyíltság, a sokszínűség és az őszinteség élteti. Ez egyaránt jelenti a jo­gok kiteljesedését és a fe­lelősségvállalást közös dol­gaink előrevitelében. Szo­cialista elveink, de igazság­érzetünk is követeli a szín­vonalasabb. az eredményes munka méltóbb megbecsü­lését. ugyanakkor az embe- -iesség szellemében a társa­dalom legnehezebb körül­mények között élő rétegei­ről való fokozottabb gon­dolkodást is. Békés éoítőmunkánk ha- ■ú feltételeit nehezíti a ■emzetközi helyzetben ki- .vakult feszültség. Külpoli­tikai törekvésünk, hogy az ’•amok közötti viszonyt az vhűlés légköre hassa át. békés egymás mellett élés .mellemében minden orszáa- jal és néppel a kölcsönös előnyök alapján jó viszony­ra, együttműködésre törek­szünk. Változatlanul küz­dünk azért, hogy az orszá­gok közötti vitás kérdése­ket tárgyalások útján, bé­kás eszközökkel rendezzék. Mindent elkövetünk, hogy a fegyverkezési hajsza újabb fordulója helyett a tömeg- pusztító fegyverek gyártá­sának befagyasztására, majd a fegyverzetek csök­kentésére kerüljön sor. Meggyőződésünk, hogy az államok biztonságát a fegy­verzetek alacsonyabb szint­je is garantálhatja, A bé­kéért és leszerelésért foly­tatott harcunknak mind több támogatója van szerte a világon. A fenyegetések­től mentes világ a mi né­pünknek életeleme, legfor­róbb vágya és boldogulásá­nak egyik feltétele. A feszültebb világhely­zet arra int bennünket, hogy békés építőmunkánk zavartalan folytatása érde­kében tovább erősítsük ba­rátságunkat és együttműkö­désünket a Szovjetunióval, a többi szocialista ország­gal. Szövetségünk és a köl­csönösen előnyös együtt­működésünk volt a záloga eddigi fejlődésünknek, és az marad a jövőben is. Á szo­cialista országokkal folyta­tott együttműködés szolgál­ja a legjobban nemzeti ér­dekeinket is. A fejlődő országokhoz fűződő sokoldalú kapcso­lataink fejlesztéséhez hosz- szú távú érdekeink fűződ­nek. Gazdasági adottsága­ink, az új társadalom épí­tésében szerzett tapasztala­taink szinte kínálják az al­kalmat a gyümölcsöző együttműködéshez. Bonyolult viszonyok kö­zött kezdjük az új évet, de bízunk a világ haladó erői­ben, a béke megőrzésének lehetőségében. Mélyen meg vagyok győződve róla — ha békében élhetünk, tehet­séges és szorgalmas népünk az előző évekhez . hasonló odaadással veszi ki részét nagy nemzeti ügyünk előbb- reviteléből. Gyarapodó nemzeti önismeretünk és önbecsülésünk mondatja velem, hogy népünk készen áll az erőpróbára. Megbir­kóztunk rnár nehezebb fel­adatokkal is, ha együtt, kö­zös erővel kerestük a jó megoldást. Bízunk abban, hogy tár- s.ad. nunk megérti a gon- jj^kat és vállalja azok meg­j-sás az egyetemes fele- \ felelősséget ab- b a szocialista tár­ja ,i, .ütése során ki- bon .|.0*z°tt anyagi és szel­lemi erőirí-;«* megvédjük és a jó gazda gondosságával a nemze' javáFa azokat to­vább kamatoztatjuk. Meg­győződésünk, hogy a közös ügy, a kölcsönös bizalmon, a közös célok összhangján alapuló szociali?ta nemzeti egységünk, a súlyosbodó körülmények elléP*re is állja az idő próbáját­Gondjainkkal ned1 va~ gyünk egyedül és nPm Is maradunk magunkrS- ” 1 szövetségeseket és mine több jó barátot, koiTe*t partnert tudhatunk magi111* mellett. Ez megkönnyü dol­gainkat itthon és a nagj’~ világban egyaránt. Engedjék meg. hogy 1983 első napján a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága, az Elnöki Tanács és a kormány nevé­ben, honfitársaimnak, ha­zánk valamennyi állam­polgárának, minden bará­tunknak eredményes és bé­kés új esztendőt kívánjak. kormány által a szovjet nép­hez intézett újévi üdvözlet. Az üdvözlet rámutat: nagy­fokú éberséget fogunk tanú­sítani. A háborús kalandok híveinek tudniuk kell: hatá­raink és szövetségeseink hatá­rainak sérthetetlenségét meg­bízhatóan garantáljuk. A szov­jet fegyveres erők a bélre és a népek biztonságának hatal­mas tényezői. A szükségállapot felfüggesz­tésével Lengyelország a nor­malizálási folyamat úi szaka­szába lépett — jelentette ki újévi rádió- és televízióbeszé­dében Henryk Jablonski, az államtanács elnöke. Mint mon­dotta, az egész társadalomtól függ, mennyi időt vesz majd igénybe a válság leküzdésé­nek újabb fordulója. Jelezte, hogy az 1983-as esztendő sem lesz könnyű, sok türelemre, kitartásra, erőfeszítésre lesz szükség, a válság túl mély ahhoz, semhogy gyorsan le­küzdhető le-gyen. Reagan amerikai elnök an­nak a reményének adott han­got, hogy az új esztendőben haladás lesz a Szovjetunióval folytatott fegyverzetkorlátozási (Folytatás a 2. oldalon). PEST A VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK 1 XXVII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Ara: 1,40 forint 1983. JANUÁR 3., HÉTFŐ ISG, Járműjavító, Hajógyár Évkezdet az ipari üzemekben Kezdjük az elején egy jó hírrel, amit tegnap reggel egy rövid termelési tanácskozáson, munkásgyűlésen mondtak el az Ipari Szerelvény és Gép­gyárban. Az elmúlt, sokak számára olyan nehéz gazda­sági évben a vállalat tisztelet­re méltó eredményeket ért el — tájékoztatott Marosi László termelési igazgató az új év el­ső munkanapján. Százmillió forinttal nagyobb az árbevétel, Elsőként az abonyi Új Világ Zárszámadásra készülnek A termelőszövetkezetek or­szágszerte készülnek a zár­számadásokra, rövidesen meg­kezdődnek az idei munka eredményeit értékelő, vala­mint a jövő évi feladatokat megvitató küldöttgyűlések, közgyűlések is. A közös gazdaságok 1982- ben eredményes évet zártak, a nehezebbé váló körülmé­nyek között is teljesítették a tervet. Előzetes felmérések szerint termelési értékük — folyó áron számolva — mint­egy 9 százalékkal nagyobb, mint 1981-ben. A szövetkezeti dolgozók száma, mintegy 30 ezerrel — 4 százalékkal — nőtt egy év alatt. A jövő évi fel­adatok feladják a leckét a .tsz* eknek, hiszen a központi elő­irányzatok a mezőgazdasági termelés 1,5—2 százalékos fo­kozását irányozták elő, és eb­ből alaposan kiveszik a részü­ket a közös gazdaságok is. A helyi tervelőirányzatokat szin­tén a küldöttgyűléseken, majd később a közgyűléseken vitat­ják meg, illetve hagyják jóvá. A tanácskozásoknak különös jelentőséget ad, liogy a szabá­lyozórendszerben változások következtek be, s ezek egyér­telműen megkövetelik a gaz­dálkodás hatékonyságának nö­velését. Pest megyében 70 tsz és 2 szakszövetkezet készít zár­számadást. Az előzetes infor­mációk szerint az idén is első­ként rendeznek zárszámadó és tervtárgyaló közgyűlést az abonyi Új Világ Tsz-ben. A közös gazdaságban már októ­berben megkezdődött az elő­készítő munka, a leltározások. Mint megtudtuk, e fontos ese­mény január 21-én lesz. Az ed­digi felmérések szerint a ter­melőszövetkezet eredményes évet tud maga mögött: külö­nösen édesipari termelésük ho­zott nagy jövedelmet. A meg­szigorodott közgazdasági fel­tételek között az abonyi Űj Világ Tsz is igyekszik a kieső nyereséget pótolni. Üj édesipa­ri termékek bevezetésére ké­szülnek, az ágazat termelési volumenét is növelni szándé­koznak. Mca: 3. oldal: Egységként is lehet önállóan 4. oldal: Berendezés a babaházban 6. oldal: Új jogszabályok, törvényerejű rendeletek 7. oldal: Márciusi nagy napok 8. oldal: A helyszínen meghalt az 1981-esnél 7 százalékkal túl tudták teljesíteni a tőkés exportot, s minden szállít­mány időben elindult a szo­cialista országokban levő part­nerekhez is. Ennek megfele­lően növekszik a nyereség is. Ami pedig 1983 első munka­napját illeti, arról azt mondta el a termelési igazgató, hogy olyan volt, mint bármelyik az év közben. Tavaly december­ben jó előre mindent előkészí­tettek, s így nem is volt sem­milyen fennakadás. Volt ele­gendő anyag, s a munkások sem hiányoztak, hiszen decem­ber 31-ig mindenkinek ki kel­lett vennie az elmúlt esztendei szabadságot. A szokásosnál csendesebb volt tegnap a Csepel Autó, a megye legnagyobb váHalata. Kétszázötven leltározó, néhány karbantartó, rendész dolgo­zott, a többiek még otthon pi­henték az ünnepek fáradal­mait. Mint Geiger Márton gaz­dasági igazgató elmondta, akik most hiányoznak, azok a leg­közelebbi szabad szombaton mennek dolgozni. Így nyugodt körülmények között fejeződhet be 1982 utolsó jelentős gazda­sági tevékenysége, a javak fel­mérése. A Magyar Hajó- és Darugyár váci gyárában — Feigl Ferenc főmérnök tájékoztatása szerint szintén nem sokban különbö­zött a vasárnapi munkanap a többitől. Teljes műszakot tud­tak kiállítani a konténergyár­tó sorokon, rendben folyt a termelés az alkatrészgyártó és az előkészítő műhelyekben. Va­lamivel ugyan kevesebben vol­tak a szokásosnál, néhány sza­badság áthúzódott az új évre, de ez nem zavarta a folyama­tos munkát. - • Az első idei munkanapon úgynevezett boxkonténereket gyártottak Vácott hazai meg­rendelésre és angol exportra. S az, hogy az év elején van meg­rendelés, nyugodtan kezdődhet a munka, mindenképpen meg­nyugtató jelenség. Hiába csengett a telefon á megye néhány üzemében, gyá­rában. Például a gödöllői árammérőgyárban, ahol csak a porta teljesített szolgálatot. Előre ledolgozták ezt a mun­kanapot, s a gyár túlnyomó- részt a környékbeli, vagy tá- volabbi községeiben lakói dol­gozói otthon tölthették a va­sárnapot. Dolgoztak viszont a MÁV Dunakeszi Járműjavítójában. Igaz, valamivel kevesebben, mint máskor, mert mint Var­ga Lajos igazgató tájékoztatott, körülbelül 20 százalékkal töb­ben vettek- ki szabadságot, mint máskor. Hétfőre viszont' teljes a létszám, ezért rögtön munkásgyűlést is tartanak A vállalat vezetőinek érté­kelése szerint a nehéz körül­mények ellenére is helyt áll­tak tavaly a gyár dolgozói, en­nek köszönhető, hogy kocsija­vítási és az újkocsi-gyártásl tervüket egyaránt teljesítették. Ahhoz, hogy idén se légyen ok a panaszra, a tavalyihoz ha­sonló rugalmas, minden fel­adatot egyformán becsülő munkára lesz szükség. Cs. A, A könyvtártól a hentesüzletig Gyarapodott Nagykovácsi Jó évet zárt a nagykovácsi tanács. Egy sor olyan beruhá­zással gyarapodott a község, amelyek az ott lakók jobb áruellátását, kényelmét, mű­velődését szolgálják. Régóta hiányolták a meleg­konyhás éttermet. 1982-ben végre a Pest megyei Vendég­látó Vállalat üzemeltetésében megnyílt a Patkó étterem, Vizsgáztatják a centrifugákat Ü Az ÉVIG ceglédi üzemében többek között centrifugamotorokat is készítenek. A korszerű , k segítségével könnyebb lett a munka és az ellenőrzés is. Erdőst Agnes felvétele 1 amely az első napok óta Igen népszerű. A Szigetfő Terme­lőszövetkezet új hús- és hen­tesáruüzletet nyitott, s nem kell már máshonnan hozni a süteményt sem, ugyanis ta­valy cukrászkisiparos települt Nagykovácsiba. A kozmetikai szalon szol­gáltatásait pedikűrrel, illetve manikűrrel bővítették. Szer­ződéses üzemeltetésbe került a rövidáruüzlet és gazdago­dott a választék. A tanács a régi könyvtárhelyiséget átadta a kereskedelemnek, s ott ci­pőbolt nyílt. Nem maradt könyvtár nél­kül sem a község. Tókodi Zol­tán tanácselnök elmondta, hogy tavaly saját erejükből el­készült a 180 négyzetméteres új könyvtár, s hozzá ugyanek­kora olvasóterem. Befejeződött a művelődési ház felújítása is„ bár a tetőtérben még dolgoz­nak a kőművesek; négy új klubszoba épül itt. Három tan­teremmel bővítették az isko­lát 1982-ben. Az elmúlt év utolsó napjai­ban megtörtént a posta mű­szaki átadása, január végén pedig már a nagyközönség is birtokba veheti. A közlekedés javítása érde­kében másfél millió forintos költséggel hidat építettek az Ördögárok felett. Előreléptek az ivóvízellátás megoldásá­ban is. A vízműtársulat az el­múlt esztendőben lefektette a csöveket. A vízgond felszámo­lása 1983 feladata lesz. Mindent összevetve, 1982- ben Nagykovácsi mintegy 27 millió forint értékkel gazda­godott. M. K

Next

/
Oldalképek
Tartalom