Pest Megyei Hírlap, 1982. december (26. évfolyam, 282-306. szám)

1982-12-11 / 291. szám

XXVI. ÉVFOLYAM, 291. SZÄM Am: I,8Ö forint 1982, DECEMBER 11., SZOMBAT Az ünnepségen megjelent, balról jobbra: dr. Mondok Pál, Cservenka Ferencné, dr. Zádor András és Barinkat Oszkámé Ma: 3. oldal: A SZOT ÜLÉSE: KORSZERŰ ÉRDEKELTSÉGI RENDSZER 4. oldal: Köznapok teremtő igézetében 8. oldal: Mind szorosabbra zárult a gyűrű 8. oldal: Népek tanulták meg újra az éneket 11. oldal: A Göd két elsősége Zürichi sorsolás 12. oldal: Lakástakarékossági betét Ev végi menetrendváltozás Záporoztak a kérdések Látogatás a főiskolán A korszerűen felszerelt, audiovizuális laborban Kazal Barna ve­zérőrnagy készségesen válaszol Jókán Pétcrné és Málics Anikó, a Len­fonó- és Szövőipari Vállalat gyárigazgatójának és párttitkárának kér­déseire. Erdős! Agnes felvétele A Kossuth Lajos Katonai Fő­iskola vezetőinek és hallgatói­nak eddig is kitűnő kapcsola­ta volt a városban és a járás­ban lévő üzemek dolgozóival. A tisztjelöltek többször voltak már gyárlátogatáson, most ők látták vendégül a szűkebb ha­zájuk gazdasági egységeinek vezetőit. Kazai Barna vezérőr- őrnagy, iskolaparncsnok a fő­iskolában folyó munkáról a hallgatók követelményeiről be­szélt, majd hangosított diaké­pekkel jelenítették meg a tisz­ti életre való felkészülés egy- egy mozzanatát. A vendégek nagy érdeklődéssel nézték a számukra sok újdonságot nyúj­tó filmet, s elismeréssel szól­tak a modern, audiovizuállt tantermekről. Ezekben zárt­láncú televízió-rendszer segít­ségével folyik az oktatás, sőt, szimulátorgépek is segítik a cseppet sem könnyű tananyag elsajátítását. A legnagyobb él­ményt a tanműhely jelentette. A körlet és a társalgó be­rendezése arról győzte meg őket, hogy a tisztjelöltjeink a pihenőidejüket kényelmesen és nyugodtan tölthetik. A szokatlan látogatás után nagyon sok kérdésre kellett fe­lelni a vendéglátóknak. Meg­állapodtak abban, hogy a jö­vőben még szorosabbra fűzik a város és a járás, valamint a főiskola kapcsolatait. ECnow-how bevált Vácott Gyorsan megtérülő költségek Pénteken délelőtt bensősé­ges ünnepség keretében emlé­keztek meg a Pest megyei Petényi Géza Központi Cse­csemőotthonban az intézmény fennállásának 10. évforduló­járól és értékelték a központ és a hálózat évtizedes műkö­dését. Az ünnepi eseményen részt vett Cservenka Ferencné, az MSZMP Központi Bizottsá­gának tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára, dr. Mondok Pál, a Pest hiegyei Tanács elnöke, Barinkai Osz- kárné, a Pest megyei pártbi­zottság titkára, dr. Zádor And­rás Pest megye főorvosa és Szemethy Lászlőné, a budai já­rási pártbizottság titkára. Az ünnepség résztvevőit dr. Heller Györgyné, a központi csecsemőotthon igazgatója kö­szöntötte és hangsúlyozta, hogy a tíz év előtti nap óta, amikor az akkori Bajza ut­cai csecsemőotthon levált a Kmetty utcai intézetről és mint önálló intézmény Pest megye központi csecsemőott­hona lett, mily nagy utat tet­tek meg. Rámutatott: a fejlő­dés nemcsak a helyek számá­nak növekedésében mutatko­zik meg, hanem abban is, hogy a Szarvas Gábor úti, jelenlegi •modern intézmény egy gyara­podó Pest megyei csecsemő­otthon-hálózat központja. Ezután dr. Patak Veronika igazgatóhelyettes, valamint Kabainé Huszka Antónia dr. és dr. Csekő Ferencné pszicho­lógusok adtak áttekintést be­számolóikban az intézmény munkájáról, jövőbeni tervei­ről. Dr. Heller Györgyné ezután kitüntetéseket és igazgatói di­cséretről szóló okleveleket nyújtott át. Kiváló Munkáért kitüntetést kapott Horváth Ilona főnővérhelyettes, Sár­kány Györgyné ' gazdasági igazgatóhelyettes és Várkonyi Györgyné pedagógus. Nyolcán részesültek igazgatói dicséret­ben. A budai járási pártbizottság elismerését Szemethy László- né tolmácsolta a csecsemőott­hon dolgozóinak, s hangsú­lyozta, hogy a hivatástudat magas fokán végzik eredmé­nyes munkájukat. (Az ünnepségen elhangzott beszámolókat lapunk harma­dik oldalán ismertetjük.) Gödöllő felszabadulásának ünnepére Emléktábla és tűzoltólaktanya Vasárnap lesz harmincnyolc éve, hogy felszabadult Gödöllő. A jeles évforduló tiszteletére tegnap délután két órakor ün­neplőbe öltözött emberek ke­resték fel azt a házat a város máriabesnyői részén, ahol — a róla elnevezett utcában levő lakóházán — Valentinyi János emléktábláját leplezték le. Az emléktablaavatón megjelent Herczenik Gyula, a városi párt- bizottság első titkára, Fátecz György, a városi tanács és dr. Süpek Zoltán, a járási hivatal elnöke, s ott voltak Valentinyi János egykori harcostársai, barátai is. Avatóbeszédet Hel- tai Miklós, a gödöllői gimná­zium igazgatója, a városi párt- bizottság tagja tartott. Egy órával később a gödöl­lői vasútállomás melletti Fel- szabadulás téren megkoszorúz­ták a felszabadulási emléktáb­lát a város és a járás vezetői, az üzemek, intézmények kép­viselői. Szokás, hogy Gödöllő felsza­badulási évfordulóján új léte­sítmény átadására sor kerül­jön. Tegnap — a régi szűkös épület helyett — egy korsze­rűbb, jobb tűzoltólaktanyát avathattak. Az átadási ünnep­ségen a helyi párt és tanácsi vezetők társaságában ott volt dr. Héra Attila, tűzoltó ezredes a BM Tűzoltóság országos pa­rancsnokának általános helyet­tese, Újvári Miklós tűzoltó ez­redes, Pest megyei tűzoltópa­rancsnok és dr. Köllner Fe­renc, a megyei tanács osztály- vezetője is. Bamberger Károly városi tanácselnök-helyettes avatóbeszédében elmondotta, hogy tavaly kezdte a laktanya építését a PÁÉV, mint gene­rálkivitelező. Munkáját jól se­gítették a közreműködők, köz­tük a dicséretes munkát végző tűzoltók is. Magyar—lengyel kooperáció Alváz a Csepel Autóból Lengyel járműipari szakem­berek tárgyalnak Budapesten a kooperációs lehetőségek bő­vítéséről. Pénteken az Ipari Minisztérium előtt bemutatták az autóbuszgyártási együttmű­ködés első közösen készített járművének prototípusát. Az Ikarus és a jelezi autó- buszgyár a Mogürt, illetve a Pol-Mot külkereskedelmi vál­lalatok közvetítésével már ré­gen kiépítette kereskedelmi kapcsolatát. Igaz, azóta a len­gyel ipar francia licenc alap­ján gyárt városi autóbuszokat, de a tömegközlekedés javítá­sához az utóbbi időben mind több csuklós járművet vásá­rolnak magyar partnerüktől. A közelmúltban felmerült az is, hogy a lengyel Berliet bu­szokhoz az Ikarus által kifej­lesztett és a Csepel Autógyár­ban készülő korszerű alváza­kat vennének. Nemrég legyár­tották az első három alvázat, amelyekre a lengyel gyárban felszerelték saját karosszériá­jukat. Most az egyik ilyen kooperációban előállított min­tabuszt megismerhették a ma­gyar szakemberek is, s a két fél megállapodott: a prototí­pust a jövő év elején Magyar- országon tesztelik. A magyar és a lengyel jár­műipari szakértők a követke­ző hetekben hosszú távra is egyeztetik az autóbuszgyárfás­ban tervezett kooperációs programot. Minden jel arra mutat, hogy igen jó eredményekkel zárja az idei évet a Váci Kötött­árugyár, — mint azt Tóth B. Zoltán igazgató. A termelési fő- és segédfolyamatok techno- dógiája, az úgynevezett know­how honosítása tegnap meg­tartott záró megbeszélésének bevezetőjében mondotta. Az idei árbevétel a bázishoz ké­pest''> 1-2 százalékkal emelke­dik, miközben a vállalati lét­szám csökken. Termékeik nyugati exportja 50 százalék­kal lesz magasabb a tervezett­nél, s előreláthatólag 17 szá­zalékkal nő a nyereség. A jövőre nézve is jók a kilátá­sok, a gyár termékei rendkí­vül keresettek. Az V. ötéves terv kereté­ben elkezdett, majd a VI. öt­éves terv * időszakában foly­tatódó technikai, technológiai korszerűsítés eredményeként a Váci Kötöttárugyár Európa egyik legkorszerűbb üzemévé fejlődött. A nagyüzem klubjában tar­tott tanácskozáson résztvett dr. Kelényi Gábor, az Ipari Minisztérium főtanácsosa, dr. Bánki Frigyes, a Külkereske­delmi Minisztérium osztály- vezetője, dr. Geleji Frigyes, az Országos Műszaki, Fejlesz­tési Bizottság főosztályvezető­je, Turáni József, a Textilipa­ri Dolgozók Szakszervezetének titkára és az amerikai Wer­ner Internacionál Intézet bruxellesi irodájának képvi­selője is. Mint a záró megbeszélésen elhangzott: az export növelé­sére vonatkozó információk azt bizonyítják, hogy a tech­nikai felszereltséghez a tech­nológiai folyamatok korszerű­sítését is hozzá igazítva na­gyobb gondot kell fordítani a munka- és üzemszervezésre. A Werner céggel másfél évig tartó folyamatos elemző, szer­vező, módosító munkát az új technológiák bevezetését, a külföldi és a hazai szakem*- berek munkáját a munka- és üzemszervezési- vezető hangol­ta össze. Számottevően jobbak a ko­rábbinál a termelési és minő­ségi eredmények. A kötődé­ben például 10, a festődében 20, vállalati szinten 17 száza­lékkal nőtt az élőmunka ter­melékenysége. Ahol az új re- ceptúrákat bevezették a fes­tődé egyes területein, ott 13 százalékkal csökkent a nyuga­ti importból származó festék­vegyszer költsége, 2 százalék­kal az energiafelhasználás. A szervezeti eljárás bevezetésé­vel járó költségek kétharma­da központi, egyharmada vál­lalati forrásból származott. Ezek háromnegyed része már ebben az évben megtérül. A vállalat igazgatója sze­rint még mindig sok a feltá­ratlan tartalék, s ugyanígy megtérülne a számítástechni­ka fejlesztése, a festődében to­vábbi új receptúrák kidolgo­zása is. K. T. J. Szovjet világrekord az űrben Sikeres földetérés Tegnap, moszkvai idő szerint 22 óra 03 perckor, visszatért a földre a Szál jut—7 két űrhajó­sa, Anatolij Berezovoj és Va- lentyin Lebegyev. Űrhajójuk­nak, a Szojuz T—7-nek a le­szállóegysége a kazahsztáni Dzsezkazgan várostól mintegy 180 kilométerre, keletre ért földet. Nem sokkal azután, hogy kinyíltak az űrhajó fő fékező­ernyői, a felkutatás első lép­csőjében működő repülőgépek kilencezer méter magasságban Tegnap minden ünnepélyes külsőség nélkül eltávolították a korlátokat, és átadták a for­galomnak a Gacsóh Pongrác út—Hungária körút kereszteződésénél épült csomópont utolsó felüljáróját. Az M3 autópálya budapesti bevezető szakasza ezzel a létesítménnyel könnyebben és jóval hamarabb közelíthető meg.- Az építők az átadás után azonban még továob dolgoznak. Terep­rendezés cs a gyalogosközlekedés biztonságos megoldása a feladatuk. Veress Jenő felvétele már észlelték is a Szojuz T—T leszállóegységét. Jelzésükre el­indultak a földetérés kijelölt körzetébe a legbonyolultabb terepviszonyokkal is megbir­kózó légpárnás járművek éa terepjárók. Irányításukat attól kezdve, hogy az űrhajó 300 méteres magasságig süllyedt, helikopterek vették át. Az űr­hajósakat a kabin elhagyása után rögtön egy, a közelben felállított fűtött sátorba vitték, így védve a több hónapos űr­béli tartózkodás során 20 fo­kos meleghez hozzászokott szervezetüket a kazahsztáni sztyeppe hidegétől. Berezovoj és Lebegyev min­den elődjénél tovább: 211 na­pon át tartózkodott a világűr­ben, felállítva ezzel az űrbeni tartózkodás új világrekordját Mintegy 300 tudományos kí­sérletet végeztek, fogadtak két látogató expedíciót, csillagá­szati, geofizikai, technológiai és orvosbiológiai kutatásokkal foglalkoztak a Szaljut—7 fe­délzetén, nemcsak teljesítve, hanem jelentősen túl is telje­sítve az eredeti repülési prog­ramban előírt feladatokat. Lakói távozása után a Szal- jut—7 a Progressz—16 auto­matikus teherszállító űrhajó­val összekapcsolva folytatja keringését a Föld körül. äK öTéle taa Szíriái pártküldöttség az MSZMP Központi Bizottsá­gának meghívására decem­ber 2. és 10. között láto­gatást tett hazánkban az Arab Újjászületés Szocialista Párt­jának küldöttsége Ata Rabah- nak, a Szíriái Arab Köztársa­ság Szvejda tartományi párt- bizottsága tagjának vezetésé­vel. Átadták az utolsó felüljárót Tízéves a Pest megyei csecsemőotthoni hálózat • • Ünnepség a kizpenti intézetben Kitüntetéseket és elismeréseket adtak át

Next

/
Oldalképek
Tartalom