Pest Megyei Hírlap, 1982. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

HKctn -$/Pf Tg K/unap 1983. SZEPTEMBER 1., SZERDA ’Fókusz PINOCHET BAJBAN A prilisban nyolc, most hat " új miniszter került a chi­lei kormányba: a Pinochct- féle diktatúra súlyos belső gon­dokkal küszködik. Egy junta gyakorlatában a kabinet át­alakítása többnyire rendhagyó eset. Hogy Chilében az elmúlt öt hónap alatt mégis kétszer alakították át a kabinetet? En­nek okát elsősorban a gazda­sági életben kell keresni. Santiagóban a világgazdasá­gi válság sokszorosan érződik. Elsősorban a munkanélküliség mérete aggasztó: a felnőtt la­kosság 21 százaléka állás nél­kül tengődik. A társadalmi össztermék volumene évek óta csökken. Az idén előrelátha­tóan hét százalékkal alacso­nyabb lesz, mint 1931-ben volt. Ha létezik a tőkés világban pangás, ez különösen Chilében érzékelhető: szinte valameny- nyi beruházás leállt, az üzlet­emberek az ország határain túlra sandítanak, hogy tőké­jüket — akár súlyos ráfize­tés árán — kimenekítsék. Meg­rendelés híján egymás után állnak le jelentős üzemek. Pinochet most — a hétfőn felesketett új kormányban — egy ismert bankszakembert nevezett ki az összevont pénz­ügyi és gazdasági tárca élére. Rolf Luders a rugalmas pénz- politika híve. A nehéz hely­zetbe került chilei gazdaságot aligha tudja a kátyúból kihúz­ni. A gazdasági-pénzügyi ba­jokat ugyanis a belső feszült­ség tetézi. A junta ellenzéke a diktatúra csapásai ellenére nőttön nő. Amikor az idén ja­nuárban eltemették Eduardo Frei kereszténydemokrata po­litikust, a szertartáson megje­lent Pinochet ellen nyíltan tüntettek. Ilyesmi 1973. szep­tember 11-e óta nem történt. Közben úgy tűnik, az ame­rikai monopóliumok által mes­terségesen szított érdeklődés Chile iránt alábbhagyott. A nemzetközi nagytőke — Sal­vador Allende megbuktatása és a jobboldali junta kegyetlen' megtorló hadjárata után — , Santiagót látványosan támo­gatta. Ám a dollármilliók áramlása egy idő után elapadt. Pinochet a maga kárán ta­pasztalhatta, meddig tart a „leghűbb szövetségesek” segí­tőkészsége. Elvégeztették vele a hóhérmunkát, megtömték áruval a nagyvárosok kiraka­tait, serkentésként még némi pénzt pumpáltak az ország gazdasági vérkeringésébe, az­után magára hagyták. Gy. D. Légi csata a főváros kőidében Ä szír csapatok elh Beimtot Kedden további ezer Szí­riái katona hagyta cl az iz­raeli hadsereg által bekerí­tett Nyugat-Bej; utót, hegy csatlakozzék a kelet-libano­ni Bekaa-völgyben állomá­sozó arab békefenntartó erőkhöz. A többnemzetisé­gű haderő olasz egységei által elkísért, 265 járműből álló konvoj, a távozó csa­patok nehézfegyverzetét, páncélosait is magával vit­te. Ezzel befejeződött az 1976. óta Bejrutban tartóz­kodó szíriai egységek kivo­nása. A kiürítési művelettel egy­idejűleg izraeli—szíriai légi csata zajlott le Libanon lég­terében, amelynek során egy szíriai harci gépet lelőttek. A repülőgép egy lakóházra zu­hant Bej rút közel ében. Közben váratlan feszültsé­get okozott Nyugat-Bejrútban az az izraeli vád, hogy a Pa­lesztinái Felszabadítási Szer­vezet — a kiürítési egyez­ményt megsértve —, nem a libanoni hadseregnek, hanem a libanoni baloldali milíciák­nak, főként a független nasz- szeristák mozgalmának adta át nehézfegyverzetét. Az An- Nahar című bejrúti lap érte­sülése szerint Izrael a hét vé­géig adott haladékot arra, hogy a palesztin nehézfegyve­reket átadják a libanoni had­seregnek. Ellenkező esetben — hangzott a fenyegetés —, az izraeli hadsereg „saját eszkö­zeihez” folyamodik a nehéz- fegyverek összegyűjtése végett. Izrael a palesztin nehéz- fegyverek összegyűjtésétől tet­te függővé Kelet-Bejrút, a dé­li külváros, a nemzetközi re­pülőtér környékének kiüríté­sét. A repülőtér megnyitását Akadályok az arab csúcs előtt Kadhafi hcjke Nem túlságosan kedvezőek az előjelek a szeptember 6-án kezdődő arab csúcsértekezlet előtt: Moamer Kadhafi, a lí­biai forradalom vezetője hét­főn felszólította a Szilárdság Frontjának tagjait — Algé­riát, Szíriát, Dél-Jement cs a PFSZ-t —, hogy bojkottálják az arab állam- és kormányfők csúcstalálkozóját. Alighogy az arab külügyminiszterek meg­Üjabb kihívás. Két hónap óla először került sor légi csatára az izraeli és s^ír légierő között. Képünkön: egy lelőtt szír repülőgép roncsai latára. A libanoni kormány elutasítja ezt a követelést, és azt tervezi, hogy a palesztin kiürítés befejezése után kez­deményezi a „zöld vonal” ke­let-bejrúti oldalán emeiyezke- dő izraeli csapatok kivonását Hafez Asszad szíriai elnök hétfőn Damaszkuszban Szoli­mán Frangie volt libanoni el­nökkel tárgyalt. Űjólag le­szögezte, hogy Szíria támogat­ja Libanon nemzeti egységét é> szembeszegül az izraeli in- váziós hadsereggel mindaddig amíg az nem hagyja el Liba­nont. Párizsban Mitterrand fran cia elnök szóvivője beje.entet- ta, hogy a francia köztársasá­gi elnök —, aki szerdán érke­zik Athénbe — nem találko zik a már ott tartózkodó Jász- szer Arafattal, a PFSZ vezető­jével. Az AFP francia hírügy­nökség jelentése szerint Geor­ges Marchais, a Francia Kom­munista Párt főtitkára levél ben franciaországi látogatásra hívta meg Arafatot — „az ösz- sze3 francia kommunisták ne­vében”. A Reagan-kormányzat hét­főn egyet nem értését fejezi, ki Sáron izraeli hadügyminisz­ternek azzal a kijelentésével, amely szerint Jordánia „pa lesztin állam”. A Fehér Ház és a külügyminisztérium külön közleményben hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államok tá mogatja Jordánia területi in. tegritását — „és nem ért egyet azzal, hogy Jordánia pa lesztin állam”. Búcsú a menekültektől. Jasszer Arafat, a PFSZ elnöke, elhagyta Bejrutot. Képünkön: elindulása előtt búcsúzik az ott maradó pa­lesztin menekültektől, s a harcosok hátrahagyott családtagjaitól késlelteti továbbá, hogy Iz­rael igényt tart az eg>ik kifu­tópálya folytatólagos haszná­Az amerikai szankciók miatt Csődbe juthat a brit ség George Shultz amerikai kül­ügyminiszter és Malcolm Bald- rige kereskedelmi miniszter hétfőn telefonon sürgette a Santa Barbarában tartózkodó Reagan elnököt: enyhítse a John Brown nevű brit cég el­len tervezett szankciókat. A két amerikai miniszter egy kormányforrás szerint ar­ra kéri az elnököt, hogy csak az olaj- és gázipari berendezé­sek szállítását tiltsa le a brit vállalatnak. A John Brown-t ugyanis kiterjedt üzlet: kap­csolatok fűzik amerikai cégek­hez, s a teljes amerikai kivi­teli tilalom csődbe vinné. A gázvezetékügyben kelet­kezett viszályt az amerikai elemzők egy része máris a má­sodik világháborút követő idő­szak legsúlyosabb kereskedel­mi konfliktusának nevezi a nyugati világban. Különösen súlyos következményekkel jár­hat a tízezer munkást foglal­koztató John Brown tönk szé­lére juttatása, amikor a Tha- tcher-kormánynak 13,8 száza­lékos munkanélküliséggel kell viaskodnia. Spsdolini beszéde a parlamentben Csalódást keltő program A kormánypártok részéről gyér érdeklődés, az ellenzék oldaláról csalódás fogadta Giovanni Spadoliní hétfőn es­te a római parlamentben el­hangzott programbeszédé!. Mintegy hetvenoldalas ex­pozéjának jelentős részét a parlament és a kormány kö­zötti kapcsolat tervezett re­formjának szentelte. Elismer­te, hogy újabb inflációs nyo­más nehezedik az országra, s hogy ennek mutatója éppen Olaszországban a legmagasabb Nyugat-Európában, de nem vette figyelembe, hogy az inf­láció már túlhaladta az idei esztendőre tervezett 16 száza­lékos felső határt. Nem egyértelműen fogal­maz a dokumentum a szibé­riai gázvezeték-szerződés ügyében. Spadolini kijelentet­te, hogy a vállalt kötelezettsé­get teljesítik, de a végső dön­tés előtt minden „fontos té­nyezőt” figyelembe vesznek. A külpolikai program vál­tozatlanul elkötelezi a kor­mányt az Egyesült Államok rakétatelepítési politikája mellett. A közel-keleti vál­ság rendezésére a nyugat­európai javaslatok hangsúlyo­zásával a tárgyalásokat ajánl­ja az olasz kormányprog­ram. Figyelmen kívül hagyja azonban saját parlamentjének korábbi javaslatát: a Palesz­tinái Felszabadítási Szervezet teljes jogú elismerését. állapodtak a találkozó idő­pontjában, Libanon kérte a csúcsértekezlet egy hónappal történő elhalasztását — nyil­vánvalóan azért, hogy Fesben már Basir Gemajel, Libanon új elnöke képviselje országát Fahd király — az ellentmon­dásos „Fahd-terv” szülőatyja — hétfőn Híjadban bejelentet­te, hogy nem ragaszkodik ter­vének megvitatásához —, szá­mára mindennél fontosa.;b az arab egység. A liban'oni vezető üzenetben hívta fel a PFSZ és az emlí­tett három ország vezetőinek figyelmét arra, hogy szerinte későn kerülne sor az értekez­letre. Kadhafi ezredes ellenzi Egyiptom visszavételét az Arab Ligába, valamint azt is, hogy az arab vezetők támoga­tásukról biztosítsák az Irán ellen harcoló Irakot. Abu íjad, a PFSZ egyik ve­zetője Nyugat-Bejrútban ke­ményhangú nyilatkozatban utasította el azt az elképzelést, hogy a csúcsértekezlet megvi­tassa az Izrael létét burkoltan elismerő Fahd-tervet. Az egye­lőre nem világos, vajon Abu íjad nyilatkozata a PFSZ hi­vatalos állásfoglalását tükrö­zi-e —, vagy csak szemé'yes véleményét. Abu íjad nyilat­kozatában kifogásolta, hogy Nyugat-Bejrút ostroma idején az arab vezetők nem tartottak csúcsértekezletet. „Egyedül harcoltunk, és most nem tar­tozunk senkinek sem” — mon­dotta. Az el'enzók nem akar nyugalmat Zavargások Lengyelországban A hatóságok fellépése eredményes veit Tegnap volt a második év­fordulója annak, hogy a len­gyel kormány és a gdanski üzemközi sztrájkbizottság kép­viselői aláírták az emlékezetes megállapodásokat, amelyek az 1980 nyarán lezajlott sztrájk­hullám végét és a Szolidaritás létrejöttét jelentették. Az év­forduló előestéjén a Lengyel Egyesült Munkáspárt, az Egyesült Parasztpárt, a De­mokrata Párt, valamint a PAX-társaság és két másik vallási szervezet közös felhí­vásban fordult a lakossághoz. Arra kérte a józanul gondol­kodó embereket: őrizzék meg a nyugalmukat, ne engedjék meg, hogy megrögzötten szo­cialistaellenes politikai ka­landorok az utcára vigyék a lengyel fiatalokat, és összetű­zéseket provokálva felmérhe­tetlen károkat okozzanak az egész országnak. A felhívások ellenére teg­nap délután három és négy óra között utcai zavargások kezdődtek Varsóban, Wroc- lawban, a Krakkó közelében levő Nowa Hutában és Gdanskban. Mint Jerzy Urban, a kor­mány szóvivője kedd esti saj­tóértekezletén elmondta, a rendbontásokban főleg a szo­cialistaellenes földalatti ellen­zék által felhecceit fiatalok vesznek részt. A sajtóértekezlet alatt is folytak a rendbontó akciók Varsóban. A keddi zavargásokat, ame­lyek Varsóban az esti órák­ban még tartottak, a lengyel televízió híradója úgy érté­kelte, hogy a földalatti poli­tikai ellenzék fő törekvése kudarcot vallott. Nem sikerült ugyanis bevonni a rendzava­rásokba a munkásokat, és nem sikerült közvetlen össze­csapásokat kiprovokálni a karhatalmi erőkkel. Varsóban a belváros volt a zavargások központja. Itt több ezer tizen- és huszonéves fiatal gyűlt össze. A rendőrök többször is szétoszlásra szólí­tották fel őket, de az ismételt felhívásokra füttykoncert és kőzápor volt a válasz. Ekkor a karhatalmi erők könnygáz­zal és vízágyúkkal szétosz­latták a tömeget, amely ez­után kisebb csoportokban szerterajzott a városban. A rendbontók mindenütt igyekezték bevonni a zavar­gásokba a járókelőket, ez a törekvésük azonban az esetek többségében eredménytelen maradt. ★ Ugyancsak a tegnapi nap eseményeihez tartozik, hogy a lengyel állambiztonsági szer­vek Varsóban elfogták a 42 éves Zbigniew Romaszewskit, a földalatti Szolidaritás egyik jelenlegi vezetőiét. A szükség- állapot kihirdetése óta illega­litásban működött, mint a mazowszei körzet illegális Szolidaritás szervezetének ve­zetőségi tagia. Jelentős szere­pe volt a konspirációs háló­zat kiépítésében, ezenkívül ő iránvította az úgynevezett Szolidaritás rádió működését is. A szélsőséges, kalandor irányvonalat kénviselő Ronv’- szewski a hatalommal való nyílt konfrontáció irányvona­lát követte, jelentős része vo't az elmúlt hónaookban lezaj­lott zavargások szervezésében, s a gdanski megállapodás aláírásának évfordulójára ter­vezett provokatív akciók elő­készítésében. A szükségállapot bevezetése előtt Romaszewski a „KOR” egyik alapító tagjaként mű­ködött, később pedig a Szoli­daritás országos bizottságá­nak és mazowszei körzeti vezetőségének tagja volt. A Német Szociáldemokrata Pártnak — Helmut Schmidt kancellárral együtt — eltökélt Ma nyílik a kínai pártkongresszus Személycserék várhatók Minden szinten széles körű kád írmozgatásra — elamzők szerint a Kínai Népköztársaság történetének legnagyobb sze­mélycseréjére — kerül sor a KKP XII. kongresszusán és azután. Az új összetételű köz­ponti bizottság legkevesebb 40 százalékát fiatal és középkorú párttagokkal fogják betölteni. A pekingi lapok kedden — Hm Jao-Pang fényképével il­lusztrált cikkekben — részle­tesen beszámolnak a hétfői előkészítő tanácskozásokról, az elfogadott napirendről: a XII. kongresszus Hu Jao-Pang re­ferátumával szerdái, délelőtt nyílik és előreláthatólag tíz napig tart. Hu Jao-Pang be­szédéből csak részleteket fog­nak nyilvánosságra hozni. Az angol nyelvű China Daily kedden „új mérföldkő­nek” nevezi a kongresszust megjegyzi, hogy a központi re­fs átum körvonalazni fogja a Csak rövi LEONYID BREZSNYEV, az SZKP KB főtitkára, a Szov jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke, kedden a Krímből visszatért Moszkvába A FRANCIA külügyminisz­térium szóvivője kedden kö­zölte, hogy meghatározatlan ideig elhalasztották az indiai kormánnyal való tárgyaláso­kat, a francia dúsított urá­nium szállításáról, a tarapu rí atomerőmű számára. Francia ipari körök szerint India elfo­gadhatatlannak tartja a szál­lítási feltételeket. ELNÖKVÁLASZTÁST éf kongresszusi választásokat tartanak jövő februárban Pa ragu-yban. A választásokon ». Colorado Népi Mozgalom, a Li. berális Párt és a Febrerisia For radalmi Párt vesz részt. Alf -edo Stoossner diktátor-elnök 1951-ben puccsal került az or szág élére, és a Colorado Nép Mozgalom jelöltjeként „győz- esként került ki'’ az azóta tai- tott hat elnökválasztásból. „stratégiai célokat” és a „mo­dernizálás lépéseit”. Az 1978- as decemberi plénum óta el­telt idő legfontosabb feladatai voltak a káosz megszüntetése, rendcsinálás, a „balos gúzsok^’ lerázása, és a nemzetgazdaság kiigazítása, valamint fejleszté­se. Nem végzik ki Mao özvegyéi Kínában jelezték, hogy nem fogják végrehajtani a halálos ítéletet Csiang Csingen, Mao Ce-tung özvegyén. Csiang Csinget 1981 januárjában ítél­ték halálra, de az ítélet vég­rehajtását két évre felfüggesz­tették. Hu Jao-pang, a KKP KB el­nöke kedden francia nemzet- gyűlési képviselők fogadása­kor újságíróknak elmondotta hogy Csiang Csüng jól van a börtönben, és „továbbra is po­litikánk ideológiai ellenfele Minden a bíróságtól függ amely mérlegelni fogja a kü- l'-nteges k'rülményeket”. Hu Jao-pang nem részletezte hogy melyek ezek a „különle­ges körülmények”. szándéka, hogy kitart a Sza­bad Demokrata Párttal fenn­álló koalíciója, a választóktól 1930-ban négy évre kapott kor­mánymegbízatása mellett — közölték kedden Bonnban az SPD elnökségének hétfői ülé­séről. Ezzel egyidejűleg az FDP vezetői újabb éles táma­dásokat intéztek az SPD po­litikája ellen. Wolfgang Clement, az SPD szóvivője a következőket kö­zölte az elnökség üléséről; az SPD nem hagyja magát be­vonni a most folyó taktikai, hatalmi csatározásba, és ha az FDP fel akarja bontani a szociálliberális koalíciót, akkor ezt az egész ország nyilvános­sága előtt kell tennie, ami egyet jelent a felelősség vál­lalásával is. Az SPD elnöksége név sze­rint is bírálta Otto Lambsdorff szabaddemokrata párti gazda­sági minisztert, aki a közel­múltban több nyilatkozatában is lehetségesnek nevezte, hogy az FDP az ellenzéki keresz­tény uniópártokkal fog szö­vetségre lépni. A szociálde­mokrata vezetés megítélése szerint az FDP és a CDU ter­vezett hesseni szövetsége iobboldali szövetség lenne, és az egész NSZK politikai ar­culatát megváltoztatná. Az SPD állásfoglalásától szögesen eltérő beszédet mon­dott kedden Hans-Dietrich Genscher, a Szabad Demokra­ta Párt elnöke és Lambsdorff gazdasági miniszter. A hesseni választás kapcsán mindketten élesen támadták az SPD or­szágos politikáját. NA TQ-hadgyakor Nagyszabású NATO-hadgya- korlatot rendeznek szeptembet 1. és október 5. között az NSZK és Dánia területén. A „bőid guard 82” fedőnevű hadgya­korlaton, amelyet a NATO őszi hadgyakorlat-sorozatának keretében tartanak, az Egye­sült Államok, Nagy-Britannia, az NFZK, Dánia és Hollandia fegyveres erőinek 47 000 kato­nája, 250 repülőgépe és 50 ha­dihajója vesz részi Kitartanak a koalt'ó fenntartása mellett Az SPD elnökségi ülése

Next

/
Oldalképek
Tartalom