Pest Megyei Hírlap, 1982. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-01 / 204. szám

Részt vállalunk a világméretű küzdelemben Őszi szolidaritási akció A Magyar Szolidaritási Bi­zottság kedden nyilatkozatot tett közzé az őszi szolidaritá­si akciósorozat alkalmából. Nehéz időszakot él át az emberiség. Évtizedek óta nem volt ennyire feszült, ellent­mondásokkal, veszélyekkel terhes a világ. Az Egyesült Államok politikájában az éles konfrontáció, a fegyver­kezési verseny új hulláma ke­rült előtérbe. Földünkön mé­lyülnek és szaporodnak a nemzetközi biztonságot fe­nyegető helyi válságok; mind­ezek miatt a világ országai növekvő belső gazdasági ne­hézségekkel küzdenek. A békét féltő tömegek mind bátrabban és erőteljesebben lépnek fel az emberiséget fe­nyegető veszélyek ellen. E világméretű küzdelemben — elsősorban a hatékonyabb szo­cialista építőmunkával — részt vállal a magyar nép is. A Szovjetunió, a szocialista országok, a világ népei és ha­ladó erőinek cselekvő szolida­NEMCSAK EGY DÁTUM H armincegy évvel ez­előtt egy azóta meg­szűnt amerikai ma­gazin, a Collier’s megjó­solta, hogy a harmadik vi­lágháború 1953-ban tör majd ki. A képeslap ter­jedelmes jövendölésében térképekkel és rajzokkal bőven dokumentálva, meg­írta, hogy mint törnek elő­re majd a NATO csapatai, miután bevetették az atom­fegyvert — amelyben leg­alábbis akkor mennyiségi és minőségi fölénnyel ren­delkeztek a Szovjetunióval szemben — a szocialista országok területére, s mint kényszerítik kapitulációra ezeket az államokat. A harmadik világháború nem tört ki sem 1953-ban, sem azután — sem Euró­pában — mint a Collier’s megjósolta —, sem másutt, s minden remény megvan reá, hogy ezután is meg lehet akadályozni azt, hogy a világot lángba borítsák. Pedig az ötvenes évek ele­jén, amikor az amerikai magazin cikke megjelent az amerikai hadügyminisz­térium egyes tábornokai­nak tervezőasztalain, nem­egyszer „lejátszották” a Collier’s-féle verziót, s ko­molyan számoltak azzal, hogy a valóságban is vég- rehajthatókká válnak ezek a milliók életét elpusztító tervezgetések. Az emberi­ség szerencséjére azonban győztek a realitások. A szocialista világrendszer képes volt olyan akadályt állítani azok útjába, akik a háború kirobbantásának útját igyekeztek előkészí­teni, amely meghátrálásra kényszerítette őket. A NATO nukleáris rakéta- erejével szemben kiépült a Varsói Szerződés ezzel egyenértékű elriasztó fegy­verzetrendszere, s kialakult az a viszonylagos katonai erőegyensúly, amely vilá­gossá tette az óceán másik oldalán is, hogy egy nuk­leáris világháborúban nem lesznek győztesek és vesz­tesek. Egy ilyen világégés az egész emberi civilizáció megsemmisülésével jár együtt. Ennek alapján jöt­tek létre a hadászati táma­dó fegyverzetet korlátozó úgynevezett SALT-egyez- mények. Így születhetett meg Helsinkiben 1975-ben az a történelmi nevezetes­ségű szerződés, amely Euró­pa biztonsági rendszerét foglalja dokumentumba. M iért idézzük fel ezt éppen most? Azért, mert egv olyan év­fordulóra emlékezünk most ezen a szeptember 1-i na­pon, amely soha nem válik csupán egy történelmi dá­tummá a sok közül, pusz­tán azzal a lakonikus meg­jegyzéssel, hogy 43 eszten­deje ezen a napon robbant ki a második világháború. Még azok számára sem le­het pusztán egy történelmi adat a sok más közül, akik azokhoz a generációkhoz tartoznak, amelynek tagjai 1945, azaz a második világ­háború befejeződése után születtek, vagy kisgyer­mekként élték át a katak­lizma napjait és csupán mint halványodó emlék­foszlányaik vannak arról, hogy éjszakánként szüleik, mint rohantak le velük az óvóhelyre, mint mozgott a föld a bombák becsapódása nyomán, mint feküdtek ha­lottak az utcákon. Halot­tak, akik a második világ­háború ötvenmillió áldoza­ta között szerepelnek a statisztikai összesítésben ... De felidézzük azért is mindezt, mert a világpoli­tikai porondon újra megje­lentek azok az elemek, amelyek a maguk javára akarják megváltoztatni a jelenlegi erőegyensúlyt az eddiginél is pusztítóbb új fegyverrendszerek kifej­lesztésével, hogy így az „erő helyzetéből” léphesse­nek fel, s diktálhassák fel­tételeiket a szocialista kö­zösség államainak. Mintha bizony a békeszerető erők nem tennék meg válaszul erre a biztonságukhoz szükséges ellenlépéseket, s az erőegyensúly nem állna ismét helyre a tömegpusz­tító arzenál magasabb szintjén? De egyáltalán miért van szükség erre az eszeveszett fegyverkezési hajszára — hangoztatják a józanabb körök is Nyuga­ton, éppen a 43. évforduló előestéjén. — Hiszen mind­két oldalon már annyi nukleáris fegyvert halmoz­tak fel, amely egyes szá­mítások szerint tizennégy­szer, mások szerint tizen­hétszer elegendő arra, hogy elpusztítsa bolygónkat. Ezért fogadta oly nagy felháborodott visszhang az amerikai hadügyminiszté­riumnak azt az új doktrí­náját, amely szerint, ha az általa javasolt fegyverke­zés megvalósul, Washing­ton megnyerhet egy „el­húzódó atomháborút” is. A Pentagon szerint a 20 mil­lióra becsült amerikai ha­lott egy atomkonfliktusban tovább „csökkenthető ...” S Nyugat-Európa? Ott va­jon mennyi áldozattal szá­molnak ezek az emberi­ségre oly veszélyes tervek? — idézi a Neue Zürcher Zeitung című tekintélyes svájci lap a békemozgal­mak vezetőinek tiltakozó nyilatkozatait. E békemozgalmak léte is olyan realitás a szocialista világrend- szer erőviszonyai mellett, amelyről a fegyverkezési hajszában érdekelt nyugati körök nem feledkezhetnek meg. Ezt kellett elismer­niük azzal, amikor Gene­ben tavaly novemberben és az idén júniusban a Reagan-kormányzat képvi­selői leültek a tárgyalóasz­talhoz a szovjet delegáció­val, hogy a közép-hatótá­volságú nukleáris rakéta­fegyverek, illetve a hadá­szati támadó fegyverzet­rendszerek csökkentéséről folytassanak párhuzamos tanácskozásokat. Igaz, az Egyesült Államok kor­mányzata a jelek szerint csupán amolyan spanyol­falnak szeretné felhasznál­ni ezeket a megbeszélése­ket, hogy a közvéleményt lecsillapítsa, s eközben folytassa fegyverkezési programját. Tény viszont, hogy a tárgyalások fonalát mégiscsak kénytelen volt felvenni. S ezen a napon, a 43. év előtti dátum fi­gyelmeztetése elevenebb és időszerűbb, mint talán bármikor: a realitások pa­rancsa, hogy nincs más ésszerű kiút, mit a tömeg- pusztító fegyvereknek a kölcsönös biztonsági érde­kek figyelembevételével való kompromisszumos csökkentése. Árkus István ritása, összefogása a békéért) a háborús politika feletti győzelem döntő feltétele. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság ez évben is szeptem­ber 1-től, az antifasiszta világ­naptól kezdődően meghirdeti hagyományos őszi akciósoro­zatát. Az akció keretében sor­ra kerülő politikai fórumok, szolidaritási gyűlések, kiállí­tások és más rendezvények segítik, hogy közvéleményünk minél szélesebb körben meg­ismerje a rendkívül bonyolult nemzetközi helyzet összefüg­géseit, a világbékéért, a poli­tikai enyhülésért, Európa bé­kéjéért és biztonságáért, a társadalmi haladásért folyta­tott világméretű küzdelem legfontosabb eseményeit, az imperializmus ellen küzdő né­pek jogos és igazságos har­cát. A programsorozat jó al­kalom arra, hogy a magyar nép ismételten kifejezésre jut­tassa a nemzetközi helyzet alakulásáért, a társadalmi ha­ladásért, a szocializmusért, a béke ügyéért érzett mély fele­lősségét, cselekvő szolidaritá­sát az elnyomott népek felsza­badító antiimperialista har­cával. A Magyar Szolidaritási Bi­zottság felhívással fordul a magyar közvéleményhez: ha­tározottan ítélje el az Ameri­kai Egyesült Államoknak és szövetségeseinek, a NATO- nak agresszív, a világbéke szempontjából beláthatatlan következményekkel járó kon- frontációs politikáját. Tilta­kozzon Izrael közel-keleti ag­ressziója, a palesztin és a li­banoni nép elleni támadásai­val szemben. Emelje fel sza­vát a latin-amerikai népek és Afrika déli részének haladó és felszabadítási mozgalmai elle­ni helyi háborúk, a független államok belügyeibe történő beavatkozás és a reakciós erőknek nyújtott támogatás ellen. Biztosítsa szolidaritásá­ról Vietnam, Kambodzsa és Laosz népeit békés építőmun­kájukban, s tiltakozzon a nemzetközi imperializmust tá­mogató kínai hegemonizmus és a térség más reakciós erői­nek törekvései ellen. Nyilvá­nítsa ki szolidaritását az afgán néppel, ítélje el az afgán for­radalom külső és belső ellen­ségeinek a politikai kibonta­kozást akadályozó provoká­cióit. A bizottság nyilatkozatában köszönetét fejezi ki azoknak a kollektíváknak és egyének­nek, akik önkéntes hozzájá­rulásukkal lehetővé tették, hogy az év első felében se­gítséget nyújtsanak a Paleszti­nái, a libanoni, az angolai, a namíbiai, a nicaraguai, az etióp, a vietnami, a laoszi, az afganisztáni, a kambodzsai népnek hősies küzdelmükhöz, és enyhítsék a függetlenségért, a társadalmi haladásért har­coló népek szenvedéseit. VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! MEGYEI XXVI. ÉVFOLYAM, 204. SZÁM Ára: 1,40 forint 1982. SZEPTEMBER 1., SZERDA Mm 3. oldal: Széles, közös úton a fiatalokkal A mezőgazdaság új távlatai 4. oldal; Lázár fejedelem emlékét őrzi 6. oldal: Jogi összeállítás 7. oldal: Jókor jött a vereség 8. oldal: Halál a síneken Pest megyei kiállítok Készülődés a BNV-re Élénkül a kőbányai vásár­város, készül a szeptember 17-én megnyíló őszi Budapesti Nemzetközi Vásárra. Mór na­ponta érkeznek külföldről a kamionok, s a kiállítási áruk­kal megrakott teherautók. Be­népesülnek a pavilonok is, megkezdődtek a szerelési, be­rendezési munkák. Az idei őszi BNV-n Magyar - országgal együtt 41 ország és a Palesztinái Felszabadítási Szervezet kiállítói mutatják be fogyasztásicikk-újdonságai- kat. A szocialista országok kö­zül a szovjet, a jugoszláv, a csehszlovákiai és az NBK- beli vállalatok, a tőkésorszá­gok közül pedig az NSZK cé­gei jelentkeznek a legnagyobb területen. Több évi szünet után ismét a résztvevők kö­zött lesz Algéria, Görögország, Kenya és Kuvait; Costa Rica, Ecuador, Honduras TASZSZ-kommentár a béke napján A háborút el kell kerülni A TASZSZ szovjet hírügy­nökség kedden kommentárban foglalkozik a béke napjával, amelyről szeptember 1-én em­lékeznek meg világszerte. A világ népeit nyugtalanít­ja az imperialista körök, min­denekelőtt az Egyesült Álla­mok kormányának fokozódó agresszivitása. Ezek a körök a termonukleáris háború felé taszítják az emberiséget. A józanul gondolkodó politiku­sok és közéleti személyiségek ugyanakkor egyre határozot­tabban szállnak síkra a fegyverkezési hajsza megféke­zéséért, a nukleáris háború elhárításáért. A szovjet hírügynökség utal a varsói Pugwash-értekezlet határozatára, amelyben 97 el­ismert — Lenin- és Nobel-bé- kedíjas — tudós foglalt ál­lást a teljes nukleáris lesze­relés mellett. A kommentár emellett párhuzamot von a Szovjetunió és az Egyesült Ál­lamok leszerelésre irányuló lépései között és megállapítja, hogy most Washingtonon és a többi nyugati nagyhatalmon van a sor. A szovjet hírügynökség vé­gezetül leszögezi: a népek nem nyugodhatnak bele ab­ba, hogy létérdekeiket figyel­men kívül hagyják, s fokozni kell erőfeszítéseiket a nukleá­ris katasztrófa elhárítása ér­dekében. Svenn Sfray hazánkba érkezik Svenn Stray, a Norvég Ki­rályság külügyminisztere Púja Frigyes külügyminiszter meg­hívására szerdán hivatalos lá­togatásra hazánkba érkezik. pedig első ízben vonultatja fel exportcikkeit. A vásár kiállí­tóinak száma előreláthatóan meghaladja a múlt évit: össze­sen mintegy 1500 hazai és kül­földi cég mutatja be árukíná­latát. Cazdag választékot mutat­nak be fogyasztási cikkekből Pest megye vállalatai, ütemei, szövetkezetei is. Elsősorban azt szeretnék érzékeltetni, miként sikerült tovább javítaniuk ta­valy óta a termékösszetételü­ket; mivel szolgálják a hazai és külföldi vevők igényeit. Va­lószínűleg ismét sok látogatót vonzanak majd az ÉVIG ceg­lédi gyárának korszerű és szemre is mutatós barkácsgé- pei; újdonságokkal rukkol ki az aszódi Ferromechanika; de minden korábbinál színesebb kiállítást tervez több megyei ipari szövetkezet. Nem hiá­nyoznak természetesen „a ha­gyok” sem a nemes vetélke­dőről. Láthatjuk egyebek kö­zött a Váci Kötöttárugyár re­mek szabadidőruházati cikkeit; a budakalászi Lenfonó- és Szö­vőipari Vállalat lenből szüle­tett szebbnél szebb öltözékeit és méteráruit; s feltehetően ezúttal is készít elő meglepe­tést a törökbálinti Mechani­kai Művek. A bemutatásra kerülő ter­mékeket a könnyebb áttekint­hetőség érdekében 12 árucso­portra osztották. Az őszi BNV- vel egyidőben három szakki­állítást is rendeznek. A Ho- venta nemzetközi kereskede­lemtechnikai és vendéglátóipa­ri kiállítás az ötödik, a Pro- tenvita nemzetközi környezet- védelmi kiállítás a harmadik, a Studexpo oktatási eszközök nemzetközi kiállítása a máso­dik alkalommal nyitja meg kapuit. A mezőgazdaság új távlatai Aranysarió-díj Gödöllőn Gödöllő, a magyar agrár­centrum történetében jeles nap 1982. augusztus 31. E dátumhoz kötődik a hír, hogy a Nyitrán rendezett Agro- komplex ’82 mezőgazdasági kiállításon a gödöllői székhe­lyű MÉM Műszaki Intézete nyerte el a zsűri legmagasabb elismerését, az Aranysarló-dí- jat. Az intézet az energiata­Ikersejt családi házakhoz Eddig 45 millió téglát gyártottak az Épületkerámiaipari Vállalat őrbottyáni téglagyárában. Az év végéig még mintegy 20 milliót kell clkészítcnük, hogy 66 milliós tervüket teljesíthes­sék. Ez a mennyiségű ikersejt- tégla csaknem 2400 családi ház felépítéséhez elegendő. A megrendelők 80 százaléka magánépítő és 20 százaléka kerül állami vállalatokhoz. Barcza Zsolt felvétele karékosság műszeres ellenőr- zéséhez járult hozzá kutatási eredményeivel. Az események közül, ame­lyek a mezőgazdasági oktatás fellegvárához kapcsolódnak, kiemelkedik az a háromnapos tudományos konferencia, amelynek megnyitója tegnap volt az egyetem aulájában. Az eseményen részt vett Cserven- ka Ferencné, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Pest megyei Pártbizottság első titkára, Zsuffa Ervin, az MSZMP Központi Bizottsága alosztályvezetője és Ács Já­nos, a gödöllői pártbizottság titkára. Dr. Biró Ferenc rektor meg­nyitója után Huszár István, az MSZMP Központi Bizottsá­ga Társadalom Tudományi Intézetének főigazgatója A szocialista mezőgazdaság fej­lődésének sajátos vonásai Ma­gyarországon címmel tartott referátumot. A mezőgazdasági nagyüze­mek vezető szakemberei által nagy érdeklődéssel kísért elő­adást dr. Magyar Gábor mi­niszterhelyettes, dr. Lehoczky Mihály, a TOT főtitkárhelyet­tese és dr. Klenczer András, az Állami Gazdaságok Orszá­gos Központja vezérigazgató­jának korreferátuma követte. (A háromnapos tudományos konferencia első napjáról szóló tudósításunkat lapunk 3. oldalán közöljük.) bKőTélítm * Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke Líbia nemzeti ün­nepe alkalmából táviratban üdvözölte Moamer el-Kadhafi ezredest, a líbiai forradalom vezetőjét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom