Pest Megyei Hírlap, 1982. május (26. évfolyam, 101-125. szám)

1982-05-26 / 121. szám

8 x/unav 1982 MÁJUS 26., SZERDA ■■Híbkkm Változások a diósdi és nagykovácsi vonalon Telkes után strandjáratok , 1982. május 26. • Szerda, Fülöp nap­ja. A Nap kél 4.56 — nyug­szik 20.27 órakor. A Hold kél 6.00 — nyug­szik 0.09 órakor. BVau ihat» i uir>jAlTfsi Lassanként északon és ke­leten is felszakadozik a felhő­zet, az esőzést gyenge, futó zá­porok váltják fel. Az eleinte még gyakran erős, időnként vi­haros északi szél lassanként gyengül. A legmagasabb nap­pali hőmérséklet 20 és 25 fok között alakul. Alakuló ülés tf Itock Színház Kedden a KISZ Központi Művészegyüttesének székházá­ban megtartotta alakuló társu­lati ülését a Rock Színház együttese. A színház tagjait Köpf Lászlóné, a KISZ KB titkára köszöntötte. Miklós Ti­bor, a társulat művészeti ve­zetője tájékoztatást adott az idei nyár és az 1982—83-as évad feladatairól. Az ülésen szó esett a színház belső életé­ről, szervezeti és működési rendjéről, továbbá azokról az újszerű megoldásokról, ame­lyek a művészeti munka to­vábbfejlődését hivatottak se- giteni. Az elkövetkező egyhetes Időszak elején általában kevés lesz a felhő, csapadék nem valószínű, A későb­biek folyamán időnként erősen megnövekedhet a gomolyfelhőzet, s többfelé alakulhat ki zápor, he­lyenként zivatar. Országosan jelen­tős mennyiségű csapadék nem va­lószínű, de helyenként egy-egy zá­por, zivatar alkalmával 5 mm-t meghaladó csapadékmennyiség is hullhat. A hőmérsékleti maximu­mok az időszak legelején 19—34, később 22—27 fok között várhatók. A hőmérsékleti minimumok álta­lában 10—IS fok között alakulnak. PROGNÓZIS A MEZŐGAZDASÁGNAK Az elmúlt héten a lehullott csa­padék mind mennyiségi, mind pe­dig területi eloszlása változatos képet mutat. Általában kevés, 5 mm alatti értékek adódtak, de az északkeleti országrészben és az Al­föld egyes részein 10 mm feletti értékek is előfordultak, sőt Hidas­németiben 50 mm feletti mennyisé­get mértek. A következő napokban általában kevés felhő várható, csapadék nem valószínű. A hét vége felé időn­ként erősen megnövekszik a go­molyfelhőzet, s többfelé kialakul­hat futó zápor, zivatar, de országo­gépkocsisorszAmok BUDAPESTEN, MÄJUS 25-ÉN TVabant Limousin Hycomat 12 322 Trabant Limousin 9 283 Trabant Limousin Special 7 053 Trabant Combi 3 829 Wartburg Limousin 7 468 Wartburg de Lux 9 148 Wartburg de Lux, tolótetős 1 673 Wartburg Limousin, tolótetős 1 141 Wartburg Tourist 3 733 Skoda 105 S 5 776 Skoda 120 L 8 028 Lada 1200 16 459 Lada 1300 6 498 Lada 1500 7 277 Lada 1600 2 870 Lada Combi 3 891 Moszkvics 11 352 Polski-Fiat 126 P 11 487 Polski-Fiat 1500 4121 Dacia 5110 Zasztava 570 — Képzőművész pedagógu- sok. Pest megyei pedagógusok is szerepelnek azon a kiállítá­son, amely kedden nyílt a fő­városi Fáklya klubban. A kiál­lításon a tanárok képzőművé­szeti alkotásait mutatják be. A gyűjtemény május 29-ig te­kinthető meg. — író—olvasó találkozó. Ja­nikovszky Évával találkozhat­nak az olvasók május 26-án 15 órakor Szigetszentmiklóson a könyvtárban. Az író—olvasó találkozó a ráckevei járás könyvheti programjának a ré­sze. — Magtár Sülysápon, ötszáz vagonos magtár épül a süly- sápi Fáy András Termelőszö­vetkezet Sűrűpusztai majorján ban. A magtárba már új búza kerül, mert az épület az aratás végéig elkészül. Gépkocsinyeremény IBctétkönyvsorsolás Az Országos Takarékpénztár május 31-én Budapesten ren­dezi meg a gépkocsi-nyere- ménybetétkönyvek idei máso­dik, sorrendben 84. sorsolását. Ezen a január 31-ig váltott és április 30-án még forgalom­ban volt. 5000 és 10 000 forin­tos gépkocsi-nyereménybetét- könyvek vesznek részt. A sor­solás összesített eredményeit a június 2-i lapok közlik. A hi­vatalos nyeremény jegyzék jú­nius 3-án jelenik meg. san Jelentős mennyiségű csapadék nem valószínű. A hőmérséklet csúcsértékei az időszak legelején 19—24, később 22—27 fok között várhatók. A hajnali, reggeli órák­ban általában 10—IS fokig hűl le a levegő. KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek, időjárásjelcntés. 8.27: Világablak. 8.56: Olvasólámpa. 9.06: Népszerű muzsika. 9.38: Paul Valéry verse. 9.43: Tarka mese, kis mese. 10.00: Hírek. 10.05: A kincses sziget. 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.50: Schubert-művek. 11.40: Népdalok. 12.00: Déli krónika. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Nem a világ vége. 13.05: Operaslágerek. 13.35: Dzscsszmelódiák. 14.29: A gyermekrádió műsora. 15.00: Hírek. 15.05: Külföldről érkezett. 15.25: Kupaktanács. 16.05: Kritikusok fóruma. 16.15: Filmzene. 16.30: Operanyitányok. 17.00: Hírek. 17.05: Mit egyen a cukorbeteg? 17.30: Pátria — népzenei hangle­mezsorozat. 17.43: Dvorzsák: Esz-dúr vonós­ötös. 18.15: Hol volt, hol nem volt. . • 18.30: Esti magazin. 19.15: Könyvklub. 20.10: Nóták. 20.55: A hegedű virtuózai. 21.30: Innováció Keleten és Nyuga­ton. 22.00: Hírek. Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Operaáriák. 22.45: Mi mindent tud a modern ortopédia? 23.04: Vivaldi: Hat szonáta. 24.00: Hírek. Időjárásjelcntés. 0.10: Szörényi Levente táncdalai­ból. 0.25: Himnusz. SZINNYEI JÓZSEF SZÁZHUSZONÖT ÉVE, j.857. május 26-án született, és 86 éves korában, 1943 áprilisá­ban hali. meg Szárnyéi József nyelvész, egyetemi professzor, aKadémikus. A budapesti egyetemen szer­zett bölcsészdoktori és tanári oklevelet, majd állami ösztön­díjjal Finnországban volt tanul­mányúton. 1833-ban a budapes­ti egyetemen a finn nyelv és irodalom magántanára lett, ké­sőbb a kc^ozsvári egyetem professzora. lS91-től finnugor összehasonlító nyelvészeti elő­adásokat is tartott; 1893-tól a budapesti egyetemen az ural- altáji nyelvészet tanára lett, s 1928-ban a Magyar Tudomá­nyos Akadémia főkönyvtáro­sa; 1896-tól szerkesztette a Nyelvtudományi Közlemények című rangos nyelvészeti fo­lyóiratot. A Magyar Nyelvtu­dományi Társulat elnöke s több külföldi tudós társaság tagja volt. Kezdetben iroda­lomtörténettel, később pedig főleg a finnugor nyelvek hang- és alaktanával, valamint ma­gyar nyelvtörténettel foglalko­zott. Fontosabb .művei: Az ezer tó országa, A magyar nyelv ere­dete, Finn—magyar szótár, A magyar nyelv, Finn nyelvtan, A Magyar Eszperantó bzo- vetség kétféle ifjúsági tábort is szervez az idén Pest me­gyében. Mindkettő Szentend­rén lesz, s mert a jelentkező­ket máris várják;, érdemes idejekorán számba venni az eseményeket. Július 4. és 21. között a nemzetközi ifjúsági környe­zetvédelmi tábor feladata el­sősorban a Bükkös-patak kör­nyékének ápolása lesz. A nyelvtanfolyammal, szórakoz­tató programokkal, színesített táborozásra olyan 16—23 év közötti fiatalokat várnak, akik már társalgási szinten beszélik az eszperantó nyel­vet. Addig egyébként minden érdeklődő eljuthat erre a szintre. Augusztus 8-tól 22-ig nyári egyetem és nemzetközi konfe­rencia lesz Szentendrén, Em­beri települések ma és holnap. címmel. Ott természetesen már komolyabb nyelvtudásra lesz szükség. A résztvevők PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Idő járásjelentés. 8.05: Szovjet dalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. Útközben. 8.35: Dallamok, emlékek. 9.30: Baiesetck, tűzesetek, bűn­ügyek. 10.00: Zeneüélelőtt. 11.30: Hírek. Útközben. 11.35: A Szabó család. 12.05: Népi zenekarok muzsikál­nak. 12.30: Hírek. Útközben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.25: Útikalauz üdülőknek. 13.30: Labirintus. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől négyig . .. Zenés délután. 16.00: Timmy-Tom. 16.30: Hírek. Útközben. 16.40: Fiataloknak! 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Hírek. Útközben. 18.35: Gramofonsziárok. 19.15: Zenei tükör. 19.45: Komjáthy György műsora. 20.30: Hírek. Útközben. 20.35: Kíváncsiak klubja. 21.25: Könnyűzene. 21.45: Nóták. 22.15: Nosztalgiahullám. 23.00: Hírek. Sporthírek. 23.20: Operettrészlctek. 24.00: Hírek. Idő járásjelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Századunk kamarazenéjéből. 10.27: Most érkezett... 11.00: Hírek. 11.05: Történelmi figyelő. 11.25: Operaáriák. 11.50: Világhírű zongoraművészek lemezeiből. 13.00; Hírek. 13.07: Zenekari hangverseny. A nagy sikerrel bevezetett telkes járatok mintájára má­jus utolsó szombatján, 29-én a Budapesti Közlekedési Válla­lat — egyelőre kísérleti jelleg­gel — elindítja első strandjá­ratait. A hétvégeken és mun­kaszüneti napokon az autóbu­szok négy vonalon szállítják a fürdeni, napozni vágyókat a két célállomás között reggel 6.30 órától a strandok zárásá­ig. Az S/l és az S/2-es járat a csepeli strandra viszi az uta­sokat. Az 1-es Csepelről a Ta­nácsház tértől, a 2-es a Kőbá­nya—Kispest MÁV-állomástól, az észak—déli metró kispesti állomásától indul. Akik a Sza­badság strandfürdőre igyekez­nek, azok az S/3-as járatot ve hetik igénybe: ez Újpalotáról, a Felszabadulás útjától közle­kedik. Az S/4-essel a Pün­kösdfürdői hullámokat kedve­lők kelhetnek útra, amely a Batthyány térről indul. Vala­szintén a Bükkös-patak kör­nyezetvédelmi munkálataival, illetve szociológiai felméré­sekkel kereshetik meg zseb­pénzüket. Az érdeklődők a szövetség intenzív és levelező tanfolya­main is készülhetnek a tábo­rozásra. Bővebb felvilágosítást ad a Magyar Eszperantó Szö­vetség: Budapest, VIII. kerü­let, Kenyérmező u. 6. A Ludas Matyi szerkesztősége május 29—30-án, szombaton cs va­sárnap hétnapos vidám vjálúst rendez a Ilcvcs megyei Luü^s köz­ségben. A majális műsorából: Tíz liba egy sorban — országos libaterelő bajnokság. — Hasonmás kerestetik. — Ludas-fórum. — Döb- rögi-díjak kiosztása. — Karikatúra- suli tejlakomával. — Fut a Ludas! (kacagó kocogás). — Sátorozók Í obinson-vetélkcdője. — Csodabo- irak a színpadon. — Rikkancsver­seny. — Hajlékony lányok a po­rondon. — Hevesi szőttes (népi 14.13: Operafelvételekből. 14.50: Strauss-művek. 15.48: Paul Ess wood dalestje. 16.51: üt földrész zenéje. 17.00: Hanglemezgyüjtöknek. 17.50: Opcrarészletck. 19.00: Hírek. 19.05: Uj népzenei felvételeinkből. 19.35: Haydn-hangverseny. 22.00: Az irodalomtudomány mű­helyei. 22.47: Farkas Ferenc: Gyümölcs­kosár — dalciklus. 23.04: Johp Lee Hooker és együt­tese műsorából. 23.30: Hírek. Időjárásjelentés. 23.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.30: Tévétorna. 8.35: Iskolatévé. 9.05: Delta. 9.30: Magas, szőke férfi, felemás cipőben. 10.55: Vetélkedőműsor. 11.25: Norvég rövidfilm. 14.45: Iskolatévé. 15.55: Hírek. 16.00: Próbaidő. 16.40: Kuckó. 17.15: A 22. miskolci tévéfesztlvál díjnyertesei. 18.05: Ki, ha ők sem? 18.35: Üt a BEK-döntőig. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 20.00: Élő népdal. 20.10: Aston Villa—Bayern Mün­chen. BEK-labdarúgó-mér­22.00: Oldjuk meg! 23.00: Tv-hfradó, 3. 2- MŰSOR 18.30: Építsünk házat! 19.10: A mi képernyőnk. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az emberi piramis. 21.30: Tv-híradó, 2. 21.50: Egészségünkért! 22.00: Iskolakörlet. mennyi járaton egységesen 3 forint — két busz- vagy há­rom villamosjegy — a viteldíj a bérlete'- nem érvényesek. Június 5-től megváltozik két telkes járat útvonala. A T/3-as — amely a Moszkva tér és Nagykovácsi között közle­kedik — a nagy igények miatt ezentúl megáll a nagykovácsi tanácsházánál is, a 63-as autó­busz megállójában. A T/4-es- nek meghosszal íodik az útvo­nala. Az edd.g Budafokról Diósáig közlekedő járat ezután a Móricz Zsigmond körtérről a 3-as gyorsbusz végállomásától indul. Ezzel mintegy 15 perc­cel megnő a menetidő. Az Elekthermax hőtárolós kandallóinak ventillátorait — melyeket a pápai vállalat ed­dig tőkés importból szerzett be — ezentúl idehaza, az Ikla- di Ipari Műszergyár berceli kismotorgyárában készítik. Az A Nemzetközi Tejszövetség kezdeményezésére minden esz­tendőben, május utolsó he­tében világszerte megrendezik a nemzetközi tejnapot. Ha­zánkban 1974 óta zajlanak ilyen jellegű események. Ez évben a már említett szövet­ség május 25-ét nyilvánította nemzetközi tej nappá. A rendezvények apropója az a nem is titkolt cél, hogy a bemutatókkal, a kóstolókkal, a termékismertetőkkel még jobban felhívják a figyelmet a tej és a tejtermékek kedve­ző élettani hatására. Az idei együttesek bemutatkozása). — Jő humorhoz szól a nóta. — Hallgas­sunk kabarét! — Májusi mulatsá­gok, pünkösdi vigasságok. — Tánc­ház és mezőbál. Ludas-galéria (karikatúra-kiállí­tás). — Magyar Hűdé Park (Lu- das-dühüngő). — Kirakodóvásár. — Mutatványosnegyed körhintával, céllövöldével. — Lacikonyha, lu­daskásával. — Bélyeggyűjtőknek: alkalmi postabélyegző. Megközelíthető autón, buszon, lo­von és gyalog: az M3-as úton, a 94-cs kilométerkőnél leiérve. Vona­ton: a Budapest—Füzesabony— Miskolc vonalon. A helyszínen meghűlt. Nagymaros külterületén egy tehergépkocsi elütötte a ke­rékpáron közlekedő Czermann András 63 éves nyugdíjas nagymarosi lakost, aki a be­tonkorlátnak ütközött. Czer- mann a helyszínen meghalt. A vizsgálat eddigi megállapí­tása szerint Czermann a ke­rékpárral a féktávolságon be­lül levő tehergépkocsi elé ka­nyarodott. Ittas vezetés. Érden Csib- rák István 31 éves redőnysze­relő, helybeli lakos, személy- gépkocsival áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, majd a Vörös Hadsereg .utca 45. számú ház sarkának ütkö­zött. A gépkocsivezető, aki járművét ittasan vezette, sú­lyosan megsérült. A rendőr­ség Csibrák István jogosítvá­nyát bevonta. Felbukott a mopedes. Kar­talon Bereczki János 45 éves kőműves, helybeli lakos fi­gyelmetlenül vezetett segéd­motor-kerékpárral felborult és súlyos sérülést szenvedett. Szabálytalan előzés. Nagy- káta határában Czakó Ba- Iázsné 46 éves bedolgozó, bu­I dapesti lakos személygépko­csival szabálytalan előzés köz­ben a bal oldali árokba bo­Théatre National Vendégjáték Budapesten vendégszerepei a Theatre National de Vest Pá­risién: a Guy Rétoré vezette társulat június 14-én és 15-én Samuel Beckett: A játszma vé­ge című darabját mutatja be a Pesti Színházban. A négysze­replős dráma figuráit Giséle Casadesus, Pierre Dux, André Reybaz és Michel Robin kelti életre. A világhírű társulat e művel vesz részt a június végén Szó­fiában megrendezendő. Nem­zetek színháza elnevezésű ta­lálkozón is. A magyar színmű­vészetet e seregszemlén a Csik- somlyói passióval a Népszín­ház képviseli. üzemben kifejlesztett szerkezet jó teljesítményű, csendes járá­sú, minden szempontból föl­veszi a versenyt a külföldi ter­mékekkel. Az idén összesen 33 ezer ventillátort szállítanak Pápára. Ila kedd, akkor tejnap A Kívánatosnál kevesebb Kerékpáros tragédia Házfalnak ütközött tejnap és a hozzákapcsolódó rendezvények legfőbb célja az volt, hogy a már meglevő termékválasztékot mind szé­lesebb körben ismertté tegyék, felkeltsék az igényeket. Az újdonságok között kell emlí­teni a hűtés nélkül egy hétig is tárolható tejet. Sajtok, krémtúrók, joghurtpk, ez utóbbiakból habok is készül­nek a legkülönfélébb ízesítés­sel. Ahhoz azonban, hogy a tejipar növelni tudja válasz­tékát, az is szükséges, hogy a termelőszövetkezetekben, álla­mi gazdaságokban és a kister­melők gazdaságaiban m!nd több és jó minőségű tejet ál­lítsanak elő. Köztudott, hogy Pest megye élen jár a tejtermelésben. Az Alagi Állami Gazdaság, a fco- cséri Petőfi Tsz ott volt a legjobbak között az idei ver­senyben is. A megyei tejter­melési átlag meghaladja a 4400 litert, s ez jobb az orszá­gosnál. Ha Pest megye sajá­tosságairól szólunk a tej nap kapcsán, meg keit említeni a tejipar üzemei mellett a ter­melőszövetkezetek feldolgozóit, amelyek kiemelt jelentőségűek egy-egy térség ellátásában: a Dabastei. a Budatej, a Cegléd- ’te), a Galgatej nevét. rult. A gépkocsivezető könnyű, két utasa súlyos sérülést szen­vedett. Féktávolságon belül. Visegrá- don egy személyautó elgázol­ta Baló János 52 éves hely­beli lakost, aki féktávolságon belül lépett az autó elé. A gyalogos súlyosan megsérült. A rendőrség valamennyi ügyben tovább folytatja a vizsgálatot. Félmilliós kár Lcúgrít a lioilály Szombaton az éjszakai órákban kigyulladt Tahiban, Kékesi Sándor 34 éves tahitót- falui ács kisiparos és két tár­sa birkahodálya. Az épület és a mellette álló takarmánytá­roló leégett. A tűz az első becslések szerint. 400 ezer fo­rint kárt okozott. A szentend­rei városi és járási rendőrka- nitányság szakértők bevonásá­val vizsgálatot indított az ügyben. A Budapesti Műszaki Egyetem szakszervezeti bizottsága és Ve­gyészmérnöki Kara az 1982/83. tan­évben is megrendezi egyéves ve- gvészlaborán.s-képzö tanfolyamát. Részletes felvilágosítást ad a 665- nii/12-40 telefonon: dr. Farkas László adjunktus, illetve a 665-011/ 14-53 telefonon: Nyeste Sándornó előadó. ■ II i: t i í: i, o ii i .1 e i /1: s Nyárias, de felhős idő ÍO 85 80 »5 10 5 ' 1 w­"^1 fefes* MPM t rípofnö] fvttcri J- max. öli •ff* L min. In fa Í Sn W H K Un'- Ä 1 '/Vío <31 íA hádió~és tv műsorából 141-462 (BUDAPESTI B ÍVÓSZÁM) A TELEFONNÁL: AZ ÜGYELETES RIPORTER mra» 10—18 óráig: KOFFAN ÉVA IIA GONDJA VAN, ________VAGY SEGÍTSÉGRE SZORUL, HÍVJA FEL! Má jus 29-30. Ludas-majális Ludason Megszűnt az import Iklad adja a ventillátort nrOT lirnvri Ilim tn Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik -»hétfő kivételével - naponta. - Főszerkesztő- sáel A „ne. Z rrSI MFIlYrl KIRÍ fl P Főszerkesztő-helyettes: Arkus István és Mészáros János. - Szerkesztőség: Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest pf 311 Iránvhészám tut “ 1 HlLUlU niftLttr Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: TiU Imre Igazgató. - A szerkesztőség éa a kiadóHwaui. központi teleíónja: 3«-100 é7 * —--------------------------------------------------fÍokszerkesZTÖSECÉINK: ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1. Pf. 1» 1701. Telefon: 11-400. - Érdi Hírlap, Érd, Lenin út 33 3030 Telefon- 45 -353 nftd&iiai Gö döllő, Szabadság út t. Pf. 14. 2100. Telefon: 81-96. - Monorl Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. - Nagykőrösi Hírlap. Nagykőrös. Hősök tere 7 27» Telefon- 398 - véri noian vL ut 45. Pf. 32. 2601. Telefon: 10-095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszti a Magyar Posta - Előfizethein a kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V . József nádor tér I. 1900). személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KH1 215-96 163^ DénM^eL^m? e^Aszám«’ A lap ára: 8 oldal 1,40 Ft. 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,- Ft. félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: «0.- Tt - ISSN 0133-^0659meevriHl?:,« |VácIXHIrtap)‘. HU)’' “SN °* l“~26(M) (Ceglédl ««•«* ISSN •»»-«« (Etdl Hírlap), ISSN «133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN «1M-2651 (Monorl Hírlap), ISSN #133-2708 (Nagykörű Hírlap). ISSN 01M-KS* Eszperantó nyárra Nyelvlecke a táborokban

Next

/
Oldalképek
Tartalom