Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-31 / 305. szám

12 1981. DECEMBER 31., CSÜTÖRTÖK HÍREK +; HÍREK'-f- HÍREK ^ HÍREK + HÍRE K + Hírek $ hírek •+ hírek -f hírek 4-; jp®> Mikor koccintunk? Egy egész nap, míg a világ valamennyi lakója átlépi az ,új esztendő küszöbét. Amikor mi koccintásra emeljük po­harainkat, sokan még csak készülődnek az új év köszön­tésére, mások már jócskán el­búcsúztatták az óévet. Mert a Föld 24 óra alatt fordul meg. Nézzük hát, mi történik más égtájakon, amikor nálunk éj­félt üt az óra? Tokióban már nyolc, Sidneyben pedig kilenc órával lesznek túl az éjféli koccintáson. Az új esztendő megérkezését ez idő tájt már megünnepelték Moszkva, Szó­fia, Athén lakói is. Ugyanak­kor San Franciscóban még ko­ra délután van, s New York­ban is csak az előkészületeknél tartanak. Egészségükre! Algyó Helyzetjelentés W'“;: >11 • ^ .vX** , .. ,y.y­m M JUJ n , 1981? december 31. ni fa Csütörtök. Szilveszter napja. A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.02 órakor. A Hold kél 10.38 — nyugszik 21.10 órakor. 1IÍ1T 1982 Január 1. HUJilsJUar ■ Péntek. Üjév. A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.03 órakor. A Hold kél 11.05 — nyugszik 22.20 órakor. HOLNAPUTÁN: 1982. január 2. Szombat. Abel napja. A Nap kél 7.32 — nyugszik 16.04 órakor. A Hold kél 11.30 — nyugszik 23.30 órakor. Átmenetileg csökken, később újból megnövekszik délnyugat felől a felhőzet. Előbb dél­nyugaton, később országszerte várható eső, zápor. A délnyu­gati szél időnként megerősödik. Várható legmagasabb nap­pali hőmérséklet plusz 6 és plusz 9 fok között. KOSZORÜZÄSI ÜNNEPSÉG Szántó Rezső, a magyar és a nemzetközi munkásmozgalom kiemelkedő harcosa születésé­nek 90. évfordulója alkalmából 1982. január 4-én (hétfőn) 10 órakor a Mező Imre úti teme­tőben koszorúzasi ünnepséget rendezné!?.™’ ­1 FELMENTÉS, KINEVEZÉS A Minisztertanács dr. Eleki János mezőgazdasági ‘és élel­mezésügyi miniszterhelyettest tisztségéből — érdemednek el­ismerése mellett, a Termelő- szövetkezetek Országos Taná­csa főtitkárává törtónt megvá­lasztására tekintettel — fel­mentette. Egyidejűleg dr. Ma­gyar Gábort mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszterhelyet­tessé nevezte ki. — LAPUNK ELSŐ OLDA­LÁN a grafika Mészáros Gé­za alkotása. A vezércikket Mészáros Ottó, Rózsa Ferenc- díjas főmunkatársunk írta. — A PEST MEGYEI HÍR­LAP és különkiadásai az ün­nepek után legközelebb ja­nuár 3-án, vasárnap reggel jelenik meg. SZÖVEG NÉLKÜL OMKDK helyett OMIKK ÍJj elnevezés Január 1-től az Országos Műszaki Könyvtár és Doku­mentációs Központ (OMKDK) nevét Országos Műszaki Infor­mációs Központ és Könyvtár­ra (OMIKK) változtatta az Or­szágos Műszaki Fejlesztési Bi­zottság elnöke. ^ 'Mim ■’ Újítási verseny Gyorsított eljárás A MÄV budapesti Távköz­lési és Biztosítóberendezési Építési Főnöksége újítási ver­senyt hirdetett november 15. és december 16. között, az újí­tómozgalom fellendítésére. Az elbírálás gyorsított módon tör­tént, az újítási javaslatokat egy kivételével elfogadták, s be is vezették. Január 1-tól magánszemé­lyek is vállalhatnak taxizást, árufuvarozást és autómentést saját gépkocsival. A rendelkezések alapján mindhárom tevékenységre az illetékes tanácsi szakigazgatá­si szerv ott adja ki a kisipari engedélyt, ahol a taxiszolgál- itatás jelenleg nem kielégítő. Az engedélyben meghatároz­zák azt a körzetet, ahol a magánvállalkozó dolgozhat, s megszabják azt a napi időtar­tamot, amely alatt köteles el­vállalná a megrendeléseket. A tapasztalaitok és az előzetes felmérések alapján főként a .Mi </' SZÖVEG NÉLKÜL SZÖVEG NÉLKÜL NYEREMÉNYBETÉTKÖNYV - SORSOLÁS A* Országos Takarékpénztár 1981. december 30-án Budapesten rendezte meg a nyereménybetét­könyvek 1981. IV. negyedévi sor­solását. Mindazok, az 1981. decem­ber 29-ig váltott és a sorsolás napján forgalomban volt nyere­ménybetétkönyvek, amelyek sor­számának utolsó három számje­gye (számvégződése) megegyezik az alább felsorolt számokkal, az 1981. IV. negyedévi átlagbetétük­nek a számok mellett feltünte­tett százalékát nyerték. kisebb városokban és az ide- genforgalmi szempontból je­lentős településeken, vagy pél­dául — szezon idején — a nyaralóhelyeken lesz indo­kolt a magánengedélyek ki­adása. A személytaxi tetején ma­gántaxi feliratot célszerű el­helyezni, hogy az utazóközön­ség felismerje ezeket a jármű­veket, A feliratnak magáncé­lú használatkor letakarható- nak vagy leszerelhetőnek kell lennie. A személyszállítás sza­badáras szolgáltatás, viteldíj- jelző készüléket lehet, de nem kötelező a kocsiban elhe­lyezni. Ha nincs taxióra, ak­kor jól látható helyen fel kell tüntetni, hogy kilométeren­ként mennyit kér a vállalko­zó. Áruszállítást magánszemély legfeljebb öttonnás teherautó­val végezhet majd. Ha a gép­kocsi súlya a 3,5 tonnát nem haladja meg, B-kaitegóriás, ezen félül C-kategóriás jogo­sítvány szükséges. Árufuva­rozás — a személyszállítástól eltérően — csak szabott áron végezhető, a díjszabás megegyezik aiz állami és szö­vetkezeti vállalkozókéval. A taxisok Casco-bi ztos í tásá - nak díja ugyanaz, mint a magángépjármű-tula j donosok által fizetendő összeg. A te­herautókra a vállalt önrésze­sedés mértékétől, valamint a gépkocsi belföldi fogyasztói árától függően ugyancsak köt­hető Casco-biztosítás. Számvégződés Nyeremény­százalék 037 250 058 50 177 25 283 50 326 25 367 25 464 25 518 100 528 25 542 25 565 25 596 25 621 25 785 100 80S 50 832 25 865 50 869 50 934 25 978 25 KEDVES MEGLEPETÉS A fenyőágakkal hangulato­san feldíszített Rákóczi téri piacon főként a húsboltok előtt tolongtak a vásárlók. Bőven volt sertésmáj és belsőség. Szilveszteri malacpecse­nyének való bőrös malac­húst árusítottak. A kocsonyának való bürkét 12 forintért mérték kilónként, A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító fiók, takarékszö­vetkezet vagy postahivatal 1982. január 19-től fizeti ki. MEGJHESÉSI 11 1882-111 Ml VÁLTOZIK ÉS Ml NEM? \l BUM MUHET ÉS 1 PISI MEGYEI HÍRLAP Mint megírtuk, változik az üzletek nyitvatartása, a me- p netrend. az orvosi, a kórhá- ^ zi ügyelet, az iskolákban az órabeosztás és így tovább. Az általános áttérés az ötnapos munkahétre a nép­gazdaságban több olyan változást hoz, melyhez a társadalmi élet minden te­rületén, alkalmazkodni kell. Az igazodás követelményeivel a sajtónak is számolni kell. Figyelembe véve mindenekelőtt az olvasó érdekeit, 1982. január­tól lapunk szombatonként jelenik meg nagyobb terjedelemben, vagyis tizenkét oldalon. Éppen azért, hogy a kétnapossá bővült hétvégi pihenőidő kezdetéhez alkalmazkodhassunk. Ebben a számban mindenki találhat olvasnivalót, sőt közkedvelt szolgál­tatásaink körét még bővítjük is. hogy tanácsainkkal segítsük megszervezni a megnövekedett szabad idő hasznos eltöltését. Igyekeztünk, hogy lehetőleg mindenki a megszokott helyen ta­lálja meg ezután is kedvelt rovatát, külön oldalaink (a Ceglédi, a Gödöllői, a Monori, a Nagykőrösi és a Váci Hírlap) változat­lanul jelennek meg, azonban néhány módosulás így is elkerül­hetetlenné vált. Lássuk tehát, hogyan alakul az állandó rovatok rendje januártól. KEDD: Kiállítótermekben; Tv-figyelő; százhalom- battai oldal. SZERDA: Zenei panoráma; Rádiófigyelő; Jogi taná­csok; kéthetente üzemilap-szemle; illetve horgászrovat. CSÜTÖRTÖK: Filmjegyzet; szentendrei oldal; ha­vonta polgári védelmi tájékoztató. ’ PÉNTEK: dunakeszi oldal; rádió-tv melléklet. SZOMBAT: Színházi levél; Tv-figyelő; Bűnügyi kró­nika; Együtt az utakon; Családban — ház körül; kereszt- rejtvény; irodalmi összeállítás; Hétvégi kalauz; havonta egy alkalommal ifjúsági oldal. VASÁRNAP: heti bel- és külpolitikai összefoglaló; Lapozgató; Rádiófigyelő: Postabontás. Ezek az állandóan ismétlődő rovatok. Ezenkívül az Olvasó minden lapban talál újdonságot, valami őt érdek­lőt, amiért ezentúl is szívesen veszi kézbe a Pest megyei Hírlapot. Az ezredforduló első napján Forog a szerencsekerék Szombaton először: 142-22» (budapesti hívószám) A TELEFONNÁL: AZ ÜGYELETES RIPORTER . SZENTE PÄL HA GON HJA VAN, . ____ VAGY SEGÍTSÉGBE SZOHI1L HÍVJA FELI Ja nuár 1-től Ma^ántaxízás, -fuvarozás Rendhagyó rendőrségi akció Sláger a EEESZ Isíivös kocka A bűncselekmények megelő­zéséért és a balesetmentes közlekedésért nagyszabású ak­ciót szervezett az óév utolsó két napjára a Fest megyei Rendőr-főkapitányság és a Pest megyei Közlekedésbiz­tonsági Tanács. Tegnap és ma a megye városaiban, a járás- székhely nagyközségekben, va- lamint a főútvonalak men­tén a rendőrjárőrök több száz járművet és gyalogost állíta­nak le, hogy új évi jókíván­ság mellett átadják a főkapi­tányság és a KBT propa­ganda csomagját. Az ajándékcsomagokban autós mindentudót. matricákat, pla­kátokat helyeztek el, továbbá röplapon egy felhívást, amely 13 pontban foglalja össze a be­törők és tolvajok elleni véde­kezés legfontosabb tudnivalóit. A sláger azonban kétségkívül a közlekedési fejtörővé átala­kított bűvös kocka, Rubik Ernő „kreszesített” játé­kát ma már több száz gyerek forgatja a KBT jóvoltából. Az akció időzítése nem vé­letlen: szilveszter tájéka a közúti közlekedésben hagyo­mányosan kritikus időszaknak számít, s a kriminalisztikai tapasztalat szerint a nyaraló­betörések száma is ilyenkor, a téli hónapokban a legmaga­sabb. A7 alföldi kitörésvédelmi bri­gádok szerdán együttes erővel f oly lan ált a küzdelmet az Algyö 683-as kútnál keletkezett gázki­törés megszüntetésére. Egyelőre a nagy feladat megoldásának elő­készítésén fáradoznak: eltávolítot­ták a fúrótornyot, a meghibáso­dott kitörésgátló berendezést és minden más acélszerkezetet. Ugyanakkor a közelben készen­létbe helyezték az új kitörésgát­lót, amelynek felszerelését a kö­vetkező napokban kísérlik meg. A tűzoltóság megteremtette a le­hetőségét annak, hogy ha szük­séges, a közeli csatornákból hű­tővizet emeljenek ki tömlőkkel. Illetve a munkagépekkel gyors ütemben kiépített árkok közvetí­tésével. A kút szomszédságában levő két tanya lakóit biztonságos helyre költöztették, s elővigyázatosság­ból a környéken megtiltották a tűzgyújtást. 'ÁTMENETILEG NEM KÖZLEKEDIK A BÁTHORI A MÄV értesíti az utazóközön­séget, hogy 1982. január hó 4-től, további intézkedésig — a lengyel vasutak kérésének megfelelően — a gyenge utasforgalom miatt a Báthori nemzetközi vonat közle­kedését Budapest—Warszawa kö­zött szüneteltetjük. Budapest—Warszawa viszonylat­ban az utazási igényeket tovább­ra is változatlan közlekedéssel & Polónia expressz elégíti ki. A Báthori vonatra elővételben megváltott menetjegyek utazás esetén érvényesek a Polónia exp- resszre, vagy visszaválthatók. csaknem 14 miiuo iorinxox tött a beruházásra. Az étterem konyhájában naponta félezer embernek főznek ízletes ebé­det, s ezzel az előfizetéses közétkeztetést is elősegítik: a helyi üzemek, intézmények, téeszek dolgozói itt étkezhet­nek. Az avatáson a résztvevőket Balogh Ferenc, az Áfész elnö­ke köszöntötte, majd Tuza Sándorné dr., a MÉSZÖV el­nöke átadta az éttermet Btró Zoltánnak, a nagyközségi ta­nács elnökének. Tegnap felavatták Albertir- sán az új, 700 négyzetméter alapterületű éttermet — ame­lyet nyugodtan nevezhetünk korszerű vendéglátó kombi­nátnak is —, s ahol most, szilveszterkor fogadják az el­ső vendégeket. A Dél-Pest megyei Áfész Éttermet avattak Albertirsán Szilveszterkor nyitnak Egy szerencsés autos. Csatar Imre százados Dunakeszin adta át a járművezetőnek a rendőr-főkapi­tányság és a KBT ajándékcsomag­ját. Barcza Zsolt felvétele rosok kiszolgálása szombaton j és vasárnap is biztosított. A nagyfogyasztók, ipari és \ mezőgazdasági felhasználók : energiaellátásáról gondoskodó ; Áfor-telepek közül azok, ame- \ lyek tankautós kiszállítást is j végeznek és nagyobb forgal- j múak, szombatonként ezentúl ! is nyitva tartanak, de csak \ nagy tételben árusítanak üzem- i anyagot és tüzelőanyagot. : • • / Ötnapos az A fórnál Lesz benzin két végén is Az ötnapos munkahét beve­zetése az Áfort is érinti, a hétvégi üzemanyag-ellátásról azonban továbbra is gondosko­dik. Mint a vállalat illetékesei elmondták, a közutak mentén és a településeken működő üzemanyagtöltő-állomások nyit­va tartása, az éjszakai és az ünnepnapi ügyelet rendje ja­nuártól lényegesen nem válto­zik, tehát az autósok és moto­Piacokat járva Malachús — lencse — virsli nrPT lírnun Ilim i n A Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága és a Pest megyei Tanács lapja. Megjelenik hétfő kivételével - naponta, - Főszerkesztő: Sági Agnes ­rrSI M r ll Y r I HmS AP FöszerkesztS‘helye,,es: Arkus J«ván es Mészáros János. - Szerkesztő seg: Budapest Vili., Somogyi Béla u. 6. Postacím: Budapest, Pf. 311 Irányitószám • 1445 - Ktadlk a ILOI líi LU I Ll mllLftr Hírlapkiadó vállalat, Budapest, Blaha Lujza tér 3. 1959. Felelős kiadó: Till Imre igazgató. - a szerkesztőség és a kiadóhivatal, központi telefonja- 343-100 és 335-rio ­■ ----------------------------------Szerkesztőségi titkárság: 142—228.----------------------------------------------FIOKSZEKKESZTOSECEÍnK: ceglédi Hírlap, Cegléd, Kossuth tér 1, Pf. 19. 2701. Telefon: 11-400. - Érdi Hírlap, Érd, Lenin út 33. 2030 Telefon- 45-352 Gödöllői Hírlan Gö döllő, Szabadság út 2. Pf. 14. 2100. Telefon: 81—96. - Monorl Hírlap Monor, Kossuth u. 78. Pf. 51. 2201. Telefon: 157. — Nagykőröst Hírlap. Nagykörös. Hősök tere 7. 2750 Telefon- 398 - Váci HírlaD Vác r enln út 45. Pf. 32. 2601. Telefon: 10-095. - A lapot előállítja a Szikra Lapnyomda, Budapest. Felelős vezető: csöndes Zoltán vezérigazgató. - Terjeszt) a Magyar Posta. - Előfizethető bármelv oostahivitainál «.kézbesítőknél és a Posta Központi Hírlap Irodánál (postacím: Budapest V.. József nádor tér 1. 1900), személyesen vagy postautalványon, valamint átutalással a KH1 215— 96 162 Dénztnre/imt leizrtszámr»’ A lap ára: 8 oldal 1,40 Ft, 12 oldal 1,80 Ft. Előfizetési díj: egy hónapra 34,- Ft, egy negyedévre 102,- Ft, félévre 204,- Ft, egyéni előfizetőknek éves előfizetés: 400,— Ft — ISSN 0133—0659 Pest me/vet Hlrlaó (index: 25 034 HU),. ISSN M33-2600 (Ceglédi Hírlap), ISSN 0209-5467 (Érdi Hírlap), ISSN «133-1957 (Gödöllői Hírlap), ISSN S133-2651 (Monori Hírlap), ISSN 0133-2708 (Nagykőrösi Hírlap), ISSN 0133-275* (Váci Hírlap), Újév hajnalán immár hu­szonkettedik alkalommal for­gatják meg a szerencsekereket az Állami Biztosító központjá­ban. A kerékben az év első új­szülöttjeinek neve szerepel. Seek közül kettőt, egy vidékit és egy fővárosit az ÁB 20 000 forintos ajándék életbiztosítási kötvénnyel lep meg. Az évi 2 százalékkal emelt összeget (28 564 forintot) 18. születés­napjukon — az ezredforduló első napján —, 2000. január 1-én kapják meg. A statisztikák tanúsága sze­rint az eddigi 44 ÁB-bébiből 27 lány és 17 a fiú. akadt bőven fej hús és köröm is. Sokan esküsznek a bőrös virslire, zamatosabb, szafto­sabb, mint a műbőrbe töltött. A Rákóczi téren ez is volt, csak ki kellett figyelni, mikor szállítják. Hozzá tormát a termelőszövetke­zetek standjain vehettek, így a gödi Dunamenti Tsz ho­zott eleget A Bosnyák téri piac előtt fel­állították sátraikat a szilvesz­teri vidámság kellékeit — trombitát, álarcokat — árusí­tók. Benn a piacon zöldségből, gyümölcsből volt nagy a vá­laszték. A bugyi Tcssedik Sámuel Termelőszövetkezet ajánl- gatta a szerencsét hozó len­csét, mindjárt mellé a lencseleves­be való sárgarépát, gyökeret.

Next

/
Oldalképek
Tartalom