Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-31 / 305. szám

Rangsorok Karpov Oscar-díjas A Vjesnik című jugoszláv napi­lap hagyományosan rangsorolta a világ tíz legjobb sakkozóját, amely­nek első helyezettje mindig az Os- car-díjban részesül. Ez a kitüntetés a szovjet világbajnok Anatolij Karpovnak jutott, aki a trófeát 1982. május 7-én a bugujnoi nem­zetközi sakkverseny alkalmával ve­szi át. ★ A „Sporting News” amerikai sportmagazin Wayne Gretzkyt, az edmontoni „Oliers” jégkorongcsapa­tának játékosát választotta 1981 leg­jobb sportolójának. Mióta a trófeát kiírták, ez az első eset, hogy 1963- tól jégkorongozónak ítélték oda a díjat. Gretzky 20 éves és az észak­amerikai profi liga gólkirálya volt az 1980/81-es idényben. Óbnda Kupa A Kerék utcában A Kerék utcában az öbuda Ku­páért kiírt kézilabda-teremtornán január 2-án újabb fordulót vívnak. A Pest megyei csapatok találkozói így következnek: 10.15: Ű. Dózsa—Solymári PEMÜ (férfi A-csoport), 13.00: Váci Forte— ÁFOR (női B), 13.55: Pest megyei ifjúsági válogatott—Pénzügyőr (fér­fi B), 15.45: D. Kőolaj—Szilasmenti SK (férfi A), 17.35: Budakalász— HTG (férfi B). Kevés munkát szeretnének Kisujjában a labdarúp-bétéká No, nem a római jog, Justinianus tézisei, vagy a Code Napoleon isme­rete szükséges e speciális ítélkezés­hez. BTK, azaz büntetőtörvénykönyv azonban a labdarúgóknál is van- Alaposan megismerte ezt a 75 esz­tendős Stecklin József, aki immár három évtizede ül a bírói pulpitu­son. Azaz bocsánat, az asztalnál, de a szerepkör ezt a zsargont kínálja. A leggyakoribb paragrafus Mint minden labdarúgó aktíva, ő is játékosként kezdte. Hogy mikor? — ismételte magának a kérdést — Hát az 1920-as években, a Wekerletelepi SC-ben, ahol annak idején Markos Imre is klubtársa volt. , Amikor még dolgozott — műszaki főraktárnokként az AUTÓKER-nél — majd nyugdíjba vonulása óta^ he­tente kétszer a megyei labdarúgó szövetségbe vezet az útja. ö is meg­ért már néhány költözést, s amikor arról érdeklődtünk; érdligeti lakos­ként nem volt-e jobb a Karinthy Frigyes úti székhely? — röviden ezt válaszolta: megszoktam ezt is. Már mint a Steindl Imre utcát, a megyei sporthivatal, s egyben a szövetség székházát. Az ítélkezéssel először a budaiaknál ismerkedett, s több ezer ügy van a háta mögött A leggyakrabban az MLSZ sza­bálykönyvének 296., 297., valamint 300. és 301. paragrafusát idézik- A durva, a kíméletlen játék, vala­mint a játékvezetővel szembeni tisz­teletl'en magatartás szankcióját tar­talmazzák e passzusok. Az idő mú­lásával a számozás, pontosabban az ítélkezésnél használt „jogi könyv” is változott. Most az országos szövet­ség fegyelmi szabályzatának 3/A és 3/D bekezdésére hivatkoznak ítélet- hozatalkor. fi Testvéri szerepcsere — Népszerűtlen, de elengedhetet­len feladat a miénk — vélekedett az 1. számú fegyelmi bizottság he­lyettes vezetője az 52 esztendős Ta­mási László. A kerek labda kerge- tése, valamint a játékvezetés után érdekes módon választotta ezt a tisztet. Mátyás bátyja 6 esztendeje más beosztásba került, s ő vette át a váltóbotot. — Gödöllőn a Ganz Árammérő- gyárban a vállalati döntőbizottság elnöke vagyok, s az ottani funkcióm sokat segít itteni tevékenységem­ben, mintegy felerősíti azt. A paragrafusokat nem csupán al­kalmazni, hanem az élethez igazíta­ni is kell. A havas talajon előfor­dult sportszerűtlenségeket másként kell elbírálni, mint a jó időben tör­ténteket, hiszen ezek a téli játékté­ren könnyebben „becsúsznak”. tréfás kitétele alapján ügyefogyottak lennénk• Azaz, nem lenne tárgyaim valónk. Egy-egy idényben mindig adódik, egy bajnoki forduló amikor ránk illik a már említett titulus. Szeretnénk, ha ezután minél több­ször maradnánk munka nélkül. Iga­zuk volt a bíróknak. REITTER LÁSZLÓ 1981. DECEMBER 31., CSÜTÖRTÖK A francia vívók elpuskázták a pályaelőnyt Éreméazdaö esztendő Szánom, bánom Bőrlabda és Aranylabda Villonnak a virtuózok i Ez választott, ez elküldte, ez kihirdette: a France Football szo­kásos szavazásán megintcsak gazdára talált az Aranylabda. A kon­tinens idei legjobb futballistája a nyugatnémet Karl-Heinz Rumme­nigge; mögötte két honfitársa, Paul Breitner és Bernd Schuster, majd a francia Michel Piatini és a szovjet Oleg Blohin következik. Klasszisok, sőt virtuózok ők — erről talán az alábbi epizódok is mesélnek egy keveset. Rummenigge és Breitner BEK-mérkőzés novemberben: Ba­yern München—Benfica. Hogy ki jut tovább, az régesrég eldőlt, Die­ter Hoeness már elhelyezett egy hármast a portugál hálóban. Azért Rummenigge még villan egyet. A bal oldalon húz kapura (szokás sze­rint: Forma—1-es gyorsasággal), s mire a védők eszmélnek, már senki sincs előtte, csupán a kapus. A sző­ke szélvész választhat a sarkok kö­zül, ám nyolc méterről bepasszolni a labdát: túl egyszerű lenne. A csatár mutat hát egy lövőcselt, majd várat­lanul hátragurít. No, nem úgy, vak­tában. Mert mögötte már érkezik Breitner, hogy a gyepre heveredett hálóőr mellett annak rendje és módja szerint befejezze az akciót. Aztán a szakállas karmester Rum- meniggéhez fut: nem az enyém — a te gólod volt, pajtás ... kibillenti Radimecet, majd sprin- telni kezd. Amolyan Rummenigge- sebességgel. Amikor a távolság a hálótól huszonöt méternyire csök­ken, hirtelen rálövi a labdát. Ko­rántsem akárhogyan: a pettyes a felső lécre vágódik, onnan meg, természetesen a gólvonal mögé. A lelátó ámul, a találat gyönyörűszép, egyedül a csehszlovák kapus, Sémán van más véleményen: az ilyet még nézni is rossz ... HEGYI IVÁN Az egyik legsúlyosabb vétség a játékvezető bántalmazása. Szeren­csére ilyen eset az utóbbi években nem fordult elő- A néhány hetes el­tiltás a leggyakoribb a bírói praxi­sukban. A már említett legsúlyo­sabb vétséget korábban örökös el­tiltással büntették, ezt később a meghatározott időre — így például, öt évre szóló — kényszerpihenő vál­totta fel. Az ítélkezők elmondották; náluk is érvényesül az a szemlélet, ha a vétkes sportoló őszinén, nyíltan be­vallja bűnét, az enyhítő körülmény­nek számít. Aki tagad, súlyosbítja helyzetét. — Nemegyszer találkoztam taga­dóval, s amikor megcáfoltam vallo­mását, meglepetten vette tudomásul, hogy mindent láttam, hiszen én vol­tam a mérkőzésen a szövetségi el­lenőr — mondotta Tamási László. A PLSZ fegyelmi bizottsága ősztől átszervezve tevékenykedik. Virágh Ferencet nevezték ki a testület élé­re. Az 1. számú bizottság Stecklin József irányításával ítélkezik. Fel­adatkörük gazdagodott. A játékveze­tők, s az edzők ügyében is ők dön­tenek. Az ítélethozatalnál ott van az edző, illetve a játékvezető bizottság képviselője is. — Mi foglalkoztunk például a sportszerűtlenül viselkedő sziget- szentmiklósi ifi edző ügyével, is. Per­sze az lenne a legjobb, ha kollégáink Tracy Austin, a tizenkilenc éves, pöttömnyi kaliforniai teniszbajnoknő karácsony hetében éppen aznap nyer­te meg East Rutherfordban a Meste­rek Tornáját, amikor a hírügynöksé­gek világszerte közölték a hírt, hogy a szőke, nyolc esztendővel idősebb Chris Evert-Lloyd érdemelte ki a világ legjobb női teniszezője címet a World Tennis értékelése szerint. Ez a furcsa kettősség két tényre figyel­meztet. Az év végén összeállított kü­lönféle rangsorok egyrészt nem min­den esetben tükrözik a valós, pilla­natnyi erőviszonyokat, másrészt a nemzetközi sport élvonalában csak­nem fehér holló ritkaságával vetek­szenek a világelsőséget hosszabb időn, esetleg éveken át tartó extra- klasszisok. A hagyományos év sportolója sza­vazás alkalmával a sportújságírók a bőség zavarával küzdöttek. Az 1981- ben rendezett 18 sportág világ-, illet­ve 21 sportág Európa-bajnokságán egyaránt nyolc-nyolc első helyezést szereztek a magyar versenyzők. Mindezzel egyetlen pillanatra sem szeretnénk csökkenteni Rakusz Éva sikereinek értékét. A leninvárosiak húszesztendős, eddig párosban ver­senyző kajakosa, az olimpiai bronz­érme után ezúttal egyesben szer­zett ezüstöt, s ezért minden el­ismerést megérdemel. Legjobbjaink egyébként elsősor­ban immár hagyományos siker sport­ágakban (vívás, birkózás, kajak-ke­nu) nyerték az aranyakat. Az olim­piai bajnok Wladár Sándor, a hát­úszás kétszeres Európa-bajnoka azonban mégis méltán került az él­re, hiszen ha nagy álma, vágya nem is teljesült, a kétperces álomhatárt nem tudta áttörni. Az eredmények értékelésénél azon­ban nem árt az óvatosság. A leg­jobb példa erre a vívók esete. A franciák például tavaly Moszkvában klasszikus vívósportjuk feltámadá­sát ünnepelve négy aranyat nyertek az olimpiai játékokon, de 1981-ben, a Clermont Ferrandban rendezett vi­lágbajnokságon, a hazai környezet­ben egyszer sem hangzott fel a Mar­seilles. A Moszkvában arany nélkül maradt magyarok viszont 1981-ben két világbajnokságot nyertek (a pár­bajtőrvívó Székely Zoltán és a kard­csapat), s a kardvívó Gedővári Im­re Európa-bajnoksága csak tetézte a sikert. Szerencsére Guczoghy György sze­mélyében már méltó utóda jelentke­zett Magyar Zoltánnak, hiszen a Honvéd húszon inneni tornásza már megnyerte az Európa-bajnokságot, és a világbajnokságon is 10 pontra értékelték szupergyakorlatát, s csak a kötelező gyengeségei miatt volt kénytelen megelégedni a harmadik helyezéssel. VAD DEZSŐ Pályám emlékezete A balhalf jutalomsípja — Játékvezetői tanfolyamra je­lentkeztem, edzőire hívtak. Ha már hívtak, részt vettem, no, de termé­szetesen a bírói vizsgán is túljutot­tam — így kezdte vallomását Tabá­Mindenütt divat a pettyes Schuster KEK-meccs Prágában, a Dukla a Barcelonával játszik. Az eső zuhog, a talaj rettenetes, az iram viszont óriási. A főszereplő pedig: Schuster, a Barcelonából. Akár a pátemosz- ter, megállás nélkül liftezik le-föl, közben labdát szerez (de mennyit!), osztogat, kapura lő — hogy hogyan bírja, rejtély. És még nem mond­tunk el mindent. Tudniilik, a kirú­gásokat is Schuster végzi el, a tacs- csokat ő dobja, a szögleteket ő lövi. A meccs végén egykedvűen bandu­kol: nocsak, megizzadtam egy ki­csit? Piatini VB-selejtező Párizsban: Francia- ország—Hollandia. Aki nyer, az spanyol utas. Gól még nincs, de van egy szabadrúgás. A" holland sorfal öttagú, a kapus van Breukelen, a hosszú oldalon helyezkedik, a hát­véd Krol pedig beáll a rövid sarok­ra. Betalálni lehetetlen. Látszólag. Mert Piatini nekifut, és elemi erő­vel bevarrja a labdát. Krol döbben­ten van Breukeleore bámul, a por­tás meg vissza a centerhalfra: ne haragudj, drága Ruud, de a kezem sem tudtam felemelni... Blohin VB-selejtező, ezúttal Pozsonyban: Csehszlovákia—Szovjetunió. Blohin a jobbösszekötő helyén kap labdát, no nem túl közel: vagy hatvan mé­terre a kaputól. Egy finom trükkel Hegyen-völgyön; bitumenen, gyepen, salakon — mindenütt hódit a pettyes. A tömegsport-viadalok legnépesebb műsorszima idén is sok-sok divatozót vonzott, s a gyengébb nem sem gyengélkedett. Amikor az időjárás úgy hozta: sárdagasztással párosult a bajnoki, mint a Dunakeszi—Göd Uimeccsen nyi János sípmester. De persze en­nek a kezdetnek előzménye is volt. — A maglódiaknál kergettem a lab­dát, balhalf voltam. Péceli riváli­som, Szórádi Tibor később ugyan­csak beiratkozott a játékvezetők kö­zé. Hogy mikor volt ez a később? Az 1951/52-es bajnokságban, amely az állami sportirányítás bevezetése utáni első küzdelemsorozatot jelen­tette. Nemcsak a megyei labdarú­gó-mérkőzéseken volt elmaradhatat­lan főszereplő, hanem magasabb osz­tályú találkozókon is sípolt, lenge­tett. Amikor az NB Il-es meccse­ket járta, újabb csereberére, név­változásra kényszerült. — Fiam, az FTC iskoláját kijárva, az ifjúsági kort betöltve, a Debrece­ni GÖCS játékosa lett. Abban a cso­portban szerepelt ez az együttes an­nak idején, amelyben például a Ve- csés is. Hogy ne legyen két Tabányi egy csoportban, nehogy szóbeszéd érjen, én Tátraira változtattam. Fiam sérülése miatt csak két évig voltam Tátrai. Tabányi János az NB 1-es keretbe is eljutott. S bár bevették, legmaga­sabb osztályú találkozókon mégsem fújhatott. Jelölése után két héttel be­töltötte 40. évét, s ezzel automatiku­san kizárta magát az NB I-esek kö­zül. Tavaly tette le, 28. évi szereplése után a sípot. Pontos statisztikát nem készített, de legalább 1200 mérkőzés van a háta mögött. Már csak azért is, mert nemcsak vasárnap, hanem szerdán és szombaton is hódolt ked­velt időtöltésének. Aki a focival eljegyezte magát, nem tud elválni tőle. E tételt bizo­nyítandó Tabányi János, 1980 óta a PLSZ küldöttbizottságában tevé­kenykedik. A MÁV-kórház üzem­vezetőjének gomblyukában az MLSZ JT aranyjelvénye. Negyedszázad után, jelképes aranysíppal kedves­kednek a régi füttyösöknek. — Bár befejeztem, nem volt hiva­talos búcsúmeccsem — hiányolja az 57 éves sportember. — Remélem, jö­vőre nem feledkeznek meg erről, s hivatalosan is elköszönhetek a pá­lyától. IL L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom