Pest Megyi Hírlap, 1981. december (25. évfolyam, 281-305. szám)

1981-12-01 / 281. szám

xMt, op 1981. DECEMBER 1., KEDD Szovjet vezető testületek állásfoglalása Brezsnyev útja Magyar-ciprusi tárgyalások Közös közlemény a látogatásról FÓKUSZ Omijage JTétségtelen, hogy az aján- 1 déknak örül az ember. Általában. Vannak persze ki­vételek is. Richard Allen, Reagan amerikai elnök nem­zetbiztonsági főtanácsadója például ma már alighanem szeretné örökre feledni azt a pillanatot, amikor januárban ezer dollárt átvett a japán „háziasszonyok barátja” című női lap képviselőjétől Tokió­ban olyan hírek is szárnyra kaptak, miszerint a borítékban nem is ezer, hanem tízezer dolláros csekk lapult, annak fejében, hogy Allen kieszkö­zölte a riportot Nancy Rea- gannel, az elnök feleségével. Ahogy az lenni szokott, ilyenkor sok egyébre is fény derül. Arra például, hogy a főtanácsadó két karóra elfo­gadására sem tud elfogadható magyarázatot adni. Annyi bi­zonyos, hogy egy aranyozott és egy ezüst tónusú Seiko is valamiképpen a birtokába ke­rült. Ezt a gáláns ajándékot — japánul Omijagét — Takasze, a Richard Allen által irányí­tott nemzetközi konzultációs vállalat egykori ügyfele aján­lotta fel, ugyancsak a különle­ges interjú létrejöttének hono­rálására. Állítólag mindkét óra megnyerte a tetszését, s miután nem tudott választani közülük, a biztonság kedvéért — megtartotta mindkettőt. Nos, Allen számára a fino­man szólva is megvesztegetés­nek számító omijagék balul ütöttek ki. Annál is inkább, mert az amerikai igazságügy­minisztérium szerteágazó vizs­gálata — a korábbi jelentések­kel ellentétben — kiterjedt a legfrissebb ügyeken kívül a főtanácsadó korábbi üzleti te­vékenységére is. Kiderült, hogy cége annak idején csillagásza­ti összegéket kapott külföldi partnereitől bizalmas kor­mányzati információkért. Mint egyes amerikai lapok tudni vélik, mind Reagan fe­lesége — akit ugyancsak kel­lemetlenül érintett a kipat­tant ügy —, mind James Ba­ker, a Fehér Ház személyzeti főnöke jobbnak látná, ha a nemzetbiztonsági főtanácsadó végleg megválna tisztségétől Hasonló véleményen van a törvényhozás több tagja. D ichard Allen kezdetben ja- víthatatlan derűlátással Ítélte meg a vizsgálat kimene­telét. Most azonban — úgy tű­nik, bizonyos nyomásra, ne­tán Reagan biztatására — mégis jobbnak látta, hogy az elnöktől ideiglenes felmenté­sét kérje. Igaz, hivatalosan csak arra kért engedélyt, hogy távolmaradhasson irodájából, amíg a vizsgálat véget nem ér, de általában nem sok jót jósolnak neki. Egyelőre James Nance nyugalmazott tenger­nagy, eddigi helyettese tölti be a főtanácsadó funkcióját, de kérdéses, hogy a szélsősé­ges kommunistaellenes néze­teiről és sötét üzleteiről ismert Richard Allen visszakerül-e magas tisztségébe? Reagan feltűnő gyorsasággal belenyu­godott ideiglenes távolmara­dásába. Meglehet, végleges tá­vozását sem venné rossznéven. Gy. D. A spanyol NATO-csatlako- zás ellen békésen tüntető tö­meget katonai rendőrség tá­madta meg vasárnap este az északnyugat-spanyolországi La Corunában. A tízezres tün­tetés ellen egy százados beve­tette a parancsnoksága alá tar­tozó tábori csendőrök osztagát, mert „hadseregellenes kiáltá­sokat” vélt hallani a tüntetők soraiból. A katonai rendőrök lövéseket is adtak le, több személyt átmenetileg őrizetbe vettek. La Coruna kormányzója — a belügyminiszter utasítására — a történtek miatt tiltakozott a katonai kormányzónál. Ez utóbbi elrendelte a hatáskörét túllépő százados őrizetbe vé­telét és parancsnoki tisztségé­ből való leváltását. A hadügy­Az SZKP Központi Bizott­ságának Politikai Bizottsága, a Szovjetunió Legfelsőbb Taná­csának elnöksége és a Szovjet­unió Minisztertanácsa teljes mértékben egyetért Leonyid Brezsnyev múlt heti bonni tár­gyalásaival, az ott előterjesz­tett szovjet javaslatokkal. A szovjet vezető testületek hét­főn este közzétett állásfoglalá­sa, békemissziónak nevezi az SZKP KB főtitkárának bonni útját, ismételten összegezi a Szovjetunió álláspontját az eu­rópai közepes hatótávolságú nukleáris fegyverekről, állást foglal a politikai párbeszéd folytatása mellett és értékeli a szovjet—nyugatnémet kapcso­latokat is. A dokumentum szerint Leo­nyid Brezsnyev fontos és hasz­nos tevékenységet végzett azo­kon a tárgyalásokon, amelye­ket Helmut Schmidt kancellár­ral, valamint más nyugatné­met állami és politikai veze­tőkkel folytatott. „A nemzetközi kapcsolatok (Folytatás az 1. oldalról) küldöttsége eredményes tár­gyalások reményével érkezett a Lac Léman partjára. Helmut Schmidt, az NSZK kancellárja a Deutschlandfunk rádióállomásnak adott interjú­jában vasárnap átfogóan ér­tékelte a szovjet—nyugatnémet csúcstalálkozót, és részletesen kifejtette az NSZK álláspont­ját a genfi szovjet—amerikai tárgyalásokkal kapcsolatban. Helmut Schmidt szerint Leonyid Brezsnyev NSZK-beli látogatása után elképzelhető és kívánatos, hogy a közép-ha­tótávolságú fegyverekről foly­tatandó genfi tárgyalások első szakaszában a két nagyhata. lom először a szárazföldi köze­pes hatótávolságú rakéták csökkentéséről, lehetőleg teljes eltávolításáról egyezzék meg, és ezt követően a tárgyalások második szakaszában történ­jék a megállapodás a többi közepes hatótávolságú fegyver­ről. például a repülőgépekről. A kancellár azért tartja fon­tosnak ezt a szakaszos tárgya­lási menetrendet, mert a ren­delkezésre álló két esztendő viszonylag rövid idő, s amennyiben ezalatt nem sike­rül megállapodásra jutni, ak­kor 1983 végén megkezdődnék az amerikai rakéták nyugat­A - háború utáni idők leg­nagyobb tüntetése zajlott va­sárnap Szicíliában. A szom­bati nagyhatású firenzei bé­kemenet, valamint a Cagliari- ban — Szardínia szigetén —, rendezett demonstráció után, minisztérium közleménye sze­rint a százados ellen eljárást indítanak. CSAK RÖVIDEN... MÜNCHENBEN a nyugat­német Keresztényszcciális Unió felső-bajorországi körzeti szer­vezete hétfőn kizárta a CSU tagjainak sorából Alfred Mech- tersheimer békekutatót. Mech- tersheimer korábban többször bírálta a NATO fegyverkezési politikáját, A SPANYOL RENDŐRSÉG elfogta azt a nyolc fasiszta su- hancot, aki szombaton délután megtámadta a Spanyol Kom­munista Párt egyik madridi kerületi szervezetének helyisé­geit. jelenlegi feszült és igen fele­lősségteljes pillanatában, ami­kor e kapcsolatok jelentős mértékben megromolhatnak, de megvan a lehetőség arra is, hogy jobbra fordítsák azokat, Leonyid Brezsnyevnek az NSZK-ban tett látogatása kü­lönleges fontosságú volt, mind a szovjet—nyugatnémet kap­csolatok terén, mind pedig a kelet és a nyugat közötti kap­csolatok egész komplexuma, a világpolitika egész alakulása terén”. A szovjet vezető testületek állásfoglalása aláhúzza: a bon­ni tárgyalások középpontjában az a rendkívül kiélezett, a köz­véleményt foglalkoztató kér­dés áll. hogy mikéht hárítsák el az új amerikai nukleáris rakéták telepítésének tervéből Európára, mindenekelőtt az NSZK-ra háruló veszélyt. Brezsnyev ezt a problémát tel­jes nyíltsággal fejtette ki — mondja a dokumentum, hang­súlyozva: az SZKP KB főtit­kára Bonnban „olyan új, mesz­európal telepítése, amit az NSZK szeretne elkerülni. A Szovjetunió álláspontját összegezi a közepes hatótávol­ságú fegyverek kérdéséről az ismert szovjet politikai kom­mentátor, Jurij Zsukov a Pravda vasárnapi számában. Megállapítja: a Szovjetunió azt kívánja, hogy Európa tel­jes mértékben megszabaduljon a nukleáris fegyver minden fajtájától, s ezt tekinti a valódi „nulla-megoldásnak”. A Rea­gan elnök által előterjesztett terv hamis „megoldás”, és cél­ja az. hogy minden csökken­tés nélkül megtartsa az Egye­sült Államok előretolt támasz­pontjain elhelyezett, valamint szövetségesei birtokában levő. a Szovjetunióra és annak szö­vetségeseire irányított nukleá­ris fegyvereket. miközben egyoldalú leszerelést követel a Szovjetuniótól. Az amerikai tömegtájékoz­tató eszközök ugyan erőtelje­sen reklámozzák ezt a reagani tervet, a nukleáris veszély el­len küzdő európai erők lelep­lezték azt s magában az Egyesült Államokban is nö­vekszik a bírálat vele szem­ben. A Bonnban előterjesztett új szovjet javaslat viszont nagy érdeklődést keltett Európában. ezúttal Palermo volt a színhe­lye a fegyverzetcsökkenés tá­mogatásának jelszavával ren­dezett tömegmegmozdulások­nak. A palermói tüntetésre is a három nagy szakszervezet, a CGIL, a CISL és az UIL fel­hívására került sor, és azon Szicília minden politikai párt­ja képviseltette magát, beleért­ve a kereszténydemokratákat is. A sziget vallási vezetői már korábban támogatásukról biz­tosították a szervező bizottsá­got. Különvonatok és autóbu­szok szállították a résztvevő­ket a sziget fővárosába, amely­nek központjában, a Politeama téren, a látványos felvonulás befejeztével nagygyűlést tar­tottak. A szónokok, Salvatore Lau- ricella, a szicíliai parlament elnöke, valamint Luciano La­ma, az Egységes Szakszerveze­ti Szövetség főtitkára egyaránt kifejezték erélyes tiltakozásu­kat amiatt, hogy a szigeten NATO-támaszpontot készülnek létesíteni. Ugyancsak szicíliai hír és a vasárnapi béketüntetéshez kapcsolódik, hogy a szigeten dolgozó egyetemi tanárok és kutatók nyilatkozatot tettek közzé, s ebben elítélik a kor­mánynak comisoi rakétatá­maszpont létesítéséhez való hozzájárulását. szemenő javaslatokat terjesz­tett elő, amelyeknek egyetlen célja, hogy kölcsönösen elfo­gadható megállapodást talál­janak, megszabadítsák Euró­pát a nukleáris tűzvész veszé­lyétől”. „Ezek a javaslatok nemcsak az NSZK-nak és a többi nyu­gat-európai országnak szólnak, hanem az Egyesült Államok­nak is azzal kapcsolatban, hogy november 30-án Genfben szovjet—amerikai tárgyalások kezdődtek a közepes hatótá­volságú nukleáris fegyverekről Európában” — szögezi le a do­kumentum, amely összegezi a Brezsnyev által előterjesztett javaslatokat az ilyen fegyverek telepítésének és korszerűsíté­sének moratóriumáról, a mo­ratórium-javaslat kibővítésé­ről. a szovjet fegyvereknek a tárgyalások ideje alatt történő részleges csökkentéséről, a kö­zepes hatótávolságú nukleáris eszközök kölcsönös és radikális csökkentéséről, az Európában levő valamennyi nukleáris fegyver felszámolásáról. „A Leonyid Brezsnyev által előterjesztett javaslatok az Európában levő nukleáris fegyverzet csökkentésének programját jelentik, megfelel­nek minden nép óhajának. A Szovjetunióban elvárják, hogy a Nyugat, és mindenek­előtt az Egyesült Államok tel­jes figyelemmel és objektivi­tással viszonyuljon az új szov­jet kezdeményezésekhez” — hangoztatja a dokumentum. Leonyid Brezsnyevnek az NSZK-ban tett látogatása eredményei tovább szélesítik annak lehetőségét, hogy a hói­kéért vívott harc mind haté­konyabb legyen, új meggyő­ződést ad a népeknek arra vo­natkozóan, hogy a legbonyo­lultabb nemzetközi kérdéseket is meg lehet oldani — fejező­dik be az SZKP KB Politikai Bizottságának, a Legfelsőbb Tanács Elnökségének és a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak együttes állásfoglalása. Hatvannégy halálos áldoza­ta és 135 sebesültje van a vasárnap délelőtt Damaszkusz központjában bekövetkezett robbanásnak — jelentette be a Szíriái kormány szóvivője. A nagy erejű robbanás a Szí­riái főváros Al-Azbakija ne­gyedében, egy katonai épület szomszédságában (nem, mint korábban jelentették, egy rend­őrőrs előtt) következett be. A pokolgép egy parkoló gépko­csiban robbant. A robbanás színhelyét azon­nal körülzárták a biztonsági alakulatok és nagy erőkkel megkezdődött a mentés. A ha­lottak és a sebesültek — hír- ügynökségi jelentések szerint — főként polgári személyek. Szemtanúk szerint a robbanás megölte a bombát rejtő gép­kocsi vezetőjét is. A délutáni órákban kiadott szíriai kormánynyilatkozat megállapítja, hogy „a Muzul­mán Testvériség áruló bandá­ja újabb alávaló bűntettet kö­vetett el, ártatlan polgári sze­mélyek, asszonyok és gyerme­kek ellen”. Bej rútban egy ismeretlen te­lefonáló közölte az AFP fran­cia hírügynökséggel, hogy a damaszkuszi robbantást a Li­banonnak a külföldiektől való felszabadítására alakult front követte el. A terrorista csoport az elmúlt hónapokban több ha­sonló akciót hajtott végre Bej­rútban és Damaszkuszban. Feltűnően gyorsan reagált a damaszkuszi terrorakcióra va­sárnap esti — az arab ügyek­kel foglalkozó — kommentár­jában az izraeli rádió. A véd­telen polgári személyek ellen elkövetett terrorakciót Hafez Asszad elnök rendszerére mért „súlyos csapásnak” feltüntetve, a kommentár sajátos össze­függést vélt felfedezni a da­maszkuszi robbantás és a ma­rokkói Fés-ben a napokban idő előtt eredménytelenül véget Losonczi Pálnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki Taná­csa elnökének meghívására Szpirosz Kiprianu, a Ciprusi Köztársaság elnöke 1981. no­vember 27-30. között hivatalos látogatást tett a Magyar Nép- köztársaságban. A felek megelégedéssel ál­lapították meg, hogy a Magyar Népköztársaság és a Ciprusi Köztársaság kapcsolatai ör­vendetesen fejlődnek. Megerő­sítették azon elhatározásukat, hogy a jövőben is a kétoldalú kapcsolatok elmélyítésén, a kölcsönösen előnyös együttmű­ködés további bővítésén mun­kálkodnak. Egyetértőleg hangsúlyozták, hogy még jelentős lehetőségek vannak gazdasági kapcsolataik fejlesztésére, beleértve az ipa­ri és műszaki kooperációkat, és hogy kölcsönösen munkál­kodni kell e lehetőségek mind­két fél számára előnyös hasz­nosítása érdekében. A látogatás alkalmával alá­írták a magyar—ciprusi polgá­ri és bűnügyi jogsegély-egyez­ményt, valamint a kettős adóz­tatás elkerüléséről szóló egyez­ményt. Jegyzék váltás útján megállapodtak a diplomata és szolgálati útlevelek vízum- kényszerének megszünteté­séről. A két elnök nemzetközi kér­désekről folytatott vélemény- csere során megállapította, hogy nézeteik számos alapve­tő kérdésben azonosak_ vagy egymáshoz közelállóak. A felek hangsúlyozták or­száguk eltökéltségét, hogy tá­mogatnak minden olyan erő­feszítést, amely az enyhülés megőrzésére irányul és ellen­zik a fegyverkezési versenyt. A felek üdvözölték a Szov­jetunió és az Egyesült Ál­lamok külügyminisztereinek New York-i találkozóját, és azt a megállapodást, hogy a két nagyhatalom külügyminiszte­rei 1982 elején újabb találko­zót tartanak. Kifejezték remé­nyüket, hogy a nukleáris fegy­verekről . november 30-án ért arab csúcsértekezlet kö­zött. (Fésbe, mint köztudott, éppen a Szilárdság Frontjának tagjai, így Szíria is, nem kép­viseltették magukat állam- és kormányfői szinten, hogy ezzel is kifejezésre juttassák: hely­telenítik a Fahd-tervet.) A továbbiakban — nyilván azzal a szándékkal, hogy éket verjen az arab országok közé A lengyel minisztertanács a belügyminiszter javasla­tára, feloszlatta a varsói tűzoltótiszti főiskolát, amely a belügyminisztérium fenn­hatósága alá tartozik. Az ügy előzménye, hogy a múlt hét végén a félkatonai in­tézménynek minősülő főis­kolán a Szolidaritáshoz tar­tozó polgári oktatók és a hall­gatók egy része „okkupációs sztrájk”-ot rendezett. A fel­sőoktatási törvény tervezeté­nek módosítását próbálták ki­kényszeríteni, de — mint a belügyminisztérium sajtószó­vivője közölte — céljuk gya­korlatilag az volt, hogy a tűzoltótisztek képzését vonják ki a belügyminisztériumhoz tartozó főiskolai hálózatból. A konfliktusba bekapcsoló­dott a Szolidaritás mazowszei szervezetének elnöksége: tá­mogatást nyújtott a sztrájko­toknak. Ezúttal tehát a belügymi-, nisztérium egyik intézményét vette célba a Szolidaritás, amely egy idő óta lélektani hadjárat keretében megpró­bálja kiszorítani a pártbizott­ságokat az üzemekből, és a munkásokat a LEMP bői való kilépésre agitálja. Mint a LEMP Központi Bizottságá­nak szombaton véget ért ha-1 Genfben tartandó szovjet- amerikai tárgyalások mielőbb konkrét eredményre vezetnek. Szpirosz Kiprianu ciprusi el­nök tájékoztatta Losonczi Pált, a Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnökét a ciprusi kérdés legutóbbi fejle­ményeiről. A két vezető aggo­dalmát fejezte ki, hogy nincs előrehaladás azon erőfeszíté­sekben, amelyek célja a prob­léma igazságos és tartós meg­oldása. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és Szpirosz Kip­rianu elnök úgy véli, hogy a Ciprus egész népének javára szolgáló igazságos és tartós megoldás csak a ciprusi kér­désre vonatkozó ENSZ-hatá- rozatokkal és a helsinki záró­okmánnyal összhangban, a Ciprusi Köztársaság független­sége, szuverenitása, területi in­tegritása, egysége és el nem kötelezettsége, valamint min­den ciprusi emberi és alapve­tő szabadságjogainak tisztelet­ben tartása alapján kereshető. Meggyőződésüket fejezték ki, hogy elérkezett az idő egy nemzetközi konferencia össze­hívására az ENSZ keretén be­lül, amely megnyitná az Utat a ciprusi probléma békés meg­oldására. A tárgyaló partnerek kölcsö­nösen kifejezték elégedettségü­ket a Ciprusi Köztársaság el­nökének látogatása alkalmá­val folytatott tárgyalások ered­ménye felett. Szpirosz Kipria­nu elnök magyarországi láto­gatása és megbeszélései haté­konyan járultak hozzá a két ország kapcsolatainak elmélyí­téséhez és jól szolgálják a bé­ke és biztonság megszilárdítá­sára irányuló törekvéseket. Szpirosz Kiprianu, a Ciprust Köztársaság elnöke meghívta Losonczi Pált, a Magyar Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnökét, hogy tegyen láto­gatást Cipruson. Losonczi Pál a meghívást köszönettel elfo­gadta. A látogatás időpontját diplomáciai úton később rög­zítik. — az izraeli kommentár han­goztatja: „a Muzulmán Test­vériség által Hafez Asszad el­len vívott harc csupán látha­tó megnyilvánulása egy szer­vezett Szíria-ellenes láncolat­nak, amelynek parancsnoksága valószínűleg a szaúd-arábiai Rijadban van, és amely első­sorban Jordániára és Irakra támaszkodik...” todik plénumán hozott hatá­rozat hangsúlyozza, a központi bizottság szükségesnek tartja, hogy a szocialista állam vé­delmében lássák el a kor­mányt a megfelelő jogkörök­kel. A KB egyben kötelezte a párt parlamenti képviselői csoportját, hogy kezdeményez­ze „az állampolgárok és az állam védelmét szolgáló rend­kívüli intézkedésekről” című, a szejmhez már korábban el­juttatott törvénytervezet vitá­jának megkezdését. Htmecker Prágában Gustáv Húsúknak, a CSKP KB főtitkárának, Csehszlová­kia köztársasági elnökének meghívására hétfőn baráti munkalátogatásra Prágába ér­kezett Erich Honecker, az NSZEP KB főtitkára, az NDK Államtanácsának elnöke. Erich Honecker kíséretében van Willi Stoph, az NSZEP KB Politikai Bizottságának tagja, az NDK Minisztertaná­csának elnöke, Günter Mittag, az NSZEP KB titkára, Ger­hard Weiss, a Minisztertanács elnökhelyettese, és Günter Sieber, az NSZEP KB nemzet­közi osztályának vezetője. Űrizeibe vették a századost Incidens La Hennában Zárt ajtók mögött Megbeszélések Géniben A NATO-lámaszpont létesítése ellen Nagy tüntetés Szicíliában Hatvannégy halálos áldozat Súlyos terrorakció Damaszkuszban Feloszlattak egy varsói főiskolát A minisztertanács döntése

Next

/
Oldalképek
Tartalom