Pest Megyi Hírlap, 1981. november (25. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-20 / 272. szám

1981. NOVEMBER 20., FENTEK HÍREK .+ HÍREKÉ HÍREK + HÍREK + HÍREI „ 'u. - f 'V ■MV -Va k -f-hírek ^ hírek + hírek + hírek 4- $ Mn . 1981. november 20. ““** • Péntek. Jolán napja. A Nap kél 6.56 — nyugszik 16.03 órakor. A Hold kél 0.09 — nyugszik 13.53 órakor. Változóan felhős idő várható, már csak szórványosan gyen­ge záporral. Eleinte mérsékelt délnyugati, majd kissé élén- kebb északnyugati szél lesz. A várható legmagasabb nappali hőmérséklet 5—10 fok között. ÉPÜL A HI-FI TORONY A székesfehérvári Videoton gyárban új termék, a Hi-Fi to­rony sorozatgyártása kezdődött meg. Az idén két típusváltozat­ban nyolcezer komplett beren­dezést készítenek. A Videoton— Akai kooperációban készülő tornyok, a változattól függően, három, illetve négy egységből állnak. ELHUNYT KOVÁCS SÁNDOR Kovács Sándor, a Művelődé­si Minisztérium volt főosztály­vezető-helyettese hosszan tartó betegség után, 50 éves korában elhunyt. Temetéséről később intézkednek. — Szakember vendégek. Az Egyesült Államokból érkező, idegenforgalmi szakemberek­ből álló hét csoportot fogad az IBUSZ. A vendégek meg­tekintik a Thermal, Hilton, Fórum és Gellért szállókat, majd kirándulnak a Duna­kanyarba, ahol borkóstolós vacsorán vesznek részt. ^ — Tájház Albertirsán. Az albertirsai Szabadság Ter­melőszövetkezet megvásá­rolt egy régi parasztházat Helyrehozatala uitán az épü­letet tájháznak rendezik be. — Üj szakma oktatásán készülnek az érdi 220-as lg, ri Szakmunkástanuló I zetben. Központifűtés- és cső­hálózat-szerelő képzé^eddig nem volt, de a hel/i intéz­mények szakemberhiánya szükségessé teszi a képzés bevezetését. — Lángálló. Érdekes ki­készítési eljárások bevezeté­se szerepel a Lenfonó- és Szövőipari Vállalat VI. öt­éves tervében. Még tovább fejlesztendő eljárás a láng­állóság biztosítása. Különö­sen Lakástextíliáknál van en- 'nek jelentősége, elsősorban művelődési házak, vendéglá­tóipari egységek, szállodák berendezésénél. Újdonságnak számít a campingeikkek olyan kikészítése, amelynek hatására a textíliák az ultra­viola sugaraikat átbocsátják. ZENEBARÁTOK tizenhárom éve, 1968. november 20-án tartották meg először az ifjú zenebará­tok világnapját, melynek meg­ünneplését az Ifjú Zenebarátok Nemzetközi Szövetsége 1968 ta- vaGzi kongresszusán határozták el. Bartók és Kodály hazájában érthetően évtizedek óta nagy s egyre gyarapodó a zenét kedvelők száma. A zene szép­ségének megértetését, az em­beri kultúra kincsesházába való bevonását azonban nem lehet eléggé korán elkezdeni. Az ifjú zenebarátok világnap­ja alkalmából évről évre elő­adásokat szerveznek. Két évti­zede — Ifjú Zenebarát címmel — a tizenéves fiatalokról szóló, évente, ötször megjelenő folyó­irat is igyekszik olvasmányos, színes írásokkal elmélyíteni a fiatalok zenekultúráját. A lap — egyebek között —- tájékoztat neves zeneszerzőink életéről, munkásságáról, hasznos zene- történeti ismereteket terjeszt, s beszámol a zenei élet aktuá­lis eseményeiről is. * I * I A pilisi erdészet a gazda Zöldövezetek szilletnek Az őszi fásítás során az er­dőgazdaságok, a mezőgazdasá­gi üzemek a fagyok beálltáig mintegy 800 hektárra telepíte­nek erdőt, & további 4—5 ezer hektáron készítik elő a talajt a tavaszi faültetéshez. A hatodik ötéves terv idő­szakában a korlátozott fej­lesztési lehetőségek miatt a korábbi éveknél kisebb arány­ban növekszik az erdőterület, -ezt azonban értékesebb, illetve gyorsabban növő fafajok te­lepítésével részben ellensú­lyozzák. Az erdőtelepítők egyre több helyen a lakossági igények kielégítésére is gondolnak. A főváros pesti határában arány­talanul kevés az erdő, ezért most a Pilisi Parkerdő Gazda­ság irányításával juhar-, kő­ris- és fenyőfákat telepítenek a helyi termelőszövetkezetek. A MÉSZÖV elnöksége előtt LéísKÚm és bér Az áfészek jelenlegi szabá­lyozási rendszere a korábbi­nál jobban segíti a teljesítmé­zakmunkástanulók versenye Tíz megyéből érkeztek Ma kezdődik, s vasárnap az ünnepélyes eredményhirdetés­sel ér véget az ipari szövetke­zetek VI. területi szakmunkás- tanuló versenye, amelyre Szentendrén kerül sor, az or­szág tíz megyéje szakmunkás- tanulóinak részvételével. Éernáth Tibor, a Pest me­gyei KISZÖV elnöke délelőtt fél 12-kor a városi tanács dísz­termében köszönti a résztve­I vöket, majd délután fél 3-tól a Felszabadulás lakótelepi ál­talános iskolában kezdetét ve­szi az elméleti vetélkedő. Szombaton több helyszínen ke­rül sor a gyakorlati versenyek­re. Az autószerelők a Budaör­si Vegyesipari Szövetkezetben, a villanyszerelők Vácott, a DCM tanműhelyében, az aszta­losok és a kőművesek Szent­endrén, az Építőipari Szövet­kezetben, a női ruhakészítők ugyancsak Szentendrén, az Ipari Szövetkezetben adhatnak számot felkészültségükről. Ajándékbolt nyílt Kákán A gobelin reneszánsza — Mikrofilm. A ceglédi városi tanács műszaki osz­tálya mikrofilmeket készít tervrajzokról és térképekről. A tv-Iottón f Öííalálaéos A Sportfogadási és Lottő- igazgatóság közlése szerint a tv-lóttószelvények értékelése közben öttalálatos szelvényre akadtak. A Szelvény száma: 5 351 088. Az értékelés még tart ínterkozmosz-program Monoszkópskalpgynjíők A legújabb televíziós ké­szülékbe sok csatornát építe­nek a gyártók. Ezek mindegyi­ke elvileg más-más adást ve­het Pest megye nagy részén nem okoz gondot a szlovák te­levízió két programjának vé- -tele. A technikai megoldás — megfelelő antenna felállítása, ma már rutinfeladat. Minden­napos látvánnyá lett három­négy antenna a tetőkön. A távolsági vételekben ked­vüket lelök ezenkívül sajátos erősítő berendezéseket büty­kölnek, hogy újabb monoszkóp­skalpokat: gyűjthessenek. Rit­ka azonban az. aki hat-hét műsort is képes fogni. Merőben új lehetőség a mű­holdas műsorszórás. Bár már 1977-ben kidolgozták az ilyen adások műszaki paramétereit — többek között azt, hogy a sugárzás a 12 gigahertzes tar­Elzárva a külvilágtól Hóviharok Szerbiában Szinte egész Szerbiában sú­lyos helyzetet teremtettek a múlt hét vége óta meg-meg- újuló hóviharok. A Kraljevo környéki hegyi falvak négy napja el vannak zárva a kül­világtól. Valjevo körzetében 180 falu napok óta villany­áram és telefonösszeköttetés nélkül van, mert az orkán- szerű szél leszaggatta a veze­tékeket. A hatalmas hótorla­szok megbénították az életet Nova, Priboj és Prijepolje kör­nyékén is. A természeti csa­pás sújtotta vidékeken számos közúton szünetel a forgalom. Mindenütt nagy erővel dol­goznak a hó eltakarításán. A Szerb Köztársaság kor­mánya rendkívüli ülésen tár­gyalt a hóviharok okozta ká­rokról, s a bajba jutott lako­sok megsegitéséről. töményben történhetne -j- még­is az 'első gyakorlati megvaló­sítás előreláthatólag elhúzódik 1985-ig. Noha a hazai televíziózás még nem tart igényt erre a megoldásra, Magyarországon is kutatják a műholdas rend­szer kialakításéi Az Inter- kozmosz-program keretében a Posta Kísérleti Intézetének szakemberei például a kivá­lasztott sugárzási tartomány terjedési sajátosságait -vizs­gálják. B. G. A Tápióság falvaiban a századelőn terjedt el a gobelin­varrás. A húszas-harmincas esztendőkben a téli hónapok­ban ifjak éS idősek, asszonyok és férfiak naphosszat öltöget- tek a rámák előtt; a minden­napi betevő falatot keresték meg vele. m Manapság reneszánszát éli az aprólékos kézimunka. A Gobelin Háziipari Szövetkezet részlegei Kákán, Dányon, Tó­almáson, Sülysápon, Kálón, Tápiószecsőn és Pándon talál­hatók. Sokan otthon öltöget- nek, mások tízen-húszan dol­goznak együtt egy szobában. A legnagyobb részleg Kókán kinőtte a régi, szűk épületet. A szövetkezet újat vásárolt, amelyben tágas, világos szo­bákban varíhatnak az asszo­nyok. Horváthné Balogh Má­riának, a szövetkezet műszaki vezetőjének tájékoztatása sze­rint két esztendő alatt mint­egy kétmillió forintért alakí­tották át az épületet, hogy kényelmesen dolgozhassanak a kókai gobelánvarrók. Ugyanitt ajándékboltot is nyitottak. Régóta kérték a környékbeliek, hogy helyben vásárolhassanak kezük mun­kájából. A hangulatos aján­dékboltban a szövetkezet vala­mennyi termékét megtalál­hatjuk. Különösen szépek a gobelinbetétes bronztálak, a kis faliképek, fülbevalók, me­dálok, karkötők, láncok, ki­tűzők és gyűrűk. Er. K. A holnap vásárlója Köniiyen 'fcezelliető és tetsze­tős a gyermekeknek szánt. Tacskó névre hallgató, Csepel gyártmányú kerékpár. S kife­jezetten ehhez készítettek pum­pát is. Igaz. hogy a kerékpár­ra nem lehet felszerelni, de se­baj. Azaz, ennél van nagyobb is; a Tacskóhoz való pumpát csak a kerékpárral együtt áru­sítják, ha egyáltalán van. Más­fajta pumpát és tömlőt is csak utánjárással lehet szerezni. A MOBIL vevőszolgálata szerint azért, mert ők — a nagykeres­kedelem — csaknem egy hóna­pig leltároztak, s csak most kezdték el az áru kiszállítását. A Csepel gyárnak a József körúti mintaboltjában. Buda­pesten adtak volna hagyomá­nyos pumpát és tömlőt is. de ez utóbbi nem jó a Tacskó ke­rékszelepéhez. Hazafelé tartva azon töpreng­tem, hogyan fogom ezt az egé­szet megmagyarázni a Tacskó kerékpár első osztályos tulaj­donosának. Végül elmondtam úgy, ahogy történt, s ő nem ér­tetlenkedett, mérgelődött, mint én, hanem megkérdezte: akkor miért nem vettél kerékpárt is! Ö már a holnap fegyelmezett vásárlója. Sz. P. A rádió és televízió műsorából KOSSUTH RÁDIÓ 4.25: Jő reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 8.27: Gáz-házasítás? 8.37: Kadosa Pál műveiből. 9.01: A magyar népdal hete. 9.33: Száll az ének ... 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 10.05: Visszapillantó. 10.35: Eltűnt parton. 10.40: Az Edda együttes felvételei­ből. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Rátkai Márton. 12.00: Déli krónika. Lottó. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Hétvégi panoráma. 13.51: Olvasókör. 14,24: Groce-madrigálok. 14.41: Magyarán szólva ... 15.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 15.10: Jandó Jenő Grieg lírikus darabjaiból. 15.28: Barangoló. — Dominó. 16.00: Ütközben. 36.05: Fűtől fáig. 16.35: Onerafelvételekből. 17.00: Hírek. Ütközben. 17,13: Néndalgyűjtő úton. 17.37: A Körmendi Együttes ját­szik. 17.50: Repülő szemek az öböl fe­lett. 18.15: Hol Volt, hol nem volt... 18.30: Esti magazin. 19.15: Találkozásaim. _20.10: Operaáriák. '20.30: A magyar népdal hete. 21.10: Dzsesszfelvételekböl. 21.41: Madáriiesztők az Óbuda Galériában. 22.00: Hírek. Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Rádiószínház. 23.40: Mihály András: HL vonós­négyes, 24.00: Hírek. Időjárás-jelentés, 0.10: Melódiakoktél. 1.25: Himnusz. 1.27: Műsorzárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.25: Jó reggelt! — Zenés műsor. 8.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 8.05: Indulók, táncok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.30: Hírek. 8.33: Mit — hol — mikor — ho­gyan? 8.48: Operettrészletek. 9.21: Nemzetközi magazin. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánczenei koktél. 12.30: Hírek. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Népi muzsika. 13.25: Külpolitikai arcképcsarnok. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. 14.00: Kettőtől ötig ... Zenés délután. 17.00: Disputa. 17.30: ötödik sebesség. 18.30: Hírek. 18.33: Fali operettjeiből. 19.25: Üjdonságainkból. 20.00: Régi nóta, híres nóta 20.30: Hírek. 20.33: Tanít a táj. 21.30: A magyar népdal hete. 22.25: A tegnap slágereiből. 23.00: Hírek. Sporthírek. 23.20: Szimfonikus könnyűzene. 24.00: Hírek. Idő járás-jelentés. 0.10: Műsorzárás. 3. MŰSOR 9.00: Iskolarádió. 9.30: Operarészletek. 10.30: Liszt-művek. 11.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 11,05: Kamarazene. 13.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 13.07: Pillanatkép. 13.12: Szimfonikus zene. 15.10: Szerep és mű. 15.20: A magyar népdal hete. 16.14: Világújság. 16.34: Tip-top parádé. 17.04: Operarészletök. 17.4S: Holnap közvetítjük ... 18.00: Hangfelvételek felsőfokon. 19.00: Hírek. Időjárás-jelentés. 19.05: Disputa. 19.35: Schubert-hangverseny. 21.45: Az Ül Miskolci Vonósnégyes játszik. 22.32: Csajkovszkij: Manfréd — szimfónia. 23.30: Hírek. Idő járás* jelentés. 23.33: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.05: Iskolatévé. 14.35: Iskolatévé. 16.15: Hírek. 16.20: Ingyenélők. 17.40: öt perc meteorológia. 17.45: Kertünk — udvarunk. 18.10: Szülők iskolája. 18.40: Portréfilm Erdei Antalról. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. 20.25: A fele sem igaz! 20.55: Panoráma. 21.45: Mai témák külföldi tévéjá­ték- műhelyekből. 23.20: Tv-híradó. 3. 2. MŰSOR 17.20: Még egyszer — gyerekeknek’ 17,55: Tatabányai Bányász—SC Leipzig. Kézilabda-mérk. 19.20: öt perc meteorológia. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Álarcban. 21.10: Tv-híradó. 2. 21.35: Falusi esték. nyék szerinti bérezést, erőtel­jesebben ösztönöz a munka­erő hatékony foglalkoztatásá­ra, a felesleges' létszám felsza­badítására — állapította meg a Pest megyei MÉSZÖV elnök­sége tegnapi, csütörtöki ülé­sén. Napirenden két téma sze­repelt: a foeyasztási szövetke­zetek 1976 és 1981 közötti sportmunkája és az ebből adó­dó feladatok, valamint a lét­számgazdálkodás és a diffe­renciált bérezés tapasztalatai, s e gyakorlat továbbfejleszté­sének lehetőségei. Forgalomkorlátozás Terclőutak Forgalomkorlátozások ma, pénteken az ország főútjain: Szakaszos sávlezárás az M3- as autópálya 10—34 kilométer közötti szakaszán, ahol válta­kozó munkahelyeken javítják az utat. Lezárták a Pest felé tartó szélső sávot az M7-es autópá­lyán, a 47—50 kilométer kö­zött leállósáv építése miatt. A Balaton felé tartó pályáin ugyancsak a szélső sávot zár-- ták le az 59—61 kilométer kö­zött szalagkorlátcsere miatt. Naponta 7 és 16 óra között félpályás útlezárás van a 7-es számú főúton, Nagykanizsán, a 209-es kilométerkőnél levő vasúti szintkereszteződésben korszerűsítés miatt. A 8-as számú főutat Vasvár és Rábahídvég között teljes szélességben lezárták, a terelő­út párhuzamosan halad. A 30-as számú főút egy sza­kasza "Gödöllő belterületén to- vábra is le van zárva a cso­mópontépítés idejére. A gép­járműforgalom részére terelő- utat jelöltek ki. Fejér megyében lezárták a 63-as főutat Cece és Sárbogárd között hídépítés miatt. A tere­lőút 'Alap községen keresztül vezet. A Magyar Távirati Iroda jelenti: ŰJsI©Mság©k, események KULCS NÉLKÜLI ZÁR A Skála-COOP közli, hogy áruházaiban és a szövetkezeti szakboltokban már kapható a Ferromechanika Ipari Szövet­kezet őszi BNV-díjas terméke, a varázsszóra nyíló, kulcs nélküli zár. Ára: 1100 forint. PISZTRÁNGOK FÜSTÖLVE A héten már szállítják a boltokba a Balatoni Halgazda­ság feldolgozójának új termé­keit: a füstölt pisztrángot és angolnát. A most épített füstö­lőben naponta kéttonnányi ha­lat tartósítanak. Az üzemben pácolt hal is készül, hazai és külföldi megrendelésre. ■ KREMFÜSZER almaadalékkal Újfajta paprikakrém gyár­tásához kezdtek a szurdokpüs­pöki Béke Termelőszövetkezet tartósítóüzemében. A gulyás, halászlé, pörkölt és sültek íze­sítéséhez ajánlott csípős étel­ízesítő alma- és cseresznyepap­rika keverékéből készül. Két- decis üvegekbe töltik, s előbb Pest, Komárom és Nógrád megye élelmiszerüzleteiben árusítják, de még az idén kap­ható lesz a budapesti üzletek­ben és más vidéki boltokban is. SZÉLLOVAS a jégen Ezen a télen már új konkur­enciával számolhatnak befa­gyott vizeinken a fakutyák: hamarosan megjelenik ugyan-, is a jégsikló. A Hungária Mű­anyagfeldolgozó Szövetkezet hazai ötletet karolt fel, s va­lósított meg igen rövid idő alatt. Háromszög alakú, üveg­szálas poliészterből készített bordázott lemez adja a jégsik­ló testét. Ennek alsó felén vas­vázra rögzítették a három kor­csolyát, melyek segítségével szélsebesen siklik a jégen. A lehajtható árnoc, illetve a vi­torla megegyezik a windsurf- ökön használatosakkal, tehát a nyári széllovasoknak csak a jégsikló testét kell megvásá- rolniok. NÁSZÚTASOKNAX FELÁRON A Pannónia Szálloda- és Vendéglátóipari Vállalat közli, hogy kilenc szállodájában március 15-ig féláron üdülhet­nek a nászutasok — akik egy hónapnál nem régebben háza­sok —, illetve azok a házaspá­rok, akik 50 évnél régebben kötöttek házasságot, s ezt há­zassági anyakönyvi kivonatuk­kal igazolják. A Pannónia- kedvezményt a következő szál­lodák kínálják: Arany ^Bá­rány (Zalaegerszeg), Árpád (Tatabánya), Balaton (Zala­egerszeg), Central (Nagykani­zsa), Diana Touring (Tata), Dorottya (Kaposvár), Gemenc (Szekszárd), Nimród (Dobogó­kő), ■ Olympia (Budapest — Szabadság-hegy). A kedvez­mény a következő négy hóna­pon belül tetszés szerinti idő­tartamra szól. RÉSZLEGES CASCO Az Állami Biztosító tájékoz­tatása szerint a részleges Cas- co-biztosítás határozatlan idő­re szól, és évi díja mindössze 600 forint. A Casco e változa­tában a gépjármű-töréskárok kivételével a kártérítés köre ugyanaz, mint az általánosan elterjedt és ismert, teljes körű Casco-biztosításé. Hozzá kell azonban tenni, hogy kár ese­tén, mivel ez a biztosítás az elemi, az üveg-, a poggyász-, a lopás- és rabláskárokra, va­lamint balesetekre terjed ki, nem vonnak le önrészesedést. A részleges Casco érvényes Magyarországon, az európai szocialista országok területén (kivéve a poggyászkárokat), ezenkívül valamennyi európai ország területén, ha elemi kár, illetve baleset éri az autót, il­letve a vezetőt. Jutalmazás a főkapitányságon A civilek, segítségével Három bűnügy felderítését jelentősen segítette a lakosság közreműködése a közelmúlt­ban Pest megyében. A tettesek elfogásában döntő érdemeket szerzett öt személyt a megyei főkapitányságon jutalomban részesítették. Mátrai István és felesége Gödöllőn egy gépkocsifeltörés- sorozat két fiatalkorú elköve­tőjét érte tetten és adta át a rendőrségnek. A nyomozás ed­digi adatai szerint a gyanúsí­tottak mintegy 30 autót nyitot­tak fel és fosztottak ki. Zsezserán Sándor gödi és Sáfár Iván budapesti lakosok Dunakeszin a Tőzeg tónál egy veszélyes váci betörő felfede­zésében működtek közre. A tettessel szemben már eddig több mint harminc vagyon el­leni bűncselekmény ható. bizonyít­Rauch Józsefné gyáli lakos október 2-án éjszaka Gyálon felfedezte, hogy a Vecsési úti ABC-áruház egyik ablakáról a biztonsági rács le van feszítve, s bent az üzletben ég a villany. Bejelentése alapján a betörőket a rendőrség elfogta. A két tet­test hat nappal később a Da- basi Járásbíróság — nem jog­erősen — 1 évi, illetve 10 hó­napi szabadságvesztésre ítélte. A bűncselekmények felderí­tésében közreműködő „civilek” segítségét a megyei főkapi­tányságon dr. Szabolcsi János rendőr alezredes, főkapitány­helyettes köszönte meg. s egy­ben átnyújtotta a főkapitány dicsérő oklevelét és jutalmát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom