Pest Megyi Hírlap, 1981. november (25. évfolyam, 257-280. szám)

1981-11-20 / 272. szám

1981. NOVEMBER 20., PÉNTEK M* cm -4af)jr Hg x/untav Tudományos ülés légszennyezés A magyar meteorológusok és a társtudományok — kémia, hidrológia — képviselőinek részvételével tanácskozás kez­dődött csütörtökön a Magyar Tudományos Akadémia nagy­termében. A kétnapos ülésen elhangzó 13 előadás a környezetvédelem és időjárás-módosítás meteoro­lógiai kérdéseivel foglalkozik. Behatóan vizsgálják a lég- szennyező anyagok terjedé­sének, átalakulásának tudomá­nyos kérdéseit. A meteorológia műszeres vizsgálatokkal kimutatja ezeket a jelenségeket, jelzi a környe­zetvédelem szakembereinek is, A tudomány és technika mai szintjén árra is lehetőség van, hogy az ember módosítsa, be­folyásolja az időjárás alakulá­sát. A jégeső elleni védekezés­inek például hazánkban is van­nak gyakorlati tapasztalatai. Az igények szerint Művezetői tudnivalók Nincs elég közvetlen munka­helyi vezető a mezőgazdasági üzemekben, az elmúlt évek­ben a vártnál kevesebben sze­rezték meg a szükséges képe­sítést. Az elkövetkező idő­szakban viszont fordulat vár­ható a képzésben; 1985-ig 7500-an kapnak szakképesítést a MÉM által kijelölt 24 szak­ágazatban. Az utóbbi öt évben több ezer középszintű beosztású vezető speciális szakmai - tanfolyamo­kon ismerkedett meg a leg­korszerűbb technológiákkal, szakmai eljárásokkal. Mintegy tízezren szereztek technikusi minősítést, ebben a .képzési rendszerben azonban vezetési és szervezési ismeretekkel alig foglalkoztak. Emiatt a munka­helyeken esetenként gondjaik vannak; a magasabb szakkép­zettség gyakran nem helyette­síti a hiányzó „emberközeli” művezetői tudnivalókat. A művezetőjelöltek, illetve azok, akik már ilyen beosztás­ban dolgoznak, de kellő részis­meretek nélkül, az igényeknek megfelelően választhatják ki a számokra legmegfelelőbb tanfolyamtípust. A választék bőséges: művezetőiket képez^ nek például hat növényter­mesztési ágazatban, de több tanfolyam indult az állatte­nyésztési szakokon is. Az idén mintegy 1200 köz­vetlen munkahelyi vezető kap bizonyítványt, jövőre mintegy 1800-an tanulnak majd a kije­lölt intézetekben. A tervidő­szakban ez az év lesz a „leg­látogatottabb”, a továbbiakban némileg mérséklődik a műve­zetőhallgatók száma az isko­lapadokban. Pillmatkép az Élmnkás téren Hajráznak a metróépítők... Elsősorban Budapest vonzás­körzetéből. de messzebbről is, idén mintegy 150 ezerre becsül­hetjük az ingázókat. Ennyien vállalják a napi utazgatás fá­radalmait, HÉV-vei, vonattal, autóbusszal. Mostanra a hajda­ni kétkedők is meggyőzettek: jól számítottak a közlekedés irányítói-szervezői, csak a met­ró menthette meg a fővárost. Hány Pest megyei lakos hasz­nálja a metrót? Erről nem ké­szült statisztika, nincs is rá adatunk. De arra sem, hogy vajon hány munkás szorgosko- dott-szorgoskodik jelenleg is a földalatti-hálózat kiépítésén. Idegeneknek tilos a beme­net! Legalább nyolc helyen ta­lálok táblát e felirattal- Meg is értem a figyelmeztetést, amint mégis csak bejutok a palánkokkal gondosan körül­határolt építési területre. Itt ugyanis valóban minden lé­pésnél balesetveszély leseiket dik a figyeliftetlenre az Él- munkás téren. A hír már sok olvasónk előtt ismert: újabb szakasz- szal bővül az észak-déli met­róvonal- A Deák térről —An­gyalföld felé haladva, érintve a Nyugati pályaudvart, és a Marx teret, az Élmunkás tér lesz az ideiglenes végállomása. Először Szűcs Jánossal, a generálkivitelező KÉV-Metró főépítésvezető-helyettessel vál­tunk néhány szót — a túlzás nélküli — óriási munkáról. A két mozgólépcső — Az É—D-metróvorial új Szakaszának hossza 2,4 kilo­méter. Teljes költségét 3,9 milliárdra terveztük — ma­gyarázza. — Egy-egy állomás 800—900 millió forintba kerül, de ez az érték már mindent tartalmaz. Például a felszíni közműkiváltást — teljesen új gáz- és szennyvíz-rendszere­ket is kellett néhol kiépíttet­nünk —, az áluljárókat, a tö­megközlekedési csatlakozáso­kat, az új szerelvényeket. Az eddig épültek közül, a legna­gyobb a Marx téri állomás. Hossza, 148 méter, az utasel- Osztó csarnok pedig 40 méter hosszú és 21 méter széles. Ér­dekessége, hogy két kijárata lesz és teljes elkészültekor hét, a mostaninál nagyobb teljesít­ményű és hosszabb életű, moz­gólépcső juttatja majd 'az utasokat a felszínre, illetve a vonatokhoz. Most, december végén egyelőre csak négy moz­gólépcsőt helyezünk forgalom­ba, s egyebek között a Skála- Coop-áruház befejezése is csak jövőre várható. Jelenleg a padlóburkolók és a kőfara­gók hajráznak ott, az aljzat végső kialakításán. Az Arany János utcai megállóhely szin­te teljesen kész, helyükre ke­rülnek még az üvegfalak és az épületgépészeti munkák utolsó fázisai vannak soron. Győri Lajos, az Élmunkás téri állomás építésvezetője, helyszíni szemlére, terepbejá­rásra invitál- Nem vár kér- dezőskcdésre. — Bizonyosan azt gondolja, ugyan, hogyan végzünk min­dennel december 23-ig? Vég­zünk! — jelenti ki imponáló határozottsággal. — Igaz, éj­jel-nappal dolgozunk, folya­matosan, szombatokon-vasár­napokon is, mintegy félezren. Sok az alvállalkozónk, akik még lengyel vendégmunkáso­kat is foglalkoztatnak, de kaptunk segítségül katonákat is. Mese nincs, el kell időre készülnünk! Hatszázezer utas Lábunk alatt homok és ka­vics csikorog. Durva még a betonlépcső, melyen lejutunk a Nagyvárad térihez hasonló, kétszintes, galériás állomásra. Amit látunk-hallunk, nehéz szavakban visszaadni. Fények villognak az alagutakban'; sze­relik a lámpatesteket; az ol­dalfalakra a barna Luxalon- zománc burkolatot, s fületté- pőn zúgnak a hegesztődina­mók. Cementzsák-, vezetéke és szürke gránitlaphalmokat ke­rülgetünk. Fejünk fölött vi­szont már mindenütt hófehér a mennyezet, szórásos mű­anyag a festése. Néhol a pad­lóburkolók is végeztek, de van dolguk bőségesen. Csakúgy, mint a villanyszerelőknek, a kőműveseknek. Utóbbiak egyi­ke Zab Szilveszter. A KÉV- vel 1961-ben jegyezte el ma­gát. — Zalai vagyok, hosszú éveken át laktam a vállalat munkásszállásán, de aztán el­határoztam, hogy családot ala­pítok. Érden vettem telket 1977-ben és építettem egy kis családi házat. Így már megnő­sülhettem. Ott voltam én már a Déli pályaudvari, a Ferenc körúti és a Határ úti metróál­lomásokon is, mondhatom, hogy nem szívesen csinálom? Ha kinevet is. szeretem a metróépítést. Érdekes, változa­tos munka- Még ha sokszor hajtani is kell- Már a múlt hónapban is bejöttünk éjjel, nemegyszer. De ha elkészül, az nagyon jó érzés. Magam­nak is csinálom. Meg annak a rengeteg utasnak. Az bizony. Hiszen az új metrószakaszon óránként 24 ezren utazhatnak majd. A várható napi utasforgalmat 600—700 ezerre becsülik, és csak itt, az Élmunkás téri végállomáson, 14 700 be- és kiszálló utassal számolnak — a csúcsórákban. N:hJz, de változatos Gödöllőről HÉV-vel jár be Német István, akit éppen egy gép mellett találunk. Hűséges természetű, jelzi ezt, hogy 1957 óta a Kőfaragó- és Épü­letszobrászipari Vállalat dol­gozója. Kis büszkeséggel mondja. — A szakmám kőfaragó és helyező, s mint ilyen, kezdet­től részt veszek a metróépí­tésen. Hazudnék, ha könnyű­nek nevezném a dolgunkat. Sok munkatársam reumát szerzett, a velem kezdőknek, csaknem a felét már leszáza­lékolták. Én még bírom, re­mélem, a következő állomáso­kon is ott lehetek. Győri Lajos veti közbe: — Az elkövetkező hetekben még jobban meg kell nyom­niuk a gombot. Az összes. 17 ezer négyzetméter, kőburko­latból e percben még csak 3 ezernyi készült el. A peron alatt, ahová utas­ként soha be nem juthatunk, viszont szinte már csak a ta­karítás van hátra. Helyükön a füstérzékelők és a vontatási kábelek; kiépült a szükségvíz- ellátási rendszer és a szivaty- tyúhálózat. Némi dolog ter­mészetesen azért akad. Sárga metrós védősisakkal a fején, egy nyomócsövet he­geszt éppen Jäger István. — Nagykovácsiban lakom — egyenesíti ki a derekát —, mi­vel építkezünk, jól fizető mun­kát kellett keresnem. De a feleségem gyesen van, kicsi fiunk nyolchónapos, emiatt is kell a pénz. Egy barátom hí­vott a metróhoz, mármint a &íy-kez, ennek ,f$ év?, Víz? és gázszerelő vagyok, húszon! négy éves. Azt tapasztaltam, itt valóban töb pénz kerül a borítékba, mint másutt. Sze­rencsére kék autóbusz hoz be otthonról, aztán meg én is a metrót használom..* Jólesik mélyet lélegzenl a levegőn, felszínre jutni a föld alól. Zsaluznak és szi­getelnek, csatorna kerül a mély árokba, betonozzák az utakat, a tereket. Arrébb ka­vicsos-homokkal cserélik az eredeti laza futóhomokot. Győri Lajos fürkészve kémle­li az eget, csak ne essen! — mondja. S hozzáteszi, mosta- nig ritka jó időt fogtunk ki. Ha még kitart néhány hé­tig.-.?! Üey tervezik: november 87-én dízelmozdony húzza be az első vonatot az alagútba . . ., de­cember 5-én az egész új vonal­szakaszt feszültség alá helye­zik .... másnap, 6-án végigha­lad a pályán egy vonat.... 13-tól pedig megindulnak a szerelvények. menetrendsze­rűen, de üresen. Így, ha min­den sikerül, december 24-én mi, utasok is metrón utazha­tunk a Deák térről — az Él­munkás térig. Dodó Györgyi Mckacs hitte/ A közlekedők biztonságáért M jár az utcán fogalmaztam a cikkemet: miként érhet­ném el, hogy mindenki olvassa a statisztikai ada­tokat és okuljon a számokból: tűrhetetlenül sok a közúti baleset, még mindig sokan halnak meg értelmet­lenül, sokszor mások hibája miatt az utakon. Fogalmaz­tam éppen, amikor a járdáról egy kismama lépett^ elém, ölében cipelve csecsemőjét. Körül sem nézett, sőt, bal helyett jobbfelé tekintett először. Ment, távol a zebrától és eszébe sem jutott, hogy veszélyben van. Amikor vég­re észrevette a fékező autót, közömbösen odapiiianiott és ballagott tovább az úttesten. Nem, még mindig nem ez a kismama az egyetlen, aki azt hiszi: a gépjárművezető a felelős csupán azért, ami az utcán történik. Még kísért annak a nyári napnak is az emléke, amikor Zamárdiban fiatal házaspár önfeledten sétált a Balaton szép fürdőhelyén. Egyszer csak rettenetes fékcsikorgásra riadtunk össze. Az ott posztó­id rendőr — becsületére le­gyen mondva — a látvány ha­tásától sem veszítette el ön­uralmát. A fiatal házaspár rá­vert háromévesnyi gyermeké­re, amiért az autó alá szaladt, s csak a gépkocsivezető lélek­jelenlétén, meg a jó féken mú­lott, hogy... Megütközve hall­gattam a férj méltatlankodá­sát, gorombáskodását, amikor a rendőr figyelmeztette, és még neki is azt bizonygatta: a gyerek a hibás... Legféltet­tebb kincsünk a gyermek, A személyiség fejlődése nem választható el a közlekedési moráltól. Ezért van nagy sze­repe annak, ha már gyermek­korban megtanítják a kicsi­nyeket közlekedni. Pest me­gyében 116 ezer általános is­kolás tanul, közülük 16 ezer első osztályos. Gyermekeinket 271 általános és 44 középisko­la tanítja, neveli. A pedagó­gusok átérezve, mit jelent a technika nagyarányú fejlődé­se, mit jelent a napi gyakor­latban az a tény, hogy Pest meglét 2360 kilométer út szeli ét, hogy 2146 autóbuszmegál­lóban szállnak fel-le az embe­rek — vállalták a diáitok köz­lekedési okítását. Még azok is hajlandók voltak tanfolyamot végezni közülük, akiknek nincs is gépkocsijuk... Segíteni! Vigyázni! Bizton­ságiban tudni a közlekedőket! Hányszor írtuk már le? Hány értekezletet tartottak ár, hogy felvilágosítsanak mindenkit, a technika fej­lődésével nem kell, hogy vele­járjon a baleseti veszély, vagy a közlekedés áldozatai számá­nak növekedése. Hány társa­dalmi munkás vállalja pihe­nőnapján, hogy vetélkedőt szervezzen, hány, hogy épitő- táborok diákjainak előadáso­kat tartson, hogy KRESZ-par- kokat építsenek, hogy propa­gandaanyagokat készítsen. Ki­fogyhatatlanok az ötletekből, kifogyhatatlanok az akarásból. Már a bűvös kocka is bevo­nul a közlekedési tudnivalók tárházába. KRESZ ügyességi Ma míg ilyen az alagút, a peron ... Bozsán Péter felvétele kocka készül, hétfajta kirakál si lehetőséggel... Makacsul, kitartóan, min­den apró eredménynek örülve és soha nem belefáradva dol­gozik a Közlekedésbiztonsági Tanács valamennyi aktívája. Tegnap az elnökségi ülésen — amelyet a gödöllői Agrártu­dományi Egyetemen tartottak — ezek. a gondolatok jártak a fejemben, miközben dr. Ilcsik Sándor ezredes, a KBT elnöke, Dutka Ákos, a KBT titkára vagy Mihály István, a KBT gödöllői elnöke beszélt a ta­pasztalatokról, vagy mások, akik felszólalásaikban számol­tak be helyi igyekezeteikről, to­vábbi feladataikról. Pedig ezt az áldozatos mun­kát sem kíséri mindig siker. Idén, tizenkét építőtáborból három speciális tábort szer­veztek. amelyben több előadás­ból álló sorozatot hallgathat­tak volna meg a nyaraló diá­kok. Két táborban néptelenek maradtak a kiváló előadók tár­sadalmi munkában vállalt elő­adásai : a diákokat a küldő me­gye nem tájékoztatta, milyen táborba szervezik őket, nem is sikerülhetett érdeklődésük fel­keltése ... Kudarc az is, hogy a balese­tek egynegyedét Pest megyé­ben .JLs részegen, ittasan ok óz­zak. S ne lenne kudarc, hogy minden tizedik baleset halálos kimenetelű? Hogy valamelyest csökkent a balesetek száma a tavalyihoz képest, de súlyosabbak a kö­vetkezmények, mint akár egy éve? Akik érzik embertársaik iránt a felelősséget, nem tor­pannak meg, s noha vágynak rá, hogy szavaik-tetteik hatá­sa gyorsabb legyen, támogatást kapjanak gyalog . és járművön közlekedők tömegétől, újra és újra nekikezdenek szép hiva­tásuk teljesítésének. A nagykátai járásban pél­dául elhatározták: minden köz­ségben társadalmi munkával létrehoznak egy KRESZ-par- kot. Ez azonban kevés — mon­dották a tanácskozáson — min­denütt ellenőrzik majd, eléggé kihasználják-e a meglevő par­kokat, megnézik, hol szorul kiegészítésre a felszerelés? Idén hetven pedagógus szak- referens tanult egyhetes tan­folyamon a közlekedés szabá­lyairól, sokan készültek fel az ATI-tanfolyamokon is — száz főre tehető azoknak a száma, akik szakemberekként foglal­koznak a gyerekekkel. Jövőre is kész a terv, nyolcvan újabb pedagógus vállalja az önkéntes tanulást. Tovább folytatják a gyalogos propaganda akciót, melynek az a lényege, hogy ne csak a gépjárművekkel rendel­kezők ismerjék a táblák jel­zéseit, hanem a gyalogosok is kiigazodjanak a számukra oly fontos jelzések között Minden eszközt felhasznál­nak a filmvetítéstől, a játékos vetélkedőig ahhoz, hogy mi­nél nagyobb legyen azoknak a tábora, akik tudatosan vi­gyázzák az ember épségét. Akik saját példájukkal és a felvilágosítás módszereivel ho­nosítják meg még a lakott te­rületeken kívül is az udvarias közlekedést. Téri lés nélkül lemondott a ráckevei Szigetfő Termelőszö­vetkezet 3,5 hektár művelhe- tetlen földjéről, ahol felépít­heti a KBT a régen tervezett rutinpályát. A pálya terveit is nagyrészt társadalmi munká­ban készítik és már a Csepel Autógyár, 'de más üzemek is ajánlkoztak: szintén társadal­mi munkával, anyagi segítség­gel járulnak a teljes megvaló­sításhoz. Mindent természetesen nem oldhat meg egy társadalmi testület, mégha annyi önkén­tes segítőtársa is van. A hiva­talos szervek azonban jól együttműködnek a Közleke­désbiztonsági Tanács aktivis­táival. A KPM Budapesti Köz­úti Igazgatóságának igazgatója például a többi között elmon­dotta, mi mindent kell tenni a biztonságosabb közlekedé­sért. Megvizsgálták a vasúti átjárókat, a gyalogos átkelő­helyeket, a parkolási és rako­dási lehetőségeket, a közvilágí­tást, stb. Pest megyében csu­pán 367 kijelölt gyalogos-át­kelőhely van, sok helyen rossz az éjszakai világítás, lassan hajtják végre egyes tanácsok­nál az ötéves programot. El kell választani a gyalogos- és kerékpárutat az úttesttől, 324 kilométer út mellett nincs megfelelő járda, 1369 autó- buszmegállónál kell kiépíteni a biztonságosabb megállót, szaknyelven: öblöt kell bizto­sítani az autóbusz megállásá­hoz. Pest megye forgalma 47 szá­zalékkal nagyobb más me­gyéknél, s a forgalom növe­kedésének üteme is meghalad­ja az országos átlagot. Ha csak ez utóbbit tekintjük is, meg lehet érteni, miért a hi­vatásosok és miért a társadal­mi munkások féltése a közle­kedő ember iránt. Ha minden­ki szabályosan közlekedne, ha minden technikai eszköz kifo­gástalanul működne, ha vala­mennyi út már megfelelne az igényeknek, ha ... De kíván­nivaló mind az objektív, mind a szubjektív tényezőben sok van. Mégsem hiábavaló törekvés — és semmikép nem lehet az —, hogy mindenki legyen kö­rültekintőbb, felelősebb, gon­dosabb a közlekedésben, s ha kell, más helyett is gondolkod­janak. Egyben azonban, a ren­delkezések, közlekedési szabá­lyok betartásában, senki nem ’alkudhat. Kik jó szóval, vagy felvilágosítással, mások szer­vezéssel, s ha kell, szigorú el­lenőrzéssel. felelősségre vo­nással vigyázzák: a közleke­désnek ne legyen emberáldo­zata! S. A. A mezőgazdasági üzemek segítségével SzdgákatóbáiÉsők falun A mezőgazdasági üzemek la­kossági szolgáltatásairól — helyzetéről, fejlesztési lehető­ségeiről — tanácskozott csü­törtökön a Hazafias Népfront országos elnökségének agrár­politikai és szövetkezetpoliti­kai bizottsága. A mezőgazdasági üzemek ipari jellegű szolgáltató tevé­kenysége mennyiségben és ösz- szetételében egyaránt elmarad az agrárjellegű szolgáltatások mellett, ami természetes, vi­szont az utóbbi években ki­épült ipari bázisuk révén a mainál többre volnának képe­sek. Nem lehet azonban kíván­ni a mezőgazdasági üzemektől, hogy az amúgyis szűkebbre fo­gott fejlesztési alapjukat meg­osszák az agrárcélú és a szol­gáltatási célú beruházások kö­zött. Kapjanak tehát megfele­lő hitelt a szolgáltatás fejlesz­tésére. A tanácskozás résztvevői egyetértettek azzal a javaslat­tal, hogy több mezőgazdasági üzem összefogásával körzeten­ként hozzanak létre szolgáltató ibázisokat a falusi lakosság el­látására. Ezekben a kooperá­ciókban a mezőgazdaság és fo­gyasztási szövetkezetek mellett részt vehetnének az állami gaz­daságok. továbbá az ipari szö­vetkezetek és vállalatok is. Szükségesnek látszik továbbá az árhatósági előírások egy­szerűsítése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom