Pest Megyi Hírlap, 1981. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-01 / 230. szám

AZ MSZMP PEST MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYÉI TANÁCS LAPJA Ma 3. oldal: és közös cselekvés világnézetűekkel Gaston Plissonniert Kádár János a különböző Barátok és ismerősök XXV. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Ára 1,40 forillí 1981. OKTÓBER 1., CSÜTÖRTÖK-------------- \ Dr ága mulatság Á rszágos tervezővállalat ” irodájában ülök, a fő- osztályvezetőre'várok. Egyik íróasztalon közúti és vas­úti térképek, vasúti és autóbusz-menetrendek, díj­szabások, az asztal gazdája jókora számoszlopokat ve­tett már a papírra, ami előt­te fekszik. Hogy jön ez ösz- sze? Mintha valamelyik közlekedési vállalat menet­rendi csoportjánál lennénk. Mivel tudom, hogy az ille­tő mérnöknek semmi köze a közlekedéshez, megkérde­zem, mit csinál. Elmondta. Jelenlegi munkájával kapcsolatban vidékre kell utaznia, kilenc községben s a megyeszékhelyen az ál­tala készített terv nyomvo­nalának egyeztetése céljá­ból tárgyalásokat folytatni. Űtjához nincs szabad válla­lati gépkocsi, a sajátjával akar menni, erre engedélyt kell kérnie. A kérelem, be­nyújtásához gazdasági szá­mítás szükségeltetik, most éppen azt csinálja. A dolgot tulajdonképpen rendbenlévőnek találom. A Munka Törvénykönyve meg­felelő paragrafusa értelmé­ben a kiküldő szerv vezető­je engedélyezheti, hogy a dolgozó belföldi hivatálos kiküldetése során saját sze­mélygépkocsiját használ­hassa (az érvényben levő rendelet szabályozta díjsza­bás ellenében), ha az a köz­forgalmú, illetőleg menet­rend szerint közlekedő jár­művön történő utazáshoz képest gazdaságosabb. A gazdaságosság megítélésé­nél az összes körülményt fi­gyelembe kell venni, külö­nösen az egyes járműfaj­ták igénybevétele esetén fel­merülő költségeket, a fel­adat elvégzéséhez szükséges időt és az elintézés gyorsa­ságához fűződő érdeket. Az egészben mindössze — s ez nem kevés! — azt kifo­gásolom: az utóbbiakat miért a tervezőmérnök szá­molja? Neki ugyanis elég ideje megy el a szálláskere­sésre, ha nem térhet vissza este a telephelyre. A szál­lodákat ugyanis ő hívogatja fel interurbán, mintha a saját nyaralását intézné, a különbség csak annyi, hogy a telefonszámlát nem ő fi­zeti. A szobafoglalás, a gaz­daságossági számítás elvég­zése, a nyomtatványok ki­töltése, két-három vezető­vel történő aláíratása: egy munkanap. Egy nap, ami el­veszett. a mérnök hasznos munkája szempontjából — nem azt csinálta. ugyanis, amiért fizetik. A példa egyedinek tűnhet, pedig nem az. Nézzünk kö­rül a magunk háza táján ala­posan, s látni fogjuk, a je­lenség nyomait tömegesen fedezhetjük föl. De számol­junk azzal is, mibe kerül, ha az úgynevezett műszaki állománnyal adminisztrá­ciós tevékenységet végezte­tünk. A mérlegelést mm ez utóbbi munka lebecsülése motiválja. Korántsem. Min­den fontos, de csak a maga helyén. Pest megye tervező- és beruházási vállalatait fi­gyelve mintegy háromszáz mérnököt vehetünk alapul. A Pest megyei Tanácsi Ter­vező Vállalatnál lehet egy mérnöknap, például 1040 fo­rint (azaz nem szakszerű forgalmazással: egy munka­napon ennyi érték születik). De számoljunk bátran 1400 —1600 forintos mérnöknap­pal is. Ha a megye érintett 300 szakembere havonta csak egyetlen napot tölt a bevezetőben említett admi­nisztrációs ténykedéssel, mekkora a veszteség? Az országban tavaly az építő­ipari tervező-, kutató- és beruházási vállalatok lét­számstatisztikája 36 ezer 800 személlyel számolt. S még nem beszéltünk a töb­bi tárcához tartozó mér­nökökről. A fentiek éppúgy vonat­koznak a társadalmi mun­kamegosztás valamennyi ága-bogára. A pedagógusok­tól is követelnek sokszor olyan kimutatásokat, ame­lyeket az iskolaigazgatóság el tudna készíteni. Az üzem­orvossal végeztetnek olyan felmérést, amire a munka- védelmi felügyelő lenne hi­vatott. A vállalat igazgatója bocsátkozik olyan operatív intézkedésekbe, amelyeket az osztályvezetőknek, cso­portvezetőknek kellene fo­ganatosítani. C ha már itt tartunk: a szóban forgó mérnök­re, mérnökökre hárított szá­molgatást nem inkább a vállalat valamely admi­nisztratív osztálya számta­lan csoportjainak egyikére kellene bízni? Pénzügyi? Közgazdasági? Szervezési? Munkaügyi? Az ilyen tevé­kenységre bármelyik alkal­masabb. Sőt. Megkockáztat­hatom, hogy az ilyen pro­filú vállalatoknál megérné létrehozni — a megfelelő létszámból természetesen — egy olyan csoportot, amely a „termelő” műszakiakat utaztatja. Akkor célszerű munkára fordítódna min­denegyes mérnöknap. Bálint Ibolya PEST MEGYEI VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! KÖZÉLET rianút, a Ciprusi Köztársaság elnökét, illetve Nikösz Rolan- disz külügyminisztert. Czinege Lajos hadseregtá­bornok, honvédelmi miniszter vezetésével — Otto Rösch, az Osztrák Köztársaság szövetsé­gi hadügyminisztere meghívá­sára —, magyar katonai kül­döttség utazott hivatalos bará­ti látogatásra Ausztriába. Nyikolaj Faggyejev, a Köl­csönös Gazdasági Segítség Ta­nácsának titkára szerdán Bu­dapestre érkezett. Itt-taríóz- kodása során Marjai Józseffel, a Minisztertanács elnökhelyet­tesével, a KGST Végrehajtó Bizottságának soros elnökével folytat tárgyalásokat a bizott­ság következő ülésének előké­szítésével kapcsolatos kérdé­sekről. között 4. oldal: Heti filmjegyzet Több figyelem a pályakezdőkre fi. oldal: FTC: a sietve búcsúzó bajnok 7. oldal: Postabontás 8. oldal: Egységes árfolyam 25+1 Pillantás látogatás üzemekben Lázár György hazaérkezett Dániából A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására szeptember 27—30-a között hazánkban tar­tózkodott Gaston Plissonnier, a Francia Kommunista Párt Politikai Bizottságának tagija, a Központi Bizottság titkára. A vendéget fogadta Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizott­ságának első titkára. Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára megbeszélést folytatott Gas­ton Plissonnier-val. A szívé­lyes, elvtársi légkörű találko­zón áttekintették a nemzetkö­zi helyzetet és eszmecserét folytattak az országainkat és pártjainkat érintő időszerű kérdésekről. A megbeszélése­ken jelen volt Berecz János, a KB tagja, a külügyi osztály vezetője. A kedden tartott dán—ma­gyar politikai tárgyalások után Lázár György, a kor­mány elnöke, aki kétnapos hi­vatalos látogatáson tartózko­A Pest megyei pártbizottság ülése Az egyházpolitikai és világnézeti nevelőmunka helyzete és időszerű feladatai Fest megyében Tegnap délelőtt az MSZMP Pest megyei Bizottságának székházában ülésezett a Pest megyei pártbizottság. Napi­renden szerepelt Az egyház- politikai és világnézeti neve­lőmunka helyzete és időszerű feladatai Pest megyében. A pártbizottság másik napirend­jén személyi javaslatokról döntött. A tanácskozáson a párt­bizottság tagjain kívül részt vettek a fegyelmi bizottság tagjai, a pártbizottság osztály- vezetői, a járási- és városi pártbizottságok első titkárai, a Pest megyei Tanács elnökhe­lyettesei. AZ ülésen megjelent és felszólalt Miklós Imre ál­lamtitkár, az Állami Egyház­ügyi Hivatal elnöke. Részt vett a tanácskozáson 'Nüber István, az MSZMP Központi Bizottságának munkatársa is. A pártbizottság ülésén Ba- logh László, a megyei párt- bizottság titkára elnökölt. A napirend előadója Barin­kat Oszkárné, a megyei párt- bizottság titkára volt. A vi­tában felszólalt (a felszólalá­sok sorrendjében) Simon Já­nos, a Pest megyei Rend­őrfőkapitányság pártbizottsá­gának titkára, Csonka Csa­ba, a szentendrei járási párt- bizottság első titkára, dr. Hus­ii István a KISZ Pest megyei Bizottságának első titkára, Kovács Antalné, a Hazafias Népfront Pest megyei Bizott­ságának titkára, valamint Miklós Imre. A pártbizottság személyi kérdésekben is döntött. Illés Lajost, a GATE pártbizottsá­gának titkárát, aki a megyei pártbizottságnak is tagja volt, a megyei pártbizottsági tag­sága meghagyása mellett fel­mentette eddigi munkája el­ismerésével végrehajtó bizott­sági tisztsége alól, s kooptál­ta a Gödöllő városi párt-vég- reha j tóbizottságba. Dr. Biró Ferencet, a Gö­döllői Agrártudományi Egye­tem rektorát, a megyei párt- bizottság tagját a megyei párt-végrehajtóbizottság tag­jává választotta. (Az egyházpolitikai- és világnézeti nevelőmunka hely­zetéről és időszerű feladatairól lapunk 3. oldalán tudósítunk.) Szolidaritási gyilés Vácott Szerdán délután zsúfolásig megtelt Vácott a Kossuth téri Spartacus sportegyesületi klubhelyiség. Itt tartották a Pest megyei ipari szövetkeze­tek dolgozóinak szolidaritási gyűlését. A váci járási ipari szövet­kezeteiből mintegy másfél szá­zan jöttek össze; a résztvevő­ket dr. Hangyái András, a Pest megyei KISZÖV szövet­kezetpolitikai osztályának ve­zetője köszöntötte. Előadó Har­mati Sándor, a Magyar Szoli­daritási Bizottság elnöke, az Országos Béketanács tagja volt, aki beszélt Latin-Ameri- ka népeinek szabadságharcá­ról Kuba, Guatemala, Nicara­gua és a többi állam jobb jö­vőért folytatott küzdelmeiről. A Pest megyei KISZÖV Vác után Cegléden, Nagykőrösön és a többi városban is hasonló szolidaritási gyűléseket szer­vez. Hordozható műszerek Szánul a frekveiKÉaszásniáló dik Dániában, szerdán az or­szág építőiparának büszkesé­gével: a dél-koppenhágai vá­rosrésszel ismerkedett. A nemrég még elhanyagolt la- pályos vidéken az eltelt mint­egy másfél évtized alatt új városnegyed nőtt ki a föld­ből. A házgyári építkezés esz­tétikumáról Dániában is szen­vedélyes viták dúlnak, azt azonban mindenki elismeri, hogy ez a dél-koppenhágai körzet Európa egyik ritka építkezési bravúrja a lakás­hiány orvoslására. A rendkí­vül gyorsan épített, egyébként kényelmes lakóházak, a rá­szorulók ezreit juttatták ott­honhoz, s külön nevezetessége a kerületnek, hogy igen nagy gonddal szervezték meg köz­lekedésének biztonságát. A dél-koppenhágai lakóte­lepektől a magyar kormányfő az Amalienborg kastélyba haj­tatott. Itt Lázár Györgyöt rö­vid, szívélyes kihallgatáson fogadta II. Margit királynő. Lázár György tolmácsolta Lo- sonczi Pálnak, az Elnöki Ta­nács elnökének üdvözletét az uralkodónőnek és személyén át a dán népnek, amit a ki­rálynő jókívánságokkal vi- szonzott. Lázár Györgyöt a lá­togatásra elkísérte Anker Jor­gensen, dán miniszterelnök. A kora délutáni órákban a miniszterelnöknek és kíséreté­nek gépkocsisora a Koppenhá­ga közelében fekvő Hillerőd városkában állt meg. Az N. Foss Electric A/S elektronikai cég, amelyet Lázár György meglátogatott, viszonylag kis szakmunkásgárdájával és jól képzett mérnöki karával az utóbbi időkben folyamatosan növelte termelését, tekinté­lyes forgalmat bonyolít le elektronikai mérőműszerek el­adásával. Gyártmányválaszté­kának oroszlánrészét exportál­ja, s hazánkkal is kapcsolat­ban áll. A Foss Electric vál­lalatról közismert, hogy bevé­telének mintegy egynegyedét kutatásra és fejlesztésre for­dítja. A termelési folyamat az 5—8 emberből álló autonóm munkabrigádok rendszerét al­kalmazza — csoportokét, ame­lyek maguk felelnek a gyárt­mányok, minőségéért. Erre a látogatásra elkísérte a magyar miniszterelnököt- Erling Olsen dán lakásügyi miniszter. Innen Elsinoreba — vagy ahogy a világon jobban isme­rik: Helsingőrbe látogatott el a magyar vendégek csoportja, A Hamlet királyfit idéző vá­rosnév ma 30 000-es, lüktető ipar- és kikötővárost jelent Sjaelland (Zealand)-sziget ke­leti partján, 45 kilométerre Koppenhágától. Shakespeare Hamletiének várát, Kronbor- got, amelyet kormányelnökünk most megtekintett, idegenfor­galmi központtá fejlesztették az időnként rendezett Hamlet- előadások. De máskor is so­kan zarándokolnak ehhez a nyolcszáz esztendős, németal­földi reneszánsz stílusban épült műemlékhez, hogy eltűnődje­nek Shakespeare Hamletié­nek nyugtalanító történetén. ★ Kétnapos hivatalos dániai látogatását befejezve szerdán Lázár György és kísérete ha­zaérkezett. A küldöttség fogadására a Ferihegyi repülőtéren megje­lent Aczél György, a Minisz­tertanács elnökhelyettese, Nagy János külügyminisztériumi ál­lamtitkár, továbbá állami élő- tünk több más vezető szemé­lyisége. Ott volt Flemming Brochner Petersen, a Dán Ki­rályság budapesti nagykövet­ségének ideiglenes ügyvivője, ZászlóSevonás Ma délelőtt ünnepélyesen, katonai tiszteletadással le­vonták a gellérthegyi' Felsza­badulási Emlékműnél a ma­gyar nemzeti lobogót, és a munkásmozgalom vörös zász­laját, amelyet a fegyveres erők napja tiszteletére tegnap vontak fel. Havasi Perese Csepelen Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára szerdán — egész napos prog­rammal — látogatást tett a Csepel Vas- és Fémművekben Elkísérte lványi Pál, a buda­pesti pártbizottság gazdaság- politikai osztályának vezetője. A CSVM pártbizottságán Ernszt Antal, a pártbizottság első titkára, majd Garai Vil­mos vezérigazgató tájékoztatta a Központi Bizottság titkárát a több mint 22 000 dolgozót foglalkoztató gyáfóriás gazda­sági, politikai helyzetéről. Ez­után gyárlátogatás követke­zett. Délután Havasi Ferenc részt vett a Csepel Vas- és Fémmű­vek pártbizottságának kibőví­tett ülésén, ahol napirenden szerepelt a szocialista munka- verseny-mozgalom helyzete és továbbfejlesztése. A Központi Bizottság titkára az ülés részt­vevőit időszerű nemzetközi té­mákról és belpolitikai, min­denekelőtt gazdaságpolitikai kérdésekről tájékoztatta. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke, táviratban üdvö­zölte Alhadzsi Shehu Shagarit, a Nigériai Szövetségi Köztár­saság elnökét az ország füg­getlensége kikiáltásának 21. évfordulója alkalmából. A Finommechanikai Vállalatnál az elmúlt év óta gyártják a frekvenciaszámláló műszercsaládot. A híradástechnikai be­rendezéseknél, üzemi méréseknél használatos integrált áram­körökből felépített, hordozható műszer jól bevált, és keresett termék lett. Losonczi Pál, az Elnöki Ta­nács elnöke és Púja Frigyes külügyminiszter Ciprus nem­zeti ünnepe alkalmából táv­iratban köszöntötte Sz. Kip­Losonczi Pál, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsának el­nöke, szerdán fogadta Jósé Joaquim de Mena e Mendonca rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet, a Portugál Köz­társaság nagykövetét, aki át­adta megbízólevelét. A .megbí­zólevél-átadásnál jelen volt Hollai Imre külügyminiszter­helyettes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom