Pest Megyi Hírlap, 1981. október (25. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-01 / 230. szám

2 gŰÉnítm 1981. OKTOBER 1., CSÜTÖRTÖK Gromiho megbeszélései az EMEZ székhelyén A közgyűlés általános vitája Kína nemzeti ünnepén Magyar és szovjet vezetők üdvözlete Andrej Cromiko, az SZKP KB PB tagja, külügyminiszter New Yorkban találkozott Bul­gária, Csehszlovákia, Lengyel- ország, Magyarország, az NDK, Románia, Mongólia, Kuba, Vi­etnam, Laosz, Afganisztán, Etiópia, Angola és a Jemeni Népi Demokratikus Köztársa­ság, az ENSZ-közgyűlés 36. ülésszakán részt vevő küldött­ségeinek vezetőivel, valamint az illető országok állandó ENSZ-képviselőivel. A talál­kozón jelen volt a Koreai Né­pi Demokratikus Köztársaság állandó ENSZ-megfigyelője is. A szívélyes, elvtársi lég­körű megbeszélésen megvitat­tak néhány nemzetközi kér­dést azok közül, amelyek sze­repelnek az ENSZ-közgyűlés 36. ülésszakának napirendjén. Délkelet-Ázsia békéjét a leg­nagyobb mértékben Peking hegemonista—expanzionista politikája veszélyezteti — mondotta kedden Ha Van Lau, Vietnam ENSZ-nagyíkövete, az ENSZ-közgyűlés 36. ülésszaká­nak általános politikai vitájá­ban. Kína és az Egyesült Ál­lamok stratégiai-katonai együttműködése közvetlen ve­szélyt jelent a világ, és külö­nösen Ázsia békéje és bizton­sága szempontjából — hangoz­tatta Ha Van Lau. Pekmg vezető körei az Egye­sült Államokkal karöltve. a lassú felőrlés taktikáját alkal­Tizennyolc halálos áldozata és hetven sebesültje van a dél-libanoni Zrarijében elkö­vetett hétfői pokolgépes me­rényletnek, amelyért ismét a korábbi terrorista akciókát végrehajtó csoport, a Liba­nonnak az idegenektől való megszabadítására alakult front vállalta a felelősséget. A L’Orient-le Jour című bejrúti laphoz eljuttatott közleményé­ben a f,front” bejelentette, hogy a soron következő akció­kat Szíriái és palesztin vezetők ellen hajtják végre. Nyugat-Bejrútban és Dél- Libanonban változatlanul fe­szült a helyzet a folytatódó merényletek, helyi fegyveres konfliktusok miatt. Tegnapra virradóra ismeret­len fegyveresek gépfegyve­rekkel és rakétákkal támad­tak egy nyugat-bejrúti rend­őrőrsre, egy rendőrt megöltek, hármat súlyosan megsebesí­tettek. Az ostromnak az arab békefenntartó erők vetettek véget. A támadók egy rab­lásért letartóztatott társukat próbálták kiszabadítani — si­kertelepül. Szidonban ismeretlen fegy­veresek lelőtték az El-Fatah palesztin gerillaszervezet két mázzák Ip dokin a országaival szemben. Kína 400 000 főnyi katonai erőt vont össze viet­nami határai mentén és má­sodik invázióval fenyegeti or­szágunkat — mondta a nagy­követ és rámutatott: az Egye­sült Államok legutóbbi dönté­se, hogy fegyvereket ad el Kí­nának, aggodalommal tölti el az ázsiai, különösen pedig a délkelet-ázsiai országokat. Ha Van Lau ismételten fel­hívást intézett a közgyűléshez, Jiogy ismerje el a Heng Sam- rin vezette törvényes kambod­zsai kormányt. A Pol-Pot rendszer képviselőinek továb­bi elismerése e tömeggyilkos rendszer 3 millió áldozatának emlékét sérti — hangoztatta. Ha Van Lau kilátásba he­lyezte, hogy a vietnami csapa­tokat visszavonják Kambod­zsából, ha a Kína által szított külső veszélyek elmúltak. A vietnami ENSZ-nagykövet részleges csapatvisszavonásra tett javaslatot, ha a thaiföldi —kambodzsai határon sikerül egy fegyvermentes övezetet létrehozni. Az általános vita egy másik felszólalója, Abdel Halim Khaddam szíriai külügymi­niszter felhívást intézett az ENSZ valamennyi tagállamá­hoz, hogy alkalmazzanak maxi­mális büntetőszankciót Izrael ellen, annak szüntelen agresz- sziója miatt. A béke kilátásai tagját. Nyugat-Bejrútban négyórás tűzharcot vívtak egymással az El-Fatah és a haladó szocialista párt mild- cistái. A palesztin biztonsági alakulat állította helyre a ren­det. A dél-lábanoni Nabatijeh térségében ismételt, összecsa­pások zajlottak le egyfelől a félkatonai síita szervezet, másfelől baloldali fegyveres osztagok között. Mint a The Washington Post amerikai kormányforrásokra hivatkozva közölte, Reagan el­nök az MX-rakétarendszer ki­építése és a B—1 bombázók so­rozatgyártásának megkezdése mellett döntött. Az elnök pénteken készül „fontos védelmi tárgyú beje­lentéseket tenni”, de a The Washington Post címoldalas jelentéséből ítélve a Fehér Ház szokás szerint előre kiszivárog­tatja a döntések lényegét. A szerdai amerikai sajtó tud­ni véli, hogy száz MX-rakétá­a közel-keleti térségben az iz­raeli agressziók következté­ben a nullára csökkentek — mondotta. A Camp David-i egyezmény következményeként növeke­dett az amerikai katonai je­lenlét a térségben, az Izrael­nek nyújtott jelentős segélyek a feszültség felerősödéséhez vezettek és lehetővé tették Iz­rael számára, hogy olyan ag­resszív cselekményeket hajtson végre, mint Libanon bombá­zása és a Szíria elleni fenye­getőzések. Az Egyesült Álla­mok nemzetközi szinten is problémákat okozott azzal, hogy az arab-öbölbeli beavat­kozások céljára intervenciós haderőt hozott létre — muta­tott rá végezetül a szíriai kül­ügyminiszter. _Tegnap Teherán központjá­tól délre a városra zuhant az iráni légierő egyik szállítógé­pe. A szerencsétlenség követ­keztében életét vesztette Mussza Namdzsu iráni had­ügyminiszter, Valiollah Fallahi tábornok, a hadsereg vezérka­ri főnöke, valamint több más, a gépen utazó igen magas rangú' katonatiszt — közölte a teheráni rádió. A katasztrófa oka ismeretlen, túlélők nin­csenek. A Hercules C—130 típusú óriás gép sebesülteket és az abadani ostromgyűrű áttörését irányító tiszteket szállította a fővárosba. A hatóságok egye­lőre nem tudták megállapíta­ni, hogy mennyien utaztak a repülőgépen, amely Teherán belvárosától mindössze 20 ki­lométerre délre, egy külváros­ban zuhant le. A teheráni rá- diótól nyért értesülések sze­rint a becsapódás helyszínén tartózkodó civilek közül is többen meghaltak. ból és ezer silóból álló rend­szert építenek ki a nevadai si­vatagban. Ez egyszersmind az eredeti Carter-téle MX-terv elvetését jelenti. Az utóbbi ér­telmében 4600 siló között föld alatti folyosókon mozgattak volna 200 MX-rakétát. Reagan a választási kam­pány idején ellenezte az egész MX-tervet. A B—1 bombázó tervét vi­szont a Carter-kormányzat ve­tette el azon a címen, hogy mi­re a száz hadászati bombázóból álló sokmilliárd dolláros költ­ségű légiflotta elkészül, a B—1 már túlságosan sebezhető lesz.- Reagan — írja a The Washing­ton Post — most úgy határo­zott, hogy megépítik az első ötven B—1 bombázót, s ha ad­digra elkészülnek a „surranó- nak” nevezett és ellenséges ra­darok által nehezen felderíthe­tő új konstrukció végleges ter- i vei, akkor a hadászati légierőt I a továbbiakban azokkal töltik fel. A Fehér Ház nem takarékos­kodik a pénzzel a többi új fegyverrendszerekre sem. A The Washington Post szerint „Reagan a kutatómunka fel­gyorsítását határozta el” a ha­dászati rakétaelhárító rakéták, a Trident—2 típusú, tenger­alattjáróról felbocsátható ra­kéták, a szuperszilárd föld alat­ti rakétasilók vonatkozásában. Az amerikai kormány a stra­tégiai fegyverkezésről szóló döntésekről előzetesen tájékoz­tatja nyugat-európai szövetsé­geseit i3 — közölték fehér há­zi források. A The Washington Post erre vonatkozóan meg­jegyzi, hogy a stratégiai dön­tések lehetővé teszik a Reagan- kormányzat számára a hadá­szati fegyverzet korlátozásáról szóló tárgyalások újrafelvéte- lét. Egyszersmind azonban meg is nehezítik ezeket a tárgyalá­sokat, mivel „minden egyes új rakétatípus új tárgyalási témát jelent majd.” Leosyid Brezsnyev távirata Leomjid Brezsnyev távirat­ban üdvözölte Ali Abdullah Szaleh ezredest, a Jemeni Arab Köztársaság elnökét az or­szág nemzeti ünnepe, a szep­tember 26-i forradalom tizen­kilencedik évfordulója alkal­mából. Táviratában Leonyid Brezs­nyev kifejezi azt a meggyőző­dését, hogy „a Szovjetunió és a Jemeni Arab Köztársaság közötti hagyományos baráti viszony és gyümölcsöző együtt­működés a jövőben is fejlőd­ni fog. Ali Abdullah Szaleh ezre­des választáviratában a maga és a Jemeni Arab Köztársa­ság népének háláját és köszö­netét kifejezve a Szovjetunió­nak felvirágzást és további ha­ladást kívánt. Továbbra is heves ütköze­tekről érkeznek hírek az iraki —iráni frontról. Irán azt jelentette, hogy had­erői kedden megerősítették ál­lásaikat az abadani frontsza­kaszon, amelynek egy részét a hét végén foglalták vissza az irakiaktól, s a város 11 hóna­pos ostromgyűrűjét áttörő har­cokban több mint 1000 iraki vesztette életét. Irak hétfőn elismerte, hogy a fokozott iráni katonai tevé­kenység miatt csapatvisszavo­nást hajtott végre Abadan északi külvárosából a Karun folyó nyugati partjára. Iráni­ak csapást mértek a folyón lévő pontonhidakra is, és 50 iraki hadifoglyot ejtettek. Ugyanakkor egy iraki közle­mény szerint 139 iráni esett el kedden az Abadan környéki harcokban, és iraki harci gé­pek ugyanitt támadásokat in­téztek az iráni csapatösszevo- násofc ellen. A teheráni rádió szerint Khorramshahr környékén szin­tén sikeres támadást hajtottak végre iráni csapatok az iraki állások ellen. ( Mindkét fél további harco­kat jelentett a 483 kilométer hosszú frontszakasz más ré­szeiről is. Irán kedden támadást indí­tott, hogy visszafoglalja az azerbajdzsáni Bukan városát a kurd felkelőktől. Kurd for­rások jelentése szerint az ak­ció nem járt-sikerrel. Közben Iránban tovább foly­tatódnak a kivégzések. A ki- végző osztagok a vasárnapi Khomeini-ellenes tüntetésben való részvétel vádjával újabb 43, a Modzsaheddin Khalkhoz tartozó személyen hajtották végre a halálos ítéletet. Ezzel 100-ra emelkedett az iszlám gárdisták és az „iszlám mar­xista” csoportok közötti — és teheráni lakosok szerint eddig leghevesebb — összecsapás kö­vetkezményeképpen kivégzet­tek száma. A brit Munkáspárt országos kongresszusa tegnap Brighton- ban határozatot hozott az or­szág nukleáris erejének egy­oldalú leszereléséről. A döntés érteleiében ennek a határozat­nak szerepelnie kell az ellen­zékben levő párt legközelebbi választási kiáltványában. A kongresszus állást foglalt valamennyi brit területen vagy felségvízen levő brit, illetve amerikai nukleáris támaszpont bezárása, atomfegyvermentes európai övezetek létrehozása, valamint a brit katonai költ­ségvetés „jelentős mértékű” — más nyugat-európai országok átlagához igazodó —■ csökken­tése mellett. A kongresszus elutasította a cirkáló szárnyas rakéták (ro- botrepülőgépek), illetve a ne­utronfegyver gyártását, rend­szerbe helyezését, s megerősí­tette a Munkáspárt „teljes és T ! arminckét évvel ezelőtt ezen a napon kiáltották ki Pekingben a népköztársasá­got — azóta október elseje Kína nemzeti ünnepe. Az 1949-es nap fordulatot jelen­tett a sok évezredes kultúrával rendelkező kínai nép számúra. A népköztársaság az impe­rialisták kiszolgálóinak, a ki- zsákmányolóknak az elűzését hozta, s az új, szabadabb és boldogabb élet lehetőségét je­lezte. A népi Kína fejlődésé­nek első évtizedében gyors léptekkel haladt előre — fej­lődött az ipar, a kultúra, a népgazdaság legfontosabb szektora, a mezőgazdaság is minden évben többet adott Ezekhez az eredményekhez nagyban hozzájárult az a sok irányú segítség, amit a Kínai Népköztársaság kapott a Szovjetuniótól és a többi szocialista országtól. Az ország . fejlődésében azonban hamarosan törés kö­vetkezett be: a Kínát irányí­tó maoista klikk szakított a szocialista közösséggel, az or­szágban pedig elnyomó rend­★ ★ A Kínai Népköztársaság megalakulásának 32. évfordu­lója alkalmából Lázár György, a Minisztertanács elnöke, táv­iratban üdvözölte Csao Ce- jangot, a Kínai Népköztársaság Államtanácsa elnökét. ★ A Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának Elnöksége és a szovjet minisztertanács a Kí­nai Népköztársaság kikáltásá- nak 32. évfordulója alkalmá­ból üdvözlő táviratot küldött a Kínai Országos Népi Gyűlés Állandó Bizottságának és a Kínai Népköztársaság Államta­nácsának. A fiatalok élet- és munka- körülményeiről, az ország tár­sadalmi-gazdasági helyzetéről tanácskozott kedden Varsóban a LEMP Politikai Bizottsága. Elhatározták, hogy a legköze­lebbi jövőben összehívják a központi bizottság soron kö­vetkező, IV. teljes ülését. Az ország társadalmi-poli­tikai helyzetéről szólva a PB megállapította, hogy továbbra is nagy nehézségek tapasztal­hatók a gazdaság számos te­rületén, s ezek érzékenyen érintik a lakosság alapvető fogyasztási cikkekkel való el­látását. A párt- és társadalmi szer­vezetek az utóbbi időben egész sor határozatban mutat­tak rá, hogy élesen szembe kell fordulni mindazon erők­kel, amelyek veszélyeztetik a szocialista állam stabilitását és megnehezítik a válságból való kijutást, állapította meg a PB, majd ismételten hang­súlyozta azt a változatlan szándékát, hogy a szocialista megújulás irányvonalának, a társadalmi megállapodások­feltétel nélküli szembehelyez- kedését” azzal, hogy e fegyve-i rek bármelyikét brit területen vagy brit ellenőrzés alatt álló külföldi támaszpontokon elhe­lyezzék. Ugyancsak feltétel nélkül utasította el a kong­resszus a, brit Polaris-rakéta­erőnek Trident-rakétákkal va­ló felváltását, amire a Tha- tcher-kormány 10 milliárd dol­lárt kíván költeni. £z egyoldalú leszerelés most jóváhagyott programját a mun­káspárti „árnyékkormány” el­lenzi. Denis Healey, a párt két napja megválasztott alvezére (az árnyékkormány külügymi­nisztere) már hetekkel ezelőtt közölte, hogy nem kíván olyan munkáspárti kormányban részt venni, amely az egyoldalú le­szerelés mellett van. Az „ár­nyékkormányt” azonban nem kötelezik a konferencia határo­zatai. szert, bürokratikus-katonai diktatúrát valósított meg. Mao halála után, örökösei korri­gálni akarják a gazdaságban és a társadalmi fejlődésben , elkövetett hatalmas hibákat, de eközben arra törekednek, hogy megőrizzék mindennek alapját, a maoizmus- kispolgá­ri-kalandor irányvonalát. To­vábbra is élesen szovjetelle- nes, hegemonista politikát foly­tatnak, fenyegetik a szocialista Indokínát, Mongóliát. Kína ez­zel végső soron az Egyesült Ál­lamok szövetségesévé lett, szinte minden nemzetközi kér­désben azonos platformra he­lyezkedik az imperialista ha­talmakkal. A szocialista országok több alkalommal a kapcsolatok ren­dezését javasolták. Nem a Szovjetunión és a szövetsége­sein múlott, hogy nem nor­malizálódott a viszony Kí­nával. Országunkban nagyra­becsüléssel tekintünk az egy­milliárdos kínai nép tehetsé­gére, szorgalmára. Szeretnénk, ha alkotó erőit, országa kin­cseit a szocializmus, a béke javára használná fel. ★ A távirat megállapítja: „mélységes meggyőződésünk, hogy országaink népei valódi érdekeinek a békére és a jó­szomszédi kapcsolatokra épülő politika felel meg. A Szovjet­unió éppen ebben a szellem­ben, a békés egymás mellett élés elveinek alapján kívánja építeni kapcsolatait a Kínai Népköztársasággal. A Szovjet­uniónak ez az álláspontja ki­fejeződik a Kínával való kap­csolatok rendezésére tett szá­mos, ma is érvényes szovjet javaslatban” — hangsúlyozza a távirat. ban foglaltaknak a megvaló­sítására törekszik a szocializ­mus elveinek alapján. ★ A sziléziai „Szczyglowice” szénbányában véget ért az egyhetes sztrájk, miután a körzeti bíróság úgy döntött, hogy szabadon bocsátja a bá­nya Szolidaritás szervezetének vezetőjét. Tadeusz Arentet azt követően vették őrizetbe, hogy megtorló akciót szervezett a bánya ágazati szakszervezetei­nek vezetője ellen, miután az a televíziónak adott nyilatko­zatában támogatásáról bizto­sította a kormány rendeletét a bányászok szabad szombati munkavállalásának ösztönzé­séről. Arent szabadon bocsá­tása után a helyi bányász Szolidaritás abbahagyta a munkabeszüntetési akciót, de „az ügy végleges tisztázásáig” sztrájkkészültséget tart fenn. A sztrájk napi 14,5 ezer tonna széntől fosztotta meg a nép­gazdaságot. A vvroclawi körzeti ügyész­ség vádat emelt az alsó-szilé­ziai Szolidaritás szervezet ki­adványának szerkesztője el­len. Kornél Morawiecki azért áll bíróság elé, mert májustól szeptember közepéig az álta­la szerkesztett bulletinben a lengyel—szovjet szövetségesi kapcsolatok ellen irányuló propagandaanyagok jelentek meg.- ★ Kedden újabb — sikertelen — gépeltérítési kísérlet tör­tént Lengyelországban. A LOT légitársaság Varsóból Szczecinbe induló gépét Nyu- gat-Berlinbe akarta kénysze­ríteni egy 18 éves fiatalem­ber. Szándéka még az indulás előtt kiderült, s a rendőrség különleges csoportja az uta­sok közreműködésével, fegy­ver használata nélkül, ártal­matlanná tette őt ★ A Szolidaritás gdanski kong­resszusának ötödik napján a tizenhárom témabizottság anyagainak ismertetése kezdő­dött meg. Ezek a bizottságok készítik elő a szervezet prog­ramtervezetének megvitatá­sát. Eddig több mint 200 fel­szólaló jelentkezett a vitára. Az Ön száílkmányozója a A szombati és vasárnapi száttííásckra fuvaré!(kedvezményt nyújtunk. Szolgáltatásaink magánmegrendelőinknek: alapásáshoz, földkiemeléshez rakodógép és billenős gépkocsi, 15%-os kedvezménnyel, tégla és egyéb építési anyagok szállítása rögzített felületű, darus gépkocsival és szállítómunkásokkal, 10%-os kedvezménnyel, betonelemek és gerendák szintre emelése 10 méte' magasságig ADK 70-es típusú autódaruval, 10%-os kedvezménnyel, építési anyagok szállítása kis tételben, 1—3 tonnás tehedaxival, bányakavics szállítása o dunovarsányi bányából - megrendelés és szállítással együtt - továbbro is 20% kedvezménnyel. Keresse fel irodáinkat: II., Mádi'ok útja 95. Tel.: 152-662 III., Lajos u. 51. Tel.: 684-280 VII., Thököly út 17. Tel.: 425-328 XIII., Gyöngyház u. 2. Tel.: : 290-271 valamint a központi fuvarvállalót (VI., Jókai u. 23., telefon: 122-380, 317-718) és o tehedoxi központot (Vili., Rákóczi tér 10., telefon: 330-330). VnlSsztsflamuI feszül! a helyzet TűzharcNyagat-Bsjmtbm Heagan az MX és a 0-1 fcsmbázók mellett döntött Új USA-íegyverrendszerek Rz iraki-iráni fronton További hevesütközetek A brit Munkáspárt kongresszusának döntése Leszerelési SmMmzntek Ülést tartott a LEMP Politikai Bizottsága Véget ért a Mnyúszsztrájk

Next

/
Oldalképek
Tartalom