Pest Megyi Hírlap, 1981. augusztus (25. évfolyam, 179-203. szám)

1981-08-01 / 179. szám

A lengyel parlament megszavazta: A stabilizációs programot Az SKP X. kongresszusa elfogadta A szervezeti szabályzatot A lengyel parlament újólag egyhangú támogatásáról biz­tosította Wojciech Jaruzelskit, a minisztertanács elnökét és kormányát a válság leküzdé­sére irányuló erőfeszítéseiben. A szejm pénteken megszavaz­ta a kormány válságellenes és gazdasági stabilizációs prog­ramját. amely a gazdasági hanyatlást és az életszínvonal csökkenését hivatott megfé­kezni oly módon, hogy egy­ben előkészítse a gazdaság mélyreható megreformálását is. A szejm jóváhagyólag tudo­másul vette az 1980-as nép- gazdasági terv teljesítéséről szóló beszámolót, s megsza­vazta az idei terv és állami költségvetés módosítását A képviselők törvényt hoztak a sajtó, a rádió és a televízió, a kulturális és szórakoztató in­tézmények ellenőrzéséről, a vezető állami tisztséget be­töltő személyek javadalmazá­sáról, továbbá módosította a nyugdíjtörvényt. A szejm változtatást hajtott végre a kormány személyi összetételében. Felmentette — kérésére — Mieczyslaw Ja- gielski eddigi első miniszter­elnök-helyettest, Miroslaw Mi- levoski eddigi belügyminisz­tert, akit a rendkívüli párt- kongresszuson megválasztottak a LEMP KP PB- tagjává, és Jozef Kepa eddigi közigazga­tási, területgazdálkodási és környezetvédelmi minisztert, aki lemondott. A megüresedő miniszterel­nök-helyettesi tisztségbe a szejm Janusz Obodowski ed­digi munka-, bér- és szociá­lisügyi minisztert nevezte ki. Helyébe Anton Rajkiewicz lé­pett. Az új belügyminiszter Czeslaw Kiszczak altábornagy lett. A közigazgatási, terület­gazdálkodási és környezetvé­delmi tárcát Tadeusz Hupa­Több mint száz személy szorul sürgős orvosi segítség­re a salvadori Chalatenango megyében, miután a junta lé­gierejének repülőgépei ame­rikai gyártmányú vegyianya­gokkal szórták tele a térség településeit. A Hondurassal határos me­gye falvait és városait a lé­gierő július 17—22. között szórta meg fehérfoszforral és a vegyi hadviselés más ható­anyagaival. Az erős fejfájás­sal, a testet beborító kiüté­sekkel és vérhasszerű tüne­tekkel járó betegségeket el­sősorban nők, gyermekek és idősek kapták el. A Farabundo Marti Nem­zeti Felszabadítási Front a védtelen polgári lakosságot sújtó barbár cselekedetekért az Egyesült Államokat tette felelőssé csütörtökön nyilvá­CSAK RÖVIDEN... n—MiMwiwiwa— 21 HETES sztrájk után a brit közalkalmazottakat tömö­rítő kilenc szakszervezet ve­zetősége csütörtökön éjszaka elfogadta a Thatcher-kormány felkínálta 7,5 százalékos bér­emelést az eredetileg követelt 15 százalék helyett. KIHALLGATÁS KÖZBEN egy őrizetlen pillanatban ki­ugrott a spanyol állambizton­sági rendőrség madridi köz­pontjának egy nyitva hagyott második emeleti ablakán To­mas Antonio Torregrosa, az elmúlt napokban letartóztatott szélsőjobboldali terroristák egyike. Az 57 éves Torregrosa röviddel kórházba szállítása után meghalt. KALIFORNIA PARTJAI­NÁL csütörtökön lezuhant egy tengeralattjáróról kilőtt ame­rikai manőverező robotrepülő­gép — közölték amerikai ha­ditengerészeti források. Sérülés és anyagi kár nem történt. lowski altábomagyra bízták. Jaruzelski kormányfő köszö­netét mondott Mieczyslaw Ja- gielskinek és Miroslaw Mi- lewskinek eddigi munkájukért. A külügyminiszteri funkció egyelőre betöltetlen, minthogy Az amerikai kongresszus újabb provokációs lépést tett, amely a lengyelországi helyzet élezésére irányul és közvetlen beavatkozásnak tekinthető a lengyel belügyekbe — írja a TASZSZ. A képviselőház olyan határozatot fogadott el, amely durva kísérletet tesz arra, hogy a lengyel kormány­ra és népre az ország előtt álló problémák amerikai feltételek szerinti megoldását erőltesse rá. Clement Zablocki, a képvi­selőház külügyi bizottságá­nak elnöke kijelentette, hogy az Egyesült Államok „nem marad közömbös bármiféle lengyelországi elnyomó intéz­kedés láttán’’. Más szóval Wa­shington azt a „jogot” vindi- gálja magának, hogy előírja egy szuverén kormánynak: milyen eszközöket alkalmaz­hat és milyeneket nem abból a célból, hogy rendet teremt­sen a saját , országában és megvédje a nép túlnyomó nosságra hozott közleményé­ben. A Salpress hírügynökség je­lentette, hogy amerikai ta­nácsadók vezetésével július 27-én hondurasi csapategysé­gek nyomultak be Salvador Chalatenango megyéjébe. NÉMI ELISMERÉSSEL adó­zunk Madrid belvárosában az árnyékos Santa Cruz utcá­ban egy vénséges ház falára szerelt hőmérő előtt: 42 fokot mutat, és szemmel láthatóan még mindig bírja az utat föl­felé. „Lehetetlen, hogy csak ennyi lenne... hitetlenkedik kedves helybéli idegenveze­tőnk, Maria-Luisa — szerin­tem a higanyszál vége a fagy­laltpultban van!” S közben vérbeli spanyol mivoltát meg­tagadó szőke fürtös fejével a szomszédos fagylaltpavilon fe­lé int. Kétségtelen, meleg van Mad­ridban. És nemcsak a hispán fővárosban, hanem egész Spa­nyolország területén szinte olvad az aszfalt, gőzölög a beton, és az utak felett né­hány centivel a forróságtól rezeg a levegő. Feszültség vib­rál a helybeliek arcán is: az egyetlen megkülönböztető jel napközben az egyaránt tehe­tetlenül izzadó külföldiek és spanyolok között. De amíg a turistáknak afféle útikalauz­adalék, „bédekker-betét” a kétmillió munkanélküli, az utcasarkokon egykedvűen kol­duló nagycsalád, vagy éppen a forma kedvéért piros-sárga- piros jelvényeket osztogató alamizsnakérő — az ott élők­nek ez azonnali megoldást követelő, égető gond. A SORTBAN, fényképező­géppel teleaggatott, térképet böngésző látogató betűzgeti a fehér házfalakra festékszó­róval fújt jelszavakat, néze­geti az ábrákat, s tűnődik: hogyan is kerül egymás mellé a Libertad, trabajo! (szabad­ság, munka) a Generalissimo vivel (a generalisszimusz, az Józef Czyreket a rendkívüli kongresszuson a LEMP KP PB tagjává és a KB titkárává választották. A külügyminisz­teri megbízatásról a szejm legközelebbi teljes ülésén döntenek. többségének érdekeit. Az USA állásfoglalását csak egyféle­képpen lehet értelmezni: mint a szocialistaellenes elemek nép- és társadalomellenes te­vékenységének nyílt ösztönzé­sét. Sugallták az akciót A tegnap megjelent Trybu- na Ludu egyik cikke megkér­dőjelezi, hogy a lódzi „Szo­lidaritás’’ szervezte úgyne­vezett éhségmenetet valóban a nők kezdeményezték-e, vagy sokkal inkább megfelel a valóságnak az az általános vé­lemény, miszerint sugallták az éhségmenetet. Az üzletek előtt várakozó sorokban és a gyárakban agitálták a nőket az „éhségmenetben” való rész­vételre. Ezt a célt szolgálták a száguldozó gépkocsikra ra­gasztott plakátok és jelszavak is. Az sem zavarta a szervező­ket,. hogy az akció előkészítése során már javult az ellátás, Amikor időszerűtlenné vált a jelszó a közellátás javításá­ról, újabb jelszót találtak ki: tiltakozzanak a húsjegyeken megállapított adagok ellen. Később ismét mást dobtak be: személyi követelésekkel álltak elő, kiket vonjanak fe­lelősségre, kiket váltsanak le a helyi és a központi vezetők közül. Világos tehát: nem az eredetileg kitűzött célról, a helyi élelmiszerellátáts javítá­sáról volt szó. Politikai akciót 1 szerveztek. az Franco szelleme él), s el­gondolkodik; a sarló és kala­pács került-e föl előbb az ab­lak alá, vagy a náci-fasiszta vérgőzös időket felidéző, a tömeggyilkosságokra emlékez­tető, kettős villámot imitáló dupla S-betű. A madridi parlament fél­emeleti ablakait közelről is megismerhette ország-világ a televízió képernyőjéről. Em­lékezetes a februári hajnal­ban „hősies”, a tisztelt ház ablakain menekülő puccsis­ták látványa, a drámai órák után, miután a Tejero jobbol­dali főtiszt vezette szervezke­dés összeomlott. Vajon kiknek ad festékes- vödröt, pemzlit kezükbe a szimpátia, kiknek hiányzik a jelenlegi forróságban éppen hűvösen ülő generális, kik az „alkotói” a Libertad para Te­jero! (szabadságot Tej eró­nak), Tejero sd! (Tejero igen) ákombákomoknak? Bizonyos, hogy nem a 30 milliós nép dolgozó tömegei közül kerül­tek ki azok, akik e fasiszta feliratokat a falra mázolták. A demokratikus fejlődés erői meggyökereztek spanyol föl­dön, s működik a polgári par­lamentáris rendszer, a Spa­nyol Kommunista Párt legá­lis párt (éppen most tartja kongresszusát), képviselői ott vannak a parlamenti padso­rokban. De persze, jelentősek még a reakció erői. Köztük Párizs Beváltott ígéret Nyilatkozatban üdvözölte a Francia Általános Munkás­szövetség, a CGT irodája a francia amnesztiatörvényt, amely a munkakonfliktusok során a dolgozókkal szem­ben hozott fegyelmi intézke­désekre is kiterjed. A CGT országos irodája nagyra értékeli, hogy a nem­zetgyűlés kommunista és szo­cialista képviselőcsoportja tá­mogatta és megszavazta azo­kat a téziseket, amelyeket ez­zel kapcsolatban a CGT kép­viselt és, hogy Pierre Mau- roy miniszterelnök megtar­totta ígéretét, amelyet a kom­munista képviselőcsoport el­nökének kérdésére adott vá­laszában tett. Lehetővé téve, hogy a ma­gánszektorban szakszerveze­ti tevékenységük miatt elbo­csátott dolgozók visszavételü­ket követelhessék, a nemzet- gyűlés elhárította azokat az akadályokat, amelyeket a tő­kések képviselői próbáltak ál­lítani ez elé. Miközben a teheránd fran-1 cia nagykövetség előtt tovább j folytatódik az ülősztrájk és a tüntetés, Hasemi Rafszandzsa- ni, a medzslisz elnöke arra szólította fel az egyetem terü­letén a péntek déli imán részt vevő tömeget, hogy folytassák a tiltakozást. Rafszandzsani „hazugság­gal” vádolta Franciaországot, mert az iráni exelnök Párizs­ba érkezte óta már több nyi­latkozatot is adott. Noha a francia hatóságok azzal a ki­kötéssel adták meg a mene­dékjogot Baniszadrnak, hogy nem folytathat politikai tevé­kenységet francia földön. Maga Baniszadr ugyanakkor egymás után adja a nyilatko­zatokat. A londoni The Times után az olasz Corriere Della Sera című lapnak is hasonló tartalmú interjút adott, el­ítélve az iráni belső állapoto­kat. Irán volt elnöke úgy nyilat­kozott, hogy a világ közvé­leménye „hamarosan megtud­ja majd menekülésének igazi okát”. Közvetve értésre adta, hogy az iszlám forradalommal szembenálló ellenzék vezéré­nek tartja magát, és en­nek megfelelően irányító az arisztokrácia soraiból ki­kerülő katonatisztek, a fran- coista időben vezető szere­pet játszott és pozíciókból el­távolított politikusok, főhiva­talnokok és az általuk befo­lyásolt, politikailag éretlen, megtévesztett egyszerű em­berek is. JÁNOS KÁROLY KIRÁLY, aki februárban szerepet ját­szott a puccs meghiúsításá­ban, hol egyenruhában, hol könnyű nyári öltönyben, hol uralkodóhoz méltó fekete ele­ganciában „fogad bennünket” minden áldott nap. Igaz, hogy nem — ma is funkcionáló — palotájában, hanem az ut­cán, a múzeumokban, egyál­talán minden forgalmasabb helyen — s persze, nem sze­mélyesen ... Életét, hatalom­ra jutását ismertető kiadvá­nyok borítójára elkíséri né­ha családja is —, a Cologne téri panoptikum előcsarnoká­ban minden belépőt „előzé­kenyen” fogad felesége és a három királyi sarj viaszba öntött mása ... Kecsesen be­felé invitáló mozdulatok irá­nyában haladva illusztris, bár kissé vegyes összetételű soka- dalomba csöppentünk. John Fitzgerald Kennedy béké­sen poharazgat Gandhival a panoptikumi bábuk között. Asztaluk fölé hajol egy haj­dani legendás kasztanyetta­táncosnő ... A panoptikum légkondicio­A Spanyol Kommunista Párt X. kongresszusa pénteken dél­ben befejezte a szervezeti sza­bályzat tervezetének vitáját. A kongresszus — akárcsak csü­törtök este a téziseket — je­lentősebb módosítások nélkül fogadta el a szervezeti sza­bályzat tervezetének a köz­ponti bizottság által május­ban jóváhagyott szövegét. A vita során a kongresszus nagy többséggel elutasította azokat a módosító indítványokat, amelyek lehetővé kívánták tenni szervezett irányzatok működését a párton belül. A kongresszus délutáni zárt Augusztus 1-én az Atlanti­óceánon, „Ocean Venture ’81” fedőnév alatt megkezdődik az szerepre törekszik. Hozzáfűzte, ha Franciaországban nem fejheti ki politikai nézeteit, esetlteg másutt keresné érvé­nyesülését Khomeinivel szem­ben. Franciaország teheráni nagykövetét bekérették a kül­ügyminisztériumba és közöl­ték vele: Irán Franciaország részéről ellenséges cselek­ménynek tekinti a volt állam­fő befogadását. A külügymi­nisztérium a teheráni nagykö­vetség útján hivatalosan kér­te a francia hatóságoktól Masszul Radzsavinak, a Mo- dzshedin Khalk vezetőjének letartóztatását is, aki Bani- szadrral együtt érkezett Fran­ciaországba. BREZSNYEV TÁVIRATA Leonyid Brezsnyev, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke pénteken Khomeini ajatollahhoz, Irán vallási vezetőjéhez intézett táviratban mély részvétét fe­jezte ki a Kerman tartomány­ban bekövetkezett súlyos föld­rengés miatt. Leonyid Brezs­nyev őszinte együttérzéséről biztosította a földrengés súj­totta terület lakóit és a ter­mészeti katasztrófa halálos áldozatainak családjait. nált termei után elemi erővel csap meg a forróság a Calle Real-on. Ráadásul se előre, se hátra — egy tapodtat sem haladunk. Végül mégiscsak rés nyílik a tömegben és megtudjuk, rokkantak, tűn-' tetésébe keveredtünk. Félka­rú, tolókocsihoz kötött inva­lidusok útját biztosítja a rendőrkordon, mint kiderül, szociális juttatásokat, új al­kotmányt és munkalehető­séget követelnek. A menet fegyelmezetten, zavartalanul halad, nyomon követhető ko­reográfiája. Perceken belül azonban helyreáll a megszo­kott utcakép, szinte termé­szetesnek tekinthetjük ezt itt: nap nap után előfordul hasonló. előre bejelentett megmozdulás. Senkit nem lep meg tehát, hogy öles betűk hirdetik a pla­kátokon: július 18-án a Ge­neralissimo bevonulásának 45. évfordulóján nagyobb megmozdulásra kerül sor Madridtól néhány kilométer­re, egy köztudottan „elit” kertvárosban. De természete­sen a főváros belterületén is lesz néhány szónok — min­denkit várnak a nagy ese­ményre. „Meglepő, hogy csak ilyen szerény az előkészítés" — mondja Maria-Luisa. — „Franco idejében még piros betűs nemzeti ünnep volt jú­lius 18. Munkaszüneti nap, nagymisével. Az egyetlen, ülésén kezdi meg a vezető szervek megválasztását A spanyol kommunisták ta­nácskozása előreláthatóan pénteken, a késő esti órákban ér véget az új központi bizott­ság első ülésén megválasztan­dó főtitkár zárszavával. ★ A Mundo Obrero, a Spa­nyol KP hetilapja legutóbbi számában teljes terjedelem­ben közölte azt az üzenetet, amelyben az MSZMP Központi Bizottsága üdvözölte a Spa­nyol Kommunista Párt X. kongresszusát és annak részt­vevőit. Egyesült Államok és szövet­ségeseinek tengeri hadgyakor­lata. A második világháború óta ez a Pentagon legnagyobb katonai demonstrációja — írja a TASZSZ csütörtöki kom­mentárja. A hadgyakorlaton 13 állam 120 ezer katonája, 250 hadihajója, több mint ezer harci repülőgépe vesz részt. A Pentagonnak sikerült több latin-amerikai államot is bevonni a hadgyakorlatba. A méreteit tekintve példa nélküli kardcsörtetés azokban a napokban zajlik le, amikor a békeszerető világközvéle­mény a Helsinkiben megtar­tott európai biztonsági és együttműködési értekezlet ha­todik évfordulójára emlékezik. A katonai erő provokatív fitogtatása a Pentagon tervei alapján valósul meg. Ez az akció aggodalmat és nyugta­lanságot vált ki az európai, különösen a hadgyakorlathoz közel eső országok népeiben. Norvégia, Dánia és Portugália nem vesz részt a gyakorlaton. Washington „Technikai okok” A jövő hét elejére halaszt­ják annak az amerikai—egyip­tomi—izraeli megállapodás­nak az aláírását, amely a Sínai-félszigetre telepítendő békefenntartó erők felállításá­ról intézkedik. A tervek sze­rint az aláírásnak pénteken kellett volna megtörténnie. Az amerikai külügyminisztérium­ban a halasztást „technikai okokkal” indokolták. amit tanácsolhatok önöknek, igyekezzenek távolmaradni az esetleges demonstrációtól, Madridban könnyen elfajul az ilyesmi.” A „NAGY BEVONULÁS” valóban az arisztokrata kör­nyezetbe szorult. De sok üz­let, vendéglő a centrumban is zárva tartott. Katonai cere­mónia is volt: a Madridtól néhány kilométerre lévő El­esettek Völgyében. Már el­ütötte az éjfélt a toronyóra, amikor éppen arról tanács­koztunk: minden különösebb zavargás nélkül zajlott le a nap, amikor élénk lövöldö­zés, szerencsére csak fül- (és nem szem-) tanúi lehettünk a mi Városligetünknek megfe­lelő madridi parkban — a mesterséges tavacska partján. Ugyanaznap éjjelén pokolgép robban a város egyik legfor­galmasabb terén, és csak a vé­letlennek köszönhető, hogy személyi sérülés nem tör­tént. Másnap — mi sem történt hangulatban — turistacsalo­gató képét mutatja újra min­den. Az előző napi események­re legfeljebb néhány új pla­kát utal. Magasba lendülő öklökkel énekli fiatalok so­kasága — feltehetően diákok — a Venceremos-t. Che Gue- varra portrékat lebbentget a szellő — már amikor fúj egyáltalán. Ilyen ellentmondá­sos tehát a kép Madridban. A repülőtérre guruló autóbusz ablakából Madridtól búcsúz­va joggal állapíthatjuk meg: bár izzik a Nap, Hispánia egész területe fölött még nem felhőtlen az égbolt... Madrid, 1981. július. Láng Zsuzsa ★ Még a parlamenti viták idején több varsói vállalat képviseletében nagy létszámú Szolidaritás-küldöttség érkezett a szejm épületébe, és az ellátási problémákról, a búsnormák csökkentésének kérdéseirő. tárgyalt a parlament elnökével, a kormány több tagjával és annak a bizottságnak az elnökével, amely a tavaly nyár óta kötött társa­dalmi megállapodások végrehajtását ellenőrzi. A küldöttség köVw.J- a hűsfejadagok csökkentéséről szóló döntés visszavonását. A kormány a húsfelhozatal csökkenése miatt hozta meg ezt a kényszerű intéz­kedést. Ennek ellenére az utóbbi napokban több lengyel városban tiltakozó felvonulásokat szervezett a Szolidaritás helyi szekciója. A szejm elnöke tájékoztatta a képviselőket a Szolidaritás küldött­ségének látogatásáról. Ezzel kapcsolatban a szejm határozatban köte­lezte a kormányt, hogy minden lehetőt tegyen meg a jelenlegi hús­normák mielőbbi visszaállítása érdekében, fokozott mértékben lépjen fel a spekuláció ellen, és javítsa meg a mezőgazdaság ipari eszkö­zökkel való ellátását. A határozat azt is tartalmazza, hogy javítani kell a kereskedelem működését. Amerika íeltéteieket szab Vegyi hadviselés Salvadorban A junta barbár tette Munkatársunk madridi riportja Nem felhőtlen az égbolt... Ulősztrájk a francia nagykövetség előtt Baniszadr újabb interjúja 120 ezer katona, 250 hadihajó Provokatív erőíitogtatás t

Next

/
Oldalképek
Tartalom