Pest Megyi Hírlap, 1981. június (25. évfolyam, 127-151. szám)

1981-06-02 / 127. szám

2 xMíap 1981. JÚNIUS Z„ KEDD Zaglagyin a fegyverkezés veszélyeiről A katonai egyensúly realitása A béke és barátság hónapja Tanácskozás a Parlamentben FÓKUSZ A puccs kudarca Rövid életű volt a chitta- gongi helyőrség felkelése. A katonák, akik megölték szom­batra virradó éjjel Ziaur Rahman tábornok bangladesi elnököt, hétfőn megadták ma­gukat. A meggyilkolt állam­fő névrokonát Ahmed Manzur Rahman vezérőrnagyot, a ha­talomátvételi kísérlet vezető­jét, Chittagong kikötőváros közelében letartóztatták. Emlékeztessünk rá: Bang­lades függetlenségét az indiai hadsereg hozzájárulásával vívta ki, amikor Űj-Delhi csa­patokat küldött a pakisztáni megtorlás ellen védekező ben- gáliak megsegítésére. Az or­szág első államfője a kiemel­kedő államférfi, Mudzsibur Rahman sejk lett. ö egy sor' reform bevezetését tervezte, az ország az Indiával kötött ba­ráti szövetség jegyében el nem kötelezett politikát folytatott. Banglades területét a Pa­kisztánhoz tartozás éveiben végletesen kizsákmányolták. A szakítás után a menekültek elhelyezése, ellátása okozott újabb nehézségeket. A belső feszültséget szították a fana­tikus muzulmánok is — Mud­zsibur Rahman és családja le­mészárlása kétségkívül az ő kezük műve volt. Az alapító államfő halála utáni hatalmi vetélkedésből, mint az ország „erős embere” került ki a most meggyilkolt tábornok-elnök. Kormányzása alatt sikerült jelentősen eny­híteni a falu állapotán. Ugyan­akkor a városok lakói tovább­ra is igen rossz anyagi és szo­ciális helyzetben vannak — az egy főre eső évi nyolcvan dol­láros nemzeti jövedelemhá­nyad a világ nyomorszegleté­vé teszi az országot. Ziaur Rahman fő feladatá­nak a belpolitikai helyzet sta­bilizálását tartotta. Ugyanak­kor az „erős kezet” elsősorban a baloldal ellen alkalmazta. Ziaur Rahman fő hatalmi bázisa a hadsereg volt A mos­tani lázadás azt bizonyítja, hogy a hetvenezer katonát számláló bangladesi fegyveres erők korántsem voltak egysé­gesek. A felkelőket vezető tá­bornok például Kína-szimpá- tiájárói volt ismeretes és sze­paratista erőket támogatott. A chittagongi lázadók korrupció­mentes politikát ígértek. Ez az ígéret azonban nem volt ele­gendő arra, hogy maguk mellé állítsák az egész hadsereget, s a bangladesi városok és falvak lakóit. A napokban világpolitikai ese­mények jelentős része volt kapcsolatban a Közel-Kelet­tel. A szovjet diplomácia újabb erőfeszítéseket tett ar­ra, hogy előmozdítsa a közel- keleti rendezés ügyében olyan nemzetközi értekezlet össze­hívását, amelyen minden ér­dekelt fél részt vehetne, bele­értve a Palesztin Felszabadí- tási Szervezetet. Nagy feltű­nést keltett az Egyesült Álla­mok szövetségeseinek főváro­saiban az a! látványos mód, ahogyan Reagan elnök sürgő­sen hazarendelte Washington­ba a közel-keleti fővárosokban ingázó személyes megbízottját, Philip Habibot. Husszein Moszkvában Husszein király — aki elő­ször 1976-ban járt a szovjet fő­városban — nem véletlenül ér­kezett éppen most a Libanont fenyegető provokatív cselek­mények idején Moszkvába. A Tel Aviv-i vezetés az elmúlt he­tekben agresszív cselekedetek egész sorát követte el Libanon ellen, s katonai repülőgépei többször behatoltak a szom­szédos ország légiterébe és bombázták ott a hazafias erők és a palesztin osztagok ellen­őrzése alatti területeket, sőt, lelőtték a szíriai békefenntar­A Szovjetunió kész arra, hogy egyetlen új rakétafegy- veri se telepítsen, mihelyt megkezdődnek a kelet-nyugati tárgyalások az eurostratégiai fegyverekről — jelentette ki a Frankfurter Rundschaunak adott interjújában Zaglagyin, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának tagja, aki részt vett az NKP kongresszusán. Zaglagyin emlékeztetett ar­ra, hogy a Szovjetunió 1971 óta számos alkalommal java­solt tárgyalásokat erről a kér­désről. A több mint egy évti­zedes folyamat kezdetén a szovjet fél még egyetlen SS— 20-as rakétával sem rendelke­zett, az amerikaiak pedig csak ötödannyi atomfegyver-hordozó birtokában voltak, mint most. A kölcsönös megállapodás ak­kor könnyebb lett volna, mint jelenleg. A libanoni fővárosban va­sárnap több órán át tüzérségi párbaj zajlott az egymással szemben álló erők között. Két hónapja először fordul elő, hogy az utcai harcok a ten­gerparti fürdőhelyek környé­kére is kiterjednek. A repü­lőtér felé vezető úton is vol­tak összecsapások. A tüzér­ségi tűz nem kerülte el a fővárost, ketté osztó, demar­kációs vonalhoz közel eső vil­lanegyedeket sem. A falangisták ismét ágyúz- ták a nyugat-bejruti palesz­tin menekülttáborokat. A ki­számított kegyetlenség bizo­nyítéka, hogy pénteken több találat érte az egyik nyugat- bejruti kórházat. Ugyanakkor a 2500 gyermeknek otthont adó muzulmán árvaházat is lőtték. Vasárnap — az 1973-as arab—izraeli háború óta elő­ször — általános polgári vé­Kínában vasárnap három­napos országos gyász kezdő­dött a május 29-én, 90 éves korában elhunyt Szung Csing- ling asszony, Szun Jat-szen özvegye, a Kínai Népköztár­saság tiszteletbeli elnöke em­lékére. Vasárnap több mint 30 ezer ember vonult el Szung Csing-ling-nek, a Kínai Or­szágos Népi Gyűlés díszter­tó erők két helikopterét is. Amikor pedig Damaszkusz a rendfenntartás misszióját vál­lalt egységei védelmére légvé­delmi rakétákat telepített a Bekaa-vólgyébe, az izraeli kor­mány azzal fenyegetőzött, hogy tönkrebombázza azokat. Az izraeli kardcsörtetéssel párhuzamosan a libanoni jobb­oldali csapatok megpróbálták kettévágni a hazafias és a pa­lesztin erők birtokában levő vidékeket és elzárni a szíriai békefenntartó egységek össze­köttetését anyaországukkal. Ezzel egyidejűleg irtóhadjára­tot kezdtek a palesztinok el­len, s nem is titkolják, hogy megsemmisítésükre törnek. A nyugati lapkómmentáto- rok, amikor Husszein moszk­vai utazásának jelentőségét taglalják, felrajzolják ezt a hátteret a király második lá­togatásához. Megjegyzik azt is, hogy Jordánia stratégiai fek­vésénél és politikai irányvona­lánál fogva egyaránt kulcssze­repet tölt be a térségben. Ten­geri kijárata van, s Szíriával, Izraellel és Irakkal határos. Husszein király, bár a nyugat­barát. konzervatív arab álla­mokhoz sorolták országát, el­ítélte az amerikai bábáskodás mellett létrehozott Camp Da- vid-i egyiptomi—izraeli kü- lönmegállapodást, s erőtelje­Zaglagyin rámutatott: nyu­gati katonai szakértők is elis­merik, hogy mindkét fél je­lenleg körülbelül ezer-ezer hordozórakétával rendelkezik, vagyis paritás áll fenn. Ez a helyzet gyökeresen megválto­zik, amennyiben 572 új ame­rikai rakétát állítanak fel Nyugat-Európában. „Itt nemcsak a mennyiség­ről, hanem a minőségről is szó van: Ezek az új amerikai raké­ták ugyanis nem korábbi fegy­verek korszerűsített változa­tai, hanem egészen új minő­séget jelentenek. Zaglagyin emlékeztetett rá: „A Pentagon 1979-ben maga is elismerte, hogy első csapást mérő fegy­verekről van szó. Vagyis az első csapást német földről mérnék ránk. Egy ellencsa­pás szükségszerűen a szövet­ségi köztársaság ellen irányul­na. Az amerikaiak viszont tá­delmi gyakorlatot tartottak Szíriában, felkészülve izraeli támadásra. Egyidejűleg Khad- dam szíriai külügyminiszter ismételten rámutatott, hogy Philip Habib, Reagan elnök megbízottja amerikai rende­zési javaslatok helyett csu­pán az izraeli követeléseket terjesztette elő Damaszkusz- ban. A Tanjug jugoszláv hírügy­nökség jelentése szerint a hét végén Svájcban, illetve Svéd­országban Jugoszlávia-ellenes megmozdulások voltak. Géni­ben szombaton szélsőséges al­bán elemek vonultak az ut­cákra, bántalmazták az arra járó jugoszlávokat, a gyerme­mében felravatalozott holt­teste előtt. Lerótták kegyele­tüket és díszőrséget álltak a kristályszarkofág előtt a Kí­nai Kommunista Párt és a' kormány vezetői. Leonyid Brezsnyev részvét­táviratot küldött Je Csien- jingnek, a Kínai Országos Népi Gyűlés állandó bizottsá­ga elnökének sen síkraszállt a palesztinok jogainak érvényesítése mellett. Moszkvai tárgyalásain a jor- dániai uralkodó határozottan támogatta azt a szovjet javas­latot, hogy valamennyi érde­kelt fél bevonásával tartsanak nemzetközi értekezletet, amíg nem késő, a közel-keleti ren­dezésre. Ezt a javaslatot Leo­nyid Brezsnyev fogalmazta meg először az SZKP február­ban megtartott XXVI. kong­resszusán. Nyugati részről azonban elutasították ezt az ésszerű indítványt. Mint nyu­gati hírmagyarázók megjegy­zik: Husszein állásfoglalása a szovjet javaslat térhódítását jelenti, hiszen a konzervatív uralkodók kijelentései bizo­nyára kedvező visszhangot keltenek több arab államban, s ha pedig ezek vezető körei is felsorakoznak a jordán ma­gatartás mögé, Washingtonra nyomás nehezedik majd a nemzetközi konferencia elfo­gadása irányában — mint az AFP és a Reuter hírmagyará­zói írják. Habib kudarca Részben ezzel is magyaráz­ható, hogy Reagan elnök hir­telen úgy döntött, hogy haza­hívja személyes megbízottját, Habibot a Közel-Keletről. Ez vol akarják tartani maguktól a veszélyt. Az új, fölényre tö­rekvő amerikai stratégia meg­felelő szovjet választ követel. Nem kellene azonban előbb mégis arról beszélnünk, hogy az európai államok egyáltalán hajlandók-e egy ilyen straté­gia eszközéül szegődni? A ke­let- és nyugat-európai országok nem fenyegetik egymást. A sokszor emlegetett szovjet ve­szély nem létezik, ezt vezető bonni politikusok is tudják. A Német Kommunista Párt a fegyverkezési hajsza elleni küzdelmet, az új közép-ható­távolságú nukleáris fegyve­rek NSZK-beli telepítése el­leni következetes harcot tart­ja a legfontosabb feladatá­nak — hangoztatta a párt va­sárnap este véget ért IV. kongresszusa A kongresszus egyhangú­lag elfogadta a pártnak az NSZK valamennyi állampol­gárához intézett felhívását, amely hangoztatja, hogy egye­sített erővel kell szembeszáll­ni az új nukleáris rakéták NSZK-beli telepítésével, s fel­hívja a figyelmet arra, hogy ezek a rakéták a lehető leg­nagyobb veszélyt jelentik az NSZK népére. A kongresszus ismét Her­keket és a nőket sem kímél­ve. A svájci Thunban jugo- szlávellenes szélsőséges ele­mek betörtek az ottani jugo­szláv klubba, Egy másik jelentésben közli a Tanjug, hogy Stockholmban az újonnan létrehozott hor- vát—albán bizottság szervezé­sében rendeztek tüntetést a Svédországban élő jugoszláv- ellenes emigránsok. Forlani kijelölt olasz mi­niszterelnök hétfőn megkezd­te tanácskozásait a pártok ve­zetőivel. Először a keresztény- demokraták főtitkárával, Pic­ii misszió ugyanis látványosan holtpontra jutott. Az elnök különmegbízottjának Tel Avivban kellett immár rosto­kolnia, miután előzőleg Szíriá­ban közölték vele: tevékenysé­gét nem tekintik semmiféle közvetítésnek, hiszen esti pán a már korábban ismert izraeli véleményt visszhangozza a szír vezetők előtt, s erre pedig alig­ha van szükség. Olyan zavaros helyzet keletkezett Habib „missziójában”, hogy a megbí­zott állítólag Szíria válaszát Szaúd-Arábiából várta Tel Aviv-i „letáborozása” során. A szíriai elnök testvére — hang­zott Habib és Begin magyaráz­kodása — Rijadban tárgyal a szaúdi vezetőkkel, s „nyilván érkezik majd onnan üzenet’’. Izraeli provokációk Tel Aviv ebben a helyzetben a feszültség fokozásának poli­tikájával kísérletezik. Annyi­ra el akarja mérgesíteni a helyzetet, hogy fel se vetőd­hessen komolyan olyan nem­zetközi konferencia megtartá­sa, amelyet a szovjet diplomá­cia állhatatosan javasol. A Tel Aviv-i vezetés a palesztin erők­re mért csapásokkal gyengíte­ni szeretné ezek katonai állá­sait, s az eredeti terv szerint az Izraellel együttműködő li­banoni jobboldali keresztény fegyveres csoportokat akarja területnyeréshez juttatni. Sze­repet játszanak természetesen a választási hadjárat szem­pontjai is. Árkus István A hagyományos béke- és barátsághónapi eseménysoro­zat országos programja kere­tében az európai biztonság és együttműködés magyar nem­zeti bizottsága hétfőn ülést tartott az Országház Vadász­termében. Kállai Gyula elnö­költ a tanácskozáson, ahol a nemzetközi helyzet időszerű kérdéseit tűzték napirendre, különös tekintettel az európai biztonság és együttműködés ügyére. A bizottság állásfoglalását nyilatkozatban tette közzé. bért Miest választotta meg a párt elnökévé. ★ Hétfőn hazaérkezett a Né­met Szövetségi Köztársaságból az MSZMP küldöttsége, ame­lyet Gyenes András, a Köz­ponti Bizottság titkára veze­tett. Az elmúlt hét végével újabb szakasz kezdődött a LEMP kilencedik, rendkívüli kong­resszusának előkészítésében: munkához láttak a vajdasági beszámolási-választási pártér­tekezletek. Ezeken összegezik az eddig beérkezett javaslato­kat, megválasztják a vajda­sági pártbizottságok vezető szerveinek új tagjait és a kongresszusi küldötteket. Szombaton és vasárnap há­rom vajdaságban: Olsztynban, Szczecinben és Wloclawekben került sor ilyen értekezletek­re. Stanislaw Kflnia, a LEMP KB első titkána a Varsó kö­zelében levő Ursus Gépgyár pártszervezetének a hét végén megtartott beszámoló-válasz­tási értekezleten emlékeztetett arra. hogy a pártban a tavaly colival beszélt, aki teljes tá­mogatásáról biztosította. Ez­után Craxival, a szocialista és Berlinguerrel, a kommunis­ta párt főtitkárával találko­zott, végül Almirantével, az újfasiszták vezetőjével. A kormányválság megol­dása szempontjából legfon­tosabb a Craxi szocialista fő­titkárral tartott tanácskozás volt A La Stampa értesülése sze­rint a letartóztatott Viezzer ezredes, a volt katonai elhá­rítás (SÍD) főnökének titká­ra elhatározta, hogy együtt­működik a vizsgálóbírókkal. Hétfőn az Amerikai Egye­sült Államok moszkvai nagy- követségének átadták a szov­jet külügyminisztérium jegy­zékét: A Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetségének kül­ügyminisztériuma ismételten felhívja az Amerikai Egye­sült Államok nagykövetségé­nek figyelmét arra, hogy az amerikai hatóságok továbbra is durva önkényt tanúsíta­nak Mihail és Anna Polovcsak szovjet állampolgárok csa­ládjával szemben. Annak ellenére, hogy világosan közöl­ték, vissza akarnak térni ha­zájukba, Polovcsakék ezt nem tudják megtenni. A Szovjetunió külügymi­nisztériuma megerősíti amiat­ti tiltakozását, hogy az Egye­sült Államokban az általáno­san elismert nemzetközi nor­mákkal ellentétes és nyíltan embertelen bánásmódot alkal­maznak szovjet állampolgárok „Az európai biztonság és együttműködés magyar nem­zeti bizottsága aggodalommal állapítja meg, hogy a hetve­nes évek enyhülési politikájá­val szemben az imperializmus legreakciósabb erői a hideg­háború újabb korszakát igye­keznek szembeállítani. E törekvések legveszélyesebb megnyilvánulását Európában tapasztaljuk, ahol a NATO- nak az új amerikai közép-ha­tósugarú rakéták telepítéséről hozott döntése minden eddi­ginél pusztítöbb, mindenek­előtt az európai kontinens valamennyi népét veszélyezte­tő, földrészünk és a világ egé­szének civilizációját romba- döntő háború kockázatával fe­nyeget. Az értelmetlen háborús fe­nyegetés elhárítására a szocia­lista közösség országai az el­múlt időszakban számos éssze­rű javaslatot tettek. Hazánk közvéleménye — csakúgy, mint földrészünk békeszerető polgárai — joggal várja el, hogy az érintettek jó szándé­kú, pozitív választ adjanak I e javaslatokra. nyári konfliktusok óta folynak a szenvedélyes viták a válság­ból kivezető út megtalálására. A július közepére kitűzött kilencedik kongresszus előtt nem kisebb feladat áll, mint az, hogy „olyan vezetést vá­lasszon. amely képes lesz to­vábbvinni a pártot a válságból kivezető úton”. Kania kijelentette: tovább tart az éles politikai válság. „Sok minden veszélyezteti a szocialista megújulás irány­vonalát, és számos kétely me­rült fel azzal kapcsolatban, hogy a helyzet végül is nem válik-e ellenőrizhetetlenné”. Búcsú az egyházfőtől Varsóban vasárnap az or­szág minden részéből összese- reglett sok ezer fős tömeg je­lenlétében vettek végső bú­csút Stefan Wyszynski bíbo­rostól, Lengyelország prímá­sától, aki 32 éven át állt a lengyel katolikus egyház élén. Stefan Wyszynski bíborost a varsói Szent János székesegy­ház kriptájában helyezték örök nyugalomra. _ A több órás gyászszertartá­son II. János Pál pápa sze­mélyes megbízottaként részi Vett Agostino Casaroli bíbo­ros, vatikáni államtitkár, va­lamint számos külföldi egy­házi és állami küldöttség. A magyar római katolikus egy­házat dr. Lékai László bíbo­ros, esztergomi érsek képvi­selte. A lengyel állami dele­gációt Henryk Jablonski ál­lamfő vezette. családjával szemben, és hatá­rozottan ragaszkodik ahhoz, hogy Polovcsakéknak bizto­sítsák végre a lehetőséget ar­ra, hogy gyermekeikkel együtt térhessenek haza. CSAK RÖVIDEN... A SZOVJET KORMÁNY meghívására baráti látogatás­ra hétfőn Moszkvába érkezett Petr Mladenov, a Bolgár Kom­munista Párt KB Politikai Bi­zottságának tagja, a Bolgár Népköztársaság külügyminisz­tere. WASHINGTONI hivatalos források szerint az Egyesült Államok csak akkor egyezik bele Namíbia függetlenségé­nek megadásába, ha Angola lemond a kubai csapatok je­lenlétéről, s beleegyezik az el­lenforradalmi Uniténak a kor­mányban való részvételébe. M. G. Háttér A közel-keleti rendezésért Polgári védelmi gyakorlat Szíriában Tűzpárbaj Bejrutban Országos gyász Kínában Géniben és Stockholmban Nacionalista tüntetések Befejezte munkáját az NKP kongresszusa A P-2-es ügy fejleményei Forlani nehéz helyzetben Vajdasági pártértekezletek Lengyelországban Küldötteket választanak A szovjet külügyminisztérium jegyzéke Önkényes amerikai eljárás k I K

Next

/
Oldalképek
Tartalom