Pest Megyi Hírlap, 1981. május (25. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

2 «™Tt -4jpr w xMnap 1981. MÁJUS 1., PÉNTEK Kitüntetési ünnepség a Parlamentben A Népköztársaság Elnöki Tanácsa a szocialista munka­versenyben az V. ötéves terv időszakában elért eredményeik elismeréséül nyolc személynek a Szocialista Munka Hőse ki­tüntetést és kitüntető címet, tíz szocialista brigádnak pe­dig a Munka Vörös Zászló Ér­demrendje kitüntetést adomá­nyozta. A kitüntetéseket csü­törtökön az Országház kupo­lacsarnokában L Osonczi Pál, az MSZMP Politikai Bizott­ságának tagja, a Népköztár­saság Elnöki Tanácsénak el­nöke nyújtotta át. Részt vett az ünnepségen Havasi Ferenc, a Központi Bizottság titkára, Gáspár Sándor, a SZOT fő­titkára, az MSZMP Politikai Bizottságának tagjai, Marjai József, a Minisztertanács el­nökhelyettese és Katona Im­re. az Elnöki Tanács titkára. Losonczi Pál az ünnepségen mondott beszédében — egye­bek közt — hangsúlyozta: — Jóllehet, itt most a sok tízezer közül csak a legkivá­lóbbak részesülnek a megér­demelt elismerésben, de a megbecsülés, a köszönet a többieknek is szól, mindenki­nek, aki a munk'aversenyek során becsülettel kitartott őr­helyén, és erejét megfeszítve egyaránt dolgozott önmaga és a társadalom egészének boldo­gulásáért. A Szocialista Munka Hőse kitüntetésben és kitüntető címben részesült: Bereczki Gábor, a hajdú- böszörményi Béke Mezőgazda- sági Termelőszövetkezet szarvasmarha-tenyésztője; Dol­gos Lászióné, a Habselyem Kötöttárugyár kötő-hurkoló szakmunkása; Hermán István, a Kőolaj- és Földgázbányá­szati Vállalat főfúrómestere; Kiss Ferenc, a magyar nép­hadsereg elektrotechnikai ja­vító üzemének villanyszerelő csoportvezetője; Mészáros Ist­ván, az. Oroszlányi Szénbá­nyák frontbrigádvezető vájá­ra; Olajos János, az Ózdi Ko­hászata Üzemek acélgyártó ol­vasatára; Szlovacsek Károlyné, a Budai Tégla- és Cserépipari Vállalat cserép- és téglaelsze- dője és Zagyva Sándor, aHaj- dú-Bihar megyei Állami Épí­tőipari Vállalat épületburkoló szakmunkása. A Munka Vörös Zászló Ér­demrendje kitüntetésiben ré­szesült; a Biogal Gyógyszergyár „Ki­lián György” komplex szocia­lista brigádja; a Tatabányai Szénbányák keleti II. bá­nyaüzemének 612. számú fron­ti szocialista brigádja; a Ganz-MÁVAG Mozdony-, Va­gon- és Gépgyár „Odoros” szerszámkészítő komplex szo­cialista brigádja; a December 4. Drótművek „Auróra” drót­gyártó szocialista brigádja; a Győr-Sopron megyei Talaj­erő-gazdálkodási Vállalat „Kossuth Lajos” csatorna-kar­bantartó szocialista brigádja; a MÁV tapolcai körzeti üzem- főnökség „Bánki Donát” moz­donylakatos szocialista bri­gádja; a Szolnok megyei Ga- bonaforgalmi és Malomipari Vállalat karcagi üzemének „Vörös Csillag” hántoló üze­mi molnár szocialista brigád­ja; a Hajdú-Bihar megyei Élel­miszer Kiskereskedelmi Vál­lalat „Felszabadulás” élelmi­szereladó szocialista brigádja; a sátoraljaújhelyi „Hegyalja” Ruházati Szövetkezet „Dózsa” férfi-női szabó szocialista bri­gádja és a dombóvári Alkot­mány Mezőgazdasági Termelő- szövetkezet „Gagarin” sertés- tenyésztő, -hizlaló szocialista brigádja. Az ünnepséget követően a Népköztársaság Elnöki Taná­csa fogadásit adott a résztve­vők tiszteletére. A kongresszusa verseny étengáróinak Zászlók és oklevelek átadása Az MSZMP XI. kongresszusa és a hazánk felszabadulása 25. év­fordulója tiszteletére indított szo­cialista munkaversenyben elért eredményeikért a Tolna megyei Tanács kórház és rendelőintézeté­nek dolgozói csütörtökön ünnepé­lyes kerekek között vették át a párt kongresszusi zászlaját. Szek- szárdon Óvári Miklós, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára adta át az elismerés jelképét dr. Molnár Adám igazgató főorvosnak és dr. Bíró Imrének, a pártszervezet tit­kárának. Kongresszusi zászlóval és a Mi­nisztertanács vörös zászlajával tüntették ki, a sátoraljaújhelyi Hegy latja Ruházati Szövetkezet kollektíváját. A kiemelkedő munka elismeréséneik jelképeit Sátoralja­újhelyen, a járási pártbizottság székházában Rév Lajos, az MSZMP KB tagja, az OKISZ el­nöke adta át Lantos Miklósnénak, a szövetkezet .elnökének. A Fűzfői Nitrokémia dolgozói is elnyerték a Központi Bizottság kongresszusi zászlaját, amelyet Fejti György, az MSZMP KB tagja, a KISZ Köz­ponti Bizottságának első titkára adott át Harsány! Imre vezérigaz­gatónak. A Bábolnai Mezőgazdasági Kom­binát dolgozói tegnap ünnepség keretében vették át a Munka Vö­rös Zászló érdemrendjét, amelyet Benke Valéria, az MSZMP Politi­kai Bizottságának óagja. a Társa­dalmi Szemle szerkesztő bizottsá­gának elnöke nyújtott át Burgeíf Róbert Állami-díjas vezérigazgató­nak. Kiválóak lettek Pest megyében A százhalombattai Dunai Kőolajipari Vállalat színház- terme is zsúfolásig . megtelt tegnap délután. Itt tartották az olaj város dolgozói a május elsejei megemlékezésüket. Fé­nyesebbé varázsolta ezúttal ünnepüket, hogy tavalyi munkájukkal immár nyolcad­szor kiérdemelték a Kiváló vállalat kitüntetést. Az okle­velet dr. Kapolyi László ipa­ri minisztériumi államtitkár adta át Rátosi Ernő vezér- igazgatónak. Eredményesen vették ki ré­szüket a vállalat brigádjai a kongresszusi munkaverseny­ből is. Jelzi ezt, hogy a Vol­kov szocialista brigád elnyer­te a Pest megyei pártbizott­ság kongresszusi oklevelét. Mülhauser Mihály brigádve- ziető vette át az elismerést. Az ünnepségen dr. Olajos Mihály, a Pest megyei párt- bizottság osztályvezetője is részt vett. Tegnap délután Százhalom­battán a Dunamenti Hőerőmű Vállalatnál rendezett ünnep­ségen Csenterics Sándor, a Vas-, Fém-, és Villamosipari Dolgozók Szakszervezetének alelnöke, a Pest megyei párt- bizottság tagja adta át a Ma­gyar Népköztársaság kiváló brigádja oklevelet a vállalat Kilián György szocialista bri­gádjának. Skriba József bri­gádvezetőnek. Az eseményen ott volt Balázs Gézáné, a vá­rosi pártbizottság első titkára, valamint a város állami és társadalmi szervezeteinek, a Magyar Villamosművek Tröszt vezetőségének munka­társai, a DHV dolgozói. Pest megye legjobb ipari szövetkezetei közé küzdötte föl magát a pomázi Írószer Szövetkezet. Tavalyi munká­jukért ők is tegnap, a késő délutáni órákban, vehették át az elismerő oklevelet. A Ki­váló szövetkezet cím igazoló okmányát ördögh Emánuel elnöknek Bernáth Tibor, a Pest megyei Szövetkezetek Szövetsége elnöke adta át. Az ünnepségen részt vett Jankó Zoltán, a Pest megyei Tanács osztályvezetője. . Az írószeresek légióként termékszerkezetük folyama­tos korszerűsítéséért,, a gaz­daságos tőkés export: számot­tevő növeléséért és eredmé­nyes gazdálkodásukért érde­melték ki az elismerést. Kiemelkedő munkasikere­ket ért el az elmúlt eszten­dőben a hernádi Március 15. Tsz Braun Éva baromfifel­dolgozó brigádja. A kongresz- szusi és felszabadulási mun­kaversenyben a tervezett 700 tonna baromfihússal szemben 860 tonnát dolgoztak fél. Nagy szerepük volt ab­ban is, hogy tavaly a terme­lőszövetkezet KlSZ-szerveze- te elnyerte az Országos Hús­program védnökségéért em­lékplakettet és vándorzászlót. A brigád tagjai az idén újabb magas elismerésben ré­szesültek. Tegnap délután a közös gazdaság baromfifeldol­gozó üzemében dr. Husti Ist­ván, a KISZ Pest megyei Bi­zottságának első titkára adta át a KISZ Központi Bizottsá­ga kongresszusi oklevelét Kucsera Valériának, a Braun Éva szocialista brigád vezető­jének. Ugyanezen ünnepségen vehette át Opoczki Ferenc, a tsz KISZ-bizoítságának titká­ra, a KISZ KB Kiváló KISZ- ■ szervezet címet jelentő4 ^ász- -laját. Az esepíényen dr.Sciit- ■lag Nándor, a szövetkezet el­nöke mondott beszédet, jelen volt Kovács István, a dabasi járási KISZ-bizottság titká­ra is. Több mint húsz éve dolgo­zik együtt az Ipari Szerel­vény- és Gépgyár Hans Beim­ler szerszámkészítő brigádja. Az 1960-ban KISZ-brigádként megalakult kollektíva 1976- ban vette fel a német mun­kásmozgalom mártírjának ne­vét, s két évtizedes sikeres tevékenységük legmagasabb elismerését kapták meg teg­nap délután, amikor a válla­lat május 1-i ünnepsége ke­retében átvették az MSZMP Központi Bizottságának kong­resszusi oklevelét, s a Ma­gyar Népköztársaság kiváló brigádja címet. A kitüntetést Komáromi János, a megyei pártbizottság osztályvezetője adta át Szabó Albert brigád­vezetőnek, s ugyanekkor kap­ta meg az ISG az Ipari Mi­nisztérium és a vasasszak­szervezet által meghirdetett újítási verseny első helyezé­séről tanúskodó oklevelet is. Elismert nyomdászok Az elmúlt öt évben elért eredményeiért egyszer di­csérő oklevelet kapott, s most harmadik alkalom­mal pedig elnyerte a Kivá­ló, vállalat címet a hat na­pilapot — köztük a Pest megyei Hírlapot —, s több mint száz rendszeresen megjelenő újságot előállító Szikra Lapnyomda. Az er­ről tanúskodó oklevelet az ofszet és feldolgozó üzem­ben rendezett ünnepségen Hárai Tibor, a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dol­gozói Szakszervezetének titkára adta át Csöndes * Zoltán vezérigazgatónak. Az ünnepségen részt vett Bo­ros Béla, a XIII. kerületi pártbizottság titkára és Köbli Gyula, az MSZMP KB osztályvezető-helyettese. A Pest megyei Hírlap nyomdászstábjából a Ki­váló munkabrigád címet ér­demelték ki a Pest megyei komplexbrigád tagjai:Árvái József, Batta Béla, Borhegyi Nándor, Budavári Lajos, Gál György, Gondi Lajos, Hirsch Lajos, Katus Ta- másné brigádvezető, Kin­cses István, Maloveczky Já­nos, Miskédi Tibor, Nagy Erzsébet, Prinner Gábor, Somogyvári Mihály és Vé­kony Lászlóné. Kiemelke­dő szakszervezeti munkáért Somogyvári Mihály szak- szervezeti bizalmit elisme­résben részesítették, Batta Béla kéziszedő pedig vál­lalati kiváló dolgozó lett. A nagy figyelmet kívánó, gyakran késő éjszakába nyúló munkával lapunk előállításán fáradozó nyom­dász kollégáinknak gratu­lálunk és további sikereket kívánunk! ÜSési t&rfoif a Minissfertanács Az egészségügyi ellátás javítása A Minisztertanács csütörtö­kön ülést tartott. Meghallgat­ta és jóváhagyólag tudomá­sul vette Marjai József mi­niszterelnök-helyettes beszá­molóját a magyar—kubai gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizottság ülésszakáról. Ugyancsak tu­domásul i*tte Faluvégi La­jos .miniszterelnök-helyettes­nek, az Országos Tervhivatal elnökének Zvone Dragannal, a Jugoszláv Szocialista Szö­vetségi Köztársaság Szövetsé­gi Végrehajtó Tanácsa elnök­helyettesével folytatott meg­beszéléseiről szóló beszámoló­ját A kormány megtárgyalta és elfogadta az általános iskolai ellátásnak a VI. ötéves terv időszakára szóló társadalmi­gazdasági programját és a hozzákapcsolódó akciótervet. A fő cél az oktatás-nevelés megkezdett korszerűsítésének folytatása, a tervidőszakban jelentősen megnövekvő tanuló létszám oktatási feltételeinek megteremtése. Tovább kell mérsékelni a váltakozó ok­tatásban tanulók arányát, bő­víteni a napközis ellátást és a diákétkeztetést. Megtárgyalta és elfogadta a Minisztertanács az egészség- ügyi ellátás VI. ötéves terv­időszakra szóló társadalmi­gazdasági programját. Kiemelt feladatként jelölte meg a já­róbeteg-ellátás színvonalának emelését, a kórházak, a klini­kák működési feltételeinek, felszereltségének javítását, a meglévők jobb kihasználását. Növelni kell a gyógyító-meg­előző tevékenység hatékony­ságát, színvonalát, szélesebb körben kell alkalmazni az orvostudomány és a gyógyá­szat új eredményeit. A Minisztertanács mindkét programmal kapcsolatban fel­kérte a társadalmi és érdek- képviseleti szerveket, a tudo­mányos szervezeteket, hogy fórumaikon vitassák meg a programokat, s tevékenyen működjenek közre megvalósí­tásukban. Felhívta az érdekelt minisztereket és az országos hatáskörű szervek vezetőit, valamint a tanácsokat, hogy tegyék meg a szükséges in­tézkedéseket, dolgozzák ki a legfontosabb helyi teendőket. A kormány akciótervet fo­gadott el a lakásépítési, la­kásfenntartási és lakásgaz­dálkodási feladatokra. A Minisztertanács megtár­gyalta és elfogadta a pol­gári repülésről szóló tör­vényerejű rendeletre vonat­kozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy azt az El­nöki Tanács elé terjeszti. A kormány az ágazati irá­nyítás és az állami ellenőr­zési rendszer továbbfejleszté­se érdekében felülvizsgálta a Minisztertanács és a kor­mánybizottságok által létesí­tett bizottságok működését, döntött több bizottság meg­szüntetéséről. A Minisztertanács megerő­sítette az Állami Tervbizott­ság határozatait a villamos­hálózati létesítmények, a víz­kárelhárítás, a víz-közmű fő- rendszerek, a mezőgazdasági vízszolgáltatás, a mezőgazda- sági bekötőút építés, valamint az erdőszerkezet átalakítás, az erdőtelepítés és fásítás megnevezésű célcsoportos be­ruházások VI. ötéves tervi előirányzatainak jóváhagyá­sáról. Felszólította az érintett állami és társadalmi szerve­ket, a gazdálkodó szervezete­ket, hogy a fejlesztési célok Május elseje, a nemzetközi munkásmozgalom nagy ün­nepe tiszteletére csütörtökön délután a Parlament előtti Kossuth téren katonai tiszte­letadás közepette felvonták az állami zászlót. Szekér Gyula, az Országos Műszaki ■ Fejlesztési Bizottság elnöke április 27—30. között tárgyalást folytatott Angliában Maurice Hodgsonnal, az ICI angol vegyipari konszern el­nökével és más vezetőivel. Ér­tékelték az ICI és az OMFB Az MSZMP Központi Bi­zottságának pártmunkáskül­döttsége a Jugoszláv Kom­munisták Szövetsége Közpon­ti Bizottsága meghívására Horváth Ferenccel, a KB osztályvezető-helyettesével az élén április 27. és 30. között látogatást tett a Jugoszláv legcélszerűbb és gazdaságos megvalósításához a szükséges intézkedéseket tegyék meg. A kormány jóváhagyólag tudomásul vette a Gazdasági Bizottság tájékoztatóját a mezőgazdasági kisgépgyártás és ellátás helyzetéről, tenni­valóiról. A mezőgazdasági kistermelés fokozódó népgaz­dasági jelentőségének megfe­lelően tovább javítják a kis­termelők gépellátását. A Minisztertanács jóvá­hagyta a Gazdasági Bizottság állásfoglalását a fával való takarékosságról és a fa he­lyettesítéséről, valamint a fa melléktermékek hasznosításá­ról. A kormány felhívta az érintett minisztereket és az országos hatáskörű szervek veztőit, hogy vizsgálják meg az országgyűlés áprilisi ülés­szakán elhangzott képviselői javaslatok megvalósításának lehetőségeit, s tájékoztassák arról az országgyűlés elnö­két. valamint az érdekelt kép­viselőket. Ugyancsak katonai tiszte­letadással vonták fel a ma­gyar nemzeti lobogót és a munkásmozgalom vörös zász­laját a gellérthegyi, felszaba­mányos együttműködés eddi­gi eredményeit. Véleménycse­rét folytattak a petrolkémiai ipar helyzetéről és várható alakulásáról. Az OMFB elnö­két fogadta Michael Marshall angol iparügyi államtitkár. Szekér Gyula csütörtökön ha­zaérkezett Budapestre. Szocialista Szövetségi Köztár­saságban. A delegációt, amely a JKSZ-nek a gazdaságpoliti­ka alakításában és végrehaj­tásában kifejtett tevékenysé­gét tanulmányozta, fogadta Pavle Gazsi, a központi bizott­ság elnökségének végrehajtó titkára. Zászlófelvonás a Parlament előtt dulási emlékműnél. Szekér Gyula tárgyalásai közötti kétéves műszaki-tudo­Magyar pártmunkásküldöttség Jugoszláviában Villanóképek Mindannyiukkal egyszerre nem tudtam találkozni. A százhalombattai Dunamenti Hőerőmű hatalmas üzem, ők meg, a Kilián György brigád tagjai, hárman itt, ketten ott, mindig máshol dolgoznak. Ka­zánkarbantartók. Hogy ez pontosan mit jelent? Aligha lehet röviden megmagyarázni, a krónikás,. no meg az olva­sóink többsége, amúgy sem rendelkezik olyan szakisme­rettel, hogy a műszaki kifeje­zések dzsungeljében eligazod­jék. Mindenesetre: kemény munka. Láttam alig negyven centi átmérőjű, samottal bé­lelt nyílást, azon másznak be a kazánba, meghibásodott csö­veket cserélni. A csőkötegek egymás felett csak annyi he­lyet hagynak, hogy térdelve lehet dolgozni. Ha olyanok a körülmények — 80 fokos hő­ségben. Nem mindig lehet megvárni, míg teljesen kihűl. Ez persze, csak a napi „werk”. Típusfeladat. De mu­tattak alig félméteres, lyuka­csos csodarabot, melynek ára 70 ezer forint — devizában. Ha a csövön belül a peremek elkoptak, kicserélik. Eddig. Most különböző hegesztési bűvészkedéssel — felújítják. Más. Az úgynevezett újrahe­vítő vezetékek meghibásodtak. Eredetileg hosszú leállás kel­lett kijavításukhoz. A Kilián, meg a többi brigád, új mód­szert javasolt. Bevált. „Meg­spóroltak” 6,4 millió forintot. Nagy szó: alkotás. Ök nem is használják. Inkább azt mondják: spekulálnak egy ki­csit ilyen esetekben, mint a fentiek, és ez jó. Nemcsak a vállalatnak, hanem az egyén­nek is. Az új és új, megoldan­dó feladatok mozgatják az agyat, a szívet, a változatos­ság gyönyörködtet. Tizenketten vannak. Lehet­nének többen is, jelentkező akad bőven. Nem növelik a létszámot, úgy vélik, igy jó, így optimális minden. Arisz­tokratikus elzárkózás? Aligha. Segítségükkel, patronálásuk- kal számos új brigád alakult. Sok közülük ma már arany­koszorús. Sokuknak két-három szak­mája is van. Tizenhét éve ala­kultak, de amikor a jelenlegi brigád vezető ide jött, jó ré­gen, egyedüli párttag volt. Ma heten vannak. Többségü­ket a brigád nevelte azzá. Akadt, aki egykor kijelentet­te: ő társadalmi munkára majd csak akkor kapható, ha megfizetik. Ma pártalapszer- vezeti titkár, tavaly vagy 250 órát dolgozott a közösségért — ingyen, természetesen. Karbantartják a városi tan­medencét, Segítettek az új is­kola építésénél, játékokat ké­szítettek az óvodának, csónak­szállítókat a sporttelepnek, ültettek fákat százával, indul­tak, sikerrel, polgári védelmi, helytörténeti vetélkedőn, akad köztük több önkéntes tűzoltó, szervezett természetjáró, MHSZ-lövész. Most a focibaj­nokságra készülnek, meg a te­keversenyre. Hogy mikor jut minderre idő? Hosszú a nap, huszonnégy órába sok belefér. Az is, hogy családostul buszra szánjanak, országot látni. Hogy egy nap alatt el­bontsák egyikük régi házát,

Next

/
Oldalképek
Tartalom