Pest Megyi Hírlap, 1981. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

1981. ÁPRILIS 1., SZERDA xMiem Amerikai traktorok Rába­motorral A Magyar Va­gon- és Gépgyár Vörös Csillag Gépgyárában 180 lóerős Ráha-mo- torokat szerelnek amerikai gyártmá­nyú univerzális erőgépekbe. Az első ilyen erőgé­peket a nádudva­ri kukoricater- mesztési rendszer gazdaságai hasz­nálják majd. A képen: a sze­reidében. üénási László köszöntése Nánási Lászlót, az Elnöki Tanács tagját, alki a testület­nek megalakulása óta tagja, 75. születésnapján Losonczi Pál, az Elnöki Tanács elnöke köszöntötte a Parlamentben és átadta az Elnöki Tanács aján­dékát. A köszöntésen részt vett Kállai Gyula, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá­nak elnöke. Takarékszövetkezetek A falvak bankja A pénzintézeti feladatok mellett mind szélesebb körű kiegészítő tevékenységet foly­tatnak a takarékszövetkezetek — állapították meg a Fo­gyasztási Szövetkezetek Or­szágos Tanácsának elnöksége keddi ülésén, amelyen Szla- menicky István elnökölt. Kü­lönféle biztosításokat kötnek, s fejlődött az idegenforgalmi szolgáltatás is. A takarékszö­vetkezetek fizetik ki a felvá­sárolt mezőgazdasági termé­kek ellenértékét. Közkedvelt áruk érkeznek Magyar—NDK árucsere-forgalmi megállapodás Kedden Budapesten, Vas János és Dietrich Lemke kül­kereskedelmi miniszterhelyet­tesek aláírták hazánk és az NDK idei árucsereforgalmi jegyzőkönyvét. Az aláírásnál jelen volt Rudolf Eossmeisl, az NDK budapesti nagyköve­te. A megállapodás több mint 1,4 milliárd rubel forgalmat irányoz elő. Az együttműkö­dés fő területei továbbra is a járműipar és a mezőgépgyár­tás. A magyar járműipar töb­bek között 750 Ikarus autó­buszt, 100 bútorszállító teher­gépkocsit, valamint 50 millió rubel értékű alkatrészt és részegységet szállít. Az NDK- ból egyebek között 8 ezer te­hergépkocsit és mikrobuszt, 20 300 Trabant és 14 000 Wart­burg személygépkocsit, 9 ezer MZ motorkerékpárt és körül­belül 63 millió rubel értékű járműalkatrészt és részegysé­get vásárolunk. Magyarország számottevő mennyiségben szállít növény­védő gépeket és részegysége­ket, importunkban fontos he­lyet foglalnak el a mezőgaz' dasági betakarító gépek. A hosszúlejáratú árucsere­forgalmi egyezmény előirány­zatainak megfelelően folyta­tódnak a nyers- és alapanya­gok kölcsönös szállításai. Az NDK többek között 500 000 tonna brikettet, 230 000 tonna kálit, több mint 80 millió ru bel értékben vegyi anyagokat, továbbá kohászati termékeket, építőanyagokat, étkezési és ipari sót exportál Magyaror­szágra. Ez évben is széles vá­lasztékban importálunk az NDK-ból a magyar vásárlókö­zönség körében kedvelt és ke­resett fogyasztási cikkeket, Tovább növeljük sörbehoza­talunkat, amely ez évben el­éri a 230 000 hektolitert. Magyarország továbbra is az NDK hagyományos szállító­ja marad különféle mezőgaz­dasági és élelmiszeripari ter­mékekből. Tanfolyam a Mechanikai Művekben Gyakorlat teszi a mestert Távolsági busz. Két férfi ül mögöttem. Fennhangon a fi­zetések emeléséről vitatkoz­nak, arról: ki mennyit ka­pott, mennyit érdemelt. Gyak­ran emlegetik egy bizonyos Mihály nevét, aki az új bi­zalmiválasztásnál a legtöbb szavazatot kapta. Megbánta a többség ezt a döntést. Ugyanis az új bizalmi bejá­ratos lett az irodába, s bent gyakran megfeledkezik azok­ról, akik mégválasztották. Le lehet váltani A vád: azóta igencsak csurran-cseppen neki is ilyen­olyan juttatás. Nem ő adja magának, hanem a művezető. De furcsamód azóta ez a bi­zonyos Mihály elnézőbb a művezető kisebb-nagyobb hi­báival szemben. S most a fi­zetésemelésnél is csak a cimboráknak jutott a több pénz... Leszálltak. Talán sohasem tudom meg annak a bizal­minak a munkahelyét. Igaz­talan vádakat hallottam ? Tény azonban az, hogy a bizalmiak egyre inkább ref­lektorfénybe kerülnek. Szá­mukra sem lehet közömbös, vajon milyen képet villant fel a fény, ha őket veszi cél­ba. Ha az mind igaz, ami erről a bizalmiról elhangzott, jogos a szándék: változtatni kell a helyzeten. Természetesen ak­kor, ha ez az egész kollektí­va véleménye. Mert a biza­lomra ' alkalmatlan szakszer­vezeti tisztségviselőt is le le­het váltani. A többség dönté­se alapján lehet újat, arra érdemesebbet választani. De a bizalmi is szólhat, ha úgy érzi, képtelen megbirkóz­ni a feladatokkal. Erről be­szélgettünk a Mechanikai Mü­vekben a szakszervezeti tan­folyam záró előadásán, ahol Vargha1 Tamással, az SZMT munkatársával együtt ismer­kedtünk a helyi sajátosságok­kal, s arra kerestünk választ, hasznos-e az ilyen képzés? • Akad példa bőven — Nem kell azonnal meg­futamodni — vélekedik a fő­bizalmi Sam Lajosné — in­kább azt tanácsolnám a kez­dőknek, ne szégyelljék, ha va­lamit nem tudnak. Jöjjenek hozzánk, szívesen segítünk, tanácsot adunk. Velem is elő­fordult, amikor még kezdtem: hosszasabban tanulmányoztam a bérlistát, bár értek hozzá. De nem szerettem volna, ha bárki kárára tévedek, s olyat írok alá, amiről nem tudok érdemben szólni. Egyebek közt ezért folyik már évek óta a gyárban a bi­zalmiak oktatása. Az idén pe­dig különösen megnőtt a kép­zés fontossága, mivel a vá­lasztások után a bizalmiak hatvan százaléka kicserélő­dött. Vezetőknek sem árt Az oktatásnak nem volt is­kolaíze. Kötetlenül, a legfon­tosabb politikai és társadalmi eseményeket vitatták meg, majd helyi példákon bemutat­va a bizalmiak feladatait. Akadt példa bőven, ám nem mindenre ülik a sablon. Az élet gyakran produkál olyan váratlan dolgot, ami nincs a nagy könyvben megirva. S ilyenkor dől el: mire képes a bizalmi? — Ha másként nem megy, az asztalra kell csapni, mond­ja indulattal a szőke fiatal- asszony, Tóth Jánosné. öklé­nek lendületéből látom, meg is teszi, ha a szükség úgy hozza. Arról is szó esett: őket ugyan felvilágosítják a fel­adataikról, de a gazdasági ve­zetők közül jó néhányan tel­jesen tájékozatlanok. így for­dulhat elő az is, hogy valaki nem a saját bizalmijával be­szélte meg a bérlistát. Vagy más hiba: kész tények elé ál­lítják a bizalmit. Talán ép­pen ezért tervezik: a gazda­sági vezetőknek is szerveznek tanfolyamot... Sz. M. i . Gázfogyasztás, hőszivattyú, kapcsolóóra Hatása döntő egész életünkre — A következő öt évre szó- 1 ló energiagazdálkodási prog­ramnak nincs alternatívája. Ha nem teljesülnek az ésszerű felhasználásra, a körültekintő takarékosságra vonatkozó el­képzeléseink, nem teljesülhet maga a VI. ötéves terv sem — hangzott el egy közelmúlt­ban tartott sajtótájékoztatón, melyről lapunkban is beszá­moltunk. Horváth László, az Országos Tervhivatal elnökhe­lyettese — tőle származik a fenti megállapítás — még azt is hozzátette: az energiataka­rékosságot nem szabad egyszeri kampánynak tekinteni, hanem olyan össztársadalmi ügyként kezelni, melynek hatása egész életünkre döntő. Nincs alternatíva Mivel a népgazdasági ener­giafelhasználás nagyobbik há­nyada a gyárakra, üzemekre jut. célszerű vizsgálódásunkat is itt kezdeni. Több mint két éve. hogy a Pest megyei Hír­lap hasábjain is szóvá tettük azt az ellenérdekeltséget, mely az energiaszolgáltató üzemek, illetve a felhasználó gyárak között fennállt. Az 1 pari Sze­relvény- és Gépgyár példáját felhasználva írtuk meg (Pest megyei Hírlap, 1979. február 13J, hogy a gázművek hosz- szabb távra előre kéri a gyá­rak energetikusaitól, mikor mennyi gázt kívánnak vételez­ni. s ha az értéket egy bizo­nyos tűrésnél nagyobb mér­tékben alulteljesítik — tehát takarékoskodnak — kötbérrel terheli meg őket.Grzybowsky Páltól, az ISG főenergetikusá­tól most arról érdeklődtünk, változott-e ez a helyzet? Mint megtudtuk, ebben az ügyben határozott javulás ta­pasztalható. Míg korábban a szolgáltató vállalat csak ne­gyedévenként fogadott el elő­zetes módosítást, ma már az előző hónap huszadik napjáig jelezheti az üzem-: a követke­ző hónapban az előre lekötött- nél kevesebb energiát kér. Bár az ily módon nem jelzett alulfogyasztást még mindig kötbérrel terhelik, nyilván egyszerűbb lett az energetiku­sok helyzete — akik azonban* még így is félig-meddig ama­tőr meteorológusok, hiszen 5 százaléknál többet nem téved­hetnek büntetlenül abban, mennyi lesz a fűtésre használt gáz mennyisége a következő hetekben. S bár a hőtechnikai berende­zések — például a gyáron be­lüli csővezetékek — karban­tartása még mindig csak beru­házási eszközökből történhet az is biztató, hogy bővült az energiaracionalizálási hitelek lehetősége, s így az ISG is hi­telkérelmet nyújtott be a hid­rogéngáz olcsóbb energiahor­dozóval történő helyettesítésé­re. A harmadik lépcső Egy gyárnak azonban nem­csak arra lehet közvetlen be­folyása. hogy saját kerítésén belül mennyi energiát fogyaszt el, hanem arra is, mekkora lesz másutt a villanyszámla. Az i'kladi Ipari Műszergyár — innen kerül ki az országban forgó-működő villanymotorok számottevő hányada — már tavaly jelentős lépést tett az energiatakarékosság érdekében: kifejlesztettek egy olyan új, kevesebb áramot fogyasztó motorsort, melynek sorozat- gyártása idén már részben megkezdődik. Kiss Kálmán műszaki igaz­gatótól azt is megtudtuk, hopv a jobb hatásfokkal működő motorok kialakítása mellett egy másik fontos területen is megkezdik a fejlesztést, ez pe­dig a hulladékhő-hasznosítás és a természetes energiaforrá­sok kihasználása. Ennek meg­értéséhez tudni kell, hogy az IMI mintegy tíz éve foglalko­zik állattartó épületek szellőz­tetésével. Biz utóbbinak első és második lépcsőfoka az egysze­rű ventillátor, illetve a szel­lőztetés automatikus szabályo­zása volt. Erre alapozva kí­vánnak most eggyel feljebb lépni: előkészítés alatt áll a harmadik fokozat, vagyis az automatikus szellőztetéssel egy­bekapcsolt hövisszanyerés, ami annyit jelent, hogy az elhasz­nált levegőt nem engedik „csak úgy” távozni, hanem előbb kivonják belőle a mele­get. Az első ilyen mintaistálló még az első félévben megépül, ahol majd a szakemberek meg­győződhetnek valamennyi elő­nyéről. Az is szerepel az ikla- diak programjában, hogy a hő- cserélő-hővisszanyerő gyártását még ebben az évben pályára akarják állítani. Ki adjon előhget? Ezt követheti majd a sor­ban a hőszivattyú, amiről any- nyit kell tudni, hogy egyfaj­ta fordított hűtőszekrényként a környezetből — legyen az víz, levegő, vagy a talaj mele­ge — képes a hőt elvonni, s egy meghatározott helyen — a lakásban, műhelycsarnokban — leadni. A nálunk iparilag fejlettebb országokban. az Utóbbi években erősen elter­jedt berendezésekkel kapcso­latban azonban — Kiss Kál­mán véleménye szerint ideha­za még nem jött létre az a központilag is támogatott együttműködés, ami az előb­biek általánosabb alkalmazá­sához szükséges lenne. A már említett energiataka­rékos motorokkal sem egyér­telműen pozitívak a műszaki igazgató tapasztalatai. Míg ugyanis a fejlesztés fázisában az ilyen törekvést tanús jtó vál­lalatok számíthatnak bizonyos támogatásra, az árakban már nehéz elismertetni az energia­megtakarítást Pedig ahhoz például, hogy egy 1,5 kW-os motor hatásfoka 77 százalék­ról 80 százalékra javuljon — vagyis a felhasználónál, s vég­ső soron a népgazdaságban je­lentkező energiafogyasztás csökkenjen — a gyárnak 330 forinttal többet kell kiadnia. A motor vásárlóját — aki esetleg csak beépíti, s továbbadja a masinát — ez nem mindig hatja meg. De nemcsak aiz IMI termé­keivel kapcsolatban van úgy, hogy ami hosszú távon elő­nyösebb lenne a népgazdaság­nak is, az a közvetlen felhasz­náló számára a beszerzés pil­lanatában jóval drágább. A lakossági fogyasztás köréből ilyennek találjuk azt a közel­múltban piacra került energia- takarékos mosógépet, mely gazdaságosabb programja kö­vetkeztében ugyan kevesebb árammal is beéri, de mivel ára körülbelül ezer forinttal több hagyományos társaiénál, a többletköltség gyakori hasz­nálat esetén is évek alatt té­rül csak meg. Kedvező fordulat A még meglevő, s előbb- utóbb megoldandó ellentmon­dások taglalása helyett azon­ban adjunk inkább teret még egy kedvező hírnek — annál is inkább, mivel a korábbi években ez a terület is gyak­ran volt kritika tárgya. Az olcsóbb — s nemcsak a lakos­ság, hanem az előállítás szem­pontjából is sokkal kedvezőbb — éjszakai áram használatát sokszor akadályozta a szüksé­ges kapcsolóórák hiánya. Volt úgy, hogy az Árammérőgyár nem tudott eleget gyártani, volt úgy, hogy az áramszolgál­tató vállalatoknak nem volt lehetőségük a vásárlásra, a mechanikus működtetés is oko­zott zavarokat. Mindenesetre kedvező fordulat ebben az ügyben, az a licencvásárlás, melyről a minap adtunk hírt. Eszerint a Ganz Árammérőgyár korszerű kapcsolóóra licencét vette meg a svájci Sauter cég­től, s a gyártás megkezdése után nyilván ez is segíti majd az ésszerűbb, gazdaságosabb energiafelhasználás feltételei­nek megteremtését, szélesítését. ­Weyer Béla r, kölcsönök milliói Könnyen szórjuk a forintokat? Az Országos Takarékpénztár Pest megyei Igazgatósága a maga sajátos eszközeivel járult hozzá az V. ötéves tervidőszak gazdaságpolitikájának valóra váltásához. Az utóbbi öt esz­tendőt elemezték a közelmúlt­ban az igazgatóság vezetői, dol­gozói. A számvetésből méltán tarthat igényt az érdeklődésre néhány adat s tényező. Megállapították például, hogy az elmúlt években a la­kosság jobban költekezett. A gyakorlatban ez annyit jelen­tett, hogy mérséklődtek a megtakarítások, s a korábbinál több kölcsönt vettek föl az emberek. Pest megyében a be­tétállomány 1980 végére meg­közelítette a 8 milliárd forin­tot: több mint 361 ezer be­tétkönyvet tartanak a fiókok számon. Viszont a hitelállo­mány kétszerese lett az 1975 évihek: elérte a 9 milliárd fo­rintot. A takaréklevél szerepe Az OTP egyes üzletágaiban a vártnál kedvezőbb eredmény­nyel zárták a tervidőszakot. Az engedélyezett építési kölcsönök száma meghaladta a 45 ezret: saját beruházásban építettek 6163 lakást, és a tervezettnek csaknem a dupláját, 6537 la­kást értékesítettek. Sikerrel megoldottak néhány új felada­tot is: bevezették a magasabb kamatozású betétfajtát, a 'ta­karéklevelet, és főként a nagy- családosok lakásgondjainak megoldásában segédkeztek, a szervezett lakáscserék bonyolí­tásával. öt év tapasztalatának nem mond ellent, hogy Pest megye lakossága takarékosnak bizo­nyult, 1980-ban: 714 millió fo­rintot helyeztek el takarék- könyvekben betétként. Lénye­gesen csökkentek azonban az úgynevezett gépkocsifedezeti betétszámlák — a személygép­kocsik vásárlásával és eladásá­val kapcsolatban kiadott köz­ponti rendeletek következté­ben. Megnőtt az Igény a hosszú lejáratú hitelek iránt, 862 mil­lió forint építési kölcsönt ad­tak ki az OTP-fiókok: egyebek között 4641 új családi ház épí­téséhez és 1750 lakás felújítá­sához. Kedvelt forma a lakás­értékesítési hitel is: erre a cél­ra — 2010 lakás adásvételének a bonyolításához — 442 millió forintot kértek. Sokan — 92 ezren — vették igénybe a kö­zép- és rövid lejáratú hitele­ket is. Csökkent azonban az áruvásárlási kölcsönök meny- nyisége. Egyrészt, mert 1979- ben nagy mennyiségű tartós fogyasztási cikk talált már gaz­dára Pest megyében, másrészt pedig, mert szűkült tavaly a cikklista és módosultak a hi­telfeltételek. Megnőtt viszont a mezőgazdasági kölcsönök for­galma: 1945-en kértek ilyen hi­telt, átlag 16 ezer forintot tett ki egy-egy kölcsönösszeg. Lakás, családi ház A korábbi évekhez hasonlóan 1980-ban is jelentős szerepet vállalt az OTP a megye lakás- építési feladataiból. Például a Pest megyei Tanács által előírt­nál több, 917 célcsoportos, te­lepszerű lakás készült el év vé­géig, közülük tanácsi értékesí- tésűként — szövetkezeti lakás­ként — 596. Igaz, ez utóbbihoz azt is hozzá kell tennünk, hogy 303 saját, azaz OTP-be- ruházásban épült lakást is a tanácsok rendelkezésére bocsá­tottak. Tetemes összeggel segí­tették egyúttal a lakások hely­reállítását és felújítását. A köl­csönök átlaga elérte a 62 ezer forintot. Igen sok, 4643 családi ház építését kezdték meg Pest me­gyében 1980-ban, s ezzel kap­csolatban egy hasznos tudni­valót is érdemes megjegyezni: akik típustervek alapján épít­keznek, 10 százalékkal több kölcsönt vehettek fel. Hálózatfejlesztés Meghatározták természete­sen az idei célokat is. A lakos­ság vásárlási szokásai várha­tóan nem változnak számotte­vően, feltehetően lankad a ta­karékossági kedv. Éppen ezért a tavalyinál jóval kevesebb la­kossági betétállomány növelé­sére számítanak: 540 millió fo­rintra. Ehhez azonban igen szoros és az eddigieknél jobb kapcsolatot kell kialakítaniuk a postákkal és a takarékszövet­kezetekkel. A színvonalasabb szolgálta­tásnak, a kultúrált ügyfélszol­gálatnak alapfeltétele a mun­kakörülmények további javí­tása. Bár a hálózatfejlesztésre kevesebb pénz jut, mint sze­retnék, gondosan elemezték, hol legégetőbbek a gondok. Így kerül sor idén a ceglédi OTP- fiók bővítésére és a váci to­tózó felújítására. Elkészült Gö­döllőn az új totózó, és új helyi­ségekbe költöznek az abonyi, a vecsési( valamint a nagykőrö­si fiókok. Megkezdődött egyút­tal Dunakeszin és Százhalom­battán is új OTP-fiók építése. Dódé Györgyi A

Next

/
Oldalképek
Tartalom