Pest Megyi Hírlap, 1981. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-02 / 78. szám

i H a napjainkban megkér­deznénk egy gödöllői la­kost: mivel büszkélkedne vendége előtt városaiban, nem késne a válasszal: az új mű­velődési központtal. Nem is csoda, hiszen ez a közelmúlt­ban átadott, tizennyolc mé­ter magas és négyezerszáz négyzetméter alapterületű im­pozáns épület kétségkívül Gö­döllő nagyszerű ékessége. EGYETEMI FALUNAK MONDTÁK Plutzer Miklós, az MSZMP Gödöllő városi Bizottságának első titkára figyelmeztet azon­ban arra, hogy bár a járási­városi művelődési központ megépítésével régi vágyuk vált valóra, ez a legújabb öröm mégsem feledtetheti el azokat az eredményeket, ame­lyekre szintén méltán lehet­nek büszkék a gödöllőiek, hi­szen jórészt az^ő áldozatkész­ségüket és szorgalmukat is tanúsítják. Az első titkár sza­vait tényekkel és adatokkal illusztrálja Bállá János, a Gödöllő járási pártbizottság első titkára, Acs. Károly, a vá­rosi pártbizottság titkára és Bamberger Károly tanácsel­nök-helyettes, akik szintén be­kapcsolódtak a beszélgeté­sünkbe. Pest megye egyik dinami­kusan fejlődő városa Gödöllő — mondják —, és történel­mének legnagyobb gyarapodá­sát éppen az elmúlt ötéves tervidőszakban érte el. 1966- ban, várossá nyilvánításának idején, új rangjának mind­össze az ország legnagyobb és Európa-hírű agráregyeteme adott hitelt. Akkor csupán két szilárd burkolatú út volt a városban. A vízhálózat vi­szont teljesen hiányzott. S az egyetemi falu-nak mondott Gödöllőn a kulturális ellátott­ság és a szolgáltatóhálózat sem felelt meg a városi igények­nek Ezért is jellemezte a hatvanas évek végén Gödöl­lőt a rádióriportban egy hely­beli fiatalasszony úgy, hogy ez egy koraszülött város. ÖT ÉV ALATT NÉGYSZER A koraszülött egészséges fejlődéséhez azonban az or­szágos és a megyei irányító- szervek minden segítséget megadtak, s Gödöllő vállalatai, szövetkezetei és intézményei a lakossággal együtt tetteikkel mutatták meg, mit jelent a la­kóhely iránti szeretet. Tavaly _ __ felsiabadulasat FELNŐTT MÁR EZ A VÁROS ittonhihi MA A MEGYE például már 23 millió forint volt a város javára ajánlott társadalmi munka értéke. Nem véletlen tehát, hogy a megyei településfejlesztési verseny­ben Gödöllő öt év alatt négy­szer az élre került. S hogy ma már igazi fel­nőttnek tekinthetik városukat a gödöllőiek, arra sók indo­kot lehet felsorolni. Az egy­kori egyetemi falu arculatát alaposan megváltoztatta a Stromfeld lakótelep — amely­nek szépsége, kulturáltsága párját ritkítja a megyében —, a Szabadság téri lakótelep s a város más részein épült új házak sokasága. Csak az V. ötéves terv időszakában 1652 új lakásba költöztek be a gödöllői családok. Ugyaneb­ben az Időszakban felépítet­tek 29 új iskolai tantermet. Társadalmi összefogásnak kö­szönheti létét a Légszesz ut­cai ezer négyzetméteres tor­nacsarnok, amely nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas. Az új óvodáik kö­zül az MSZMP XII. kongresz- szusának tiszteletére létreho­zott százszemélyes a legked­vesebb a helybeliek számára, hiszen ezt a Ganz Árammé­rőgyár kezdeményezésére tel­jes egészében társadalmi ösz- szefogással építették fel. A MŰVELŐDÉS SZÉP OTTHONA Ugyancsak az V. ötéves terv idején érkezett el a vá­rosba a gázenergia, amelynek Az új művelődési központ bejárati része A Stromfeld lakótelep hasznosítására, a közintézmé­nyek most térnek át, s a kisfogyasztók bekapcsolódása a gáztüzelésbe is folyamatos. A határidő előtt két évvel átadott regionális vízműrend­szer ma már biztosítja a vá­ros zavartalan ellátását A város 120 kilométeres úthá­lózatának negyven százaléka már szilárd burkolatú. Ezeken közlekednek az autóbuszok, amelyek a település minden részébe eljutnak. (A várossá nyilvánításkor Gödöllőnek csak egy autóbuszjárata volt.) Jellemző adat, hogy az V. ötéves terv végrehajtása so­rán 34 kilométer járdát épí­tettek Gödöllőn társadalmi munkával. A ma sem gond nélküli közellátás sokait javult A Légszesz utcai tornacsarnok Bozd Ferenc lettem éppen talajmechanikai­kutatógépész és géplakatos ? Ma már nem tudom. Lehet, hogy, mert vonzott a vándor- élet Mi ugyanis olajat kutat­tunk, s szinte kéthavonként újabb és újabb helyen vertünk tábort. Örülök, hogy bejárhat­tam az országot. így jutottam el Érdligetre is, huszonegy évesen. Ott ismerkedtem meg egy kislánnyal, és" fél év múl­va összeházasodtunk. Ma már hihetetlennek tű­nik: angol és német szerelők hívták fel a figyelmünket Százhalombattára. Bár, az sem hihető ugyan, hogy olajos létemre sem vettek föl a Du­nai Kőolajipari Vállalathoz. Ez 1966-ban eshetett meg. egy­szerűen nem volt felvétel. Az erőműben viszont siker­rel próbálkoztam. Jó időt fog­tam ki, (feleségem mégis a Zsiga Károlyné DKV-ba lépett be) ott akkor képezték éppen az embereket. Nem voltam rest, minden le­hetséges szakmai tanfolyamot elvégeztem. Van is most né­hány jó szakmám! A gyakor­lat? Dolgoztam a vízműben, ké­sőbb pedig turbina- és kazán- blokk-kezelóként. Tavaly saj­nos baleset ért: megbeteged­tem. Kiderült, hogy gyomorfe­kélyem van, s az orvosok el­tiltottak a folyamatos műszak­tól. Nem panaszkodom, az újabb váltást is jól megúsztam. A turbina-tmk lakatosaként si­került beilleszkednem, befo­gadtak a kollégák. Igyekez­tem persze jól dolgozni, mert nem szeretek szégyenkezni. Nemrégen volt fizetésemelés, bevallom, többet kaptam a vártnál. Sajnos, a régi brigá­domat ott kellett hagynom — Balogh Sándor velük éveken át sok mindent csináltunk. Például buszmeg­állót és könyvesboltot a vá­rosban. Igaz, már bevettek az itteni Kossuth brigádba is, s ez szintén jó gárda. Most ép­pen hintákat és hirdetőtáblá­kat bütykölünk — társadalmi munkában. , Ami azt illeti, az iskola is sok segítséget vár tőlünk. (Ert- kánk tizenkét, Sanyi pedig ti­zennégy éves.) Létrehoztunk nemrégiben a gyerekeknek egy Ids szövődét, azaz szövőszak­kört. Nagyon kedvelik a srá­cok ... Elmondták: Bozó Ferenc, Zsiga Ká­rolyné, és Balogh Sándor Lejegyezte: Dodó Györgyi azáltal, hogy az elmúlt más­fél évtized alatt nyolcezer négyzetméter összterületű üz- ’ lethálózatot vehettek birtok­ba, korszerű raktárakkal ps felszereltséggel. Természetesen a város fel­nőtté válását segítő gazdasági háttér sem maradt változatlan. A város üzemei és szövetke­zetei öt év alatt 800 millió forinttal növelték termelési ér­téküket, amely ma már meg­közelíti a hárommilliárd fo­rintot, s a szocialista és tő­kés piacokra irányuló ex­portjuk megtöbbszörözésével a világ minden táján megbecsü­lést szereznek a gödöllői em­berek alkotóképességének. Nagy szellemi erők gyűjtőhelye Is Gödöllő, hiszen híres egye­temén kívül található itt szá­mos tudorriányos intézmény is. SZELLEMI ERŐKET IS KONCENTRÁL Mindez talán érthetővé te­szi, miért volt olyan nagy szükség az új művelődési köz­pontra, amelyet Kecskés Jó­zsef igazgató nagy-nagy ügy­szeretettel mutat meg a láto­gatónak. Az épület színház- termében 377 ülőhely van. Világító- és hangosító beren­dezéseit színházi szakemberek tervezték. A színpad alatt a zenekari árokban negyven muzsikus számára ván hely. Az előadásokra való felké­szülést ének-zenei és balett próbaterem szolgálja. Az is­meretterjesztő előadásoknak két, 120—120 személyt be­fogadó terem ad otthont- Képzőművészeti kiállítóterem, négy klubterem, nyelvi labo­ratórium, képzőművészeti szo­ba, kézműves műhely, iroda­sor teszi teljessé a tizenegy népművelő irányításával' fo­lyó kulturális munka bázisát Az épület előcsarnokának a bejárattal szemközti falát Szuppán Irén iparművész tíz méter hosszú és négy méter magas textílműve díszíti. A nonfiguratív alkotás a gyara­podás képzetét kelti a szem­lélőben. Okkal, hiszien Gödöllő gaz­dagodása ebben az ötéves tervben is tovább folytatódik. A város vezetői elmondták: 800 új lakás megépülésére szá­mítanak, tovább akarják ja­vítani a közellátási és még szebbé, rendezettebbé akarják formálni a várost. Szükség is lesz minderre, hiszen az új művelődési köz­pont a jövőben nemcsak a város és a járás közművelő­dését fogja szolgálni, hanem színhelye lesz sok megyei és országos rendezvénynek is. S az Idelátogatók akkor térnek majd haza kellemes emlékek­kel a városból, ha az Itt la­kók is minden tekintetben elégedettek lehetnek Gödöllő­vel. Cseri Sándor Üzlet a Szabadság téri lakótele­pen MÉLTÓ MŰVEK A KULTÚRA HÁTÁBAN A város új ünnepe a váci mintára épített új művelődési központ; öltözéke nemcsak a barna színárnyalatokra han­golódott bútorzat, hanem a képző- és iparművészeti alko­tások sora. Jól hat a vörösmárvány környezetben Szuppán Irén monumentális textilje az elő­csarnokban. A hét elemből ál­ló 50 négyzetméteres teret be­töltő alkotás olyan kellemes ringás, mintha a szél fújná a kert virágait, olyail harmo­nikus, ritmusos kerete az itt lezajló zenei eseményeknek, méltó nyitány, az érkezőt fo­gadó színes üdvözlet. E tex­tilkép ősi technikával készült, azzal az Indiában, Kambod­zsában. Indonéziában megho­nosodott eljárással, melynek lényege a szövés közbeni szál­festés. Mindez rendkívül fi­nom árnyalatokat eredményez. Szuppán Irén pamutot és mű­szálakat használt, a láncszála­kat szövés előtt kézzel festet­te az úgynevezett fekvő szö­vőszéken. A lila, rózsaszín tó­nusok áthatóan fokozzák a fehér alapanyagot; játékos el- mályültséggel. Rendkívüli szín- és formagazdaság jel­lemzi Szuppán Irán alkotását, amellyel minden bizonnyal hamarosan megbarátkozik az a gödöllői közönség, mely a szecesszió korában, a XX. század elején maga is részt vett abban a szövőtevékeny- s égben, melyet Kör ős fői Kriesch Aladár, Nagy Sándor és kemsey Jenő honosított meg. Szuppán Irán Dunake­szin él. több művet ajándéko­zott dunakeszi iskoláknak, óvodáknak, s ezúttal is reme­kelt. Műve jól illik a gödöllői szecesszió más irányi forrá­sú alkotásaihoz. A fal • fehér síkjából és az alapszövet fe­hér, sárga tónusaiból indult ki. melynek színdúsítását is teendői közé sorolta. Kettős színezést alkalmazott. Így a forma, a szinvüág is gazdago­dott. A szövés a hímzésben folytatódik és nyeri el végső szín- és formahatását. A Galga-teremben helyezték el Petrás Anna népi iparmű­vész adományát, a festékes technikával készült erdélyi mintájú faliszőnyeget. Ugyan­csak itt - látható Vankóné Du­dás Juli ajándéka a következő felirattal: Ma van május első vasár­napja és a pünkösdi mályfa örömei 1981. 111. 15. A fest­mény májusi vidám felvonu­lást, örök vidámságot, fiatal? Ságot ábrázol. Negyvenegy fi­gura mozog, mozdul a május­fák alatt, utcán, udvaron. Lá­nyok, legények ropják a tán­cot, szekéren büszke férfi ül — még a nevét is olvashatjuk a kocsi oldaláról: Kis Pál. E két ajándék mellé sorakozik az első kiállítás, melyet Petrás Anna rendezett a Galga menti népviseletekből. Vérségi nagy- ünneplő, nagytarcsai fehér ing társul és szép a hévíz- györki ünnepi viselet is. Egyik öltözék szebb, mint a másik; pompásan ragyog a zsámboki lila szoknya. A szebbnél ia szebb a túrái ingváll, a főkö­tő, pruszlik, fejkendő, kecele és a vállkendő. Azt az asz- szonyt is széppé varázsolja, akinek szépsége hiányos. Ez a népművészet igazi kincse, a valóság fokozása a tökéletes­ség szintjéig. A megnyitóra a Magyar Népköztársaság Mű­vészeti Alapja az új művelő­dési központnak neves alko­tók műveit adományozta. Ebiek közölt említhetjük Főnyi Géza, Jakuba János, Batár László, Somos Miklós és Konfár Gyu­la festményeit. Vasas Károly, Kő Pál, Wilt Tibor, Lóránt Zsuzsa és Pál Mihály szobrait. Ezek az alkotások kezdetét jelenthetik annak, hogy a mű­velődési közrpont — közműve­lődési feladatai mellett —, a képzőművészet új otthona le­gyen. Losonci Miklós Szuppán Irén textilje az új művelődési központban Bozsán Péter felvételei * ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom