Pest Megyi Hírlap, 1981. április (25. évfolyam, 77-100. szám)

1981-04-01 / 77. szám

if, , 1981. ÁPRILIS 1., SZERDA Tanácskozik a Bolgár Kommunista Pórt XII. kongresszusa Sikeresen a szocialista építés útján öt év telt eil a BKP XI. kongresszusa óta. Most a XII. kongresszus fórumán kije­lenthetjük: ezek gyümölcsöző évek voltak, kemény mun­kával és alkotással teltek el. Ez idő alatt népünk a párt vezetésével nagyot lépett elő­re a fejlett szocializmus épí­tésének útján, a Bolgár Nép- köztársaságban — jelentette ki Todor Zsivkov, a Központi Bizottság első titkára a Bol­gár Kommunista Párt ked­den Szófiában megnyílt kong­resszusán. Szociális- és kultúrpolitika Aláhúzta, hogy a XII. kongresszusra a bolgár ál­lam megalapításának 1300., a párt megalakulásának 90., és a központi bizottság történel­mi jelentőségű áprilisi plé­numának 25. évfordulóján ke­rül sor. Todor Zsivkov aláhúzta: a BKP Központi Bizottsága rendkívül pozitívan értékeli az elmúlt évtized eredmé­nyeit, azokat a vívmányokat, amelyekkel az ország a fej­lett szocialista társadalom programjának elfogadása óta b üszkél ked hét. El mondotta: e2 alatt az idő alatt megkétszere­ződött a nemzeti jövedelem, a beruházások összege 52 mil­liárd leva volt. Az állóalapok értéke megkétszereződött. Az elmúlt, hetedik ötéves terv időszakában 24 milliárd le­váljál növekedett a nemzeti jövedelem a hatodik ötéves tervhez képest, és a növeke­dést a munka termelékenysé­gének fokozásával érték el. Az országban bevezetett új gazdaságirányítási rendszerről kijelentette: a központi ter­vezésnek a fő feladata első­sorban a hosszú távú gazda­ságpolitika megalapozása, a fejlődés ütemének és arányai­nak meghatározása, a népgaz­dasági egyensúly megteremte­S6. A BKP KB első titkára ki­jelentette: a jövőben is az iparé lesz majd a vezető sze­rep a népgazdaságban. A me­zőgazdaság fejlesztésének fő irányait Ismertetve Todor Zsivkov aláhúzta: a legidő­szerűbb feladat a gabonaprob­léma megoldása és az állatte­nyésztés gyorsított ütemű fej­lesztése. A szociálpolitika kérdései­ről szólva elmondotta: a kö­vetkező ötéves tervben meg­oldják a gyermekek óvodai és bölcsődei elhelyezését. Intéz­kedéseket tesznek a nők helyzetének javítására, hogy megkönnyítsék a családban, a munkában betöltött szerepük teljesítését. A tervek szerint növelik a nyugdijak minimá­lis összegét, ez eléri majd a legalacsonyabb bérek 50 szá­zalékát. ' Fejlődik a lakosság egészségügyi ellátása. A nyolcadiké ötév es tervben legalább 400 ezer lakást építe­nek, az elosztásnál előnyben részesítik a fiatal házasokat. A beszámolási időszakban a párt fő feladatai közé tarto­zott a szocialista demokrácia politikai rendszerének meg­erősítése, fejlesztése és töké­letesítése — mondotta a szó­nok. A párt vezetésével a néphatalom valamennyi szer­ve gazdagította tevékenységét, erősítette tömegkapcsolatait. Todor Zsivkov foglalkozott a tömegtájékoztatás és a köz­vélemény-kutatás kérdéseivel is., Mindenképpen további lépé­seket kell tenni politikai rend­szerünk káderpolitikájában. Ez olyan terület, amelyben valóban nagy sikereink van­nak — mondotta az előadó, és rámutatott: feltétlenül nagy gondot kell fordítani arra, hogy a pártonkívüliek közül is kiválasszunk és felkészít­sünk vezető kádereket. * A bonyolult nemzetközi helyzet arra kényszerít min­ket, hogy állandóan gondos­kodjunk az ország védelmi képességének megszilárdításá­ról. A bolgár katonák — o legyőzhetetlen szovjet hadse­regnek és a Varsói Szerződés többi tagállamának katonái­val együtt — szilárdan állnak határaink, szocialista vívmá­nyaink és népünk békés mun­kája védelmében — jelentet­te ki Todor Zsivkov. XII. kongresszusához érkez­ve, a BKP egységes az ápri­lisi irányvonalat illetően, vi­lágos állásponttal rendelkezik a fő elméleti kérdésekkel kapp- csolatban, új tapasztalatokkal gazdagodott, amelyeket az el­múlt tíz év alatt halmozott föl, és még inkább képes az élet minden területén sikere­sen irányítani a fejlett szo­cialista társadalom építését — mondotta Todor Zsivkov, majd hangsúlyozta, hogy a BKP marxista—leninista érettsége megmutatkozott a kongresz- szus előkészítésében is, ami­kor a legmagasabb pártfórum irányelvei tervezetének meg­vitatása az egész pártot és az egész népet érintő üggyé vált. A továbbiakban a KB első titkára azzal foglalkozott, hogy a központi bizottság ál­landó figyelmet fordít a párt összetételének javítására. Ma a BKP soraiba 825 876 kom­munista tartozik. A beszámo­lási időszakban felvett új párt­tagok közül több mint 50 százalék munkás, 76 százalékuk 30 évnél fiatalabb, 84 százalé­kuknak van középfokú, be­fejezetlen felsőfokú vagy fel­sőfokú képzettsége. A BKP magja a munkásosztály 352 642 képviselőjével. Külpolitikai tevékenység landó szomszédaival olyan két­oldalú megállapodásokat köt­ni, amelyek magukban foglal­nák a jószomszédi kapcsola­tok kódexét, a területi igé­nyekről való lemondást és azt a kötelezettséget, hogy terüle­tüket nem engedik felhasznál­ni a másik féllel szembeni el­lenséges célokra. A kapcsolatok fejlesztése Rámutatott, hogy a BKP számára a testvéri kommunis­ta és munkáspártokkal fenn­tartott kapcsolatok mindenol­dalú fejlesztése egyike tevé­kenysége fő irányainak. Beszámolója végén Todor Zsivkov kifejezte meggyőző­dését, hogy Bulgária a fejlett szocialista társadalom építésé­ben sikeresen halad tovább. Az SZKP Központi Bizott­sága, a szovjet kommunisták, a szovjet emberek forró üd­vözletét tolmácsolta a Bolgár Kommunista Párt XII. kong­resszusa küldötteinek Vlagyi­mir Scserbickij, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, az Ukrán KP KB első titkára. A délutáni ülésen Sztojan Karadzsov, a központi ellen­őrző és revíziós bizottság el­nöke terjesztette elő jelentését. Ezután megkezdődött a beszá­molók vitája. A kongresszus szerdán reg­gel plenáris ülésen folytatja munkáját. Biztató Reagan állapota a műtét után Fölbolydult a közvélemény a merénylet hírére Mint tegnapi lapszámunk­ban hírül adtuk, helyi idő szerint 14 óra 30 perckor a washingtoni Hilton szálló előtt merényletet követtek el Ronald Reagan amerikai el­nök ellen. A George Washington kór­ház szóvivője kedden „rendkí­vül jónak” minősítette Rea­gan amerikai elnök egészségi állapotát a hétfői műtét után. Az elnök az éjszaka nagy ré­szét az utókezelő szobában töl­tötte, de kedden reggel már rövid beszélgetést folytatott Edwin Meese-szel, James Bakerrel és más fehér házi munkatársaival. Hétfőn délután a washing­toni Hilton szálló előtt egy — mint utólag kiderült: szélső jobboldali, újfasiszta nézetei­ről és agresszív hajlamáról is­mert — fiatalember hat pisz­tolylövést adott le, néhány lé­pés távolságból az elnökre és az őt kísérő személyekre. Rea­gan bal tüdejéből háromórás műtéttel távolították el a go­lyót. A merénylőt — a 25 éves John Hinckley-t — várhatóan csütörtökön állítják szövetségi bíróság elé. Jelenleg az FBI őrizetében van. A négy súlyos sebesülést okozó gyilkossági kísérletért életfogytiglani bör­tönbüntetés vár rá. Denis O’Leary, a washing­toni kórház szóvivője szerint James Bradynek, a Fehér Ház szintén súlyosan megsebesített sajtótitkárának állapota válto­zatlanul igen súlyos. A revol­A merénylet utáni pillanat: Reagan elnököt testőrei az autóba tuszkolják Bonyolult, ellentmondásos és dinamikusan változó nemzet­közi körülmények között foly­tatta mimikáját az elmúlt években a bolgár nép és kommunista pártja — mon­dotta Todor Zsivkov. Aláhúz­ta azoknak a sikereknek árje­lentés égét, amelyeket a béke és áz enyhülés erői az: elmúlt években elérték. Elmondotta, hogy az SZKP XXIV. és XXV. kongresszusain kidolgo­zott békeprogramot a BKP sajátjaként fogadta el. Emlé­keztetett a Szovjetunió és más szocialista országok konkrét békekezdeményezéseire, ame­lyek pozitívan járultak hozzá a béke megszilárdításához. Rá­mutatott, hogy a béke kérdé­se egyre inkább a népek első számú gondjává válik. Felhívta a figyelmet arra1 felélénkült ,az Egyesült Álla­mok szélsőséges köreinek te­vékenysége. Akadályokba üt­köznek a leszerelésről és az enyhülésről folytatandó tár­gyalások, nem lehet lebecsülni azt a kárt sem, amelyet a kí­nai vezetők hegemonista po­litikája okoz. Áttérve a Bolgár Kommu­nista Párt és Bulgária külpo­litikájára, Todor Zsivkov ki­fejtette: összes erőfeszítéseink az enyhülési folyamat fejlesz­tésére, a világbéke megerősí­tésére és szocialista építőmun­kánk kedvező nemzetközi fel­tételeinek megteremtésére irá­nyulnak. A BKP külpolitikai tevékenységében elsőrendű fontosságot tulajdonít a szo­cialista országok, egységének és összeforrottságának — mondotta, majd rámutatott: sokoldalú fejlődésünk szoro­san összefügg a testvérorszá­gok sorsával A szocialista internaciona­lizmus elveitől vezérelve — folytatta Todor Zsivkov — testvéri szolidaritásunkról és támogatásunkról biztosítjuk a Lengyel Egyesült Munkáspár­tot és valamennyi igaz lengyel hazafit. A beszámolási időszakban végzett tevékenységünk sark­köve volt a testvéri kapcsola­tok mindenoldalú erősítése az SZKP-vel, a szovjet állammal, a szovjet néppel —* mondotta a KB első titkára. Kitért a balkáni országok kapcsolataira és megelégedés­sel állapította meg, hogy a jelenlegi bonyolult nemzetkö­zi helyzet ellenére ebben a térségben viszonvlagos nyu­galom van. A Bulgária bal­káni politikájával kapcsolatos kérdések tárgyalását befejez­ve a BKP KB első titkára ki­jelentette: országa a helsinki záróokmány szellemében haj­Aprilis 4-re emlékeznek a Szovjetunióban Ünnepségek országszerte Megkezdődtek a Szovjet­unióban a Magyarország fel- szabadulásának 36. évforduló­ja alkalmából rendezett em­lékünnepségek. Részt vesznek a megemlékezésen a moszk­vai magyar nagykövetség fe­lelős munkatársai is. Megemlékezéseket tartanak számos köztársaságban, nagy­városban. A központi ünnep­séget április 2-án rendezik meg Moszkvában a szakszer­vezetek házában. Kanin zárszava a LEMP plénumán V Tovább tárgyalnak Hétfőn este Varsóban meg­állapodással értek véget a kormány és a „Szolidaritás” szakszervezet képviselőinek tárgyalásai. Ennek nyomán a „Szolidaritás” országos egyez­tető bizottságának alelnöke, Andrzej Gwiazda a varsói te­levíziónak adott nyilatkozatá­ban bejelentette, hogy nem kerül sor a keddre kilátásba helyezett országos általános sztrájkra. A varsói televízióban felol­vasott közös közlemény sze­rint „mindkét fél kész közös lépéseket tenni a társadalmi­politikai konfliktus elhárítá­sára”. A kormány jogtalan­nak ismerte el, hogy a byd- goszczi vajdasági tanács ülé­sét egyoldalúan berekesztet­ték, továbbá az eddigi gya­korlattal ellentétesnek nyil­vánított, hogy a „Szolidaritás” képviselőit erővel távolították el a tanács épületéből. A közlemény szerint vizs­gálatot folytatnak majd a helyszínre hívott rendőri erők tevékenységéről. A kormány sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az akció során a helyi „Szolidaritás” három aktivis­táját bántalmazták, ennek nem lett volna szabad meg­történnie. Ugyanakkor mfti- den szervezetnek, így a „Szo­lidaritásnak” is kötelessége, hogy ne zavarja meg az or­szág nyugalmát, és ne köves­sen el olyan, törvénybe ütkö­ző akciókat, mint például köz­épületek elfoglalása. Lengyelországban kedden mindenütt normális munka folyt, jóllehet néhány körzet­ben — így a wroclawi vajda­ságban és magában Wroclaw- ban — továbbra is érvényben van a sztrájkkészültség — jelentette a PAP hírügynök­ség. „Lengyelország katasztrófá­id, drámai helyzetbe jutott, amely — túlzás nélkül — nemzeti létünket veszélyez­teti. A kiutat keresve min­dent meg kell tennünk, hogy saját erőnkből oldjunk meg minden konfliktust”. Ezt hangsúlyozta a többi között a LEMP Központi Bizottságá­nak kilencedik plénumán mondott zárszavában Stanis­law Kania, a KB első titkára. A párt megegyezésre törek­szik a vitás kérdésekben, de a kompromisszumoknak van­nak bizonyos határai — mon­dotta a LEMP KB első tit­kára. Gazdasági téren ilyen határt jelent az egyensúly megteremtésének a szempont­ja, politikai vonatkozásban pedig ott van a határ, ahol „a szocializmus érdekéről, a párt vezető szerepének meg­őrzéséről, államunk biztonsá­gáról és arról van szó, hogy a szocialista közösség megbíz­ható tagja maradjunk”. i ★ A bydgoszczi vajdasági ta­nács elnöksége kedden ülést tartott, és jóváhagyólag tudo­másul vette a kormány és a Szolidaritás képviselőinek hét­fői közös nyilatkozatát, amely­nek egyik fő témája a város­ban* csaknem két hete lezajlott incidens volt. Az ülésen, ame­lyen Franciszek Kaminski dandártábornok, a tanács nem­rég megválasztott új vezetője elnökölt, bejelentették, hogy a tanács két elnökhelyettese: Bak és Przybylski, lemondott tisztségéről, és távozási szán­dékukét Jaruzelski miniszter- elnök már jóvá is hagyta. A gdanski hajógyárban ked­den délután megkezdődött a Szolidaritás szakszervezet or­szágos egyeztető bizottságának ülése, amelyen végleges dön­tést •hoznak az ugyanerre a napra meghirdetett, de felfüg­gesztett országos általános sztrájk ügyében. A tanácsko­záson, amelyen Lech Walesa elnököl, teljes létszámban je­len van az ország valamennyi nagyobb szolidaritásszervezeté­nek elnöksége. vergolyó Brady bal szemöl­döke lelett hatolt be kopo­nyájába, de rézsútosan fúrta azt át. A Hinokley által ugyan­csak megsebesített washingto­ni rendőr és a titkosszolgálati ügynök egészségi állapotát a hivatalos közlemények bizta­tónak ítélték kedden. Reagan elnök a kórház szó­vivője szerint máris döntés­képes, bár további egy-két hétbe telhet még, amíg kien­gedik a kórházból, s hóna­pokba, amíg ismét „a kor­mányrúdhoz állhat”. A Fehér Ház azt hangoztatja, hogy a végrehajtó hatalmat az Egye­sült Államokban továbbra is Reagan tartja kézben. „Az elnök betölti hivatalát” — közölte a helyettes szóvivő. Bush alelnök saját lakásán töltötte az éjszakát. Az a tör­vény lépett életbe, amely sze­rint „az elnök távolléte” ese­tén az alelnök nem a végre­hajtó hatalmat veszi át, ha­nem egyfajta ideiglenes in­tézkedési jogot kap az ügyek irányítására. Reagan rendelkezése értel­mében a helyettesítési sor­rendben az elnököt az alel­nök és a hadügyminiszter kö­veti. A külügyminiszter, Haig, csak a negyedik az intézke­désre jogosultak rangsorá­ban. Kedden újabb figyelemre méltó részletek kerültek nyil­vánosságra a merénylet elkö­vetőjéről. John W. Hinckley 1978-ban belépett az ameri­kai náci pártba, de a nácik egy év múlva kizárták, mert — mint Michael Allen, a párt vezetője közölte — „minden­áron lövöldözni és robbanta­ni akart”. Noha az FBI megpróbálta visszatartani a merénylő fegy­verére vonatkozó adatokat (at­tól félve, hogy ismét népsze­rűsít így egy gyilkoló szer­számot), a merénylet ügyében másfél napja óriási energiá­val nyomozó sajtó már meg­találta az üzletet, ahol Hinck­ley a 22 milliméteres pisztolyt vásárolta, tavaly október 13- án. Az üzlet a texasi Dallas­ban, ugyanabban az utcában van, ahol 18 évvel ezelőtt John Kennedy elnököt agyon­lőtték. Kirakatában ez a fel­irat olvasható: „a lőfegyve­rek sem okoznak több bűn- cselekményt, mint amennyi szemetet a légypiszok”. Hinckley két pisztolyt vá­sárolt aznap. Személyazonos­ságának igazolására Texas ál­lamban kiadott gépkocsiveze­tői jogosítványát mutatta fel. Vásárláskor a törvények ér­telmében megkérdezitek tőle, volt-e büntetve, alkoholista-e, fogyaszt-e kábítószert, s állt-e ideggyógyin-tézeti kezelés alatt. Miután mindenre nemmel vá­laszolt, két új pisztolyával tá­vozhatott. Mindez négy nap­pal azután történt, hogy a Tenessee állambeli Nashville- ben elkoboztak tőle másik há­rom fegyvert, amelyekkel egy repülőgépre akart felszállni. Első kihallgatásán a 25 esztendős szőke fiatalember szinte csak igennel és nem­mel válaszolt. A nyugati világ megdöbbe­néssel fogadta a Reagan ame­rikai elnök ellen hétfőn este megkísérelt merénylet hírét. Kurt Waldheim, az ENSZ főti lkára „a terrorizmus ér­telmetlen cselekedetének” ne­vezte a merénylő tettét. Hel­mut Schmidt nyugatnémet kancellár „rettenetesnek” mi­nősítette a történteket. Gis- card d’Estaing francia állam­fő együttérzését fejezte ki Reagan elnöknek és mielőbbi gyógyulást kívánt neki. Tru­deau kanadai miniszterelnök „őrült tettnek” nevezte a me­rényletet. II. Erzsébet királynő „erős megütközésének” adott han­got táviratában, míg Margar rét Thatcher, brit miniszter- elnök együttérzéséről biztosí­totta Ronald Reagant. 1. Já­nos Károly spanyol király személyesen telefonált Wa­shingtonba. Eanes portugál államfő is csatlakozott az amerikai elnököt együttérzé­sükről biztosító államfőkhöz. Szuzuki japán kormányfő táv­iratiban fejezte ki együttér­zését. Begin izraeli miniszterelnök és Szadat egyiptomi elnök tá­viratban kívánt gyors fel­épülést. II. János Pál pápa mély megdöbbenésének adott hangot és táviratban fejezte ki jókívánságát Reagan elnök­nek. A Reagan ellen elkövetett merénylet hirére mindenütt zuhanni kezdett a részvények, az értékpapírok és a dollár árfolyama, miközben az arany és más nemesfémek ára fel­szökött. Az amerikai tőzsdé­ket nyomban bezárták. Lapzártakor érkezett: Bush és Hinckley család Reagan elnök kedden, hogy megmutassa, alkalmas az el­nöki teendők ellátására: be­tegágyán írta alá az élelmi­szerárak támogatásának kor­látozásáról szóló törvényt, ame­lyet a kongresszusban csak nagy vita után hagytak jó­vá. Az elnököt közvetlen mun­katársain kívül Bush alelnök és több családtagja is meglá­togatta. Az alel nőkkel kapcsolatban a Houston Post című texasi lap kedden érdekes hirt tá­lalt: az értesülés szerint a merénylő, Hinckley családja, jó viszonyban van Bush alel­nök családjával. Állítólag úgy volt, hogy Bush egyik fia kedden vacsorán találkozik John Hinckleyvel, a merénylő testvérével. A család konzer­vatív republikánus nézetei is­merték, s a lap azt is tudni véli, hogy Hinckleyék komoly összegekkel támogatták Bush alelnök választási kampányát. Paul haxalt szenátor Wa­shingtonban kijelentette, hogy a nyomozó hatóságok megtud­tak valamit a merénylet in dítékáról. A szenátor — Reá gan egyik közeli barátja - egyelőre nem volt haj land' nyilvánosságra hozni, hog mi lett volna ez: mi indítót ta a gyenge idegzetű fiút a gyilkossági kísérletre? Laxaltí szerint „nincs szó semmiféle összeesküvésről”. Robert Byrd, a szenátus de­mokrata párti kisebbségének vezetője és Alan Cranston de­mokrata szenátor azt közölte a sajtóval, hogy a demokraták az újabb lőfegyverrel elköve­tett erőszakcselekmény után ismét megpróbálkoznak lő­fegyvertartást korlátozó szö­vetségi törvényeket elfogadtat­ni. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom